بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود.

موفقیت در هر برنامه اصلاح گیاهی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی و آگاهی از میزان آن در جمعیت مورد نظردارد.

اسلاید 2 :

در سالهای اخیر استفاده از  نشانگرهای مولکولی چشم انداز نوینی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی فراهم آورده است. با استفاده از این نشانگرها، مکان ارزیابی مستقیم تنوع در سطح ژنوم وجود دارد. از این رو دقت این نشانگرها به دلیل استفاده مستقیم از ماده وراثتی بسیار بالاست.

اسلاید 3 :

تعریف نشانگر ژنتیکی

تفاوتهای موجود در بین ردیف DNA کروموزوم های هر موجود که از افراد به نتاج آنها منتقل می گردد، نشانگر ژنتیکی گفته می شود. (قریاضی، 1375)

برای آنکه صفتی به عنوان نشانگر ژنتیک استفاده شود، بایستی حداقل واجد دو ویژگی زیر باشد:

الف- در بین افراد متفاوت باشد (چند شکل باشد).

ب- به توارث برسد.

اسلاید 4 :

AFLPنشانگر

نام AFLP برای نخستین بار توسط قره یاضی و همکاران در سال 1993 به نام روش ALP مورد استفاده قرار گرفت، که به دلیل ثبت آن توسط شرکت کی جین این نام به AFLP تغییر پیدا یافت.

نشانگر AFLP در سال 1995 توسط ووس و همکاران معرفی شد(Vos et al ., 1995).

اسلاید 5 :

سگوویا وهمکاران (2003)، تنوع ژنتیکی را در 9 ژرم پلاسم یونجه توسط 34 مارکر AFLP مورد ارزیابی قراردادند.

 

توکاک و همکاران (2008)، تنوع ژنتیکی 14 رقم زراعی یونجه را با 6 آغازگر RAPD مورد بررسی قراردادند.

 

قراردی و همکاران (1998)، با استفاده از5 مارکر RAPD به بررسی تنوع ژنیکی بین 8 رقم یونجه پرداختند.

 

منگونی و همکاران (1999)، میزانتنوع ژنتیکی بین 4 اکوتیپ و 2 واریته از ژرم پلاسم یونجه های مصری و ایتالیایی را توسط 7 مارکر RAPD و 3 مارکر SSR مورد بررسی قرار دادند.

اسلاید 6 :

موسیال و همکاران (2002)، تنوع ژنتیکی بین و درون 19 رقم و لاین یونجه را با به کارگیری 11 آغازگر تصادفی مورد بررسی قرار دادند.

 

برومر و همکاران (1995)، تنوع ژنتیکی 6 گونه مختلف یونجه یک ساله را با استفاده از 4 آغازگر تصادفی RAPD مورد بررسی قراردادند.

 

ایلوود و همکاران (2006)، تنوع ژنتیکی یونجه را با استفاده از 6 نشانگر ریز ماهواره مورد بررسی قرار دادند.

 

لیو و همکاران (2007)، تنوع ژنتیکی 8 جمعیت یونجه با استفاده از 19 جفت آغازگر SSR مورد بررسی قرار دادند.

اسلاید 7 :

مواد گیاهی

بذر 28 جمعیت یونجه زراعی مورد استفاده در این تحقیق از کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان تهیه گردید.

اکوتیپ های مورد بررسی عبارت بودند از:

زرین شهر اصفهان، بدون اسم1، دامغان1، ورامین، بدون اسم2، فامین چه همدان، همدان-ترکیه، دامغان2، آب انبار همدان، بدون اسم3، سبزوار، فزوه، بدون نام4، زرین شهر، جلفا، ایتالیا، بدون اسم5، آذربایجان شرقی، گلپایگان- همدان، کوهپایه، گناباد، کاشان، گرگان، دیوان دره-باقرآباد، ترکیه، مرند-عریان تپه.

اسلاید 8 :

بذرها در گلخانه پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کاشته شد.

پس از رشد گیاهچه ها از هر گلدان 8 گیاه به صورت تصادفی انتخاب و از برگهای سالم و جوان هر گیاه نمونه برداری صورت گرفت.

اسلاید 9 :

استخراجDNA 

جهت استخراج DNA در مرحله گیاهچه، نمونههای برگی جمعآوری شد. پس از انجماد با نیتروژن مایع، در فریزر 80- درجه سانتیگراد قرار گرفتند.

 

اسلاید 10 :

تعیین کمیت و کیفیت DNA ژنومی

برای تعیین کیفیت، نمونههای DNA ژنومی  بر روی ژل آگارز 1 درصد بارگیری شده و با ولتاژ ثابت 70 الکتروفورز گردیدند.

همچنین برای تعیین غلظت DNA و نیز ارزیابی دقیقتر کیفیت آن از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید