دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


چکیده

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهاي شیمیایی، توجه جهانی را به داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از 900 گونه دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 17 توده مریم گلی جمعآوري شده از مناطق مختلف ایران، از نشانگرهاي مولکولی RAPD استفاده گردید. از مجموع 10 آغازگر مورد استفاده تنها 7 آغازگر سطح قابل ملاحظهاي از چندشکلی را نشان دادند. از مجموع 221 باند تولید شده 143 باند (% 64/7) چندشکل بودند. آغازگر OPC-5 بیشترین تعداد باند چندشکل و آغازگر OPA-3 کمترین تعداد باند چندشکل را تولید نمودند. تجزیه خوشهاي بر اساس حضور (1) و عدم حضور (0) باند با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد و مبتنی بر روش UPGMA با نرمافزار NTSYS انجام گرفت. بیشترین تشابه ژنتیکی بین توده 13 و توده (0/ 85) 14 و کمترین تشابه ژنتیکی بین تودههاي 18 و (0/14) 19 مشاهده شد. با برش دندروگرام در نقطه 0/25، 3 گروه اصلی به دست آمد و بقیه تودهها به تنهایی هر یک تشکیل یک گروه جداگانه را دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که تودههاي مورد مطالعه از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدي: تجزیه خوشهاي، تنوع ژنتیکی، مریم گلی، نشانگرهاي مولکولی RAPD


مقدمه

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهاي شیمیایی، توجه جهانی را به داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده 1Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از 900 گونه دارد .(5) براي گیاه مریم گلی خواص زیادي از جمله ضد تشنج و ضد سرفه ذکر کردهاند ( 7) حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی جهت تأمین امنیت غذایی آینده یک ضرورت است. در این بین، تکنیکهاي مولکولی

توانستهاند حفاظت و مدیریت منابع ژنتیکی را خصوصاً در زمینههاي اطلاعات مربوط به تنوع ژنتیکی بهبود بخشند .(3) امروزه استفاده از نشانگرهاي مولکولی جهت بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از آن در برنامههاي اصلاحی به صورت امري ضروري در آمده است(.(4 نشانگرهاي مولکولی 2RAPD به علت مزایایی چون تولید تعداد زیادي باند، چندشکلی زیاد، عدم استفاده از مواد رادیواکتیو و عدم نیاز به وجود اطلاعاتی در مورد توالی ژنومی گیاه، همواره در بررسی تنوع ژنتیکی مخازن توارثی مورد استفاده قرار گرفته است .(6) نشانگرهاي RAPD رابطه خویشاوندي بین دیپلوئیدها و آمفی دیپلوئیدهاي براسیکاها را به خوبی نشان دادهاند .(2)

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 17 توده مریم گلی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت.


١ Lamiaceae=Labiatae
٢ Random Amplified Polymorphic DNA

مواد و روشها

مواد گیاهی شامل 17 توده مریم گلی جمعآوري شده از مناطق مختلف ایران بود (جدول (1 که بذر آنها در گلدان کشت شد.


جدول -1 مواد گیاهی مورد مطالعه
کد توده محل جمعآوري کد توده محل جمعآوري
S4 S.hydrangea اراك S16 S.chloroleuca مشهد
S5 S.hydrangea داران S17 S.chloroleuca سمنان
S6 S.mirzayanii بستک S18 S.mirzayanii خاش
S8 S.sclarea سمنان S19 S.spinosa خرم آباد
S9 S.officinalis همدان S24 S.spinosa همدان
S11 S.sharifii بندرعباس S30 S.multicaulis خرم آباد
S12 S.sharifii بستک S31 S.multicaulis همدان
S13 S.sharifii میناب S54 S.multicaulis شهمیرزاد
S14 S.sharifii لار --- ----- ------

- استخراج DNA ژنومی

DNA ژنومی از 100 میلی گرم بافت تازه برگی که 10 روز از تاریخ کاشت آن گذشته بود به روش دلاپورتا (1) استخراج و کمیت و کیفیت آن به روش اسپکتروفتومتري تعیین گردید.

- آغازگر

تعداد 10 آغازگر تصادفی ده نوکلئوتیدي از شرکت سیناژن تهیه و بر روي سه نمونه DNA آزمایش شدند. در نهایت 7 آغازگر که داراي چندشکلی مطلوبتري بودند انتخاب شدند.

3PCR -

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تعیین چندشکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی نیمه تصادفی ISJ ( Intron Splicing Junction ) و مقایسه آن بانشانگر RAPD - PCR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
مقدمهاهمیت جهانی و قدمت گندم((triticum aestivum برهیچ کس پوشیده نیست. دامنه وسیع سازگاری و مصارف متعدد، آنرا بعنوان مهمترین غله در جهان مطرح کرده است. از سوی دیگر محدودیت وجود ارقام سازگار به خشکی، شوری، سرما و مقاوم به آفات و بیماریها، تولید این غله را در کشورهای در حال توسعه و ایران با بحران مواجه نموده است ...

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر حبوبات، پروتئینها از اجزای مهم بذرند و نقش بسزایی در تهیه مواد غذایی دارند. در مجموع 80 درصد وزن خشک بذر نخود را کربوهیدرات و پروتئین تشکیل میدهد .(Talebi et al., 2008) برطرف کردن نقص پروتئینی غلات از طریق افزودن پروتئین حبوبات، از بهترین راه حلهای رفع کمبود پروتئین و کالری در کشورهای در حال توسعه است ...

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم ارقام بومی و وارداتی نخود ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه:حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که سرشار از پروتئین بوده (1) و پروتئین مرغوب موجود در دانه این محصولات در ترکیب با غلات می تواند یک ترکیب زیستی ارزشمند را فراهم نماید. نخود سومین حبوبات مهم دنیاست. میزان پروتئین خام این گیاه 20-30 درصد است که 80 درصد آن قابل هضم است. نخودکاری در ایران بیشتر در استان ه ...

دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده ازنشانگرهای فیزیولوژیکی و مولکولی RAPD در شرایط آبی ودیم

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهحبوبات نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی جامعه بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفاء می کنند. دربین حبوبات تخود از نظر سطح زیر کشت در مقام چهارم جهان قرار دارد. سهم تولید نخود در ایران معادل ۱/۴ درصد تولید جهانی نخود است که حدود ۵۵ درصد آن محدود به استانهای نواحی غرب کشور است (۱۲). افزایش عملکرد نخود ...

دانلود فایل پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : درکشور ایران اقلیم های متفاوتی وجود دارد، بنابراین تنوع گیاهان دارویی آن نیز زیاداست. بکارگیری این گونه ها در فضای سبز تنوع گونه ها و اکوتیپ ها (از نظر رنگ، فرم،اندازه و سازگاری) را دو چندان می کند و ضریب اطمینان موفقیت طرح و انعطاف طراحی بیشتر می شود. وجو ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی چکیده خرفه با نام علمی Portulaaa oleraaea یک گیاه یکساله است که در مکانهای زیستی متعددی در سراسر جهان رشد میکند و از نظر مواد غذایی در لیست گیاهان اقتصادی جهان گنجانده شده است. این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای بومی گیاه دارویی خرفه ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD   چکیده بابونه از جمله گیاهان دارویی، با ارزش دارویی و اقتصادی بالا می باشد. اولین قدم برای کارهای به نژادی، اطلاع از تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین ژنوتیپ های موجود است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بابونه ا ...

مقاله بررسی خواص دارویی و کاربردهای گیاه دارویی ’مریم گلی ( Salvia officinalis ) ‘

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی خواص دارویی و کاربردهای گیاه دارویی ’مریم گلی(Salvia officinalis) ‘ چکیده: طی سالیان متمادی گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب میشدند. مواد اولیه موثری که در گیاهان به صورت ذخیره موجود است، پیوسته به عنوان موادی غیر قابل جایگزین مورد استفاده بوده و خواهد بود و این مواد اولی ...