دانلود مقاله اقتصاد اسلامی، الگویی نو در اقتصاد مقاومت

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در حوزه های تولید.توزیع و مصرف است که از کتاب و سنت پیامبر اکرم و امامان معصوم و عقل استنباط می شود.الگوهای پیش گفته چگونگی پیوند شرکت کنندگان در نظام اقتصادی به یکدیگر و منابع اقتصادی را تبیین کرده.و براساس مبانی پیش بینی و در چارچوب اخلاق و حقوق اقتصادی اسلام در جهت هدف های اسلام در جهت هدف های اقتصادی اسلام سامان یافته اند. مقاله پیش رو درصدد معرفی روشی برای کشف نظلم اقتصادی اسلام است وبه این نتیجه می رسد که در کشف نظام اقتصادی اسلام به عنوان نظام اقتصادی مطلوب از منابع اسلامی نمی توان به روش اجتهاد جزء گرایانه مرسوم بسنده کرد.بلکه افزون برآن لازم است از اجتهادسیستمی درروش های مطالعه نظام اقتصادی در اقتصاد کلان بهرهبرد و باگسترش قلمرو اجتهاد از احکام فرعی فقهی به هدف ها.مبانی.روابط و ترکیب آگاهانه آن با روش های مطالعه نظام اقتصادی در اقتصاد کلان به نظام اقتصادی اسلام را به عنوان کل منسجم درک کرد.

کلمات کلیدی: اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی

National Conference

٢٠١۵/ ۵/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٢١٧٢ Article Code:

١

.۱ مقدمه

پرسش از ماهیت اقتصاداسلامی ناشی از رشد علم اقتصادپس از رنسانس در غرب است بیش از دو قرن پیش از علم اقتصاد در امان مکتب سرمایه داری متولد شد و به تکامل رسید وامروزه دارای موضوع مسائل و روش مشخص و کاربرد پذیرفته شده ای در دنیاست.

منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت تاکید دارند که رفتار اقتصادی انسان باید در چارچوب هنجارها.ارزش های اخلاقی و الگوهای رفتاری که قرآن و سنت تعریف می کنند قرار میگیرد.این مطلب حتی در آیات مکی قرآن که در دوره پیش از هجرت برپیامبر(ص) نازل شده اند به طور کامل مشهود است.به ویژه که در دوران مکه.دوران قانونمند شدن اصول عقایداسلامی و اظهار نظرمنتقدانه درباره الگوهای رایج رفتاری بود.

از انجا که اقتصادمقاومتی اصطلاحی است که نخستین بار به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده لازم است آنگونه که مورد نظر وی اسا.تفسیر شود ازاین رو هرتفسیری از اقتصاد مقاومتی باید مستند به بیانات وی باشد.از سوی دیگر لازم است بیانات وی از سال ۸۸تاکنون که بر بحث های اقتصادی تاکید کرده.
.۲ اهداف مقاله

مقاله در نظر دارد تعریف های گوناگون علم اقتصاد اسلامی را بررسی کند. قلمرو آنها را بیابد و برای استخراج روش آن بکوشد. همانگونه که در مقاله خواهیم دید به نظر می رسد بین اقتصاد دانان اسلامی در مورد تعریف علم اقتصاد اسلامی قلمرو آن نسبت.آن با علم اقتصاد.روش ها و شیوه های تحلیل و حتی در بعضی از فرض های اساسی آن توافقی وجود ندارد. این مقاله تلاشی در جهت بازتاب آرای گوناگون درباره موضوعات کوششی در حد بضاعت بشری برای اثبات برخی ار انهاست.
۳٫ تعریف علم اقتصاداسلامی و قلمرو آن
علم اقتصاد اسلامی چه چیزی را ارائه می دهد؟ اصطلاح(علم اقتصاد اسلامی)ممکن است چنین تعریف شود:
علم اقتصاد عبارت است از برسی محدوده ای از مطالعات که بر فرض وجود اصول موضوعه اسلامی در محیط اجتماعی-سیاسی-قانونی وجود نظام ارزش ها و اخلاقیاتی که رفتار اقتصادی زنان و مردان را در جامعه اسلامی هدایت میکند مبتنی است.
این سبک نگرش به علم اقتصاد اسلامی به همانند آن است که(علم اقتصادسرمایه داری)تحلیل های اقتصادی تلقی شود که بر الگوی سرمایه داری مبتنی است.در این نگرش علم اقتصاد اسلامی صرفا به شاخه ای از علم اقتصاد می شود که باید در محیط نظام های اقتصادی همچون دیگر نظام ها مورد مطالعه قرارگیرد.

۴٫ راهبردهای فنریت اقتصادی

دو راهبرد فنریت اقتصادی شامل مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی است.هردو راهبرد ممکن است فنریت اقتصاد ذاتی رااقتصادی ذاتی را ارتقا دهنده تا کنون هیچ یک از آن دو بر دیگری ترجیح داده نشده است.اقدامات تسکینی نوعا برای کاهش احتمال شکست و نیز کاهش اسیب پذیری از طریق ارتقای مقاومت اقتصادی عمل می کند فنریت اقتصادی در سه سطح قابلیت پیاده سازی دارد:

-۱سطح خرد شامل بنگاها.خانوارها و سازمانهای منفرد -۲سطح میانی شامل بخش اقتصادی.بازارهای منفرد یا گروه های تعاونی

-۳سطح کلان شامل ترکیب واحدها و بازارهای منفرد با توجه به اینکه چنین ترکیبی به دلیل وجود کنش های متقابل در اقتصاد به مفهوم جمع ساده و واحدها و بازارها نیست.
.۵ تعریف اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی می فرمایند:

٢

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در یک کشور محفوظ بماند.هم اسیب پذیری اش کاهش پیدا کند.یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیندو اختلال پیدا کند(بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت(۹۱/۶/۲ اقتصاد در یک چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی است:یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در برابر کارشکنی دشمن.خباثت

دشمن.دشمنانی که ما داریم (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسولان شرکت های دانش بنیان(۹۱/۵/۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد