بخشی از مقاله


اصول سايز بندي
- سايز بندي لباس بچه ها در گروه هاي سني مختلف كار بسيار حساس و دقيقي است . افرادي كه اين كار را انجام مي دهند بايد رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه هاي سني مختلف مطالعه و بررسي كنند وهمانطوري كه الگوها را با اندازه هاي بچه ها بزرگتر مي نمايند آگاهي هاي دفاعي در اين زمينه كسب نمايند توصيه مي شود به منظور كنترل وكسب مهارت روي چندين سايز كار كنيد .
مثال:


اندازه هاي داده شده زير اين سايزها بايستي كنترل شوند ، معمولاً از 104 و 116 و 140 مي باشند.
روي كاغذ كه سايز بندي را انجام مي دهيد الگوي پايه بالا تنها يا يك الگوي پايه بالا تنه كه آن را بزرگتر رسم كرده‌ايد رسم كنيد .
اساس قوانين سايز بندي كه در اينجا با دست انجام مي شود كاملاً مطابق با روش بزرگ كردن الگو كه قبلاً شرح داده ايم است .
در صفحات بعدي 5 جدول اندازه گيري اندام مربوط به 5 گروه سني مختلف آورده شده است.

1- نوزادان با بلندي تمام قد 60 تا 81
2- كودكان با بلندي تمام قد 86تا 104
3- بچه ها با بلندي تمام قد 110 تا 134
4- نوجوانان دختر با بلندي تمام قد 140 تا 164
5- نوجوانان پسر با بلندي تمام قد 140 تا 170


- اولين ستون هر جدولي نشان دهنده ميزان رشد و اندازه بدن بين هر سايز و براي هر اندازه گيري كه انجام شده مي باشد. لزومي ندارد در سايز بندي اين مورد دنبال شود فقط به اندازه هاي صحيح و مطمئن كمك مي كند و تقريباًٌ اين اندازه ها را تصديق مي كند .
- اندازه هايي كه با علامت * دنبال مي شود ، سايز بندي نامنظم و يا اختلاف بين آن سايز و سايزهاي بعدي را نشان ميدهد.
قوانين و روش و سايز بندي برروي كاغذ از كوچكترين تا بزرگترين سايز نشان داده شده است
بزرگترين سايز برروي كاغذ با خطوط نقطه چين رسم شده است .

جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي
81 74 67 60 بلندي تمام قد
18 12 6 3 سن ( به ماه )


افزايش‌مجاز
20 5/18 17 5/15 5/1 بلندي بالا تنه پشت (‌از برجستگي مهره‌پشت تا كمر )
7/17 2/16 7/14 2/13 5/1 بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
*50 49 46 43 3 دور سينه
*56 48 44 40 4 دور كمر (‌دور شكم و دور باسن )
5/25 24 5/22 21 5/1 دور گردن
75/6 25/6 75/5 25/5 5/0 سرشانه


19 18 17 16 1 كارور پشت
18 17 16 15 1 كارور جلو
5/27 25 5/22 20 5/2 بلندي آستين
*16 5/15 5/14 5/13 1 دور بازو
12 5/11 11 5/10 5/0 دور مچ
16 5/15 15 5/14 5/0 گشادي لبه آستين ( دم دست)
12 5/11 11 5/10 5/0 بلندي فاق جلو


33 29 25 21 4 طول فاق جلو و پشت روي هم
48 5/42 37 5/31 5/5 بلندي شلوار ( از كمر تا كف پا )
8 8 8 8 بلندي باسن ( كمر تا باسن )
26 23 20 17 3 بلندي دامن (‌كمر تا زانو )
13 12 11 10 1 اندازه كف پا
17 16 15 14 1 گشادوي دم پاي شلوار


5/174 17 5/16 16 5/0 بلندي سر
49 47 45 43 2 دور سر
15 14 13 12 1 گشادي دم پاي شلوار


جدول اندازه هاي استاندارد سايز بندي
134 128 122 116 110 104 98 86 بلندي تمام قد
9 8 7 6 5 4 3 2 سن تقريبي ( به سال )


افزايش‌مجاز افزايش‌مجاز
32 5/30 29 5/27 26 5/1 5/24 23 5/21 5/1 بلندي بالاتنه پشت‌(‌از ‌بر جستگي ‌مهرة‌پشت گردن تا‌كمر)
2/29 2/27 2/26 7/24 *45/23 25/1 2/22 7/20 2/19 5/1 بلندي بالا تنه جلو( از گودي گردن تا كمر)
66 64 62 60 58 2 56 54 *52 2 دور سينه
57 56 55 54 53 1 52 50 48 2 دور كمر
72 70 68 66 64 2 62 60 58 2 دور باسن
16 15 14 13 12 1 11 10 9 1 بلندي باسن ( كمر تاباسن )
27 26 25 24 23 1 22 21 20 1 كارور پشت


26 25 24 23 22 1 21 20 19 1 كارور جلو
3/10 9/9 5/9 1/9 7/8 4/0 25/8 75/7 25/7 5/0 سرشانه
31 3/30 6/29 9/28 2/28 7/0 5/27 9/26 *3/26 6/0 دور گردن
46 44 42 40 38 2 36 33 30 3 بلندي آستين
75/26 5/25 25/24 23 75/21 25/1 5/20 19 5/17 5/1 سرشانه تا آرنج
*5/14 5/14 *14 14 *5/13 5/0ثابت 5/13 13 5/12 5/0 دور مچ


3/20 7/19 1/19 5/18 18 5/0و6/0 5/17 17 5/16 5/0 دور بازو
22 2/21 4/20 6/19 8/18 8/0 5/17 25/16 *15 25/1 بلندي فاق جلو
62 6/58 2/55 8/51 *4/48 4/3 5/45 42 *5/38 5/3 فاق جلو و پشت روي هم
84 8/79 6/75 4/71 2/67 2/4 63 25/58 5/53 75/4 بلندي شلوار (‌از كمر تا زانو
45 43 41 39 37 2 35 32 29 3 بلندي دامن (‌كمتر تا زانو)


29 28 27 26 25 1 24 23 22 1 دور زانو
5/31 31 5/30 30 5/29 5/0 29 5/28 28 5/0 گشادي دم پاي شلوار
23 22 21 20 *5/19 5/10 19 5/18 18 5/0 بلندي سر
*55 55 *54 54 *53 1 53 52 51 1 دور سر
52 51 50 49 48 1 47 46 45 1 دور صورت

سايز بندي الگوي پايه بالا تنه جلو و پشت
- چهار اندازة‌ زير برروي چهار كاغذ سايز بندي نمايش داده شده است .
1- نوزادان و خردسالان و كودكان
2- بچه ها
3- نوجوانان پسر يا اندازه هايي كه بدون در نظر گرفن جنسيت تعيين مي شود .
4- نوجوانان دختر
محور سايز بندي X براي خط مركزي جلو و پشت
Y براي خط كمر


1- نوزادان خردسالان : بلندي تمام قد 60 تا 104 سانتيمتر
با وجود دشواريهاي سايز بندي در سايز اين كار با توجه به قوانين سايز بندي با تغييراتي جزئي به آساني انجام مي شود. (‌به خطوط نقطه چين توجه كنيد )
- خط درز پهلو : براي بلندي تمام قد 60 تا 74 سانتيمتر 75/0 سانتيمترگشادتر مي شود .
- 74 تا 104 سانتيمتر
- 5/0 سانتيمتر گشاد مي شود
خط كف حلقه آستين : براي بلندي تمام قد 60 تا 74 سانتيمتر


1/1 سانتيمتر بالاتر رسم مي شود
74/104 سانتيمتر
75/0 سانتيمتر بالاتر رسم مي شود .
خطهاي كارور جلو و پشت : براي همه سايزهاي ذكر شده هر سايز 5/0 سانتيمتر بزرگتر رسم مي شود ( به عبارت ديگر 5/0 سانتيمتر به خط كارور اضافه كنيد )
- چرتهاي كارور جلو و پشت : بلندي تمام قد
60 تا 81 سانتيمتر
1 سانتيمتر به طرف بالاتر خط چرت تعيين مي شود
بلندي تمام قد 81 تا86
75/1 سانتيمتر به طرف بالا تر تعيين مي شود


بلندي تمام قد86 تا 104
25/1 سانتيمتر به طرف بالاتر تعيين مي شود
- خط حلقه يقه : را از خط مركزي جلو وپشت حلقه يقه 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
- خط حلقه يقه در سرشانه را 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
خط حلقه يقه در سر شانه را 5/1 سانتيمتر گشادتر كنيد .
- خط سرشانه : بلندي تمام قد 60 تا 81 سانتيمتر
نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد


بلندي تمام قد : 81 تا 86 سانتيمتر
نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
بلندي تمام قد : 86 تا 104 سانتيمتر
نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
- خط سرشانه را براي سايزهاي ذكر شده 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد .
الگوها

سايز بندي الگوي پايه بالاتنه جلو و پشت
2- بچه ها : بلندي تمام قد : 104 تا 134 سانتيمتر
- جلو و پشت
-خط درز پهلو : را براي بلندي تمام قد 104 تا 110 سانتيمتر 25/0 سانتيمتر گشادتر كنيد .
براي بلندي تمام قد 110 تا 134 سانتيمتر 5/0 سانتيمتر گشادتر كنيد .
- خط كف حلقه : را براي بلندي تمام قد
104 تا 110 سانتيمتر 6/0 سانتيمتر گشادتر كنيد


براي بلندي تمام قد 110 تا 134 سانتيمتر 5/0 سانتيمتر گشادتر مكنيد
- خط كف حلقه را مي توانيد تا 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
- خطهاي كارور جلو و پشت را براي همه سايزهاي ذكر شده هر سايز 5/0 سانتيمتر بزرگتر رسم كنيد .
( به عبارت ديگر 5/0 سانتيمتر به خط كارور اضافه كنيد )
- خط چرتهاي كارور جلو و پشت : براي كليه سايزهاي ذكر شده 5/1 سانتيمتر بالاتر در نظر بگيريد
- خط حلقه يقه : براي كليه سايزهاي بالا:
خط مركزي جلو و پشت در حلقه يقه را 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .


حلقه يقه در سرشانه را 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
خط حلقه يقه را در سرشانه را 1 سانتيمتر گشادتر كنيد
- خط سرشانه : براي بلندي تمام قد
104 تا 110 سانتيمتر نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 2/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
براي بلندي تمام قد 110 تا 134 سانتيمتر
نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط سرشانه را براي كليه سايزهاي ذكر شده 5/0 سانتيمتر به طرف خارج امتداد دهيد و خط سرشانه را بلندتر رسم كنيد .
الگوها

3- سايز بندي الگوي پايه بالاتنه پشت و جلو
- نوجوانان پسر ( 134- 170 سانتيمتر )
نوجوانان پسر و دختر كه الگو براي هر دو يكسان تهيه مي شود و اندازه هايي كه بدون در نظر گرفتن جنسيت تعيين مي شود
- خط درز پهلو : خط كمر را 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و در واقع گشاد كنيد .
- خط كف حلقه آستين : براي بلندي تمام قد
- 134 تا 140 سانتيمتر 5/0 سانتيمتر خط كف حلقه را امتداد دهيد و جلو را گشاد كنيد


- براي بلندي تمام قد 140 تا 170 سانتيمتر 75/0 سانتيمتر خط كف حلقه را امتداد دهيد و جلو را گشاد كنيد .
- خط كف حلقه آستين را تا 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
- خطهاي كارور جلو و پشت : خط كارور پشت را 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آ» را بزرگتر رسم كنيد
- خط كارور جلو را 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بزرگتر رسم كنيد .
- خط چرت هاي كارور جلو و پشت : محل چرت ها را براي كليه سايزهاي ذكر شده 1/1 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد .
- خط حلقه يقه : براي كليه سايزهاي ذكر شده


خط مركزي جلو و پشت را در حلقه يقه 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
حلقه يقه در سرشانه را 6/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
خط حلقه يقه در سرشانه را 25/0 سانتيمتر گشادتر كنيد .
- خط سرشانه : دركليه سايزها نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
خط سرشانه را براي كليه سايزهاي ذكر شده 9/0 سانتيمتر به طرف خارج امتداد دهيد و خط سرشانه را بلندتر رسم كنيد .
الگوها

4- سايز بندي الگوي پايه بالاتنه پشت و جلو
- نوجوانان دختر : بلندي تمام قد 140 تا 164 سانتيمتر
پشت :
- خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75 /0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بزرگتر رسم كنيد .
- خط كمر :
25/0 سانتيمتر امتداد دهيد و اندازه كمر را گشاد كنيد .
براي بلندي تمام قد: 152 تا 158 سانتيمتر
5/1 سانتيمتر امتداد دهيد و اندازه كمر را گشاد كنيد
براي بلندي تمام قد : 158 تا 164 سانتيمتر
3/0 سانتيمتر امتداد دهيد و اندازه كمر را گشاد كنيد
- خط بلندي كف حلقه در كليه سايزها تا 75/0 سانتيمتر پايين تر رسم كنيد و آن را گشاد كنيد .
- خط باسن را در كليه سايزها تا 1 سانتيمتر پايين تر رسم كنيد


- خط سينه را در كليه سايزها تا 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط كف حلقه آستين را در كليه سايزها 9/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط چرت هاي كارور جلو و پشت : محل چرت ها را براي كليه سايزهاي ذكر شده 1/1 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد
- خطهاي كارور جلو و پشت : را براي كليه سايزها 5/0 سانتيمتر به طرف بيرون امتداد دهيد و بلندتر رسم كنيد .
- خط حلقه يقه : خط مركزي پشت را در حلقه يقه 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط حلقه يقه در سرشانه را 5/1 سانتيمتر بالاتر ترسم كنيد


- خط حلقه يقه را در سرشانه 1 سانتيمتر گشادتر رسم كنيد
- خط سرشانه : نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
جلو:
- نوجوانان دختر : بلندي تمام قد 140 تا 164 سانتيمتر
- خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بزرگتر رسم كنيد .
- خط كمر را براي بلندي تمام قد : 140 تا 152 سانتيمتر 25/0سانتيمتر امتداد دهيد و اندازه كمر را گشاد كنيد .
- بلندي تمام قد : 152 تا 158 سانتيمتر
- 5/1 سانتيمتر امتداد دهيد واندازه كمر را گشاد كنيد .
- بلندي تمام قد : 158 تا 164 سانتيمتر
- 3/0 سانتيمتر امتداد و اندازه كمر را گشاد كنيد .
بلندي تمام قد :158تا 164 سانتيمتر


3/0 سانتيمتر امتداد دهيد و اندازه كمر را گشاد كنيد
- براي كليه سايزها
خط كف حلقه آستين را 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را گشاد كنيد .
خط باسن بزرگ را 1 سانتيمتر پايين تر رسم كنيد .
خط سينه را 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد


خط كف حلقه آستين را 9/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط چرت هاي كارور جلو و پشت : محل چرت ها را براي كليه سايزها 1/1 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد
- خطهاي كارور جلو و پشت را براي كليه سايزها ، 5/0 سانتيمتر به طرف خارج امتداد دهيد و بلندتر رسم كنيد .
- خط حلقه يقه :
خط مركزي جلو را در حلقه يقه 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
خط حلقه يقه در سرشانه را 6/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
خط حلقه يقه را در سرشانه 1 سانتيمتر گشادتر رسم كنيد .


خط سرشانه : نوك خط سرشانه را در حلقه آستين 5/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد گ خط سرشانه را براي كليه سايزهاي 6/0 سانتيمتر به طرف خارج از امتداد دهيد و خط سرشانه را بلندتر رسم كنيد .
- ساسون سينه در سرشانه : براي كليه سايزها
- ساسون سينه را 75/0 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد .
- نقطه 1 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد .
- نقطه 2 را در ساسون شرشانه جلو 25/0 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد
- نقطه3 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتيمتر بالاتر تعيين كنيد /


- ساسون بزرگتر زير سينه : براي كليه سايزها
نوك ساسان زير سينه را 25/0 سانتيمتر به طرف خط پهلو حركت دهيد
نقطه 4 را در ساسون در كمر 25/0 سانتيمتر به طرف خط پهلو حركت دهيد .
براي سايزهاي (152 تا 158 سانتيمتر )‌اين نقطه را ثابت نگه داريد وتغيير ندهيد .


- ساسون در خط كمتر نقطه 5
براي سايزهاي 140 تا 152 سانتيمتر 25/0 سانتيمتر به طرف خط پهلو جابجا كنيد
براي سايزهاي 152 تا 158 سانتيمتر 5/0 سانتيمتر به طرف خط پهلو جابجا كنيد .
براي سايزهاي 158 تا 164 سانتيمتر 25/0 سانتيمتر به طرف خط پهلو جابجا كنيد .
نوك ساسون كوچكتر زيرسينه را 25/0 سانتيمتر به طرف پهلو جابجا كنيد .
نقطه 5.4 را در ساسون كوچكتر زير سينه 25/0 سانيمتر به طرف پهلو جابجا كنيد.


سايز بندي شلوار
- روي پنج كاغذ سايز بندي پنج اندازه زيرنشان داده شده است .
1- نوزادان و خردسالان
2- كودكان
3- بچه ها
4- نوجوانان پسر و الگوهايي كه براي پسرها و دخترهاي نوجوان يكسان است واندازه هايي كه بدوين در نظر گرفتن جنسيت تعين مي شود.
5- نوجوانان دختر
محورهاي سايز بندي
محور X= خط مركزي يا خط راستا ( تا)
محور Y= خط فاق


1- نوزادان :
- پشت شلوار : خط مركزي شلوار را از طرف پايين تا 5/5 سانتيمتر امتداد دهيد ، تا بلندي (‌قد ) شلوار بيشتر مي شود .
- خط دم پاي شلوار را از دو طرف 5/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا دم پاي شلوار گشادتر شود
- خط فاق و خط پهلو را در بلندي تمام قد :
(60تا 74 سانتيمتر ) 75/0 سانتيمتر
(74تا 81 سانتيمتر ) 5/1 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بلندتر كنيد .
- خط فاق رابرروي خط باسن بزرگ دربلندي تمام قد :
( 60 تا 74 سانتيمتر ) 25/0 سانتيمتر
(74 تا 81 سانتيمتر ) 75/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بلندتر كنيد :
- خط كمر را : در بلندي تمام قد :
( 60 تا 74 سانتيمتر )‌ 1 سانتيمتر


(74 تا 81 سانتيمتر ) 75/1 سانتيمتر امتداد دهيد و آن رابلندتر كنيد
جلو شلوار :
- خط مركزي شلوار را از طرف پايين تا 5/5 سانتيمتر امتداد دهيد تا بلندي ( قد ) شلوار بيشتر شود
- خط دم پاي شلوار را از دو طرف 5/0 سانتيمتر امتداد دهيد و دم پاي شلوار را گشادتر كنيد
- خط فاق و خط پهلو را در بلندي تمام قد :
( 60 تا 74 سانتيمتر ) 7/0 سانتيمتر 0
(74 تا 81 سانتيمتر )4/1 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را بلندتر كنيد .
- خط فاق را برروي خط باسن :


در بلندي تمام قد :
( 60 تا 74 سانتيمتر ) 4/0 سانتيمتر
(74 تا 81 سانتيمتر )75/0 سانتيمتر امتدئاد دهيد تا خط كمر ادامه دهيد تابلندتر شود.
خط كمر را : در بلندي تمام قد :
( 60 تا 74 سانتيمتر ) 6/0 سانتيمتر
(74 تا 81 سانتيمتر )2/1 سانتيمتر امتداد دهيد تا بلندتر شود .

الگو

سايز بندي شلوار
2- كودكان
محور سايز بندي
محور X= خط مركزي يا خط راستاي شلوار
محور Y= خط زانو
پشت شلوار :
- خط مركزي شلوار را از طرف پايين 6/1 سانتيمتر امتداد دهيد و قد شلوار را بلندتر كنيد .
- خط دم پاي شلوار را از دو طرف 15/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا دم پاي شلوار گشادتر شود .
- خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتيمتر امتداد دهيد


- خط فاق را 6/0 سانتيمتر امتداد دهيد .
- خط فاق را 75/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط فاق را 5/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آن را گشادتر كنيد .
- خط پهلو را 4/0 ساننتيمتر امتداد دهيد و آنرا گشادتر كنيد .
خط كمر :
خط فاق را 2 سانتيمتر در خط كمر بالاتر ر سم كنيد
خط پهلو را 2 سانتيمتر در خط كمر بالاتر رسم كنيد
خط پهلو را 35/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آنرا گشادتر كنيد.


جلو شلوار :
خط مركزي شلوار را از طرف پايين 6/1 سانتيمتر امتداد دهيد و قد شلوار را بلندتر كنيد
- خط دم پاي شلوار را از دو طرف 15/0 سانتيمتر امتداد دهيد و دم پاي شلوار راگشادتر كنيد
- خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتيمتر امتداد دهيد
- خط فاق را 75/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط فاق را 3/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آنرا گشادتر كنيد.
- خط پهلو را 4/0 سانتيمتر امتداد دهيد و آنرا گشادتر كنيد
- خط چرت را 75/1 سانتيمتر بالاتر برروي خط فاق تعيين كنيد خط فاق را 25/0 سانتيمتر گشاد كنيد.
- خط نقاب جلو را 75/1 سانتيمتر بالاتررسم كنيد و 25/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود
خط كمر :
- خط فاق را 2 سانتيمتر در خط كمر بالاتر رسم كنيد و 1 سانتيمتر امتداد دهيد تا كشادتر شود
- خط پهلو را 2 سانتيمتر در خط كمر بالاتر رسم كنيد و 35/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود.

الگوها
سايز بندي شلوار
3- بچه ها :
محور سايزبندي :
محور X= خط مركزي يا خط راستاي شلوار
.محور Y= خط زانو
پشت :
خط مركزي را از طرف پايين 25/2 سانتيمتر امتداد دهيد و قد شلوار را بلند كنيد .
- خط دم پاي شلوار را از دو طرف 15/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا دم پاي شلوار گشادتر شود .
- خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتيمتر ادامه دهيد تا گشادتر شود .


فاق
خط فاق را 35/0 سانتيمتر امتداد دهيد
خط فاق را 1/1 سانتيمتر به طرف بالا امتداد د هيد
خط فاق :
خط فاق را 1/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
خط فاق را 15/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود
خط پهلو را 3/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود.
خط كمر :
خط فاق را 2 سانتيمتر برروي خط كمر بالاتر رسم كنيد .
خط پهلو را 2 سانتيمتر برروي خط كمر باالتر رسم كنيد .
خط پهلو را از خط كمر 25/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود .
جلو :


دم پاي شلوار :
خط مركزي شلوار را از طرف پايين 25/2سانتيمتر امتداددهيد و قد شلوار را بلندتر كنيد .
-خط دم پاي شلوار را ازدو طرف 15/0سانتيمتر امتداد دهيد تا دم پاي شلوار گشادتر شود .
-خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتيمتر امتداد دهيد تا گشادتر شود.


فاق و خط فاق :
خط فاق را 1/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد
- خط فاق را در وسط پا و از طرف درز پهلو 3/0 سانتيمتر امتداد دهيد .
- خط فاق را در محل چرت نقاب جلو شلوار 1/1 سانتيمتر بالاتر رسم كنيد و از همين نقطه 25/0 سانتيمتر نيز خط را امتداد دهيد .

خط كمر :
خط فاق را 2 سانتيمتر برروي خط كمر رسم كنيد
خط فاق را 2 سانتيمتر برروي خط كمر به طرف راست امتداد دهيد و آن را بزرگتر كنيد
خط فاق را از طرف پهلو 2 سانتيمتر رسم كنيد .

الگوها

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید