دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده ازنشانگرهای فیزیولوژیکی و مولکولی RAPD در شرایط آبی ودیم

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه
حبوبات نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی جامعه بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفاء می کنند. دربین حبوبات تخود از نظر سطح زیر کشت در مقام چهارم جهان قرار دارد. سهم تولید نخود در ایران معادل ۱/۴ درصد تولید جهانی نخود است که حدود ۵۵ درصد آن محدود به استانهای نواحی غرب کشور است (۱۲). افزایش عملکرد نخود در ایران از پیشرفت کمی برخوردار بوده است که می توان با افزایش تنوع و انجام تلاقی های لازم این مشکل را حل کرد (۲۷). برای اصلاح ارقام نخود و نیز نگهداری و حفظ ذخائر توارثی آن بررسی تنوع موجود بین ارقام نخود از اهمیت ویژهای برخوردار است (۵، ۲۲، ۲۵). شناسایی تنوع ژنتیکی به نژادگران را در امر شناسایی والدین برای انجام تلاقی های مطلوب یاری میرساند (۱). در گذشته بررسی تنوع نتیکی در گیاهان به وسیله تجزیه صفات مورفولوژیکی و یا بیوشیمیایی انجام میشد. از آنجائی که فنوتیپ تحت تاثیر محیط قرار می گیرد، لذا تعیین تنوع ژنتیکی به همراه روشهای مولکولی چشم انداز نوینی را برای ارزیابی تنوع زیستی فراهم آورده است (۲۰،۹، ۲۳). یکی از نشانگرهای مولکولی جهت بررسی تنوع موجود بین ارقام، نشانگر RAPD است که از قدرت مناسبی برای بررسی چند شکلی بین ارقام برخوردار است(۱، ۲، ۱۹، ۲۲). این تکنیک در سال ۱۹۹۰ توسط William, Kubelik به کار رفت. HII و Carlos در سال ۱۹۹۱ هفده جمعیت نخود وحشی و زراعی را براساسی ویژگی های مورفولوژیکی، الوزایمها و نشانگر RAPD مورد تجزیه قرار دادند و در نهایت همبستگی نزدیکی بین گونه های وحشی و زراعی گزارشی نمودند. DaViS در سال ۱۹۹۵ بیان داشت که RAPD نسبت به آلوزایم ونشانگرهای پروتئینی از حساسیت بیشتری برای تعیین تنوع برخوردار یجی توسط Gaur و Slinhard در سال ۱۹۹۰ (۱۴) روی نخود نیز گزارش شده است. Weeden در سال ۱۹۹۲ و نیز Shamma با استفاده موفقیت آمیز تکنیک RAPD سطح بالایی از پلیمرفیسم را در ارقام نخود ایرانی گزارش نمودند.
هدف از این تحقیق بررسی تنوع صفات کمی بین لاین های نخود، ارزیابی لاین های مقاوم به کمبود اب و بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی لاین های نخود ایرانی استفاده از نشانگرهای ریخت شناختی و مولکولی RAPD می باشد.


مواد و روشها
به منظور بررســي تنوع ژنتيکي و شناسايي چند شکلي مولکولي تعداد ۲۱ لايــن نخود در قالــب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ســه تکرار در دو شــرايط آبي و ديم در مزرعه تحقيقاتي دانشــکده کشاورزي دانشگاه رازي مــورد آزمايــش قرار گرفتند. کاشــت بذور به صورت دســتي در فروردين مــاه ۱۳۷۷ انجام گرفت . فاصلــه بين رديف ها ۵۰ ســانتي متر، فاصله بين بذور بر روي رديف ۱۰ ســانتيمتر و عمق بذر حدود ۵ ســانتي متر در نظر گرفته شــد. هر رقم در دو رديف کشــت گرديد و بر روي هر رديف تعداد ۱۲ عدد بذر مورد اســتفاده قرار گرفت . در کشــت آبي سه نوبت آبياري صورت گرفت و در کشــت ديم هيچ گونه آبياري صــورت نگرفت . هنگامي که ۹۰ درصد بوته ها رســيد برداشــت صورت گرفت و عملکرد آبي (Yp) و ديم (Ys) بدست آمد.
در آزمايــش مولکولي ، کليه لاين ها در گلدان هاي پلاســتيکي کشــت گرديدند و براي مدت ســه هفته در اطاقک رشــد با دوره روشــنايي ۱۳.۵ ســاعت با درجه حرارت ۲۵ درجه سانتي گراد و دوره تاريکي ۱۰.۵ساعت با درجه حرارت ۱۵درجه ســانتي گراد قرار گرفتند. به منظور استخراج DNA ، مقدار۰.۱ گرم از بافت ليوفيليزه شــده را در ازت مايع به پودر نرم تبديل نموده و ۳۰۰ ميکرو ليتر بافر استخراج به آن اضافه گرديد و DNA ژنومي آن به روش Dellaporta (۱۱) اســتخراج گرديد. DNA به دســت آمده در ۳۰ ميکروليتر آب مقطر اســتريل حل شده و در ۲۰- درجه سانتي گراد نگهــداري گرديــد. در اين تحقيق از ۵ آغازگر به شــرح جدول ۱ اســتفاده گرديد.
واکنش زنجيــره پليمر از (PCR) در حجــم ۵۰ ميکروليتر که حاوي ۵ واحــد آنزيــم Taq DNA polymerase ۴۰ نانوگــرم DNA ژنومــي ، ۹۰ نانوگرم آغازگــر، ۰.۴ميلي مولار dNTPs، ۲ ميلي مــولار MgCl۲ ، ۵ ميکروليتــر بافــر(x ۱۰) صورت گرفت . قبل از انتقال نمونه ها به دســتگاه ترموســايکلر (Maxi-Gene,UK) هــر يک با يک قطــره از روغن پارافين پوشش داده شد. سپس واکنش براي ۳۵ دور، هر دور شامل يک و نيم دقيقه در ۹۰ درجه ، يک و نيم دقيقه در۳۱ درجه ، يک و نيم دقيقه در ۷۲ درجه انجــام گرديد. بعــد از تمام ۳۵ دور، واکنــش در ۷۲ درجه به مدت ۴ دقيقه قرارگرفــت . محصــول PCR روي ژل آگارز ۱.۵ درصــد الکتروفورز گرديد.
نمونه ها پس از رنگ آميزي با اتيديوم برومايد توســط اشــعه ماوراء بنفش ملاحظه و عکس برداري گرديد.
محاسبات آماري
ابتدا با استفاده از فرمول Fernandez براي کليه ژنوتيپها شــاخص تحمل تنش (STI) گردید .

که در آن Yp عملکرد ژنوتيپ ها در شــرايط آبي Ys عملکــرد ژنوتيپ هــا در آزمايش ديــم و Yp ميانگيــن عملکرد کليه ژنوتيپ ها در محيط بدون تنش است . سپس براي Ys ،Yp و STI تجزيه واريانــس صورت گرفت و با اســتفاده ازنرم افزار آماري SPSS و ترســيم نمودار سه بعدي ژنوتيپ ها از نظر مقاومت به تنش گروه بندي شدند. سپس با اســتفاده ازاين ســه معيار و تجزيه خوشــه اي با روش UPGMA تنوع ژنتيکي بين ارقام مشــخص شد. در بخش مطالعات مولکولي ، دندورگرام به روش UPGMA و براســاس مهاجرت هاي باندي و برمبناي ضريب تشــابه Nei و ضريب فاصله اقليدسي (۶) رسم گرديد. سپس اين دو روش با هم مقايسه شدند و همبستگي بين آنها تعيين گرديد.

که در آن N تعداد باندهاي مشترک بين دو فرد A و B و NA و NB به ترتيب تعداد باند توليد شده توسط دو فرد است . پس از تجزيه واريانس ، ميانگين هــا به روش دانکن مقايســه و گروه بندي شــدند و ضريب تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي نيز محاسبه گرديد (۶).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهاي شیمیایی، توجه جهانی را به داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده Lamiaceae میباشد که در نق ...

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر حبوبات، پروتئینها از اجزای مهم بذرند و نقش بسزایی در تهیه مواد غذایی دارند. در مجموع 80 درصد وزن خشک بذر نخود را کربوهیدرات و پروتئین تشکیل میدهد .(Talebi et al., 2008) برطرف کردن نقص پروتئینی غلات از طریق افزودن پروتئین حبوبات، از بهترین راه حلهای رفع کمبود پروتئین و کالری در کشورهای در حال توسعه است ...

دانلود مقاله ارزیابی مقاومت ٢٧ لاین ، هیبرید و رقم کلزا ( Brassica napus L . ) به شته مومی کلم ( Brevicoryne brassicae L . ) در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهشناخت و استفاده از تواناییهای ذاتی گیاهان در مقابله با خسارت عوامل نا مساعد از جمله حشرات یا به عبارتی مقاومت آنها در مقابل این عوامل خسارتزا، برای کاهش خسارت آفات و کاهش دخالت نامطلوب در اکوسیستمهای طبیعی از اهمیت به سزایی برخوردار است (٤). روشهای مختلف اصلاح یا انتخاب صفات مطلوب گیاهی ارقام در ابتدا با ...

دانلود مقاله تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ﮊنوتیپهای ماش

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهعملکرد صفت کمی پیچیده ای است که توسط تعداد زیادی ﮊن کنترل می شود .از آنجا یی که این صفت شدیدا تحت تاثیر محیط قرار می گیرد ،لذا از وراثت پذیری پایینی بر خوردار است(٢٢).این صفت حاصل خصوصیات بسیاری است که به تنهایی یا با هم بر آن اثر می گذارند. با توجه به آنکه ارزیابی عملکرد در کرتهای آزمایشی هزینه بر است ، ...

مقاله تاثیر استفاده از سوپر جاذب و سولو پتاس بردور آبیاری در شرایط کشت ذرت دانه

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تاثیر استفاده از سوپر جاذب و سولو پتاس بردور آبیاری در شرایط کشت ذرت دانه چکیده کمبود آب به عنوان فاکتوری محدود کننده، رشد و توسعه ی پوشش گیاهی را در این مناطق با محدودیت روبرو می سازد. استفاده از سوپرجاذبها ممکن است کاهش تولید در محصو ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی چکیده خرفه با نام علمی Portulaaa oleraaea یک گیاه یکساله است که در مکانهای زیستی متعددی در سراسر جهان رشد میکند و از نظر مواد غذایی در لیست گیاهان اقتصادی جهان گنجانده شده است. این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای بومی گیاه دارویی خرفه ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD   چکیده بابونه از جمله گیاهان دارویی، با ارزش دارویی و اقتصادی بالا می باشد. اولین قدم برای کارهای به نژادی، اطلاع از تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین ژنوتیپ های موجود است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بابونه ا ...

مقاله معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور چکیده افزایش روز افزون فعالیت هایی چون عملیات های اکتشاف و جابجایی و ذخیره سازی نفت و فرآوردههای آن سبب افزایش خطر رویداد حوادث نشت این آلاینده به محیط های آبی کشور شده است. به منظور آم ...