دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم ارقام بومی و وارداتی نخود ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه:
حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که سرشار از پروتئین بوده (1) و پروتئین مرغوب موجود در دانه این محصولات در ترکیب با غلات می تواند یک ترکیب زیستی ارزشمند را فراهم نماید. نخود سومین حبوبات مهم دنیاست. میزان پروتئین خام این گیاه 20-30 درصد است که 80 درصد آن قابل هضم است. نخودکاری در ایران بیشتر در استان های غرب و شمال غرب انجام می شود .(2) از آنجایی که طی سالهای متمادی گذشته کشت ارقام اصلاح شده، در اکثر مناطق توسط کشاورزان صورت گرفته، شاهد یک نوع یکنواختی در زمینه ژنتیکی ژرم پلاسم موجود در خزانه ژنتیکی نخود هستیم(.(4 و همچنین بر پایه تقاضای بازار، متخصصین اصلاح نباتات در شرکت های تجاری بذر و مؤسسه های ملی وبین المللی مشترکاً مساعی شان را در جهت تولید واریته های یکنواخت و معمولاً پر محصول صرف می کنند تا آنها را جایگزین واریته های بومی نامتجانس اولیه که جوابگوی نیازهای زمان های قبل است نمایند. در بین و در داخل واریته های محلی تنوع بزرگی مشاهده می شود به طوری که آنها را قادر به زنده ماندن در شرایط نامطلوب می نماید، بنابراین با گروهی از منابع ژنتیکی روبرو هستیم که در عین اینکه دارای صفات مطلوب بسیارند، دارای صفات نامطلوب نیز می باشند( (3 و مهمترین هدف در استفاده از این ژنوتیپ ها، انتقال ژن ها و صفات مطلوب آنها به ارقام و لاینهای اصلاحی است، لذا انجام مطالعات ژنتیکی جهت بررسی تنوع ژنتیکی آنها و تعیین میزان قرابت ژنوتیپ های بومی با ارقام اصلاحی و استفاده از این ارقام به عنوان والدین دهنده ژنتیکی در برنامه های اصلاح نباتات امری ضروری به نظر می رسد(.(5 مارکرهای مولکولی ابزارهای ارزشمندی در ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و در داخل گونه و جمعیت ها فراهم می کنند. در حال حاضر نشانگرهای ریزماهواره (SSR) از مناسب ترین ابزار بررسی تنوع ژنی و آللی در گونه های مختلف گیاهی محسوب میشود(.(7

مواد و روش ها:
در این مطالعه تعداد 60 ژنوتیپ نخود 29) بومی و 31تجاری) به منظـور بررسـی تنـوع ژنتیکـی مـورد بررسـی قـرار گرفتند. جدول 1 مشخصات ارقام مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول 1 : لیست و مشخصات ژنوتیپ های نخود زراعی مورد مطالعه در این تحقیق

برای استخراج DNA از بافتهای برگی استفاده گردید. به این منظور ابتدا تعداد 5-3 بذر از هر ژنوتیپ در گلخانـه در داخل گلدان کشت گردید. پس از سبز شدن و در مرحله 6 برگی، برگهای هر بوته بطور جداگانه چیده شده و در داخل ورقـه آلومینیومی پیچیده و بر روی یخ گذاشته و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل میشـد. اسـتخراج DNA بـه روش CTAB انجـام گرفت .(6) تعداد 14 آغازگر SSR که قبلا در منابع علمی مربوط به نخود به عنوان نشانگرهای مناسب گزارش شده اند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهاي شیمیایی، توجه جهانی را به داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده Lamiaceae میباشد که در نق ...

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر حبوبات، پروتئینها از اجزای مهم بذرند و نقش بسزایی در تهیه مواد غذایی دارند. در مجموع 80 درصد وزن خشک بذر نخود را کربوهیدرات و پروتئین تشکیل میدهد .(Talebi et al., 2008) برطرف کردن نقص پروتئینی غلات از طریق افزودن پروتئین حبوبات، از بهترین راه حلهای رفع کمبود پروتئین و کالری در کشورهای در حال توسعه است ...

دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شنبلیله ( Trigonella foenum - graecum ) بومی ایران با استفاده از نشانگرهایAFLP

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
شــنبلیله (Trigonella foenum-graecum)از گیاهان یـک سـاله متعلـق بـه تیـره لگومینـوزه است. بنا بـه روایـت تـاریخ انتـشار گیاهـان، ایـن گیاه از ایران و غـرب آسـیا برخاسـته و بـه سـایر نقــاط دنیــا بــرده شــده اســت. در مقیــاس جهــانی مناطق عمده کشت شنبلیله کشورهایی نظیر هند، مراکش، مصر، اتیـوپی و غیـره اسـت ...

دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده ازنشانگرهای فیزیولوژیکی و مولکولی RAPD در شرایط آبی ودیم

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهحبوبات نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی جامعه بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفاء می کنند. دربین حبوبات تخود از نظر سطح زیر کشت در مقام چهارم جهان قرار دارد. سهم تولید نخود در ایران معادل ۱/۴ درصد تولید جهانی نخود است که حدود ۵۵ درصد آن محدود به استانهای نواحی غرب کشور است (۱۲). افزایش عملکرد نخود ...

دانلود مقاله تنوع جمعیت های زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره ( microsatellite ) در استان اردبیل

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
شمال غرب آسیا منطقهاي است که تنوع گسترده موفولوژیکی زنبور عسل در آنجا دیده میشود .(17)جدایی جغرافیایی میتواند منجر به تمایز ژنتیکی جمعیتها به واسطه انتخاب محلی((Local selection و رانش ژنی(Gene flow) شود و در نهایت باعث ایجاد گروههایی شود که نژاد نامیده میشوند .(6) از مدتها قبل براي زنبور عسل فقط چهار گونه شنا ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی چکیده خرفه با نام علمی Portulaaa oleraaea یک گیاه یکساله است که در مکانهای زیستی متعددی در سراسر جهان رشد میکند و از نظر مواد غذایی در لیست گیاهان اقتصادی جهان گنجانده شده است. این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای بومی گیاه دارویی خرفه ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD   چکیده بابونه از جمله گیاهان دارویی، با ارزش دارویی و اقتصادی بالا می باشد. اولین قدم برای کارهای به نژادی، اطلاع از تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین ژنوتیپ های موجود است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بابونه ا ...

مقاله ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج ( . Oryza sativa L ) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج (.Oryza sativa L) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما خلاصه نگهداری مواد ژنتیکی در مافوق سرما تکنیکی است که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا برای نگهداری ژرم پلاسم گیاهی در مدت زمان طولانی از آن استفاده می نمایند. جهت استفاده این تکنیک در نگهداری ژرم پلاسم ...