بخشی از مقاله

بررسي ساختمان بدني اوگلنا


موضوع: بررسي ساختمان بدني اوگلنا
افراد اين شاخه آغازيان آب‌هاي شيرين هستند جزء تاژكداران معمولي و متعدد و مستقل مي‌باشند كه حدود يك سوم از هزار گونه شناخته شده‌ي اين آغازيان كلروپلاست دارند و فتوسنتز كننده هستند و بقيه گونه‌ها كلروپلاست ندارند و هتروتروف‌اند. آن‌ها را مي‌توان در آزمايشگاه به آساني كشت داد و مطالعه كرد و جسم سلولي باريك و دراز و طول آن از 1/0 ميلي‌متر است شكل اوگلنا ثابت و داراي يك انتهاي قدامي كلفت و بي‌نوك است كه معمولاً به طرف جلو حركت مي‌كند انتهاي خلفي نوك‌دار مي‌باشد.

انتهاي قدامي يك دهان سلولي يا سيتوستوم دارد كه به گلوي سلولي كوتاه و لوله‌اي منتهي مي‌شود. از سيتونستوم يك تاژك طويل به خارج مي‌رود داراي كله چشمي است كه نسبت به نور حساس است در مركز سلول هسته بزرگي جاي دارد.
حركت در اوگلنا: تاژك براي كشاندن «اوگلنا» در آب به جلو و عقب مي‌زند. حركت تاژك به صورت چرخش مارپيچي است اوگلنا نسبت به نور واكنش مي‌دهد به طوري كه به سمت نور شنا مي‌كند.


طرز تعذيه: تغذيه جانوري يا آلي در اوگلنا كمياب يا نادر است اوگلنا داراي تغذيه گياهي است. و بدان وسيله بعضي از مواد غذايي را در داخل بدن مي‌سازد. اين عمل از راه فتوسنتز انجام مي‌گيرد. ولي اوگلنا معمولاً يا تغذيه گنديده خواري زيست مي‌كند. اين نوع تغذيه عبارت است از جذب مغذي محلول در آب اطراف.
توليد مثل اين شاخه با تقسيم ميتوز انجام مي‌گيرد.

موضوع: بررسي ساختار بدني كرم آسكاريس
مقطع عرضي بدن مدور يا گرد و در طول نازك و دراز است كه غالباً در دو ا نتها باريك و نوك‌دار مي‌باشد و از كوتيكول سخت پوشيده شده است و در آن‌ها فقط عضلات طولي وجود دارد كه مولد حركات چرخي و انحنايي است.


اين كرم‌ها نمي‌توانند طويل يا منقبض يا جمع شوند يك حلقه عصبي قدامي و شش رشته عصبي طولي دارند جنس‌ها از يكديگر مجزا هستند. زندگي مستقل در خاك يا آب يا بطور انگل را دارند جزء انگل‌ها هستند و انگل‌ها به دو گروه انگل‌هاي خارجي و انگل‌هاي داخلي.
انگل‌هاي خارجي كه در خارج بدن ميزبان زندگي مي‌كنند مثل كنه‌ها و انگل‌هاي داخلي كه در داخل بدن ميزبان زندگي مي‌كنند مثل آسكاريس. آسكاريس مي‌تواند هم داخل بدن ميزبان و هم خارج بدن ميزبان زندگي كند. مي‌تواند غذاي خود را به تنهايي تهيه كند يا غذايش از ميزبان بگيرد و در صورتي كه در داخل بدن ميزبان باشد به وسيله خود ميزبان محافظت مي‌شود.


بنابراين نه نيازي به وسايل دفاعي خاص دارند و نه نياز شديدي به اندام‌هاي حسي دارند فقط اين جانور بايد بتواند بقاي خود را تضمين كند كه اين كار با توليد زيايد تخم ميسر است.


موضوع: بررسي ساختار بدني تنيا
داراي بدني باريك، سطح طويل و داراي يك اسكولكس يا بادكش يا قلاب يا هر دو (براي چسبيدن) و يك رشته (زنجير) از چند تا تعداد زياد شبيه به بند يا قطعات كاذب كه هر يك با اندام‌هاي توليد مثل كامل هستند. داراي كوتيكول ضخيم هستند روي بدن آن‌ها مژك وجود ندارد لوله هاضمه و دهان در اين جانوران وجود ندارد همه آن‌ها انگل هستند دوره زندگيشان پيچيده است. در كبد و كيسه صفرا بيشتز زندگي مي‌كنند.


تخم آن‌ها از طريق مجراي صفرآبي داخل روده مي‌شود و با مدفوع دفع مي‌شود. اگر تخم‌ها وارد آب شوند تبديل به نوزاد كوچك مي‌شوند اين نوزاد اگر به وسيله حلزون درون آب خورده شود ادامه زندگي خود را در بدن حلزون انجام مي‌دهد در بدن حلزون به طريق غيرجنسي زياد مي‌شوند.


اين نوزادان از بدن حلزون درآمده و شناكنان به سمت علف‌هاي كنار آب رسانده و به آن‌ها مي‌چسبند بعد از آن هر نوزاد يك كيسه محكمي دور خودش ترشح مي‌كند و مقاوم مي‌شود. حال اگر يك گوسفند اين علف‌ها را بخود كرم‌هاي كوچك از كيسه بيرون آمده ديواره روده حيوان را سوراخ مي‌كنند و پس از آن وارد خون جانور مي‌شوند. خود را به كبد رسانده بعد از رسيدن به كبد چرخه زندگي موجود دوباره آغاز مي‌شود و تنيا در دسته انگل‌هاي اجباري قرار مي‌گيرد. انگل‌هاي اجباري مجبور هستند كه براي ادامه زندگي در داخل يا خارج بدن ميزبان زندگي كنند وگرنه از بين مي‌روند. دو دسته هستند 1- آن‌هايي كه در موقت هستند. 2- آن‌هايي كه دائمي با ميزبان هستند.


موضوع: بررسي ساختار دهاني زنبور
زنبور از راسته نازك‌بالان است از لحاظ ساختمان عمومي به ملخ شباهت دارد ولي در بسياري از مشخصات اختصاصاتي پيدا كرده است. زنبور عسل قسمت‌هاي دهاني جونده و مكنده هر دور را داراست دگرديسي آن كامل است داراي چشم مركب است.

در چشم‌هاي مركب و پاها، موهاي صاف يا بدون شاخه وجود دارد. آرواره‌هاي زيرين آن‌ها صاف است و براي جمع‌آوري گرده و همچنين ريختن و قالب كردن موم در ساختن شانه‌ها به كار مي‌رود. آرواره‌هاي زيرين به صورت قاشقك‌هاي طويلي درآمده است كه براي جمع‌آوري گرده‌هاي گل به كار مي‌رود لب تحتاني لوله‌اي شكل و طويل است و تبديل به خرطوم شده است.

ضمايم حسي لبي در اطراف آن قرار دارد و در اثر عمل مكنده حلق، مايع شهد به درون چينه دان بزرگ يا معده عسل كشيده مي‌شود. در عقب معده عسل چهار لپ مثلثي شكل وجود دارد كه دريچه‌اي درست مي‌كند تا از ورود شهد يا عسل به معده به استثناي موقعي كه جهت غذا مورد نياز است جلوگيري به عمل آورد نيش يا سوزن سمي عبارت است از يك تمريز است و بنابراين فقط در كارگرها و ملكه‌ها يا حيوان ماده وجود دارد و از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است.


يك غلاف توخالي پشتي دو نيزه كه در طول سطح داخلي آن شياري موجود است از كه هر يك مي‌ـواند روي ديگري مختصري حركت داشته باشد و اين كيفيت در اثر عمل عضلاني كه در قاعده داخلي آن است صور مي‌گيرد. در هر طرف يك شاخك براي نيش وجود دارد. 4- يك كيسه سم بزرگ و ميان كه توسط دو غده اسيدي و قليايي باريك و دراز پر مي‌شود.

موضوع: بررسي ساختمان بدني پشه
در دسته بندپايان قرار مي‌گيرد تقريباً در همه زيستگاه‌ها يافت مي‌شوند. انتقال دهنده بيماري هستند بعضي مفيد هستند و مي‌توانند به انسان كمك كنند تخم زياد توليد مي‌كنند نوزادشان با بالغشان خيلي متفاوت است زيان آن‌ها به محصولات كشاوري معمولاً در زمان نوزادي است. بزرگترين گروه هستند حفره‌ي عمومي دارند و دستگاه‌هاي مختلف درون بدنشان سست به نشان قطعه قطورست تعداد قطعات از كرم‌ها كمتر است.

پا دارند، شاخك دارندف پاهايشان بندبند است. شاخك‌هاي آنان گيرنده‌هاي حسي دارند ويژگي‌هاي مشترك: 1- بدن قطعه قطعه كه بر هر قطعه زائده‌هاي متصل است كه ممكن در بعضي از آن‌ها زوايد تحليل رفته يا كچك شده باشند. 2- اعضاي حركتي در آن‌ها بندبند است. 3- اسكلت خارجي دارند. 4- قلب تپشتي است 5- دستگاه عصبي شكمي است. 6- دستگاه گوارش و گيرنده‌هاي حسي تخصص يافته هستند.

يكي از مهمترين ويژگي اين موجودات اسكلت خارجي است هم اندام‌هاي داخلي را حفاظت مي‌كند و هم تكيه گاه عضلات است از ماده‌اي به نام كتين ساخته شده است اسكلت خارجي يك قطعه راعي نيست در محل مفصل‌ها لابد سخت مياني ندارد در محل مفصل‌ها عضلات به اسكلت خارجي مي‌چسبند اسكلت‌ خارجي سطح داخلي دستگاه گوارش، اندام‌هاي تناسلي را نيز مي‌پوشاند

به دليل سختي اسكلت خارجي زياد رشد نمي‌كنند. براي رده بندي از ويژگي‌هاي متفاوتي استفاده مي‌شود. مثلاً تعداد قطعات بدن يا زايده‌ها، قطعات درماني، روش رشد آن‌ها اشاره مي‌شود. قطعات دهاني در پشه به اين گونه است كه اول سوراخ مي‌كند بعد مي‌مكد. داراي دگرديسي كامل است. 1- تخم، 2- نوزاد كرمي شكل، 3- شفيره، 4- حشره بالغ.

موضوع: بررسي ساختمان بدني كرم خاكي
كرم خاكي جزء تاكمتان‌هاست در همه جاي دنيا درون خاك‌هاي مرطوب پيدا مي‌شود و براي كشاورزي مهم هستند اين جانور ضمن حركت خاك را شخم مي‌زند و باعث تهديد خاك مي‌شود پس از مصرف مواد غذايي آن‌ها را درون خاك‌ها مي‌كند و باعث حاصلخيزي مي‌شود. حدود 100 قطعه و قسمت جلوي بدن تيره تر و نوك تيز از عقب اين موجود است.

سر مشخص يا اندام‌هاي حسي مشخصي ندارد جلوي بدن يك دهان هلالي دارد. مخرج در عقب بدن است قطعات شماره دارند مثلاً قطعات 32 تا 37 محل كمربند تناسلي است از بقيه بدن تقسيم‌تر است و در توليد مثل دخالت دارند. جزء حلقه اول و آخر بقيه 4 جفت تار دارند. 2 جفت در زير و 2 جفت هم پشت‌ها. اندام‌هاي گوارشي بيشتر در جلوي بدن است خون كرم خاكي هموگلوبين دارد و قرمز رنگ است درون رگ خوني كرم خاكي گلبول قرمز ندارد. هموگلوبين در پلاسماي محلول است و گردش خون اين موجود بسنده است.


كرم خاكي قلب واقعي ندارد خون از درون يك رگ پشتي به سمت جلو جريان دارد در قسمت جلوي بدن 5 جفت لوله رگ پشتي را به شكمي وصل مي‌كند و همين لوله‌ها با انقباض و انبساط خون را به جريان مي‌اندازند. تنفس پوستي است سطح پوست را كوتيكول كه از سلول‌هاي پوستي ترشح مي‌شود پوشانده است. مواد دفعي از راه مجراي تعديدي دفع شده و اين تقريري‌ها كار مكيدن را انجام مي‌دهند.

دو طناب عصبي چسبيده به هم در طول شكم قرار دارد در هر قطعه يك گره عصبي است كه اثر ماباني را به آن قطعه مي‌برد. كرم خاكي چشم و گوش ندارد اما در مقابل بند و ارتعاشات حساس است. در هر دو انتهاي بدن گيرنده‌هاي نوري در پوست جمع شده‌اند و گيرنده‌هاي ديگري هم در برابر تماس، مواد شيميايي و تغييرات حساس‌اند.


موضوع: بررسي قطعات دهاني ملخ
بدن ملخ تشكيل شده از يك سر كه مركب از شش قطعه به هم جوش خورده است. سينه از سه قطعه تشكيل پا متعدد و پاها بال‌ها در ناحيه سينه قرار دارد. شكم اين حيوان بندبند است و به اندام‌هاي توليد مثلي مختوم مي‌گردد بدن از اسكلت خارجي كتين داراست. قسمت بيشتر سر در يك قطعه جوش خورده يا اپيكرانيوم جاي گرفته است كه داراي يك تارك پشتي و گونه‌هاي جانبي و پيشاني كه در جلو قرار دارد.

قسمت‌هاي دهان از قطعات خرد كننده ساخته شده و در قسمت شكمي سر واقع است و از اجزاء زير: 1- يك لب فوقاني كه به قطعه روي دهان لولا شده، 2- يك زبان مياني شبيه زايد و لب پاييني در عقب دهان است. 3- دو فك جانبي سياه رنگ به نام آرواره زيرين كه هر يك داراي اندام‌هاي در طول حاشيه داخلي به منظور جويدن غذا است. 4- يك جفت آرواره زيرين مركب از چند قسمت و زايده‌هاي حسي باريك كه در اطراف آن قرار دارد. 5- يك لب تحتاني پهن كه داراي دو زايده حسي كوتاه است.
شكل‌هاي زير به ترتيب: 1- لب فوقاني، 2- آرواره زيرين 3- زبانك 4- آرواره زيرين 5- لب زيرين.


موضوع: بررسي ساختمان شكم پايان (حلزون)
حلزون‌ها چند نوع هستند. حلزون‌هاي ساكن خشكي و آب. حلزون‌هاي ساكن خشكي حركت كند دارند. حركت اين موجودات در سيستم جابجايي آن‌هاست و معمولاً اغلب اين موجودات بيش از ساعتي يك متر جابه جا نمي‌شوند. در پاهايشان غددي دارند كه يك ماده لغزنده ترشح مي‌كند كه حلزون روي آن حركت مي‌كنند. چشم‌هاي حلزونها روي تا دوش مغزي است وقتي كه حيوان احساس خواب كند اولين شمي كه خودش را محافظت مي‌كند چشم‌ها به داخل فرو مي‌روند تا آسيبي نبينند.


شكم پايان در دسته جانوران نرم تن قرار مي‌گيرد و در ظاهر اختلاف زيادي با كرم‌هاي حلقوي دارند اما آن چند ويژگي مشترك دارند در دوران جنيني از نظر رشد سلول تخم در مراحل اوليه، تشكيل لايه‌هاي جنيني مثل اكتودرم مزدورم، و آندودرم و نوزاد با هم شباهت دارند. ويژگي‌هاي مشترك 1- داراي تقارن دو طرفه هستند، 2- بدنشان به سه قسمت سر، پا، توده احشايي تقسيم مي‌شود. همه دستگاه‌ها را دارند

و ضمن اينكه پرده‌اي به نام جبه دارند كه اين جبه صدف را ترشح مي‌كند در توده احشايي سيلوم پرده‌ايي كه توده‌اي و زير را در برمي‌گيرد. در سيوم اندام‌هاي گوارشي، غدد ترشحي و قلب را احاطه مي‌كند. توده احشايي به وسيله جبه ساخته مي‌شود. طبقه‌بندي آن‌ها براساس نوع غذايي كه مي‌خورند داشتن يا نداشتن صدف و نوع صدوفي كه تشكيل مي‌شود به سه گروه 1- شكم پايان كه يكصد و نه يك قطعه‌اي و پيچ خورده دارد. 2- طبق پايان دو كنه‌اي كه صدف دو قطعه‌اي دارندف 3- سر پايان كه صدف يك قطعه‌اي و داخلي دارند.


موضوع: بررسي ساختار بدني زالو
زالو در دسته كرم‌ها قرار مي‌گيرند كه كرم‌ها به دو گروه كرم‌هاي پهن و كرم‌هاي لوله‌اي. اين كرم‌ها داراي يك سري ويژگي‌هاي مشترك هستند: 1- بدن قطعه قطعه، 2- دارا بودن همه دستگاه‌ها، 3- وجود خارها يا تارهايي براي حركت بر اين اساس اين ها به چند دسته تقسيم مي‌شوند: 1- كم‌تاران بيشتر در آب‌هاي شيرين يا خاك پيدا مي‌شوند، 2- بي‌تاران كه در آب‌هاي شيرين يا خشكي زندگي مي‌كنند، 3- پر تاران كه در درياها زندگي مي‌كنند.
زالو از اقسام بي‌تار است حلقوي و كاملاً انگلي است.


در دو انتها بادكش دارد كه مي‌تواند محكم به بدن ميزبان بچسبد انگل خارجي است به جانور مختلف مي‌تواند بچسبد اگر درون آب‌هاي آلوده به اين موجود برويم ممكن است به پاي ما بچسبد و اين موجود خون خوار است نسبت به جثه‌اش خون زيادي مصرف مي‌كند پس از چسبيدن به بدست آن را سوراخ و مايع انعقاد خون را وارد بدن مي‌كند در قديم براي خونگيري از بيماران از اين جانور استفاده مي‌شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید