دانلود مقاله ارتقای فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز در قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از اشعه گاما

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

امروزه آنزیمهای میکروبی در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند و تقاضا برای آنزیمهای پایدارتر و فعالتر به سرعت در حال افزایش است .(1) آنزیمهای سلولازی عضوی از خانواده گلیکوزید هیدرولازها بوده و عمل هیدرولیز پیوندهای 1-و4 گلیکوزیدی را در سلولز که به عنوان فراوانترین و تجدید-پذیرترین پلیمر طبیعی شناخته میشود، به عهده دارند. آنزیمهای سلولازی توسط تمام گیاهان، بسیاری از قارچها، برخی از باکتریها و تعداد کمی از حیوانات تولید میشوند (2) اما قارچهای رشتهای و به ویژه قارچ تریکودرما به علت ظرفیت زیاد تولید پروتئین خارج سلولی منابع ترجیحی برای تولید صنعتی سلولاز به شمار میروند .(3) سلولازها گستره وسیعی از کاربرد در فناوری زیستی از جمله داروسازی، صنایع غذایی، صنایع پالپ و کاغذ، نساجی، شوینده، نانوایی و تغذیه دام و طیور دارند و از لحاظ تبدیل سلولز به فرآوردههای مفیدی همچون سوخت زیستی اتانول، پروتئینهای تک یاخته1 و ترکیبات شیمیایی نظیر اسیدهای آلی، گلیسرول، پلیمرهای پلاستیکی و محصولات ارزشمند دیگر به خوبی شناخته شدهاند .(4) آنزیمهای سلولازی به صورت کمپلکسی از سه گروه آنزیمی متشکل از اندو 1 و 4 گلوکاناز، اگزوگلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوکوزیداز میباشند که به طور تعاونی با یکدیگر پیوندهای 1- و 4 گلیکوزیدی را در سلولز هیدرولیز می کنند .(5) اندوگلوکانازها که به نام کربوکسی متیل سلولازها نیز معروفند، به طور تصادفی پیوندهای - گلیکوزیدی درون مولکولی را در زنجیره سلولزی میشکنند و منجر به کاهش سریع در درجه پلیمریزاسیون آن میشوند. اندازهگیری فعالیت

1- Single cell proteins

567

T. harzianum


اندوگلوکاناز با استفاده از سوبسترای کربوکسی متیل سلولز، سنجش CMCase نام میگیرد .(6) از آنجا که به طور معمول مقدار آنزیم تولیدی سویههای وحشی کم است، برنامه بهبود سویهها با فرض افزایش عملکرد آنزیمها و کاهش هزینه تولید آنها انجام میگیرد .(7) تاکنون روشهای متعددی همچون استفاده از موتاسیون-های شیمیایی، پرتو فرابنفش و نیز ترکیب عوامل جهشزا برای دستیابی به سویههای با توان بیشتولید آنزیم به کار رفته است .(3) پرتو گاما نیز به عنوان ابزار القای تغییرات ژنتیکی به طور موفقی در بسیاری از مطالعات به کار گرفته شده است. استفاده از پرتوهای یونیزه کننده نظیر گاما در مقایسه با عوامل جهشزای شیمیایی مزایای بسیاری دارد. این پرتوها به سرعت در بافتها نفوذ نموده و بسته به نرخ دز به کار رفته، ترکیبات متعددی حاصل میکنند .(8) بر اساس گزارشات، اثرات جهشزایی پرتو گاما از مواد شیمیایی نظیر اتیل متان سولفونات بیشتر است. پرتو گاما از امواج الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه است که طول موج آن از 1 تا 0/01 آنگستروم تغییر میکند ولی در مقابل فرکانس آن بسیار بالاست. جرم آن در مقیاس اتمی صفر، سرعت آن برابر سرعت نور و فاقد بار الکتریکی میباشد. انرژی اشعه گاما از 10 کیلو الکترون ولت تا 10 مگا الکترون ولت متغیر است. پرتوتابی با اشعه گاما سبب تغییر ساختمان شیمیایی مولکولهای ماده وراثتی (DNA) میشود که نتیجه آن جهش ژن یا شکستن کروموزوم و ترتیب مجدد بازهای آلی خواهد بود .(9) پژوهش حاضر در جهت کاربرد صلح آمیز فناوری هستهای، با هدف ایجاد تنوع در ذخیره ژنتیکی قارچ تریکودرمای بومی و دستیابی به ژنوتیپهای جدید با توان فعالیت اندوگلوکانازی بیشتر با استفاده از القای موتاسیون با پرتو گاما در گونه قارچیT. harzianum انجام گرفته است.

روش کار

میکروارگانیسم سوسپانسیون نمونههای خاک جمعآوری شده از اطراف ریشه در مزارع کشت محصولات مختلف به محیط

کشتPDA1 انتقال داده شد. کلنیهای حاصل پس از تهیه تک اسپور (به منظور خالصسازی)، با استفاده از کلید شناسایی قارچهای ناقص و بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و اونتوژنز کنیدیومها شناسایی و جدایه-
های متعلق به گونه جهت اجرای تحقیق انتخاب گردید.

تعیین دز اپتیمم و پرتوتابی نمونهها ابتدا سوسپانسیون اسپوری از کشتهای هفت روزه قارچ تریکودرما، تهیه و غلظت آن با استفاده از لام

هموسایتومتر در(10 7 (spore/ml تنظیم گردید. به منظور تعیین دز مناسب، عملیات پرتوتابی سوسپانسیون اسپور در نه دامنه دز 400 -350 -300 -250 -200 -150 -50 -0 و 450 گری (هریک سه تکرار) در قالب طرحکاملاً تصادفی با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت 60، اکتیویته 2500 کوری و نرخ دز 0/23

1- Potato dextrose agar

568


گری در ثانیه مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی، صنعتی و پزشکی هستهای کرج انجام شد. بعد از تعیین محدوده مناسب پرتوتابی، سوسپانسیون اسپوری با غلظت 10 7 (spore/ml) از کشت های هفت روزه قارچ تریکودرما بر روی محیط کشت PDA تهیه شد و تحت پرتوتابی در دز اپتیمم قرار گرفت.

شرایط کشت و تولید آنزیم

پس از گذشت یک هفته از کشت جدایههای قارچ تریکودرما بر روی محیط (MYGA1) شامل عصاره مالت (5 g l)، عصاره مخمر (2/5 g l)، گلوکز (10 g l) و آگار (15 g l)، با اضافه کردن محلول سیلین استریل g/l) (NaCl 9 اسپورها از سطح پلیت جمعآوری و تراکم اسپورها در (107 spore/ml) تنظیم شد. یک میلیلیتر از سوسپانسیون اسپور تهیه شده به 50 میلیلیتر محیط کشت مندلز با (10) pH=4/8 که شامل 10 g/l گلوکز به عنوان منبع کربنی بود، اضافه گردید. محیطهای کشت، سپس به مدت 24 ساعت در شیکر انکوباتور (دمای & 28 و 180 دور در دقیقه) قرار گرفت و پس از رشد کامل میسلیوم به مدت 7 دقیقه، سانتریفیوژ ( (4500 rpm و مایع فوقانی آنها دور ریخته شد. بعد از شستشوی توده میسلیوم با محلول سیلین، تلقیح محیط کشت تخمیری تریکودرما2 (محیط کشت تولید آنزیم) شامل عناصر معدنی مندلز (10) و 5 گرم در لیتر (PASC3) به عنوان القا کننده تولید آنزیم با میسلیوم انجام و محیطهای کشت در همان شرایط قبل گرمخانهگذاری گردید. پس از گذشت 48 ساعت، محیطهای کشت به مدت 7 دقیقه سانتریفیوژ (4500 rpm) شد و مایع فوقانی به منظور اندازهگیری غلظت پروتئین و فعالیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت.

اندازهگیری غلظت پروتئین خارج سلولی و سنجش آنزیمی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد فعالیت های انتخابی ( کاشت و برداشت ) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس مقاله در مورد فعالیت های انتخابی ( کاشت و برداشت ) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس1- مقدمهقارچهای کشت شده مخصوصاً استرین های زراعی و معمول آگاریکوس بیسپوروس که اخیراً تحت شرایط متراکم پرورش داده می شوند،اغلب می تواند به کیفیت مناسب منجر شود . همچنین آنها شدیداً فساد پذیر و حساس به از دست دادن سریع کیفیت هست ...

دانلود مقاله تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچهای مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهقارچهاي مایکوریزا بعنوان بخشی از تنوع زیستی خاك، نقش قابل توجهی در کارکردهاي اکوسیستم ایفا میکنند. براي تعیین وجود، فراوانی و تنوع قارچهاي مایکوریزا و همچنین اثر فعالیتهاي کشاورزي بوم نظام زراعی اصلی استان خراسان بر قارچهاي مایکوریزا، مطالعـهاي در سه منطقه متفاوت از نظر میانگین درجه حرارت و بارندگی سالیا ...

دانلود مقاله اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس 25 ، 50 و 100 هرتز روی فعالیت آنزیم آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز سرم موش

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهزمینه و هدف: استفاده فراوان از منابع تغذیه الکتریکی موجب شده است تا افراد زیادي در معرض میـدانهـاي الکتریکـی و مغناطیـسی بـافرکانس 50-60 هرتز قرار گیرند. تاکنون گزارشات متناقضی در ارتباط با اثر میدانهاي الکترومغناطیسی روي سیستمهاي زنده ارائه شده است.آنزیم آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آنزیم آسپارتات ترانس ...

دانلود مقاله اثر خوراکی پرتودهی شده توسط اشعه گاما بر روی عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدہ:تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره طیور گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتو دهی شده می باشد. در این آزمایش تعداد ۲۵۹ قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفتند. طول دوره پرورش ۶۲ روز بود. برای تجزیه و تحلیل آماری، با استفاده از آزمایش ...

دانلود مقاله بررسی تغییرات ولتاژآستانه ماسفت در پرتودهی چشمه گاما واشعه - X

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:در سالهای اخیراستفاده از ماسفت ها درزمینه های مختلف ماننددوزیمتری در ماموریتهای فضایی، صنایع هسته ای وتحقیقاتی، رادیولوژی ورادیوتراپی گسترش پیدا کرده است.[1-2] مثلا برای کنترل مراحل رادیوتراپی تعیین دوزدریافتی بیماران با استفاده از دوزیمتر ماسفت ضروری می باشد. سایر انواع دوزیمترها مانندترمولومینسانس ها ...

دانلود مقاله تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیمهای بزاقی در سیگاریها

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهاستفاده از سیگار موجب می شود تعداد زیادي مواد شیمیایی سمی از طریق حفره دهانی به سیستم بیولوژیکی بدن وارد شوند. این ترکیبات خطرناك ممکن است در دهان ایجاد مشکلات لثه، پوسیدگی دندان و بیماریهاي دیگر بافت دهانی شوند .(27) به علاوه، برخی بیماریهاي مهم انسان از قبیل مشکلات قلبی عروقی و تنفسی نیز ممکن است به دل ...

دانلود فایل پاورپوینت استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در تغذیه گاوهای شیری و پرواری

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آنزیمهای خوراکی  برای دام سطح آنزیم   مکانیسم عمل پاسخ دام به آنزیم (گاوهای گوشتی - گاوهای شیری - بره ها) عوامل موثر در میزان تاثیر آنزیم   اسلاید 2 : ?آنزیمهای خوراکی  برای دام ( مولتی آنزیم همان آنزیمیت نیست!!!) vآنزيمهاي تجاري مورد استفا ...

مقاله ارزیابی فعالیت بیو کنترلی قارچ تریکودرما هارزیانوم بر روی فوزاریوم سولانی در میوه سیب پس از برداشت

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی فعالیت بیو کنترلی قارچ تریکودرما هارزیانوم بر روی فوزاریوم سولانی در میوه سیب پس از برداشت   چکیده : سابقه و هدف: سیب و فراورده های آن نقش عمده ای در تغذیه انسان و اقتصاد کشاورزی بازی می کنند. بیماری های بعد از برداشت سیب که عمدتا توسط قارچ ها ایجاد میشوند خسارت قابل توجهی را یه این محصول از نظر کم ...