دانلود مقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی

چکیده :
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود.از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها

ورویه های مورد استفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود.بدین ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی،در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.برای تحلیل داده های تحقیق و نتایج حاصل از آن،۳۱ شرکت از مجموعه

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردحسابداری ایران با یکدیگرمورد مقایسه قرار

میگیرد.برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده وسپس داده های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نهایی وجمع بندی کلی حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان مدهد که قابلیت مقایسه صورت سود وزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است.

 

* کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است،وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم گیریهای اقتصادی سودمند واقع شود.فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد وگروههایی است که از اطلاعات کمی وکیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را بر عهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مستلزم تهیه وارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجودبرای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد.بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد وگروههای فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است؛ بطوری که دوام وبقای نظام حسابداری، در گروی برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحد های تجاری وبه بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیصم گیریهای اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه ۱و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی وکاهش رفاه عمومی می شود. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی ، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود . چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت درسیاست گذاریها و برنامه ریزیها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحد های تجاری می شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته ، صورتهای مالی ۲به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. مبانی تهیه صورتهای مالی که به استاندارد حسابداری۳ معروف میباشد باید از چنان ویژگی برخور دار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی ویکنواخت برای تهیه صورتهای موجب سازگاری در روشها و رویه های حسابداری گردد ودر نهایت قابلیت مقایسه۴صورتهای مالی را فراهم نماید.

هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیریهای مالی می باشد . اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه می شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی۵ برخوردار باشد . یکی از این ویژگیهای کیفی ، مقایسه پذیری صورتهای مالی می باشد . فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری ، استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می سازد که با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند . برای اینکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی بتوانند به کمک این صورتها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ نمایند نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورتهای مالی میباشند . قابلیت مقایسه صورتهای مالی همواره در چهارچوب استانداردهای حسابداری محقق می شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش ها و رویه ها مورد قبول باعث کاهش تنوع روشهای حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد ساخت.
از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیارو ضوابط شناسائی و اندازه گیری داراییها ، بدهیها ، درآمد و هزینه را در صورتهای مالی، منجمله صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار۶ مشخص می کند. رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورتهای مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است . در ایران بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند ( ز) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما سازمان حسابرسی می باشد .
این سازمان در سال ۱۳۷۱ کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری۷ را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد . این کمیته در سال ۱۳۷۳ پیش نویس ۹ بیانیه رهنمودهای حسابداری و چهارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی ( نشریه ۹۶ ) را منتشر کرد .
در ادامه کار ، پیش نویس ۵ بیانیه رهنمود حسابداری دیگر ( نشریه شماره ۱۰۶ ) در سال ۱۳۷۵ برای نظرخواهی منتشر شد . مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال ۱۳۷۸ بری مدت دو سال لازم الاجرا شد.کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که بر اساس مصوبه هیاٴت عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری۸تعقییر نام داده بود،با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری، و نظریات گروه کارشناسی در مدیریت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهائی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی ، استاندارد شماره ۱ الی ۲۲ برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آن از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ و بعد آن است را لازم الاجرا کرد .
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود ۳ استاندارد حسابداری دیگررا ( ۲۳ تا۲۵ ) برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آنها ۱ /۱ / ۱۳۸۱ و بعد از آن است را لازم الاجرا کرد.
و تا لحظه نگارش این تحقیق ، استانداردهای حسابداری ۲۹ (فعالیتهای ساخت املاک) را برای صورتهای مالی که دوره مالی آن منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۸۳ یا پس از آن می باشد را لازم الاجرا کرد .
فهرست استانداردهای منتشره توسط سازمان حسابرسی به شرح زیر است :
جدول شماره (۱) : فهرست استانداردهای حسابداری ایران
شماره استاندارد تاریخ لازم الاجرا شدن عنوان حسابداری ایران
استاندارد شماره ۱ ۱/۱/۱۳۸۰ نحوه ارائه صورتهای مالی
استانداردشماره ۲ ۱/۱/۱۳۸۰ صورت جریان وجوه نقد
استانداردشماره ۳ ۱/۱/۱۳۸۰ درآمد عملیاتی
استاندارد شماره ۴ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری پیشامدهای احتمالی
استاندارد شماره ۵ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد شماره ۶ ۱/۱/۱۳۸۰ گزارش عملکرد مالی
استاندارد شماره ۷ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
استاندارد شماره ۸ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد شماره ۹ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری پیمانهای بلندمدت
استانداردشماره۱۰ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
استانداردشماره۱۱ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری دارائیهای ثابت مشهود
استانداردشماره۱۲ ۱/۱/۱۳۸۰ افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استانداردشماره۱۳ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری مخارج تامین مالی
استانداردشماره۱۴ ۱/۱/۱۳۸۰ نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری
استانداردشماره۱۵ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری سرمایه گذاریها
استانداردشماره۱۶ ۱/۱/۱۳۸۰ تسعیر ارز
استانداردشماره۱۷ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری دارائیهای نامشهود
استانداردشماره۱۸ ۱/۱/۱۳۸۰ صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
استانداردشماره۱۹ ۱/۱/۱۳۸۰ ترکیب واحدهای تجاری
استانداردشماره۲۰ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
استانداردشماره۲۱ ۱/۱/۱۳۸۰ حسابداری اجاره ها
استانداردشماره۲۲ ۱/۱/۱۳۸۰ گزارشگری مالی میاندوره ای
استانداردشماره۲۳ ۱/۱/۸۱ حسابداری مشارکتهای خاص
استانداردشماره۲۴ ۱/۱/۸۱ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استانداردشماره۲۵ ۱/۱/۸۱ گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
استاندارشماره۲۶ ۳۰/۱۲/۸۳ فعالیتهای کشاورزی
استانداردشماره ۲۷ ۱/۱/۸۴ طرحها ومزایای بازنشستگی
استانداردشماره ۲۸ ۱/۱/۸۶ فعالیتهای بیمه عمومی
استانداردشماره ۲۹ ۱/۱/۸۶ فعالیتهای ساخت املاک

چنانچه از تاریخ فوق در بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران در گزارش حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی که در استاندارد ایران ذکر شده ، رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.اما در فرآیند تدوین استانداردها همواره باید به این نکته توجه شود که استاندارهای مقرر شده موجب قابلیت مقایسه صورتهای مالی در سالهای متمادی شده و پس از تدوین این استانداردها شاهد عدم مقایسه پذیری صورتهای مالی فوق با صورتهای مالی سابهای قبل از تدوین استاندارد نباشیم.
اما قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ، به علت فقدان مبانی رسمی و یکنواخت برای تهیه صورتهای مالی بسیاری از شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، استاندار حسابداری بین المللی و استاندارد حسابداری برخی از کشورها از جمله آمریکا ، انگلیس ، استرالیا ، کانادا و استانداردحسابداردیگر کشورهای پیشرو در امر استانداردگذاری ، ملاک تهیه صورتهای مالی قرار می گرفت . اما پس از تدوین استانداردهای حسابداری ایران و لازم الاجراشدن این مبانی تمامی شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف به رعایت این مبانی شدند .
اما ازآنجاکه رهنمودها و استانداردهای حسابداری ایران در بسیاری از موارد با استانداردهای حسابداری بین المللی و آمریکا و کانادا ودیگر کشورهایی که استاندارد حسابداری آنها قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ملاک تهیه صورتهای مالی بود منطبق نبود، این گمان وجود داشت که فقدان ثبات رویه و یکنواختی روشها ی حسابداری مورد استفاده در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری ایران قابلیت مقایسه صورتهای مالی را زیر سئوال ببرد . بنابراین در این تحقیق، محقق کلیه رویه های مورد استفاده توسط شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پس از الزام به استانداردهای حسابداری با قبل از آن مورد مطالعه قرار می دهد.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
از آنجا که تصمیم به استقرار مبانی رسمی و یکنواخت در تاریخ ۱/۱/ ۱۳۷۸ با تدوین رهنمود شروع و به صورت تدریجی ادامه یافت، و از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قبل از ۱/۱/۱۳۷۸ از روشها و رویه های دلخواه و پس از تدوین استاندارد ملزم به اجرای استاندارد شدند ، محقق از مقایسه صورتهای مالی در سالهای قبل از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر و در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر اجتناب نموده و کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای قبل از تدوین رهنمودها و استانداردها تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ را با کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد تا تاریخ آخرین استاندارد ( استاندارد حسابداری طرحها ومزایای بازنشستگی ) که تاریخ آن در ۱/۱/۱۳۸۴ می باشد ، مورد مقایسه قرار داده است
روش نمونه گیری
از آنجا که بررسی روشها و رویه های مورد استفاده تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار غیرممکن می باشد از روش نمونه گیری که بیانگر خصوصیات جامعه آماری می باشد استفاده شده است . بنابراین روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای۹ به عنوان روش نمونه گیری در این تحقیق انتخاب گردیده است . در این روش ابتدا ابتدا کلیه جامعه آماری تحقیق ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ) را به طبقه های مختلف ( طبقه بندی بر حسب نوع صنعت ) تقسیم کرده و سپس نمونه هایی تصادفی از هر صنعت با توجه به حجم شرکتهای موجود در آن صنعت انتخاب می شوند .
فرضیات تحقیق
۱- قابلیت مقایسه ترازنامه ، پس ازالزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
۲- قابلیت مقایسه صورت سود و زیان ، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
۳- قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد،پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.
شیوه استخراج داده های تحقیق
برای استخراج داده های تحقیق در ابتدا کلیه رویه های مورد استفاده توسط آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که جزء جامعه آماری تحقیق می باشد، در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران از صورتهای مالی ویادداشتهای همراه صورتهای مالی۱۰ استخراج کرده و با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی (جدول شماره ۲) مورد مطابقت قرار گرفته است. که درصد رویه های مورد استفاده با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی به شرح ( جدول شماره۳) می باشد.

جدول شماره (۲): معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی
استاندارد های حسابداری ایران معیارهای سنجش قابلیت مقایسه ترازنامه معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورت سود و و زیان معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد
۱-نحوه ارائه صورتهای مالی بند؛ ۵۰ بند؛۵۸ –
۲-صورت جریان وجوه نقد – – بندهای ؛۱۹-۲۱(الف)و(ب)-۲۵(الف)و(ب)-۲۰-۲۸-۳۱(الف) وب-۳۳-۳۵-۵۵-۵۷
۳-حسابداری پیشامدهای احتمالی بندهای ؛۷(الف)و(ب)-۸-۱۱ – –
۴-حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بندهای ؛۷(الف)و(ب)و (ج)-۱۴(الف)و(ب) بندهای ؛۱۴(الف)و(ب)-۱۷(الف)و(ب) بندهای ؛۷(الف)و(ب) و(ج)-۱۴(الف)و(ب)
۵-گزارش عملکرد مالی – بندهای ؛۱۶-۱۸-۲۶ –
۶-حسابداری مخارج تحقیق وتوسعه – بند؛۱۰ –
۷– حسابداری موجودی مواد وکالا بند؛۴ بندهای :۲۲-۲۹-۳۰-۳۱ –
۸-حسابداری پیمانهای بلند مدت – بندهای؛۱۹-۲۱(الف)و (ب) –
۹-حسابداری کمکهای بلاعوض بند؛۲۰ بند؛۱۳(الف)و(ب) و (ج) –
۱۰-حسابداری داراییهای ثابت مشهود بندهای ؛۲۲(الف)و(ب)و(ج)-۵۸ بند؛۲۳ –
۱۱-افشااطلاعات در خصوص اشخاص وابسته بندهای؛۴(الف)و(ب)و(ج)-۲۵ بندهای؛۴(الف)و(ب)و(ج)-۲۵ بندهای ؛۴(الف)و(ب)و(ج)-۲۵
۱۲-حسابداری مخارج تامین مالی بند؛۸ بند؛۷ –
۱۳-حسابداری داراییهای ثابت مشهود بندهای؛۲۹(الف)و(ب)و(ج)-۳۴(الف)و(ب)- ۴۹(الف)و(ب)-۵۰ بندهای ؛۳۹-۴۰-۴۱-۵۳(الف)و(ب) –
۱۴-حسابداری تسعیر ارز بند؛۱۱(الف) و(ب)-۵۰ بندهای ؛ ۳۹-۴۰-۴۱-۵۳(الف)و(ب) –
۱۵-حسابداری داراییهای نامشهود بندهای؛۳۸-۴۳(الف)و(ب) و(ج) – –
۱۶-صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی بندهای ؛۱۷-۱۲(الف)و(ب)و (ج) بندهای ؛۱۲(الف)و(ب)و(ج)-۱۸-۱۹ بند؛۱۲(الف)و(ب)و (ج)
۱۷-ترکیب واحدهای تجاری بند؛۴۰ بند،۵۴(الف)و(ب) –
۱۸-حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته بند؛۲۵ بند؛۲۶ بند؛۲۸
۱۹-حسابداری اجاره ها – بند؛۱۶ –
۲۰-گزارشگری مالی میاندوره ای بند؛۲۴(الف) بندهای ؛۲۴(ب)- ۷ بند؛۲۴(ب)
۲۱-حسابداری مشارکتهای خاص بندهای ؛۱۷(الف)و(ب)و (ج)-۲۶ بندهای؛۱۷(د) و(هـ)-۲۶ بند؛۲۶
۲۲-گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری بند؛۶(الف) بند؛۶(ب) و (ج) –
۲۳-گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف – بندهای ؛۱۴(الف)و(ب) -۱۵ –

جدول شماره(۳): درصد مطابقت رویه مورد استفاده توسط شرکتها با معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی
نام شرکتهای مورد مطالعه (نمونه آماری) درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه یکنواختی درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه و یکنواختی درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه و یکنواختی
T1 T2 S1 S2 J1 J2
1-شرکت ایران تراشفورماتور ۶۷/۰ ۷۵/۰ ۷۱/۰ ۱ ۳۳/۰ ۱
۲-شرکت تولیدی تهران ۷۵/۰ ۸۳/۰ ۷۸/۰ ۱ ۲۵/۰ ۱
۳-شرکت فراورده های مواد معدنی ایران ۶۷/۰ ۸۳/۰ ۸۶/۰ ۱ ۲۵/۰ ۱
۴-شرکت داروسازی تهران شیمی ۵۴/۰ ۷۲/۰ ۸۸/۰ ۸۶/۰ ۳۳/۰ ۱
۵- شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش ۷۵/۰ ۸۳/۰ ۱ ۱ ۴۴/۰ ۱
۶-شرکت بلبرینگ ایران ۵/۰ ۸/۰ ۴/۰ ۱ ۲۵/۰ ۱
۷-شرکت پتروشیمی خارک ۶/۰ ۸/۰ ۶۷/۰ ۱ ۲۲/۰ ۱
۸-شرکت زامیاد ۶۴/۰ ۸۲/۰ ۷۵/۰ ۱ ۲۵/۰ ۱
۹-شرکت تولیدی اتومبیل سایپا ۶۴/۰ ۸۲/۰ ۷۸/۰ ۸۹/۰ ۱۳/۰ ۱
۱۰-شرکت مقره سازی ایران ۶/۰ ۸/۰ ۷۵/۰ ۱ ۱۴/۰ ۱
۱۱-شرکت کابل البرز ۶۷/۰ ۷۸/۰ ۷۵/۰ ۱ ۸۶/۰ ۱
۱۲-شرکت بین المللی محصولات پارس ۵/۰ ۶۷/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۲۵/۰ ۱
۱۳-شرکت قوه پارس ۸۸/۰ ۸۸/۰ ۸۲/۰ ۱ ۳۸/۰ ۱
۱۴-شرکت قند اصفهان ۸۸/۰ ۸۸/۰ ۸۲/۰ ۱ ۳۸/۰ ۱
۱۵- شرکت لامپ پارس شهاب ۶۴/۰ ۷۳/۰ ۵۷/۰ ۸۶/۰ ۲۹/۰ ۱
۱۶-شرکت سینا دارو ۷/۰ ۹/۰ ۷۵/۰ ۱ ۳۳/۰ ۸۹/۰
۱۷-شرکت شهد ایران ۸/۰ ۸۱/۰ ۶۳/۰ ۸۶/۰ ۴۲/۰ ۹۳/۰
۱۸-شرکت شهد آب ۷/۰ ۸/۰ ۶۷/۰ ۱ ۴۴/۰ ۱
۱۹- شرکت پتروشیمی آبادان ۶۲/۰ ۸۶/۰ ۸۳/۰ ۱ ۳۳/۰ ۱
۲۰-شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ۷۳/۰ ۸۲/۰ ۸۹/۰ ۸۹/۰ ۱۳/۰ ۱
۲۱-شرکت کابلسازی تک ۶/۰ ۱ ۸۶/۰ ۱ ۳۸/۰ ۱
۲۲-شرکت کولر گازی ایران ۷/۰ ۷/۰ ۸۳/۰ ۸۳/۰ ۳۸/۰ ۱۳/۰
۲۳-شرکت تولیدی لاستیک دنا ۷۵/۰ ۸۳/۰ ۷۱/۰ ۱ ۲۵/۰ ۱
۲۴-شرکت لبنبات پاستورریزه پاک ۵۵/۰ ۷۸/۰ ۸۳/۰ ۸۳/۰ ۳۳/۰ ۱
۲۵-شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ۵۷/۰ ۷۱/۰ ۸۳/۰ ۱ ۴/۰ ۱
۲۶-شرکت ارج ۶/۰ ۱ ۸۳/۰ ۱ ۳۸/۰ ۱
۲۷-شرکت توسعه صنایع بهشر وشرکتهای تابعه ۸/۰ ۸/۰ ۹۱/۰ ۹۱/۰ ۴۳/۰ ۱
۲۸- شرکت سرماآفرین و شرکتهای تابعه ۸۷/۰ ۸۸/۰ ۸۵/۰ ۱ ۵/۰ ۱
۲۹-شرکت قند بیستون و شرکتهای تابعه ۹۳/۰ ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۳۳/۰ ۱
۳۰- شرکت آلومنیوم ایران ۶/۰ ۸/۰ ۷۱/۰ ۱ ۲۲/۰ ۱
۳۱-شرکت کابلسازی ایران ۷۵/۰ ۷۵/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۲۵/۰ ۷۵/۰

نامگذاری متغیرها
T1 = ترازنامه در قبل از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
T2 = ترازنامه در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
S1 = صورت سود و زیان در قبل از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
S2 = صورت سود و زیان در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
J1 = صورت جریان وجوه نقد در قبل از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
J2 = صورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران
تجزیه و تحلیل اطلاعات:
قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نظر در این تحقیق ابتدا جهت اطمینان از نرمال بودن داده های تحقیق ، از آزمون کولموگروف- اسیمرنوف۱۱ استفاده شده که به شرح (جدول شماره ۴ ) می باشد. وآماره این آزمون را به شرح فوق نشان می دهیم: Maximum Fe – Fo= D n
جدول شماره (۴) : بررسی نرمال بودن داده ها
J 2 J 1 S2 S1 T2 T1 متغیرها
۰ ۵۱۹/۰ ۰۰۲/۰ ۴۹۲/۰ ۳۳۱/۰ ۸۶۵/۰ P – Value

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 15 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد