کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ص ۲٫٫
گزارش کل کار امور اجتما عی شهرستان میانه:
مقدمه:
گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.
از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده کشور
به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاک آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه کلان در سطح کشور برنامه ریزی های ما منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر

می رسد در شرایط کنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یک استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو کار . اقدامی مناسب
در جهت توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشکلات در زمینه
فراهم کردن فرصتهای کافی اشتغال وجود دارد که حل این معضل در یک برنامه
ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امکان پذیر خواهد بود.
برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی . اجتماعی در شهرستان . ومنطقه و کل کشور است.

 

دستیابی به هدفهای مورد نظر در قالب برنامه های عمرانی نخواهد شد مگر اینکه
امکانات و تسهیلات مورد لزوم برای تجهیز نیروی انسانی و تربیت انها برای امراز مشاغل جدید در برنامه های تولید(کشاورزی. صنعت ) و خدمات ارزیابی شود.
ص ..۳…

وظایف واحدهای استانی و وزارت کار و امور اجتماعی:

۱-رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع
حل اختلاف.

۲- راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی

 

۳- برسی طرحهای بهره وری و رسیدگی به قراردادها . پاداش افزایش تو.لید

۴- انجام خدمات لازم در زمینه اجرای قانون و مقرات بیمه بیکاری

۵- ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیا ن و نظارت بر اجرای انها

۶- ایجاد توسه و نگهداری مجمو عه ورزشی . تفریحی. وفرهنگی کارگران

۷- انجام امر مربو ط به اشتغال ابتاع خارجی بر اساس مقررات و دستور العملهای مربوط

۸- انجام امور مربوط به تشکیلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های زیربط.
ص…۴….

 

۹- اجرا قانون و ائین نامه های تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح استان

۱۰- انجام امور حقوقی مربوط به حوزه عملکرد در حدود اختیارات یا هماهنگی واحد حقوقی

من کار آموزیم را در اداره کار و امور اجتماعی در بخش(( خود اشتغالی)) مشغول به کار میباشم.
روزهای کاری من در هفته کلآ به دلیل حجم زیاد درسهایم فقط متوانم در روزهای
شنبه. یکشنبه.دوشنبه میباشد . و ساعات کاری من نیز از ساعت ۸ صبح اغاز و در ساعت اداری نیز به پایان مرسید.

 

نوع فعالیت من نیز در انجا بایگانی پرونده ها . نوشتن لیست اسامی. به اطلاع رساندن اشخاصی که وام خود اشتغالی به انها تعلق یافته است و تکمیل کردن
پرونده های انها و نوشتن لیست اسامی که در بانک وام گرفته اند.

ص..۵…
گردشکار واحد تنظیم روابط کار:

۱- مراجعه شاکی به هیت تشخیص و یا هیتهای حل اختلاف پس از اخراج یا ایجاد
اختلاف در محیط کاری جهت تعین تکلیف
۲- تکمیلفرم شکایت و یا دادخواست توسط شاکی یا شاکیان
۳- ارائه کلیه مدارک و مستندات به هیت های تشخیص و یا حل اختلاف دال بر
حقانیت شاکی یا شاکیان باشد.
۴- صدور دعوتنامه توسط هیت تشخیص و جهت حضور خوانده و خواهان در موعد مقرر به منضور ادای توضیحات
۵- تنظیم صورت جلسه و ثثبت اظهارات طرفین دعوی در هئیت تشخیص
۶- صدور دعوتنامه نوبت دوم در صرت عدم حضور یا تناقض در اظهارات یکی از طرفین
۷- صدور رآی قانونی توسط هئیت تشخیص بر اساسئ مدارک مستند موجود در پرونده و اظهارات طرفین

۸- طرح دعوی شکایت در هئیت های حل اختلاف درصدی اعتراض هر یک از طرفین دعویدر مهلت تعین شده (تا پانزده روز از زمان ابلاغ رآی صادره)
۹- صدور انشای رای توسط هیتهای حل اختلاف که به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار
قطعی و لازمالجراست

ص..۶….

وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار:

۱- رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان و در صورت امکان هدایت انها به سازش.

۲- دعوت از طرفین دعوی برای شرکت در جلسات هیات تشخیص و جلسات ذیربط.
۳- شرکت در جلسات هیات تشخیص و تنظیم صورت جلسه بین طرفین.
۴- ابلاغ تصمیمات میان تشخیص و حل اختلاف بین طرفین.
۵- انجام اقدامات لازم جهت اجرای آرا قطعی هیات تشخیص و حل اختلاف.
۶- نظارت بر انجام امور متصدیان مربوط و راهنمایی آنان در ارتباط با مقررات قانون کار.

ص….۷…..
گردشکار واحد اشتغال :
۱- مراجعه متقاضی کار و اشتغال به واحدهای اشتغال مستقعر در ادارات کار و امور اجتماعی.
۲- مشاوره شغلی و رااهنمایی متقاضی و اخذ اطاعات.انجاک مصاحبه با متقاضی شغل و شناخت استعداد توانایی مادی توسط کار یاب .
۳- هدایت متقاضی اشتغال و یا وان خود اشتغالی به مراجع ذیصلاح با توجهه به نوع درخواست و خواسته متقاضی و همچنین توانایی های مادی .
۴- ارائه درخواست نیروی کارفرمایان کارگا ههای تحت شمول قانون کار.

۵- معرفی و متقاضی کار و اشتغال به کار فرمایان کار گا ههای دایر جهت اشتغال به کار در صورت وجود فرصت شغلی مناسب و متناسب با توانمندی و کار آرایی متقاضی کار.

ص….۸….
شرح وظایف عمومی بازرسان کار::
۱- انجام بازرسی دوره ای از کارگا ههای حوزه عملکرد طبق برنامه به منطور نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار.
۲- انجام بازرییهای مخوردی بنا به درخواست متقاضیان در کاییه زمینه های قانون کار و مصوبات شورای عالی و شو رای عالی حفاظت فنی(پروانه تاسیس-پروانه بهره برداری).
۳- ابلاغیه پیشگیری از بروز حوادث مشابههجهت اجرای مقررات حفاظت فنی کار گاهها .
۴- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی به عنوان ضابط دادگستری در چهار چوب قانون کار.
۵- شناشایی عوامل و شرایط خطر سازی دستگاهای خطرناک و حادثه آفرین در کار گا ها و انجام اقدامات قانونی جهت جلو گیری از ادامه فعالیت آنها با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون کار.

ص…..۹….
۶- شرکت در جلسات کمیته حفاطت فنی و بهداشت کارگا هها و برسی صورت جلسه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار گا هها و ارائه راهکارها و دستورالعملهای ایمنی به کارفرمایان جهت ایجاد شرایط ایمنی محیط کار .

۷- راهنمایی موسسین به منظور برسی نقشه های ساختمان کارگهای جدیدالاحداث و توسعه کارگاهی.

ص…..۱۰…
۸- انجام تحقیقات لازم در خصوص ثوابق کار شاکیان ارجاعی از مراجع حل اختلاف
۹- معرفی کار فرمایان متخلف از ضوابط و مقررات قانونی به مراجع قضایی و پیگیری تا حصول اطمینان.
۱۰- حضور در مراجع حل اختلاف به عنوان کارشناس خبره مطلع (در موارد لزوم)
۱۱- بازرسی و برسی حوادث ناشی از کار و تهیه گزارش لازم و ارسال ان به وراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی ) .
۱۲- برسی مجدد حوادث در قالب هیتهای کار شنلسی بنا به درخواست مراجع قضایی و اعلام نظر کارشناسی.
۱۳- حضور فعالانه در تنشههای اعتصاب کارگری و راهنمایی کارگران و کارفرمایان
و انجام خدمات ضروری جهت ایجاد آرامش در محیط کارگاهها با حفظ حقوق و تکالیف
کارگران و کارفرمایان در کارگاهها .
۱۴- حضور در جلسات کارگران و کارفرمایان به منظور انتقعاد پیمان دسته جمعی

۱۵- پیشنهاد اصلاح یاتغیر متون آئین نامه ها و دستور العملهای حفاظت فنی .

ص…۱۰….
گردشکار واحد بیمه بیکاری:
۱- برسی شمولیت متقاضی جهت بهر ه مندی از قانون بیمه بیکاری
۲- تشکیل پر ونده و آخذ مدارک
۳- معرفی به سازمان تآمین اجتماعی و برقراری بیمه بیکاری
۴- معرفی به کلاسهای آموزش فنی حرفه ای و نهضت سواد آموزی
۵- بازرسی مشترک جهت کنترل مقرری بگیران
۶- کنترل حضورو غیاب مقرری بگیران

۷- تهیه و تنظیم آمار ماهیانه و سه ماهه
۸- صدور مجوز پرداخت مقرری
۹- قطع مقرری. مقرری بگیراندر صورت عدم رد یا قبول شغلهای پیشنهادی و اشتغال
واحد تشکیلات کارگری و کارفرمایی:
۱- اجرای مواد ۱۳۰ الی۱۳۸ قانون کار در خصوص( فراهم نمودن شرایط لازم در
انتخابات نماینده گان کرگران – شورای اسلامی کار-انجمنهای صنفی کارگری.
ص….۱۱….
مراحل و اقدامات لازم در خصوص برگزاری انتخابات:
۱- اخذ درخواست کتبی با امضا م درخواست اکثریت کارگران و یا کارفرمایان
۲- چاپ و نصب آگهی کاندیتوری در واحدها و یا روزنامه های کثیروالنتشار
۳- برسی صلاحیت کاندیداتورها
۴- چاپ و نصب اگهی مربوط به زمان و مکان انتخابات(رآی گیری)
۵- تهیه صندوق رای گیری و انتخابات هیئت نظارت برانتخابات
۶- رای گیری مخفی و شمارش ارائ و تنظیم صورت جلسه
۷- صدور کارت و اعتبار نامه
شرح وظایف کارشناس بازار:

۱- بهره برداری از امار پردازش شده در زمینه عرضه و تقاضا نیروی انسانی در بازارکاربه منظور تحلیل امارها و اطاعات بازار کار و پیش بینی روند در بازار مورد اشاره و ارایه دیدگاهها و چشم انداز آینده از روندهای مزبور
۲- شرکت در جلسات و سخنرانیها و سمینارها جهت بهره برداری از اطاعات و
تجربیات ارائه شده در مباحث مرتبط با بازار کار به منظور افزایش اطاعات علمی
و آگاهیهای لازم در این ارتباط و استفاده در گزارشات و ارایه انها برای بهره برداری سایر کارکنان

ص ….۱۲…..

 

۳-مطالعه و برسی تطبیقی در زمینه آمار جوینده گان کار ثبت نام شده فرصتهای شغلی. (در بخشهای مختلف اقتصادی) به گمارده شدهگان به تفکیک سن و جنس و بر حسب نقاط شهری وروستایی در کل کشور طی سالهای مختلف جهت بهره برداری سایر کارشناسان و مسئولین و…به منظور برنامه ریزی ویا سیاستگذاری در خصوص موضوعات مرتبط

۴- انجام امور محموله مرتبط با وظایف نظیر ارائه راهنمایی های شغلی و حر فه ای
مراجعین در بخشهای مختلف مزد بگیری و غیره مزد بگیری اشتغال معرفی جوینده گان کار به منظور کسب و یا ارتقائ مهارت به سازمان آموزش فنی و حر فه ای کشور و مجتمعهای آموزشی و اشتغال

۵- تهیه گزارشات مورد نیاز سایر دستگاهها . گرد اوری اطاعات و آمارهای مورد نیاز . بازرسی موردی از مراکز خدمات اشتغال استانها و شهرستانها جهت برسی
عملکردفعالیت ان واحدها و ارائه اگاهی ها و رهنمودها و آموزش لازم به کارکنان
مربوطه به منظور ارایه آمارها و جمع اوری و پردازش داده ها و کسب فرصتهای شغلی……

۶-انجام مطالعات متفرقه در زمینه صنایع کوچک و طرحهای اشتغالزا… جهت ارایه راه کارها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد