دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مفاهیم اساسی

۱-جامعه

۲-نمونه

۳-داده های آماری

۴-متغیر

اسلاید ۲ :

۱-جامعه

i=1,2,,N ام جامعه است برای i عضو xiکه

۲- نمونه

i=1,2,,N ام جامعه است برای i عضو xiکه

اسلاید ۳ :

۳-انواع داده های آماری

انواع داده های آماری به دو گروه، داده های دست اول (خام)

 و داده های دست دوم تقسیم بندی می شوند.

۴-متغیر

انواع آن:

۱-کمی

۲-کیفی

اسلاید ۴ :

شاخص های گرایش مرکزی:

۱-میانگین

۲- میانه

۳- نما

۴- چارکها

اسلاید ۵ :

۱- میانگین

الف-میانگین حسابی

ب- میانگین هندسی

پ-میانگین هارمونیک

ت- میانگین پیراسته

الف- میانگین حسابی

فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای Nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید.

اسلاید ۶ :

ب- میانگین هندسی

اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G  نمایش داده می شود.

پ-میانگین هارمونیک

اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیک از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود.

اسلاید ۷ :

ت-میانگین پیراسته

اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .k<n

۲- میانه

ویژگی ها:

الف- میانه مشاهدات را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.

ب- منحصر به فرد است.

ج- تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی­گیرد.

د- محاسبه آن ساده است.

اسلاید ۸ :

۳- نما

نمای یک مجموعه عددی است که در آن مجموعه بیش از بقیه تکرار شده باشد.

۴- چارکها

چارکهای یک مجموعه مورد بررسی عبارتست از کمیت­ها یا مقادیری که

مجموعه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می­کنند. محاسبه چارکها همانند

 میانه می‌باشد.

اسلاید ۹ :

شاخص های پراکندگی:

۱- دامنه

۲-واریانس

۳-انحراف معیار

۴-متغیرهای استاندارد

۵-ضریب تغییر یا تعیین

۶-انحراف چارکی

۷-گشتاورها

اسلاید ۱۰ :

۱- دامنه

۲-واریانس

ویژگی های واریانس نمونه:

۱-واریانس عدد ثابت C برابر با صفر است.

۲-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه یا ازآنها کم کنیم واریانس تغییر نمی‌‌کند.

۳-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب یا برآن تقسیم شود واریانس جدید از ضرب یا تقسیم واریانس قدیم درK2 بدست می آید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 190 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد