بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

انواع استدلال:

قياس :استدلالي است كه تفكر از كلي شروع و به جزئي ختم مي شود- يعني مقدمه كلي است و نتايج جزئي هستند.

مثال: همه دانشجويان اين كلاس باسواد هستند              هر دانشجويي باسواد است(كلي) علي دانشجوي باسواد است(جزئي)

بهترين شكل استدلال قياس است.

استقراء :از جزئي به كلي. يعني مقدمات جزئي و نتايج كلي.

       تام : استقرايي كه همه ي افراد يا اشخاص موضوع بررسي   مي شوند وسپس حكم كلي صادر مي شود.

       ناقص : استقرايي كه برخي افراد يا اشخاص موضوع بررسي  مي شوند و سپس حكم كلي صادر مي شود.

تمثيل : در شعر-تخيل از جزئي به جزئي. ما از يك مطلب جزئي به خاطر شباهت ان با يك مطلب جزئي ديگر حكم را صادر مي كنيم.

اسلاید 2 :

تفكر :فصل مميز انسان ( عرفا- فقها- اخباريون و....)

تفكر روز مره يا عقل معاش : هر چند در جاي خودش اهميت دارد و بعنوان مقدمه و گذرگاه لازم وضروري است ولي قرارگاه و مقصد مناسبي نيست.

 تفكر كلي و بنيادين : مبدا و معاد

                                  لهو و لهب       بعد انتخاب بعد علم=شناخت           شناخت خود

                                                                                                                 شناخت نفس

                                                                                                     فوايد : مقدمه شناخت خداوند

                                                                                             امام علي(ع): من عرف نفسه عرف ربه

                                                               شناخت مطلق                   انسان كامل =معصوم

اسلاید 3 :

     در مسيحيت  :  عقل را رها كنيم                 ايمان بدست مي اوريم.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

     در اسلام  :  علم                ايمان                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

                                  خوارج : عملگرا- مرتكب كبيره از دايره ايمان خارج است.                                                                                                                      

                                                         مومن گناه كار = خوف                                                                                       

                                                                                                                                                       

 ايمان و عمل              مرجئه : ايمان گرا- مومن گناه كار (صد بار اگر توبه شكستي باز آ ) = رجا                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

                                 شيعه : اعتدال در ايمان و عمل                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

 نكته : ايمان داراي سلسله مراتب ودرجات است .حداكثر ايمان را ائمه و پيامبران دارا هستند و حداقل ان گفتن شهادتين و تصميم اجمالي به انجام واجبات است .                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

                                                                                          

اسلاید 4 :

                                                 جبر- مجبور               اشاعره

                                                     

اراده انسان يا اراده خداوند           اختيار- مختار               معتزله

                                                  

                                                    هم جبر و هم اختيار                 لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين  (شيعه)

سوال)  در برخي از ايات شرط سعادتمندي ايمان ذكر شده است و در برخي از ايات ديگر ايمان با عمل صالح ايا بين اين دو تضاد است؟

خير اياتي كه فقط ايمان را شرط سعادت بيان كرده مربوط به شرايطي است كه فرد ايمان اورده ولي شرايط عمل كردن از قبيل قدرت-فرصت-امکانات وعدم اضطرار و...... براي او مهيا نبوده است و در موارد ديگر در حالتي است كه شرايط عمل كردن وجودداشته است .

عامل سعادت ازنظر شيعه                     ايمان و عمل صالح

عامل سعادت    //   مرجئه                    ايمان

عامل سعادت     // خوارج                    عمل

اسلاید 5 :

رويش گياه

خواب اصحاب كهف

زنده شدن بعضي از حيوانات

زنده شدن بعضي از انسان ها

                                دسته حكمت : حكمت يعني اينكه اگر معاد نباشد      

                                 خلقت خداوند عبث و بيهوده است.

برهان عقلي                     دسته عدالت : همه معتقديم كه در اين دنيا  به

                                          پاداش و مجازات خودشان نمي رسند بنابر اين بايد

                                          دنياي ديگري باشد كه همه ي انسان ها به پاداش و

                                         جزا برسند.                                   

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید