بخشی از مقاله

اهمیت نماز دیدگاه ائمه

فهرست:
نشانه رستگاری، اقامه نماز
اهمیت نماز از دیدگاه ائمه
عدم آگاهى از فريضه نماز
جايگاه نماز از دید ائمه

نشانه رستگاری، اقامه نماز
قرآن کریم عواملی چند را به عنوان شاخصه ها و نشانه های رستگاری در دنیا و آخرتبرشمرده و از مؤمنان دعوت کرده که با شناخت این عوامل زمینه های رستگار شدن بدستخویش فراهم کنند


بدون تردید هر انسان پاک طینتی آرزو و ایده آلی جز رستگاریو خوشبختی و سعادتمندی ندارد و دوست دارد پایانی خوش را برای خود رقم زند.

آنچه دراین مقاله آمده اشاره هائی گذراست به چند عامل ازعوامل خوشبختی و رستگاری که با همآن را می خوانیم. اسلام به عنوان کاملترین و جامع ترین دین الهی خوشبختی و رستگاریانسانها را در قرآن بیان کرده و درآیات متعددی به این موضوع پرداخته است.

درقرآنحدود 40مرتبه (1) از فلاح (رستگاری) سخن گفته شده و در ضمن آیات مربوطه از صفات وعلائم رستگاران و سعادتمندان واقعی واخروی سخن به میان آمده است که البته رستگاریاز هر دو دنیوی و اخروی مدنظر بوده و از آنجا که حیات اخروی جاودانی و ابدی است ازاهمیت بیشتری برخوردار است


فلاح (رستگاری) از ماده «فلح و فلاح» در اصل بهمعنی شکافتن و بریدن است و به هرنوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شدهاست.

درحقیقت افراد پیروز و رستگار و خوشبخت، موانع را از سر راه خود برمی دارند وراه را برای رسیدن به مقاصد هموار می سازند و پیش می روند. فلاح و رستگاری به معنیوسیع آن، هم پیروزی های مادی را شامل می شود و هم معنوی را.

رستگاری دنیوی درآن استکه انسان آزاد و سربلند، عزیز و بی نیاز زندگی کند که این امور جز در سایه ایمانامکان پذیر نیست و رستگاری آخرت دراین است که درجوار رحمت پروردگار درمیان نعمت هایجاویدان،در کنار دوستان شایسته و پاک و درکمال عزت و سربلندی به سرمی برد


اهمیت نماز از دیدگاه ائمه
نماز از ارکان بسیار مهم اسلاماست که بپا داشتن آن باعث رضایت و خشنودی خدا می‌گرددنماز عامل اتصال وارتباط بندگان با خداست. رابطه‌ای که نباید هیچگاه گسسته شود و تا آخرین لحظه عمرباید پابرجا بماندپیامبر اکرمصلی ‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم» می‌فرمایند


خداوند نماز را نور چشممن قرار داده و آنرا محبوب من ساخته است آنطور که گرسنه را بر طعام و تشنه را به آبمشتاق کرده استاز اینهم بالاتر) انسان گرسنه وقتی غذا می‌خورد سیر می‌شود وهنگامیکه تشنه و آب می‌نوشد سیراب می‌گردد ولی من هیچگاه از نماز سیر نمی‌شومو نیز فرمود، «اولین عمل بنده که روز قیامت بدان رسیدگی می‌شود نماز اوست و اگرپذیرفته شد بقیه اعمال او نیز بررسی می‌شود ولی اگر نمازش پذیرفتم نشد به اعمالدیگرش هم وقعی نمی‌نهند


به جز آنچه که از آیات و احادیث درباره نماز نقلشده، رفتار اولیاء خدا نیز اهمیت و جایگاه آن را بیان می‌کند. نماز جزء برنامهانبیاء بوده است
حضرت عیسیعلیه‌السلام) در گهواره هم می‌گوید خداوند مرا تا زنده هستم به نماز وزکات سفارش کرده است


و اوصانی بالصلوه و الزکوهمادمت حیا
امام حسین علیه‌السلام) حتی ظهر روز عاشورا در میدان مبارزه و در برابر تیرهای دشمنهم نماز را رها نکرد


حضرت ابراهیمعلیه‌السلام) همسر و کودک خویش را در بیابان‌های داغ مکه، که آن هنگامهیچ آب و گیاهی نداشت، مسکن داد و گفت
خدایا، تا نماز به پا دارند


انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاه
پیشوایان معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را می‌باختند ومی‌فرمودند
وقت ادای امانت الهی و حضور در پیشگاه و درگاه الهی است


گرچه بعضی نماز را به طمع بهشت یا ترس از عذاب جهنم می‌خوانند، اماامیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نماز را نه برای تجارت یا سپری در مقابل آتش،

بلکهبخاطر شایستگی خدا برای عبادت، انجام می‌دهدنماز سبب آمرزش گناهان و زدودنآثار لغزش‌هاستقرآن، پس از دستور به نماز، می‌فرماید
ان الحسنات یذهبن السیئات

عدم آگاهى از فريضه نماز:
چنانچه گفته شد بسيارى از قصور و كوتاهىهاى افراد در مسائل دينى بخاطر عدم آگاهى كافى و معرفت لازم از مبانى دينى است. بديهى است كه تلاش و كوشش در هر عملى منوط به وجود انگيزهاى است كه قبل از انجام عمل در فرد ايجاد شده است

و هيچ انگيزهاى بدست نمىآيد مگر با علم و آگاهى و پر واضح است كه هر چه قدر آگاهى انسان در آن عمل بيشتر باشد با رغبت و تمايل بيشترى بدنبال آن مىرود و قدرت و توانايىاش در آن كار شدت مىيابد.


1 ـ ليس اليتيمُ من انتهى ابواه من***هَمَّ الحياة وخلّفاه ذليلا
إنَّ اليتيم هو الّذى تلقى لَمُ***اُمّاً تخلّت أَوْ أباً مشغولا
باور ما اين است كه اگر جوانان ما نسبت به نماز و يا ساير فرائض و تعاليم دين اطلاع دقيق و كافى را داشته باشند و از بركات و فضائل و آثار و نتايج آن مطلع باشند هرگز حاضر نمىشوند كه چيزى را جايگزين آن سازند.

وقتى يك جوان مسلمان درك كند و يقين نمايد كه نماز پايه محكم و استوار دين اوست، نماز ملاك اصلى تمايز كفار با اوست، نماز مايه آرامش روح اوست، نماز اولين گام مسلمانى است، نماز تخليه همه آلودگىها و پليدىها و دواى همه امراض و دردهاى درونى و باعث سبكى و سكينت و آرامش قلبى او و لحظه گفتگوى او با محبوب و معبود او و نماز همه دين اوست و نيز صدها آثار مثبت روحى و روانى در آن گنجانيده شده چگونه راضى خواهد شد كه آن را با امور ديگر معاوضه نمايد.


بنظر مىرسد كه عمده ترين مشكل ما اين است كه در باب نماز از دو امر غفلت كردهايم يكى از اهميت نماز در اسلام و جايگاه رفيع آن در دين و ديگرى از آثار و اسرار آن كه شايد همين امر يعنى آثار و اسرار مهمى كه در نماز نهفته است آن جايگاه مهم را برايش در دين ايجاد كرده است.

اگر از اين دو امر در نماز به مقدار كافى بينش حاصل شود هيچ انسان عاقلى آن را در زندگى و حيات خويش ترك نخواهد كرد چون كدام انسان عاقل است كه سعادت خويش را با شقاوت و نيكبختى را با تيره روزى مبادله نمايد.


از عوامل بسیار مهم رسیدن به سعادت اخروی نماز است. خدا می فرماید: «قد أفلحالمؤمنون ¤ الذین هم فی صلاتهم خاشعون؛(16) مؤمنان رستگار شدند، کسانی که درنمازشان خشوع دارند.» خشوع به معنای تواضع و ادب جسمی و روحی است که در برابر شخصبزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می شود و آثارش در بدن ظاهر می گردد

در واقعکسانی که به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگار می یابند که از غیر او جدامی گردند و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگارشان می شوند که برتمام ذرات وجودشان اثر می گذارد. این نماز موجب خودسازی و تربیت انسان است و وسیلهای برای تهذیب روح و جان بشمار می رود.(17


همچنین در سوره حج آمده «یاایهاالذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون»(18ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادتکنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید.» در این آیه رکوع و سجود توصیه شدهکه دو رکن مهم نمازند و در پایان وعده رستگاری داده شده است


همچنین در آیاتدیگر محافظت و مراقبت در نماز توصیه شده است و موجب رستگاری انسان شمرده می شود. درسوره مؤمنون(19) هفت صفت برای مؤمنان سعادتمند ذکر شده که ابتدا و انتهای این صفاتدر مورد نماز است. این امر بیان گر اهمیت نماز است و علاوه بر خشوع، مراقبت و حضورقلب در نماز، نشانه رستگاری معرفی شده است.

در برخی آیات قرآن، ذکر خداوند و مداومتبر آن زمینه دست یابی به فلاح و رستگاری معرفی شده است. «یا ایهاالذین ءامنوا اذالقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»(20) ای کسانی که ایمان آوردهاید هنگام که (در میدان نبرد) با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید و خدا رافراوان یاد کنید باشد که رستگار شوید.»

در سوره جمعه آمده «... واذکروا الله کثیرالعلکم تفلحون»(21) آیاتی نظیر آیه های مذکور دلالت بر اهمیت ذکر خدا و دعا و مناجاتبا او برای سعادتمند شدن در زندگی دارد


الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام علي نبينا محّمد وعلي اله واَصْحابِه اَجْمَعِين اَما بعد.


نماز مهمترين واساسي‌ترين عامل ارتباط بنده با خداوند خويش است كه هرفرد مسلمان روزانه 5مرتبه در بارگاه احديت اعلام بندگي نموده وتجديد پيمان مينمايد وجبين به زمين مي‌سايد وبه بردگي وعجز خويش اعتراف مي كند پيماني كه از ژرفاي وجود آدمي نشاُت مي گيرد

و از اعماق وجود ودرنهايت شوق و اشتياق اداِء شود او را با ذات احديت مرتبط مي سازد نماز بزرگترين عامل اصلاح جامعه وبزرگترين عامل باز دارنده از جرايم وگناهان مي باشد زيرا كه خداوند متعال مي‌فرمايد ((واَقِمَ اَلْصَلوةاِنَ اَلْصَلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر ؛؛
جايگاه نماز از دید ائمه
بعد از به زبان آوردن شهاد تين نخستين جايگاه به نماز اختصاص داردكه هرفردبايدبه فرضيت آن عقيده وايمان داشت عملاً به اداي آن بايبندباشد.

برواضح است كه درجامعه ي اسلامي برترين وبالاترين جايكَاه احكام ديني به نمازاختصاص داردكه بايدٍ آحادمردم به آن توجه ويزه اي مبذول دارنددرقرآن كريم آيات بيشماري بيرامون اهميت نماد وعقوبت تاركين آن واردشده است كه ذكرهمه انهامجال اين مختصرخارج است وفقط به بيان برخي ازآنها بسنده مي شود.


فضليت واهميت نماز درقرآن وحديث
1.قدافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حقيقتاً مؤمنان رستكَارشدندآنان كه در نمازشان خاشع ومتواضعند.
2.بامبر اكرم(ص)فرمودند:كسي كه برا

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید