دانلود مقاله بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی شرکت مخابرات استان مازندران بر اساس مدل تعالی مؤسسه مطالعات منابع انسانی ایران

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

پرورش منابع انسانی از دو اصطلاح پرورش و منابع انسانی تشکیل شده است. منابع انسانی را میتوان مجموعه ای از دانش، مهارت ها، نگرش ها، تعهدات، ارزشها و تمایل افراد یک سازمان تلقی کرد و پرورش؛ تحصیل توانمندی ها واستعداد، قابلیت ها و بضاعتی است که برای انجام شغل کنونی یا مشاغل مورد انتظارآتی مورد نیاز میباشد. در تحقیق حاضر که با هدف بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی شرکت مخابرات استان مازنـدران بـا اسـتفاده از مدل تعالی مؤسسه مطالعات منابع انسانی ایران در بین کارکنان شرکت مخابرات استان مازندران انجـام پذیرفتـه اسـت تعـداد ۱۰۸ نفـر از آنهـا بصـورت تصادفی انتخاب و نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانها اخذ گردید و از قبال تحلیل آن در نرم افزار با بکار گیـری آزمـون نتـایجی حاصل گردید که حاکی از وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق داشته است.

کلمات کلیدی:منابع انسانی، تعالی سازمان، مدیریت، ارتقاء سازمانی.

مقدمه

سازمانها برای رسیدن به قله های تعالی و سرآمدی، باید نیروی انسانی متعالی و سرآمد در اختیـار داشـته باشـند. مـدیران و رهبـران سـازمان وظیفـ ه طراحی و ساخت نردبان تعالی را بعهده داشته و بقیه کارکنان مسئولیت پیمودن نردبان تعالی را جهت دست یابی به اهداف سازمان بعهده دارند. با این تعـاریف می توان نتیجه گرفت موفقیت هر سازمان ارتباط مستقیم به نیروی انسانی متعالی وسرآمد دارد اهمیت پرداختن و توجه به موضوع منابع انسـانی ایـن اسـت کـه کشور ما با وجود انسا نهایی کارامد و باهوش هنوز نتوانسته سازما نهایی قوی و پرقدرت داشته باشد و آمارهای مربوط به بهر ه وری نیـروی کـار در کشـور مـا گویای مزیت انسانی در کشور ما نیست.(خلیلی، .(۱۳۸۸

در سال ۱۹۸۸، چهارده شرکت معتبر و صاحب نام اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را تأسیس نمودند، مأموریت این بنیاد نیروی محـرک بـودن برای حفظ تعالی در اروپا و چشم انداز آن درخشش سازمانهای اروپایی در جهان است. بدین منظور، این بنیاد در سال ۱۹۹۱ مدل EFQM را معرفی نمود بر طبق مدل تعالی، مدیریت کیفیت باید برای ایجاد بهبود مستمر در یک سازمان بر تمامی فعالیت ها و سطوح تمرکز نماید (نابیتز، .(۱۹۹۹

در سال ۱۹۹۹ اولین بازنگری اساسی بر روی آن انجام و درسال ۲۰۰۳ نیز تغییرات محدودی بر آن اعمـال گردیـد.(نجمی و حسـینی، (۱۳۸۷ بنیـاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان وترمیم راه رسیدن به تعالی سازمان تدوین کرده است. با این مـدل کـه بیشـتر جنبه تشخیصی دارد نسبت به شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایده آل اقدام مـی شـود.( امینیـان، (۱۳۸۹ بـا بـه کـارگیری ایـن مـدل سازمان ها می توانند نقاط قوت، حوزه های قابل بهبود و میزان رشد سازمان را در مسیر تعالی تعیین نمایند مدلی که جایزه ملی بهر ه وری و تعالی سـازمانی بـر آن استوار شده، دارای نه معیار است. پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند. توانمندسازها شامل:

۱ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

-۱ رهبری : در اینجا مشخص میگردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستیابی به ماموریت و چشم انداز را فراهم می سـازند و چگونـه ارزش ها )برای موفقیت درازمدت سازمان (تدوین و محقق میگردند و رهبران سازمان چگونه در توسعه واجرای سیستم مدیریتی سازمان مشارکت مینمایند.

-۲ خط مشی و استراتژی : در اینجا مشخص میگردد که چگونه سازمان، ماموریت و چشم انداز خود را از طریق یک استراتژی شفاف بـا در نظـر گرفتن منافع ذینفعان سازمان محقق می سازد و چگونه این استراتژی از طریق خط مشی هـا، برنامـه هـا، اهـداف، مقاصـد و فراینـدها مـورد پشـتیبانی قـرار مـی گیرد.(جلوداری ممقانی، .(۱۳۸۵

-۳کارکنان

-۴ منابع و شرکا

-۵ فرایندها در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است، به گونهای که فقدان ارزیابی در ابعاد گونـاگون

سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگـاهی از مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیـابی دارد.سـازمانهایی کـه در پـی بهبـود مسـتمر خـود هسـتند همواره در صدد شناسایی وضعیت خود می باشند، زیرا با این روش میتوانند برای آینده برنامه ریزی درستی داشته باشند.خود ارزیـابی بـر اسـاس مـدل تعـالی سازمانی ( (EFQM یکی از روشهای معمول و متداول برای تعیین وضعیت و موقعیت سازمان های متعالی است. (مترسیس،(۲۰۰۳

از طرفی باید اشاره داشت امروزه یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت ها در سازمان جهت همگامی مثبت با تغییرات و توانائی رقابت سـال م در جامعه استفاده از سیستم های بهبود و نوآوری در نیروی انسانی جهت رسیدن به هدفهای مطلوب و سازنده آن سازمان محسوب می شود. بـه تعبیـری مـی تـوان گفت:» عصر ما عصر تغییرات است و انسان امروز دستخوش امواج تغییرات، جهان بصورت اقیانوسی مواج درآمده است که امواج تغییرات هر لحظه سرنشینان قایقی را که جهان می نامیم به این سو آن سو پرتاب میکند و در هیچ عصری زندگی بشر هم تا این حد تغییرپذیر نبوده است.. )«..اسدی،.(۳۶ :۱۳۸۹

مدیران سازمانی ناگزیر از آنند که برای نیل به موفقیتهای چشمگیر و تحقق بخشیدن به آرمانهای انسانی از اصـول و مفـاهیم مختلـف مـدیر یت یاری جسته و با منطقی متناسب در کاربرد آنها دقت کافی به عمل آورند. در واقع تعالی در منابع انسانی به عنوان یک سرمایه مطرح مـی شـود کـه قـدرت بـاز تولید دارد. در حقیقت کیفیت یا قدرت مولد کار انسانی، در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسـعهی سیسـتم تجهیـز و بهسـازی نیـروی انسـانی و حفـظ و نگهداری آن به شکل جامع و پویا عمل می شود. بدین منظور تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی وضعیت تعالی انسانی در شرکت مخابرات اسـتان مازنـدرن مـی باشد با بتواند اثرگذاری و استفاده بهینه از تکنیک های نوین مدیریت در عرصه تعالی منابع انسانی را هرچه بهتر تبیین نماید.

نمودار ۱ مدل مفهومی پژوهش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد