دانلود مقاله سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

سيستم انبارداري شركت رنگين گچ ميانه

1) مقدمه
2) تاريخچه انبارداري در شركت رنگين گچ وهدف از تشكيل سيستم انبارداري
3) وظايف خريدار در موقع تحويل كالا
4) وظايف انبارداردر موقع تحويل گرفتن وتحويل دادن
5) فرمهاي مورد نياز براي فعاليتهاي انبارداري


6) امضاء هاي مورد نياز در شركت
7) روشهاي استفاده شده در حسابداري براي عمليات انبارداري
8) انبارهاي مورد نياز در شركت
9) چارت سيستم عمليات انبار داري
10) نتيجه گيري


1) مقدمه:
در دنياي امروزشركتهاي بزرگ براي توليدنياز به كالاهاي دارندكه شركت قادربه توليد اين نوع كالاهاراندارد.وتوليد بدون تامين نيازمنديها ميسر نخواهد بود.لذاشركتها براي تامين نيازهاي خودمجبوربه خريدكالا ازشركت هاويا موسسات ديگراست شركت خريدار بايستي مقداري كالا خريداري كند كه حداقل تا ظرف سه ماه آن كالا براي شركت تامين گردد.در اين راستا سعي ميشود كه مواد وكالاي خريداري شده نياز اصلي وبنيادي شركت را مرتفع نموده ودانش وكارآيي توليدكنندگان داخلي در بلند مدت افزايش دهد .


كالاهاي خريداري شده بايستي بعد ازخريددرمكاني معين وايمن نگهداري شودتا در مواقعي كه بخشي ازشركت به كالا نيازپيداكردهرچه سريعتربه آن دسترسي پيدا كند.
در مواقعي كه شركت به كالاي نياز پيدا ميكندد بايستي مراحلي را براي خريد كالا انجام دهند كه بايستي به صورت زير عمل ميكنيم كه همه اين كارها وظيفه خريدار است:
1)تايين نام ومشخصات كالاي مورد نياز.


2)تايين بخش مورد نظر.
3)تايين جاي كه كالا از انجا خريداري خواهد شد.
4)تايين مرغوبيت قيمت كالا.
5)صدور فاكتور براي جنس.
1:كالاي كه ميخواهد خريداري شود بايستي داري نام كالا و مشخصات مربوط به كالا مثل تاريخ توليد وتاريخ انقضا وقيمت باشد.
2:كالاي كه ميخواهيم خريداري كنيم مورد نياز كدام بخش از كارخانه است.
3:بايستي كالاي كه خريداري ميشود از فروشگاه معتبر خريداري شود.
4:قبل از اينكه كالا خريداري شود بايستي از نظر مرغوبيت وقيمت بررسي شود.


5:بعد از بررسي قيمت ومرغوبيت كالا برايآن كالا بايستي فاكتور صادر شود.
بعد از اينكه فاكتور تحويل شركت داده شد بايستي بعد ازتايد مسئولين ومهمتر از همه مدير عامل دستور خريد صادر ميشود.
بعد از اينكه كالا خريداري شدمسئوليت انباردار شروع ميشود.
2)تاريخچه شركت رنگين گچ ميانه:
شركت رنگين گچ ميانه يكي از شركتهاي سهامي خاص بوده وهمان طور كه ميدانيم شركتهاي سهامي خاص متشكل از دو يا چند سرمايه گذار تشكيل ميشود كه يكي از سرمايهگذاران اصلي شركت نماينده شهرمان جناب آقاي هاشمي است.
شركت در سال 1373 عمليات ساختماني شركت را شروع كرده بودوتجهيز شركت نسبتبه دستگاههاي توليدي تاسال1376 بطول انجاميدواين شركت بعاز تجهيز در سال 1377.4.11 شروع به توليد كرد.
شركت رنگين گچ علاوه بر اينكه گچ توليد ميكند بهخريد وفروش سيمان از شركتهاي ديگر نيز ميپردازد.
هدف از استقرار يك سيستم انبارداري مدرن در شركت چيست؟
سيستم انبارداري هر شركت توليدي از همان اوايل ساخت شركت شروع به كار ميكند.به عنوان مثال : براي نگه دار مواد ومصالح ساختماني براي انجام عمليات تجهيزكارخانه توسط انبار كنترل ميشود .


انبارداري شركت رنگين گچ بعد از افتاح به صورت فعالانه شروع به كار كرد .
هدف هر شركت توليدي اول از همه ايجاد نظم درشركت براي استفاده از مواد وملزومات موجود در كارخانه است به هر حال همه شركتهاي كه با نظم كار ميكنند در كارهايشان موق هستند.
به طور كلي انبارداري در هر شركت باعث نظم در استفاده از كالا وهيف وميل نشدن آن ميباشد.
چارت سازماني شركت:

3)وظيفه خريدار در موقع خريد كالا:
يكي از مهمترين فعاليتهاي كه انجام ميگيرد خريد كالا است كه دو نوع در شركت وجود دارد:
1)خريد مواد مورد نياز شركت(مداد- كاغذ)
2)خريد موجودي (سيمان سياه-سيمان سفيد)
قبل از اينكه خريد صورت بگيرد اول بايستي درشركت براي انجام دادن توليدكاركنان نياز به كالاي پيدا كنند كه از كالاي مورد نظر در انبار وجود نداشته باشد در اين صورت كاركنان نيازشان را براي كالاي x به مسئول بخش خود اطلاع ميدهند مسئول بخش بعد از اينكه موضوع رافهميد اقدام به نوشتن بگ درخواست ميكند .بعد از اينكه درخواست نوشته شد درخواستنامه به مذير عامل داده ميشود در صورت موافقت مدير عامل دستور خريد براي خريدار صادر ميشود .

برگدر خواست در شركت رنگين گچ ميانه:
در صورتيكه هر يك از بخشهاي توليد نياز به كالاي داشتند كه كالاي مورد نظر در انبار نبود براي اينكه كالاي موردنظرتهيه گردد مستلزم اين است كهبرگ درخواست را پر كرده وتحويل مدير عامل گردد.
با عرض سلام وخسته نباشيد
مدير عامل شركت رنگين گچ ميانه تعدادي بيل وكلنگ براي انجام عمليات خاكبرداري لازم داريم دستور فرمايد دستورات لازم به عمل آيد.
رديف شرح كالا تعداد/مقدار قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
1 بيل 20 6500 130000
2 كلنگ 20 5500 110000
امضاءمسئول امضاءمديرعامل امضاءمسئول خريد

تاريخ83.1.3

)وظايف انباردار در موقع تحويل گرفتن كالا وتحويل دادن كالا:
مواقعي كه انبار داراي موجودي است كه در زمانهاي مخصوص انبارداراي موجودي زيادميباشد كه اين زمانها عبارتند از :
1)زماني كه قيمت كالا به دلايلي بيشاز اندازه ركود داشته باشد:كه در اين صورت با انبار كردن توليدات باعث اين امر ميشود كه تقاضا براي گچ در زماني اندك زيادشود با زياد شدن تقاضا براي كالا قيمت خود به خود بالا ميرود كه اين امر باعث ميشود كه توليداتي كه در انبار ذخيره شده بودنندبه بازار عرضه كنند
2)مواقعي كه شرايط آب وهواي مناسب براي صادر كردن نباشد:به علت آنكه گچ و سيمان كالاي است كه با قرار گرفتن در مقابل آب باران يابرف باعث سفت شدن ميشود به همين دليل در مواقع باراني كالاهاي توليد شده در انبار نگهداري ميشود تا در مواقع مساعد اقدام به صادرات نمايند.
در اين مواقع انباردار وظيفه سنگيني پيدا ميكند كه بايد به وظايف خود به نفع احسن انجام دهد
يكي از وضايف اين است كه در موقع تحويل گرفتن كالا تمامي آنها را چك نمايد تابعداً مشكلي پيش نيايد.


از وظايف ديگر انباردار اين است كه كالاها را در جاي مخصوص خود قرار دهد تا دسترسي به آنها اسانتر باشد.
يكي ديگر از وظايف انباردار اين است كه در موقع تحويل گرفتن كالا از خريدار آنها رااز نظر قيمت و مرغوبيت بررسينمايد به عنوان مثال موقعي كه ميخواهد كالاي مانند پيچ و مهرهاي استفاده شده درماشين الات توليد گچ . را تحويل بگيرد بايستي آنها را با اندازه پيچ ومهره ماشين مقايسه كند تااندازه ماشين باشد.


ويااز نظر مرغوبيت آن را بايستي مورد بررسي قرار دهد.
ويااز نظر قيمت انباردار وظيفه دارد قيمت كالاي خريداري شده را مورد محاسبه قرار دهد با ساير كالاهاي مشابه تا تفاوت زيادي نداشته باشد.
البته خريدار بايستي به تمامي اين اصول پاي بند باشد
5)فرمهاي مورد نياز انبار براي انجام عمليات انبارداري:
1)فاكتر خريد:
بعد از اينكه مسئول خريد كالاي مورد نياز راتهيه كرد بايستي كالاي مورد نياز را همراه فاكتور تحويل انباردار دهد.
كه فرم آن به صورت زير است:

رديف شرح كالا تعداد/مقدار قيمت واحد قيمت كل
1
2
3


جمع خودكار
بيل
كلنگ 20
20
20


60 عدد 650ريال
6500ريال
5500ريال


12650 ريال 13000 ريال
130000 ريال
110000 ريال


253000ريال
امضاءخريدار امضاء انباردار امضاءمدير مالي

2)فرم در خواست كالا
رديف شرح كالا تعداد/مقدار قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
1 بيل 20 6500 130000
2 كلنگ 20 5500 110000
در صورتيكه هر يك از بخشهاي توليد نياز به كالاي داشتند كه كالاي مورد نظر در انبار نبود براي اينكه كالاي موردنظرتهيه گردد مستلزم اين است كهبرگ درخواست را پر كرده وتحويل مدير عامل گردد.
با عرض سلام وخسته نباشيد


مدير عامل شركت رنگين گچ ميانه تعدادي بيل وكلنگ براي انجام عمليات خاكبرداري لازم داريم دستور فرمايد دستورات لازم به عمل آيد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی سیستم انبارداری کارخانه شیشه قزوین

word قابل ویرایش
74 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
بررسی سیستم انبارداری کارخانه شیشه قزوینمعرفی شرکت :تاريخ تأسيس : ۱۱/۷/۱۳۴۴ شماره ثبت : ۱۰۱۶۴ سرمايه اوليه : ۱۲۰ ميليون ريال سرمايه فعلي ثبت شده : 84 ميليارد ريالعضو سازمان بورس اوراق بهادار در تهران از ديماه ۱۳۴۹ خلاصه موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه : تأسيس كارخانه شيشيه جام به منظور توليدتوزيع و فروش شيشه ج ...

مقاله در مورد بررسی سیستم انبارداری در شرکت پاتن جامه

word قابل ویرایش
41 صفحه
21700 تومان
فصل اول 2-1 تعاريف تعريف انبارداري :عبارت از دريافت جنس يا كالا از خارج ( از قسمتهاي مختلف شركت ، ياديگران از خارج شركت ) و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن ( صدور ) و تحويل گرفتن ( ورود ) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و كالاهاي مورد نياز قسمتها يا خ ...

دانلود مقاله انبارداری شرکت داروپخش

word قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
انبارداری شرکت داروپخشتاريخچهتاسيس در سال 1342 با نام كارخانه داروسازي داروپخش و توليد 20 قلم دارو شامل قرص و شربت و فرآورده هاي تزريقي تحت ليسانسسال 1357 تحت مالکیت وزارت بهداشت وتوليد محصولات با نام ژنريكسال 1359 دگرگوني در ساختار تشكيلاتي سال 1371 تحت مالکیت سازمان تامين اجتماعيسال 1372 تغيير از سهامي خاص ...

دانلود مقاله طراحی یک سیستم انبارداری

word قابل ویرایش
101 صفحه
34700 تومان
طراحی یک سیستم انبارداریمقدمه:امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي امكان توليد انبوره كالا فراهم شده است و اين كار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداكثر از امكانات را مي‌طلبد. تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده‌هاي ديگران را بوجود آورده است و اين خود زمينه پيدايش سازمان‌هاي معظم گرديده كه در اي ...

مقاله در مورد‌ گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد - PM انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلانواحد - PM انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولیدمقدمه:امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت ...

دانلود مقاله بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي كنند. سرمايه گذاران (سهامداران ...

دانلود مقاله بررسی سیستم انبار مرکزی شرکت گاز

word قابل ویرایش
32 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
بررسی سیستم انبار مرکزی شرکت گاز فهرست مندرجاتفهرست مطالب صفحهمروری بر تاریخچه و ماهیت سرمایه............................................................... 3اهداف شرکت.............................................................................................. 7معرفی سیستم انبار ....................... ...

دانلود مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی با ذکر مثال جامعپیشگفتارواحد پروژه مالی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود. مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد. از آنجایی که دانشجو ...