دانلود مقاله بررسی اثر استراتژی ، ساختار و فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی با تبیین نقش مدیریت دانش مورد مطالعه : شرکت صنایع الکترونیک شیراز

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان

چکیده

در دهه گذشته شناسایی مفاهیم اصلی سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج و عمکرد سازمانی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. در این راستا، مفاهیم درونی سازمان مانند ساختار، فرهنگ و استراتژی و قدرت سازمانی مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته استهمچنین بر اساس مطالعات یانگ و دیگران((2010، مدیریت دانش یکی از مکانیسم های واسطه ای مهم و تأثیرگذار بر اثر بخشی استراتژی ها و مفاهیم سازمانی می باشد و نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مفاهیم سازمانی، استراتژی های سازمان و اثربخشی اهداف سازمانی دارد در مطالعه حاضر به بررسی اثر استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با تبیین نقش مکانیزم مدیریت دانش پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان و مدیران شرکت صنایع الکترونیک شیراز تشکیل می دهد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده است. برای انجام روایی از نظر سنجی خبرگان و همچنین تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. که نشان می دهد پرسشنامه تحقیق حاضر از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد استراتژی سازمانی و فرهنگ سازمانی از طریق مکانیزم مدیریت دانش می تواند موجب اثربخشی سازمانی گردد و لی اثر ساختار سازمانی بر اثربخشی از طریق مکانیزم مدیریت دانش در شرکت صنایع الکترونیک شیراز مورد تایید واقع نشد.

×واژگان کلیدی: استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی


*نویسنده مسئول، khorram2010@gmail.com
1

.1 مقدمه

در دهه گذشته شناسایی مفاهیم اصلی سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج و عمکرد سازمانی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. در این راستا، مفاهیم درونی سازمان مانند ساختار، فرهنگ و استراتژی و قدرت سازمانی مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته است(نی، .(2006 همچنین بر اساس مطالعات یانگ و دیگران((2010، مدیریت دانش یکی از مکانیسم های واسطه ای مهم و تأثیرگذار بر اثر بخشی استراتژی ها و مفاهیم سازمانی می باشد و نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مفاهیم سازمانی، استراتژی های سازمان و اثربخشی اهداف سازمانی دارد. مدیریت دانش می تواند موجب افزایش مزیت رقابتی سازمان به وسیله تاکید بر مشتری گرایی، روابط مطلوب تر کارکنان، نوآوری و همچنین کاهش هزینه ها گردد(یانگ، .( 2008

مطالعات فراوانی در حوزه مدیریت دانش انجام شده است که بیشتر آنها مدیرت دانش را به عنوان متغیر مستقل تاثیر گذار بر مفاهیمی مانند عملکرد و استراتژی سازمانی و... مورد بررسی قرار داده اند(راویشانکار و پان، .(2008 اما مطالعات بسیار کمی مدیریت دانش را به عنوان مکانیزمی در ارتباط بین مفاهیم سازمانی و خروجی های سازمان مانند اثربخشی و عملکرد می داند.

شرکت صنایع الکترونیک شیراز به عنوان یکی از شرکت های تخصصی صا ایران در زمینه انجام تحقیقات، طراحی، تولید و تامین محصولات و خدمات در حوزه های مختلف فناوری الکترونیک است که با تکیه بر پناسیل های درونی و فرصت های محیطی و با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در سطح ملی و فرا ملی خود را پیشگام و در سایر حوزه های تخصصی شرکت های وابسته صا ایران و طرحها و پروژه های فراشرکتی خود را همکار و همراه می داند. این شرکت به گونه ای در زمینه محصولات الکتریکی رهبر بازار در ناحیه جنوب کشور می باشد که با توجه فرهنگ سازمانی مناسب، ساختار سازمانی و استراتژی های رقابتی که اتخاذ می نماید، و همچنین بکارگیری مکانیزم مدیریت دانش، در تحقیق در پژوهش حاضر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. بنابراین، در تحقیق حاضر ضمن معرفی عوامل سازمانی کلیدی درون سازمان شامل استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی به بررسی اثر این عوامل بر اثربخشی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت صنایع الکترونیک شیراز پرداخته می شود.

.2 بررسی پیشینه تحقیق

منابع یک شرکت سرمایه ها، دارائی ها، فرآیندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و موارد دیگر کنترل شده توسط یک شرکت هستند(نی، .(2006 ساختار سازمانی، فرهنگ و استراتژی سه سرمایه سازمانی اصلی است که تا کنون به صورت مجزا در پژوهش های مختلف به بررسی اثر آن بر اثربخشی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است(راویشانکار و پان، .(2008 با این حال، مکانیسم تأثیرگذاری این سه سرمایه بر اثربخشی سازمان ها هنوز پرسش بدون پاسخی است. دیدگاه دانش محور شرکت در مرکز دیدگاه منبع محور مطرح می شود(ریچارد و جوهانسون، .(2011 دیدگاه دانش محور شرکت به این مطلب اشاره می کند که قابلیت شرکت در ایجاد و کاربرد دانش مهمترین منبع مزیت رقابتی و مهمترین عامل ماندگاری هر سازمان است(چنگ و کویت، .(2013 بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی اثر مفاهیم کلیدی درون سازمانی بر اثربخشی سازمان با نقش واسطه گرایانه مکانیزم مدیریت دانش پرداخته می شود.

.1 .2 اثر بخشی سازمانی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اثرات اعتماد سازمانی بر رفتار های ضد تولید کارکنان از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی : مطالعه موردی در شرکت توکا فولاد اصفهان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید کارکنان و با لحاظ کردن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه هایی برای سنجش این متغیرها طراحی گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید ...

دانلود مقاله بررسی نقش آموزش الکترونیکی در فرآیند مدیریت دانش سازمانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهآموزش الکترونیکی به عنوان یک رویکرد نـوین آموزشـی نیازمنـد بررسـی موشـکافانه در همه ابعاد مدیریتی است. به دلیل نوظهور بودن این روش آموزشی، مدیریت دانش و علوم فراگیری شده نوین و به کارگیری اصولی آن در امور سازمانی می تواند بهترین اهداف را برای سازمان فراهم سازد. در این مقاله که به شیوه مروری تنظیم شده است ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی ( مطالعه موردی : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
چکیدهاین پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهکلویه و بویر احمد ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختارهای جدید سازمانی و مدیریت فرایند و تبیین کاربرد CIM جهت دستیابی سازمانها به چابکی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
1 -مقدمهتغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و به خصوص افزایش نقش تکنولوژی اطلاعات و نظام های کامپیوتری در اداره سازمان ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان ها را دگرگون کرده و اداره سازمان ها به روش های قدیم و ساختارهایی که ریشه آنها به ابتدای قرن بیستم برمی گردد، تقریباً غیرممکن شده است. سازمان ها باید خود ...

مقاله بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز   خلاصه این پژوهش با هدف بررسی رابطه سه متغیر بهره وری ، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری شـامل کارکنـان شـرکت ...

مقاله نقش مدیریت دانش در شبکه های درون سازمانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدیریت دانش در شبکه های درون سازمانی چکیده اساسی ترین مشخصه شبکه های درون سازمانی در قرن 21، تأکید بر دانش و اطلاعات است .دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآور یها را ممکن سازد.در بسیاری از سازمانها و موسسات یکی ازمعضل های اساسی این است که از میزان دانایی و دانش ...

مقاله ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   چکیده در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است از جمله می توان به دانشگاه ع ...

مقاله تاثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان چکیده : اثربخشی سازمانی یکی از مباحث بسیار مهمی است که می تواند موجب موفقیت و یا شکست سازمانها گرددویکی از حساس ترین موضوعاتی است که درسازمانها در ارتباط مستقیم با بکارگیری مفهوم فرهنگ در سازمان می باشد . در این مقاله ضمن تدوین ادبیات تحقیق و چارچوب نظری ، با در ...