دانلود مقاله اقتصاد شهر میانه

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اقتصاد شهر میانه

مقدمه :
اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعه شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسکن ، ترا فیک ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند که

بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شکل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی کاربریهای شهری و مکانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مکان فعالیتهای خدماتی ـ مسکونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراکندگی تمرکز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و کاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت که کیفیت مسائل شهری در جوا مع

مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و کالبدی و به تعبیری شکل گیری فضائی فعالیتها در شهر که مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و کشوری ا ست و همچنین عملکرد یا نقش شهر و اینکه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی که در مجموع هریک ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .

۲) سئوال اصلی تحقیق
چه عواملی در دوری یا نزدیکی مکانهای مسکونی نسبت به مرکز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یک چه اندا زه است ؟
۳) بیان مسئله :
همانطور که در مقدمه نیز بیان کردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یکی از مشکلات مهمی که جامعه ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست که متناسب با ا مکانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشکلات کنونی باشد . بر عکس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امکانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مکان مسکونی نیز مشهود ا ست .

درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسکن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست که به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی که بر ا نتخاب مکان مسکونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .
۴) سوابق مربوطه :
تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مکان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد که توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . کاربرد

۱) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS
ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مکان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری کند . این ا مر در برخی ا ز کشورها مانند آمریکا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر کشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مکان مسکونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریکا نشان می دهد که خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین که تعداد ا فرا د تحت تکفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی که تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیک مرکز شهر سکونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سکونت می گزینند . در فاصله دورتر ا ز مرکز شهر نسبت به خانوا رها ی مذکور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می کنند .

۵) هدف تحقیق :
هدف کلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مکان مسکونی ، ا ز آنجا که اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعه شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و کاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشکلاتی که شهرنشینی در چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .

۶ ) فرضیه های تحقیق
۱ – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تکفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص کیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا راست ؛
۲ – دسترسی به مرکز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین کننده تراکم جمعیت میباشند؛
۳ – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین کننده ا نتخاب مکان سکونتی توسط خانوا ر می باشند ؛
۴ – تراکم ساختمان با فاصله ا ز مرکز شهر نسبت معکوس ندا رد
• تحقیق حاضر برای موسسات پژوهشی و آموزش مرتبط با اقتصاد شهری ، وزا رت مسکن و شهر سا زی ، شهردا ریها و سازمان برنامه و بودجه می تواند مفید باشد .
۷ ) روش تحقیق :
برای بررسی عوامل موثر بر انتخاب مکان مسکونی توسط خانوار شهرستان میانه ابتدا ا قدام به تهیه پرسشنامه ای گردید ، پرسشنامه مزبوردربرگیرندهزمینه های مختلف همچون فاصله خانوا ر ا ز مرکز شهر ، خصوصیات اجتماعی ا عضای خانوا ر، وضع فعالیت ، هزینه های پرداختنی خانوا ردر یکماه ، وسایل و لوا زم رفاهی خانوا ر ، مشخصات عمومی محل سکونت خانوا رو فاصله دسترسی خانوار به تسهیلات آموزشی ، رفاهی ، امنیتی و خدماتی بوده است که عین پرسشنامه در پایان ضمیمه شده است . تحقیق نیز به صورت روش توصیفی انجام خواهد شد تا شناسایی جامعتری ا ز محل مورد تحقیق بدست دهد . روش گرد آوری اطلاعات میدانی و به صورت پرسشنامه است .
۸ ) جامعه آماری و روش نمونه گیری :

جامعه آماری عبارتست ا ز خانوا رهای ساکن در شهرستان میانه که حدود ۷ هزا ر خانوا ر می باشد . روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک است ، ابتدا کل شهر را به چهار منطقه شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب تقسیم کرده و شماره گذا ری نمودیم ، سپس تعداد نمونه ها را با توجه به تعداد خانوارموجود در هر منطقه انتخاب نمودیم .

۹ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات عمدتاً روش های اقتصاد سنجی است که نسبت به برآورد پارامترهای روابط ساختاری منتج از تئوری و تعیین ا عتبا ر ‎آنــها ا قدام می شود . ضمناً تحلیلهای کیفی نیز بر اساس جداول و نموا رها انجام می شود .

۱ ) آمار نامه استان آذ – شرقی ؛۱۳۷۰

۱۰ ) طرح مسئله و اهمیت آن :
در نظام شهرنشینی سنتی در ایران ، نیاز متقابل و ممکن میان شهر و روستا ، طی صدها سال در یک “ اقتصاد منطقه ای ” ، محلی و ملی عامل اصلی برقرا ری “ رابطه متعادل ” میان شهر و حوزه نفوذ آن بوده است .
از اوایل قرن چهاردهم هجری قمری در پی “ رویکرد جامعه ایران به فرهنگ و تمدن غربی ” و پذیرش و تعمیم “ الگو توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ” متاثر از “ نظام سرمایدا ری ” ، نظم کهن حاکم بر اقتصاد منطقه ای و نظام شهروشهرنشینی و ا ز جمله “ روابط میان شهر و روستا ” دگرگون گشت و در نتیجه“ رابطه پایدار و متعادل میان شهر و روستا ” نیز به تدریج بصورت “ تقابل ” و “ رقابت ” میان دو جامعه شهری و روستائی درآمد ، و در سه دهه اخیر ، تحت تاثیر روند وابستگی عمومی جامعه ایران به قطب های قدرت اقتصادی و سیاسی جهان ، بصورت “‌وابستگی ” جامعه روستائی به شهرها ظاهر گردید و مهمترین و شگرفترین تحولات فضائی تاریخ این کشور با پیامدهای متعدد مثبت و منفی در جامعه ایران بوقوع پیوست .

منطقه میانه بعوان یکی از فضاهای جغرا فیا ئی وابسطه به جامعه ایران ، هم متاثر ا ز روند عمومی تحولات شهر و شهرنشینی در ایران بوده و هم به دلیل مجاورت با شهر تهران و نفوذ مستقیم و جاذبه وتعیین کننده آن ، ویژگی های خاصی یافته است و بالنتیجه میان شهر میانه و روستاهای حوزه نفوذ آن و نیز میان این منطقه و شهر تهران ، روابط خاصی برقرا ر گردید و پیامدهای مثبت و منفی برروند تحولات این شهر و سازمان یابی فضائی مناطق روستائی پیرا مون آن بر جای گذاشته است .
“ موضوع مورد تحقیق در این رساله شناخت ماهیت و روند تحولات پدیده یادشده در منطقه میانه است . ”

بدیهی است شناخته نمونه “ میانه و حوزه نفوذ آن ” ا ز یکسو ، کمک شایان توجهی به فهم و د رک تحولات شهرنشینی و روابط میان شهروده در ایران معاصر می نامید و نیز خودگامی در جهت توسعه و تکمیل ادبیات مربوط به این زمینه خواهد بود . و ا ز سوی دیگر شناخت کمی و کیفی روابط و مناسبات میان شهر میانه و منطقه نفوذ آن و سایر شهرها بویژه تهران ، نقش مهمی در فرایند آزمایش سرزمین در محدوده محلی منطقه ا ی و ملی دا رد و در نتیجه زمینه ساز تعادل مکانی ـ فضائی ، کاهش فاصله میان شهر و روستا و تحقق عدا لت ا جتماعی در سطوح مختلف خواهد بود .

 

۱۱ ) ویژگیهای اجتماعی ـ اقتصادی مناطق روستائی شهرستان میانه :

۱ – تعداد ، اندازه و پراکندگی سکونتها :
در سال ۱۳۴۵ تعداد ۳۰۹۹۵ نفر جمعیت و در سال ۱۳۵۵ تعداد ۲۹۴۱۳ نفر ، جمعیت در مناطق روستائی شهرستان میانه سکونت داشته اند ، بررسی دو رقم فوق نسبت به هم ، کاهش جمعیتی معادل ۱۵۸۲ نفر یا ۵% را نسبت به سال ۱۳۴۵ نشان می دهد ، این کاهش در حالی صورت گرفته است که جمعیت این شهرستان طی همین مدت سالانه روشدی معادل %۱/۲ داشته است ، مقایسه رشد و نیز طبقات مختلف آبادیها بین سالهای مورد نظر بطور چشمگیری ا ز تعداد آبادیهای مسکونی و نیز تعداد آبادیهایی که دا را ی جمعیت بالائی بوده ا ند ، کاسته شده است ، به طوریکه در سال ۱۳۴۵ تعداد آبادیهای مسکونی این شهرستان با لغ بر۱۵۶ آ بادی بوده و میانگین جمعیت در هر آبادی ۱۹۹ نفر بوده است .
با توجه به میانگین گرفته شده و بررسی جمعیت آبادیها میتوان گفت که در سال ۱۳۴۵ ، صد و شش آبادی دا را ی جمعیتی زیر میانگین بدست آمده بودند و ۵۰ آبادی نیز دا را ی جمعیتی بالاتر ا ز حد میانکین بوده ا ند .

در سال ۱۳۵۵ تعداد آبادیهای مسکونی این شهرستان به ۱۲۵ آبادی کاهش یافته است ، یعنی در فاصله سالهای ۴۵ ـ ۵۵ بیش از ۲۱ آبادی خالی از سکنه گردیده اند . میانگین ساکنین هر آبادی در این سال ۲۳۵ نفر بوده در این زمان ۷۲ آبادی دا را ی جمعیتی زیر میانگین و ۴۰ آبادی دا را ی جمعیتی بالای میانگین بدست آمده بودند ، روند کاهش جمعیت روستائی در فاصله سا لهای ۵۵ و ۶۵ نیز همچنان ا د ا مه یافته است ، بطوریکه طبق آمارگیری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ جمعیت مناطق روستا ئی این شهرستان به ۲۶۵۶۱ نفر رسیده است . مقایسه رقم جمعیتی سال ۱۳۶۵ با جمعیت این مناطق در سال ۱۳۵۵ بیانگر آن است که در فاصله دو سر شماری عمومی جمعیت این مناطق ۲۸۵ نفر کاهش دا شته ا ست ، این کاهش جمعیت در حالی صورت گرفته است که رشد طبیعی جمعیت در این شهرستان در فاصله سالهای یاد شده بالغ بر ۳/۱ درصد بوده است . جدول شماره

 

۱ ـ آمار گیری عمومی نفوس و مسکن سا لهای ۴۵ و ۵۵ و ۶۵
۲ ـ در واقع کاهش جمعیت مناطق روستائی را بایستی رقم ۱۰۵۱ نفر دانست زیرا شهرداران در آمارگیری سال ۵۵ جزو مناطق روستائی بوده است و در سال ۶۱ این روستا با ۱۰۸۱ نفر جمعیت به شهر تبدیل گردیده است .

۵۴ کاهش جمعیت و تعداد آبادیهای مسکونی را در فاصله سا لهای مورد بحث نشان میدهد . همانگونه که ملاحظه می گردد در سال ۱۳۶۵ تعداد آبادیهای مسکونی از ۱۲۵ آبادی در ۱۳۵۵ به ۱۱۲ آبادی در سال ۱۳۶۵ کاهش یافته است به بیان دیگر در این فاصله زمانی ۱۳ آبادی این شهرستان خالی از سکنه شده ا ند در سال ۱۳۶۵ میانگین ساکنین هر آبادی با توجه به جمعیت مناطق روستائی حدود ۲۳۷ نفر بوده ا ست و در ا ین سال تعداد ۸۲ آبادی دا را ی جمعیت پائینتر ا ز حد میانگین بدست آمده بودند و تعداد روستاهایی که دا رای

جمعیت بیشتر از میانگین مذبور بودند به ۳۰ روستا کاهش یافته است ، با توجه به مطالب فوق ملاحظه می گردد که روند کاهش آبادیها ی مسکونی ا ز سال ۱۳۴۵ تا کنـون( ۱۳۶۵ ) همچنان ا دا مه دا رد ، بطوریکه در حال حاضر تعداد آبادیهای این شهرستان بیش ا ز ۲۰۲ آبادی ا ست که ا ز این تعداد فقط ۱۱۲ آبادی دا را ی سکنه است ما علل تخلیه آبادیهای مسکونی را در جای خود به تفصیل مورد مطالعه قرا رداده ایم .

به بیان دیگر عوامل اقتصادی ـ ا جتماعی و انگیزهای مهاجرت را قبلاً بیان نمودیم، در اینجا یاد آور میشویم که علاوه بر عوامل ا قتصادی ، ا جتماعی عوامل و شرایط طبیعی منطقه نیز در این امر موثر بوده اند زیرا بافت مکانی و پراکندگی فضائی آبادیهاو میزان جمعیت آنها در نهایت بازتابی ا ز عوامل و مناسبات پیچیده طبیعی ، ا جتماعی ، ا قتصادی ، منطقه ای و فرا منطقه ای می باشد و ا ز جهاتی

۱ ـ برای بررسی علل مهاجرت جمعیت از مناطق روستائی به فصل ۲ و ۸ این رساله مراجعه نمائید .
نشان دهنده نظام اجتماعی ـ ا قتصادی ، حاکم بر این منطقه نیز می باشد . بطور کلی ا ز نظر طبیعی در بخشهای خشک و نیمه خشک ایران و در منطقه مورد مطالعه ما مقدا ر آب (‌ا ز منابع مختلف نظر رودخانه ، چشمه ، قنات و چاه ) و میزان ا راضی قابل کشت و سهم هر نفر کشتکار ا ز ا را ضی مزروعی نقش مهمی در موقعع و ا ندا زه آبادیها دا رند زیر ا وا بستگی بین میزان آب کافی برای کشاورزی و مقدا رکافی خاک مرغوب زرا عی و وا قع بودن سکونتگاه در موقع مناسب طبیعی نه تنها شرط لازم سکونت گزینی ا ست بلکه ترکیب گوناگون همین عوامل سبب پراکندگی و ا ندا زه سکونتگاهها نیز میباشد . ا ز این روی مقدار آب در فلات ایران نه تنها تعیین کننده فواصل دهات ا ز یکدیگر ا ست بلکه با آب زیاد تر ده وسیعتر و سطح

زرا عت آبی نیز بیشتر می شود و اگر آب کم باشد مساحت ده نیز کوچک و محدود بوده و در نتیجه دا را ی سطح کشت محدود تر ی نیز خواهد بود علاوه بر وسعت ده که متاثر ا ز مقدا رآب است ، تعدا د خانواده و جمعیت ده نیز ادا مه حیات در روستا ، بستگی به مقدا ر آب خواهد دا شت .
برای انجام “ تحلیل تجربی انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا ر در میانه ”

۱ ـ ساعدلو ، هوشنگ ، هویت کشاورزی ا یرا ن ، مجله آینده ، مجله تحقیقات ایرانی ، شماره های ۴ تا ۶ ، سال ۱۳۵۸ ، صص ۲۱۳ ـ ۲۱۲ ، به نقل ا زمطالعـات اجتماعی و ا قتصادی شهرستان تفت ا ز دکتر مصطفی مومنی ،دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۰ ، ص ۳۱۸ .

چهــــار فرضــیــه :
۱ ـ سطح درآمد ، تعدا د ا فرا د تحت تکفل خانوا ر، شرایط محیطی ( مانند : ویژگیهای طبیعی ، کیفیت آموزش و ا منیت ) ا ز عوامل تعیین کننده د ر ا نتخاب مکان مسکونی توسط خانوا ر است ؛
۲ ـ دسترسی به مرکز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد ا ز عوامل تعیین کننده تراکم جمعیت می باشند ؛
۳ ـ میزان دارائی ، متوسط تعداد رفت و آمدهای هفتگی خانوا ربه مرکز شهر و نوع شغل ا ز عوامل تعیین کننده انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا رمی باشد .
۴ ـ‌ تراکم ساختمانی با فاصله ا ز مرکز شهر نسبت معکوس دا رد .

آزمون شد ، بر اساس نتایج تحقیق حاضر ، فرضیه اول و سوم تایید ولی فرضیه دوم و چهارم رد شد .
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ، نکاتی قابل تامل است که به صورت پیشنهاد ات سیاستی ، جهت برنامه ریزی بهتر در آینده و توجه مسئولین دست اندر کار مسائل شهری ، بخصوص شهر میانه ، ارا ئه می دهیم .

لازم به ذکر ا ست که نتایج تحقیق فقط در سطح شهر میانه قابل تعمیم ا ست همانطور که مطرح شد ، جمعیت شهر میانه در فاصله سالهای ۱۳۵۵ الی ۱۳۶۵ ، ا ز ۱۱ هزا ر نفر به ۲۷ هزا ر نفر و در سال ۱۳۸۲ به بیش ا ز ۴۳ هزا ر نفر ا فزایش یافته ا ست . یعنی جمعیت شهر در طی دهه ۱۳۵۵ الی ۱۳۶۵ حدود ۳/۱۳۸ درصد تغییر دا رد ، در حالیکه جمعیت روستائی از ۶۲۴۳۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۷۵۲۳۱ نفر در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته است ، یعنی حدود ۵/۲۰ درصد تغییرات دا رد ، مقایسه درصد تغییرات جمعیت در نقاط شهری و روستائی حکایت ا ز رشد سریع‌شهر در بعد ا ز انقلاب دا رد ، علت اصلی رشد سریع شهر ،. همانطور که قبلاً بیان گردید ، مهاجرت روستائیان میباشد ، اکثریت مهاجران فوق را خانوا رهای دستمزد بگیر بخش خصوصی تشکیل می دهند که به دلیل پائین بودن سطح درآمد ، بالا بودن اندازه خانوا ر و … ، ناچار به مکان گزینی در حومه شهر ، بدلیل ا رزان بودن قیمت زمین شده اند .

همانطور که نتایج رگرسیون در چهار منطقه : شمال ، شرق ، غرب ، جنوب شهرستان میانه ، حکایت ا زاین دا شت که : هر چه که ا ز مرکز شهر دورتر میشویم ، خانوا رهای کم درآمد ، خانوارهای پر جمعیت ، و خانوارهایی که درآمد دستمزدی دا رند ، سکونت دا رند . استقرا راین خانوا رها در حومه شهر باعث بروز مشکلات شهری به خصوص در وضعیت کالبدی و مسائل محیط زیست و شکل گیری فعالیتهای خدماتی شده ا ست . ما در زیر پیشنهاداتی را عنوان می کنیم ، که با توجه به مسائل موجود در شهر شاید بتواند راهگشا باشد :

۱ ـ پیشنهاد جهت استفاده بهینه ا ز زمین و کاربری ا را ضی در شهر میانه هر فعالیت و کاربری شهری ، مقدا ری زمین را اشغال می کند و انواع کاربریها بر چهره و سیمای شهر تاثیر می گذا رند . در میانه ا نواع ا ستفاده ا ز زمین به انگیزههای مسکونی ، آموزشی ، تجاری ، صنعتی ، ورزشی و باغات صورت می گیرد ، که در مجموع حدود ۷۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۳ بوده ا ست ، ا ز این مقدار نزدیک به حدود ۲۵۰ هکتار مسکونی و بقیه ا را ضی شهر ، کاربریهای تجاری ، آموزشی ، صنعتی ، ورزشی و باغات دا رد . یکی از مشکلات ، وجود زمینها ی کشاورزی ، بایر و باغات در نقاط مختلف شهر به خصوص نزدیک مرکز شهر و مسیر خیابانهای ا صلی مثل خیابان امام خمینی می باشد ، بطوریکه فاصله بین ۳۰ خانوار در مسیر خیابان امام خمینی که آمارگیری شد ، حدود ۱۲۵ متر ، ولی در سمت چپ بالاتر ا ز مرکز بهداشت ، فاصله ۳۰ خانوار ۱۵۰ متر بود . نکته قابل توجه این ا ست که مالکین زمینهای فوق ، که

اکثراً عمده مالک می باشندحاضر به فروش زمینهای خود نبوده و علی رغم فرا وانی زمین در نقاط اصلی و مرکز شهر ، قیمت زمین نسبتاً بالا می باشد ، و این ا مر باعث شده خانوارهای کم درآمد که اکثر خانوارهای شهر را تشکیل می دهند ، به نقاطی بروند که قیمت زمین پائین ا ست ، و ا ین نقا ط بیشتر در حومه شهر می باشد و ا ز خدمات ا صلی و زیر بنائی مثل آب ، برق ، آسفالت و سایر خدمات شهری یا محروم هستند یا با مشکلات زیاد امکانات فوق را تهیه می کنند ، در نتیجه ا ین مسئله روی سیما و چهره شهر تاثیر گذاشته و چهره ای ناهمگون بوجود می آورد و برنامه ریزی شهری را با مشکل مواجه می سازد .

با توجه به مسئله فوق در سطح شهر میانه پیشنهاد می گردد واحدهای مسئول توسعه شهری مثل : شهردا ری ، زمین شهری و سایر دست اندر کاران ، از طریق افزایش مالیاتها و عوا رض ، هزینه نگهداری این زمینها را بالا برده و ا ز طریق دیگر برای تفکیک ، قطعه قطعه نمودن زمین ها ، جهت فروش به انگیزه مسکونی ، تخفیفات ویژه ای را جهت تشویق مالکین زمین های فوق در نظر بگیرند ، تا این زمینها که سطح وسیعی را نیز ا شغال کرده ا ند ، تغییر کاربری یافته و به ا نگیزه مسکونی مورد ا ستفاده قرا ر گیرد و با ا فزا یش عرضه زمین ، بازا ر کذائی زمین را ا ز بین ببرند ، تا علاوه بر حل مشکلات مسکن در میانه ، برنامه ریزی شهری نیز تسهیل شود ؛
۲ ـ منطقه بـنـدی شــهـری

با توجه به وضعیت نابسامان شهر میانه و همچنین گسترش بی رویه آن ، ضرورت منطقه بندی شهری ، بعنوان اقدامی در جهت سازماندهی شهر و همچنین مها ر گسترش بی رویه و هرج و مرج گونه شهری ضروری دا نسته می شود . منطقه بندی اقدا می ا ست جهت ا طمینان ا ز همگونی و تجانس در نقاط مختلف شهر و جهت کنترل به شیوه های زیر می توان ا نجام دا د .

الف ) کنترل وسعت بناها و ا رتفاع : یکی ا ز نتایج رگرسیون ا ین بود که ترا کم درساختمانی در نقاط مختلف شهر تقریباً برابر ا ست . پس برای ا ینکه بتوان از زمینهای موجود حداکثر استفاده را برد، کنترل وسعت بناهای مسکونی در میانه ضروری میباشد و تشویق ساخت بناها با وسعت کمتر ا ز طریق کاهش هـزینه پروا نه ساختمانی ، آب ، برق ، و … و همچنین مشخص کردن حداکثر ا رتفاع بنای مسکونی که در یک حد متعارف باشد ؛
۳ ـ کنترل و تنظیم جمعیت در منطقه شهری ( یا جامعه مسکونی ) :

کنترل و تنظیم جمعیت هر منطقه شهری که عموماً در ارتبا ط منطقی با سرانه ها که بین جمعیت و سایر فضا ها ا عم ا ز آ موزش ـ درمانی ـ خدماتی و … حتی فضای سبز و غیره وجود د ا رد ، است . همانطوریکه نتایج رگرسیون نشان میداد با دور شدن ا ز مرکز شهر ا ندا زه خانوا ر ا فزا یش می یافت و در نقاط پر جمعیت ما مشکلات استقرا ر جمعیت زیاد و کمبود ا مکانات مختلف را دا شتیم ؛

در منطقه بندی عموماً سه منطقه اصلی پیشنهاد می شود و سایر مناطق در ا رتباط و تجانس با آن ا ست این سه منطقه که عبارتست ا ز : مسکونی ـ تجاری وصنعتی ، که هر یک ا ز سه مناطق فوق می تواند خدمات و زیر مجموعه های اجزائی خود را داشته با شد. مثلاً منطقه مسکونی بصورت مجتمع های مسکونی یا واحدهای مستقل آپارتمانی و غیره با شد . یا منطقه تجاری بر ا ساس نوع فعالیت و کسب و کا ر و یا شکل معا ملات ( خرده فروشی یا عمده فروشی ) تقسیم شود. که عموماً در مناطق در مناطق مرکزی ا ین گونه فعالیتها با تراکم بالائی استقرا ر می یابند . و یا منطقه صنعتی می تواند برمبنای عواملی چون صدا ، بو ، دود ، و یا برا سا س صنایع سنگین و سبک و … و یا بر ا سـاس تـقسیم بـنـدی ا رگا نیکی ـ صنایع بهداشتی ـ غذائی ، شیمشایی و کانی فلزی و غیر فلزی تقسیم شود . که ا ین منطقه عموما حومه و خارج شهر ا نتخاب و فعالیتها مربوطه در آن مستقر می شوند :
۴ ـ‌ طرح شهرکهای روستائی :

یکی ا ز مشکلاتی که در مکان گزینی مسکونی بر ا سا س نتایج رگرسیون بدست آمد ، مهاجرت روستائیان اطراف شهر و مستقر شدن آنها در مناطقی که در مسیر محل سکونت قبلی شان قرا ر دا شت . مثلاً بیشتر کسانی که در شهرک ا ندیشه شرق شهر ساکن هستند ا ز روستاهای شیخ در آباد ، گلنگدر ، قره چیمن ، و … مهاجرت نموده یا کسانی که در حومه خیابان فرهنگیان غرب شهر ساکن هستنــد ا ز روستاهای غرب شهر مهاجرت نموده ؛ و ا ین مکان گزینی باعث ریخت و چهره نامناسب شهر شده لذا به منظور کنترل گسترش

شهر و همچنین جهت ارتقا سطح خدمات و فضاهای روستائی و ا را ئه سرویسهای بهتر خدماتی به روستاها و در نهایت ا فزا یش بهره وری و درآمد روستائیان بالاخص در نقاطی که توزیع مکانی روستاها ا ین مکان را می دهد ، صورت می گیرد و ا ین شهرکهای روستائی با توجه به عملکرد روستائی منطقه ، چه در غا لب کـشاورزی یــا دامپروری یا صنایع روستائی با ا را ئه بعضی ا ز نمادهای تولیدی و زیر ساختی و سرویسهای خدماتی لازمه ، ا یجاد جاذبه جهت عدم مهاجرت به شهر می نمایند . در میانه ا ین شهرکها مثلاً می تواند قره چمن پیشنهاد گردد که هر کدام عملکرد روستائی خاص دا رد ؛

• ا ین پیشنهاد ات برا ی جلوگیری ا ز آلودگی ا ست
۵ ـ توسعه شبکه گاز رسانی شهری ( تا بوسیله آن آلودگی ناشی ا ز سوخت بر طرف شود ) ؛
۶ ـ توسعه شبکه و تجهیز وسایط نقلیه عمومی استاندارد ( و بالطبع تشویق عمومی جهت استفاده ا ز آ ن بجای خودروهای شخصی ) ؛
۷ ـ تعمیر و سرویس بموقع وسائط نقلیه موتوری و همچنین وسائل حرا رتی خانگی ؛

۸ ـ جلوگیری ا ز تردد وسائط نقلیه دود زا ( جمع آوری منظم و بهداشتی زباله )؛
۹ ـ توسعه فضای سبز به خصوص درختکاری ؛

* ۱۰ ـ‌ا ین بخش ا ز پیشنهادات مربوط به مکان مسکونی خانوا ر ا ست که در فصل ۴ بخش یافته های مهم نتایج آمار گیری نمونه ای خانوا رهای میا نه بدست آمد . مقدمتاً یاد آوری میکنیم که ا ز کل واحدها ی مسکونی نمونه ۲۵ درصد مصالح عمده مسکن با مصالح ساختمانی بادوام ( ا سکلت فلزی و بتن ) ، ۵۰ درصد با مصالح ساختمانی نیمه بادوا م ( آجر و آهن ، بلوک سیمانی و آجر و چوب و سنگ و چوب ) و ۲۵ درصد با مصالح کم دوام و بی دوا م ( خشت و چوب و خشت و گل ) بوده ا ست . علاوه بر ا ین مسائل دیگری نیز باعث بوجود آمدن مشکل و تشدید مساله مسکن در میانه شده که در زیر خلاصه می کنیم :

۱۷ ـ نظریه کاربردی زمینهای شهری :
در خصوص توسعه و رشد فضایی شهرها بر مبنای نحوه استفاده ا ز ا راضی شهری تئوریهای چندی بیان شده ا ست که در ارا ئه طرحها ی توسعه و حتی ساماندهی راه گشابوده اند که ا ز جمله ا ین تئوریها : تئوری ا رتباطات و رشد شهری مربوط به ریچا رد ما یر ا ست . تئوری ریچا رد ما یر بر ا ین ا سا س قرار گرفته که بین فعا لیتها ی مختلف ا قتصادی ، ا جتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی و مکان آنها یک ا رتباط و را بطه متقابل برقرا ر ا ست .

وی وظیفه ا ساسی و ا صلی شهرها را توسعه و حفظ ا رتبا ط ا نسانی قلمداد میکند و شهر را جائی می دا ند که در آ ن نوع خاصی ا ز ا رتبا طا ت بین ا نسانها برقرا ر می شود و لذا معتقد ا ست که برا ی شناخت شهرها باید ابتدا نظام ا رتباطات را شناخت چون در نتیجه پیشرفت و گسترش تکنولوژی ا رتباطات انسانی تغییر می کند و با تحول و پیشرفتی که در وسایل ا رتباطی به وجود میاید شکل ا رتباطات نیز به گونه ا ی دیگر تغییر می یابد ( کلاً بر تئوریهایی که در آ ن انسان و نظام ا رتباط محوریت این تئوری هستند نظام ا رتباطات گویند . )

۱۸ ـ‌ یافته های مهم نتایج آمارگیری نمونه ای خانوارهای میانه در سال ۱۳۸۲ :
آمارگیری ا ز خانوارها شهرستان میانه در سال ۱۳۷۳ برای انجام کار پایان نامه با مراجعه به ۲۰۰ خانوار نمونه تصادفی با جمعیتی بر ابر ۱۲۳۴ نفر ا نجام گرفته ا ست . اطلاعات مقطعی و مربوط به فصل پائیز ۱۳۸۲ می باشد .

۱۹ – خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوا ر
در دوره مورد بررسی ، متوسط تعداد افرا د خانوار ۱۷/۶ نفر بوده ا ست و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار نشان می دهد که خانوارهای ۴ نفری با ۳۳% بیشترین و ۱۱ و۱۲ نفری با ۵% کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد