دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده ازنشانگرهای فیزیولوژیکی و مولکولی RAPD در شرایط آبی ودیم

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
حبوبات نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی جامعه بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفاء می کنند. دربین حبوبات تخود از نظر سطح زیر کشت در مقام چهارم جهان قرار دارد. سهم تولید نخود در ایران معادل ۱/۴ درصد تولید جهانی نخود است که حدود ۵۵ درصد آن محدود به استانهای نواحی غرب کشور است (۱۲). افزایش عملکرد نخود در ایران از پیشرفت کمی برخوردار بوده است که می توان با افزایش تنوع و انجام تلاقی های لازم این مشکل را حل کرد (۲۷). برای اصلاح ارقام نخود و نیز نگهداری و حفظ ذخائر توارثی آن بررسی تنوع موجود بین ارقام نخود از اهمیت ویژهای برخوردار است (۵، ۲۲، ۲۵). شناسایی تنوع ژنتیکی به نژادگران را در امر شناسایی والدین برای انجام تلاقی های مطلوب یاری میرساند (۱). در گذشته بررسی تنوع نتیکی در گیاهان به وسیله تجزیه صفات مورفولوژیکی و یا بیوشیمیایی انجام میشد. از آنجائی که فنوتیپ تحت تاثیر محیط قرار می گیرد، لذا تعیین تنوع ژنتیکی به همراه روشهای مولکولی چشم انداز نوینی را برای ارزیابی تنوع زیستی فراهم آورده است (۲۰،۹، ۲۳). یکی از نشانگرهای مولکولی جهت بررسی تنوع موجود بین ارقام، نشانگر RAPD است که از قدرت مناسبی برای بررسی چند شکلی بین ارقام برخوردار است(۱، ۲، ۱۹، ۲۲). این تکنیک در سال ۱۹۹۰ توسط William, Kubelik به کار رفت. HII و Carlos در سال ۱۹۹۱ هفده جمعیت نخود وحشی و زراعی را براساسی ویژگی های مورفولوژیکی، الوزایمها و نشانگر RAPD مورد تجزیه قرار دادند و در نهایت همبستگی نزدیکی بین گونه های وحشی و زراعی گزارشی نمودند. DaViS در سال ۱۹۹۵ بیان داشت که RAPD نسبت به آلوزایم ونشانگرهای پروتئینی از حساسیت بیشتری برای تعیین تنوع برخوردار یجی توسط Gaur و Slinhard در سال ۱۹۹۰ (۱۴) روی نخود نیز گزارش شده است. Weeden در سال ۱۹۹۲ و نیز Shamma با استفاده موفقیت آمیز تکنیک RAPD سطح بالایی از پلیمرفیسم را در ارقام نخود ایرانی گزارش نمودند.
هدف از این تحقیق بررسی تنوع صفات کمی بین لاین های نخود، ارزیابی لاین های مقاوم به کمبود اب و بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی لاین های نخود ایرانی استفاده از نشانگرهای ریخت شناختی و مولکولی RAPD می باشد.

مواد و روشها
به منظور بررســی تنوع ژنتیکی و شناسایی چند شکلی مولکولی تعداد ۲۱ لایــن نخود در قالــب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ســه تکرار در دو شــرایط آبی و دیم در مزرعه تحقیقاتی دانشــکده کشاورزی دانشگاه رازی مــورد آزمایــش قرار گرفتند. کاشــت بذور به صورت دســتی در فروردین مــاه ۱۳۷۷ انجام گرفت . فاصلــه بین ردیف ها ۵۰ ســانتی متر، فاصله بین بذور بر روی ردیف ۱۰ ســانتیمتر و عمق بذر حدود ۵ ســانتی متر در نظر گرفته شــد. هر رقم در دو ردیف کشــت گردید و بر روی هر ردیف تعداد ۱۲ عدد بذر مورد اســتفاده قرار گرفت . در کشــت آبی سه نوبت آبیاری صورت گرفت و در کشــت دیم هیچ گونه آبیاری صــورت نگرفت . هنگامی که ۹۰ درصد بوته ها رســید برداشــت صورت گرفت و عملکرد آبی (Yp) و دیم (Ys) بدست آمد.
در آزمایــش مولکولی ، کلیه لاین ها در گلدان های پلاســتیکی کشــت گردیدند و برای مدت ســه هفته در اطاقک رشــد با دوره روشــنایی ۱۳.۵ ســاعت با درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد و دوره تاریکی ۱۰.۵ساعت با درجه حرارت ۱۵درجه ســانتی گراد قرار گرفتند. به منظور استخراج DNA ، مقدار۰.۱ گرم از بافت لیوفیلیزه شــده را در ازت مایع به پودر نرم تبدیل نموده و ۳۰۰ میکرو لیتر بافر استخراج به آن اضافه گردید و DNA ژنومی آن به روش Dellaporta (۱۱) اســتخراج گردید. DNA به دســت آمده در ۳۰ میکرولیتر آب مقطر اســتریل حل شده و در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهــداری گردیــد. در این تحقیق از ۵ آغازگر به شــرح جدول ۱ اســتفاده گردید.
واکنش زنجیــره پلیمر از (PCR) در حجــم ۵۰ میکرولیتر که حاوی ۵ واحــد آنزیــم Taq DNA polymerase ۴۰ نانوگــرم DNA ژنومــی ، ۹۰ نانوگرم آغازگــر، ۰.۴میلی مولار dNTPs، ۲ میلی مــولار MgCl۲ ، ۵ میکرولیتــر بافــر(x ۱۰) صورت گرفت . قبل از انتقال نمونه ها به دســتگاه ترموســایکلر (Maxi-Gene,UK) هــر یک با یک قطــره از روغن پارافین پوشش داده شد. سپس واکنش برای ۳۵ دور، هر دور شامل یک و نیم دقیقه در ۹۰ درجه ، یک و نیم دقیقه در۳۱ درجه ، یک و نیم دقیقه در ۷۲ درجه انجــام گردید. بعــد از تمام ۳۵ دور، واکنــش در ۷۲ درجه به مدت ۴ دقیقه قرارگرفــت . محصــول PCR روی ژل آگارز ۱.۵ درصــد الکتروفورز گردید.
نمونه ها پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید توســط اشــعه ماوراء بنفش ملاحظه و عکس برداری گردید.
محاسبات آماری
ابتدا با استفاده از فرمول Fernandez برای کلیه ژنوتیپها شــاخص تحمل تنش (STI) گردید .

که در آن Yp عملکرد ژنوتیپ ها در شــرایط آبی Ys عملکــرد ژنوتیپ هــا در آزمایش دیــم و Yp میانگیــن عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش است . سپس برای Ys ،Yp و STI تجزیه واریانــس صورت گرفت و با اســتفاده ازنرم افزار آماری SPSS و ترســیم نمودار سه بعدی ژنوتیپ ها از نظر مقاومت به تنش گروه بندی شدند. سپس با اســتفاده ازاین ســه معیار و تجزیه خوشــه ای با روش UPGMA تنوع ژنتیکی بین ارقام مشــخص شد. در بخش مطالعات مولکولی ، دندورگرام به روش UPGMA و براســاس مهاجرت های باندی و برمبنای ضریب تشــابه Nei و ضریب فاصله اقلیدسی (۶) رسم گردید. سپس این دو روش با هم مقایسه شدند و همبستگی بین آنها تعیین گردید.

که در آن N تعداد باندهای مشترک بین دو فرد A و B و NA و NB به ترتیب تعداد باند تولید شده توسط دو فرد است . پس از تجزیه واریانس ، میانگین هــا به روش دانکن مقایســه و گروه بندی شــدند و ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی نیز محاسبه گردید (۶).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد