دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، توجه جهانی را به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از ۹۰۰ گونه دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۱۷ توده مریم گلی جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران، از نشانگرهای مولکولی RAPD استفاده گردید. از مجموع ۱۰ آغازگر مورد استفاده تنها ۷ آغازگر سطح قابل ملاحظهای از چندشکلی را نشان دادند. از مجموع ۲۲۱ باند تولید شده ۱۴۳ باند (% ۶۴/۷) چندشکل بودند. آغازگر OPC-5 بیشترین تعداد باند چندشکل و آغازگر OPA-3 کمترین تعداد باند چندشکل را تولید نمودند. تجزیه خوشهای بر اساس حضور (۱) و عدم حضور (۰) باند با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد و مبتنی بر روش UPGMA با نرمافزار NTSYS انجام گرفت. بیشترین تشابه ژنتیکی بین توده ۱۳ و توده (۰/ ۸۵) ۱۴ و کمترین تشابه ژنتیکی بین تودههای ۱۸ و (۰/۱۴) ۱۹ مشاهده شد. با برش دندروگرام در نقطه ۰/۲۵، ۳ گروه اصلی به دست آمد و بقیه تودهها به تنهایی هر یک تشکیل یک گروه جداگانه را دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که تودههای مورد مطالعه از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی: تجزیه خوشهای، تنوع ژنتیکی، مریم گلی، نشانگرهای مولکولی RAPD

مقدمه

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، توجه جهانی را به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده ۱Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از ۹۰۰ گونه دارد .(۵) برای گیاه مریم گلی خواص زیادی از جمله ضد تشنج و ضد سرفه ذکر کردهاند ( ۷) حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی جهت تأمین امنیت غذایی آینده یک ضرورت است. در این بین، تکنیکهای مولکولی

توانستهاند حفاظت و مدیریت منابع ژنتیکی را خصوصاً در زمینههای اطلاعات مربوط به تنوع ژنتیکی بهبود بخشند .(۳) امروزه استفاده از نشانگرهای مولکولی جهت بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از آن در برنامههای اصلاحی به صورت امری ضروری در آمده است(.(۴ نشانگرهای مولکولی ۲RAPD به علت مزایایی چون تولید تعداد زیادی باند، چندشکلی زیاد، عدم استفاده از مواد رادیواکتیو و عدم نیاز به وجود اطلاعاتی در مورد توالی ژنومی گیاه، همواره در بررسی تنوع ژنتیکی مخازن توارثی مورد استفاده قرار گرفته است .(۶) نشانگرهای RAPD رابطه خویشاوندی بین دیپلوئیدها و آمفی دیپلوئیدهای براسیکاها را به خوبی نشان دادهاند .(۲)

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی ۱۷ توده مریم گلی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت.

١ Lamiaceae=Labiatae
٢ Random Amplified Polymorphic DNA

مواد و روشها

مواد گیاهی شامل ۱۷ توده مریم گلی جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران بود (جدول (۱ که بذر آنها در گلدان کشت شد.

جدول -۱ مواد گیاهی مورد مطالعه
کد توده محل جمعآوری کد توده محل جمعآوری
S4 S.hydrangea اراک S16 S.chloroleuca مشهد
S5 S.hydrangea داران S17 S.chloroleuca سمنان
S6 S.mirzayanii بستک S18 S.mirzayanii خاش
S8 S.sclarea سمنان S19 S.spinosa خرم آباد
S9 S.officinalis همدان S24 S.spinosa همدان
S11 S.sharifii بندرعباس S30 S.multicaulis خرم آباد
S12 S.sharifii بستک S31 S.multicaulis همدان
S13 S.sharifii میناب S54 S.multicaulis شهمیرزاد
S14 S.sharifii لار — —– ——

– استخراج DNA ژنومی

DNA ژنومی از ۱۰۰ میلی گرم بافت تازه برگی که ۱۰ روز از تاریخ کاشت آن گذشته بود به روش دلاپورتا (۱) استخراج و کمیت و کیفیت آن به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید.

– آغازگر

تعداد ۱۰ آغازگر تصادفی ده نوکلئوتیدی از شرکت سیناژن تهیه و بر روی سه نمونه DNA آزمایش شدند. در نهایت ۷ آغازگر که دارای چندشکلی مطلوبتری بودند انتخاب شدند.

۳PCR –

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد