بخشی از مقاله

پايان‌نامه
بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS)
و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام
در شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس تهران


منابع و مآخذ بكار رفته در تحقيق
الف) منابع و مآخذ فارسي


1- تهراني، رضا؛ “مديريت سرمايه گذاري”، انتشارات نشر نگاه دانش، تهران، 1382.
2- جهانخاني، علي؛ “مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار”، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران، 1376.


3- جهانخاني، علي و ظريف فرد، احمد؛ “آيا مديران و سهامداران از معيار مناسبي براي اندازه گيري ارزش شركت استفاده مي‌كنند؟” ؛ فصلنامه تحقيقاتي مالي، شماره 7 و 8، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران، 1374.


4- حجازي، رضوان؛ “بررسي اثر اعلام سود بر قيمت و حجم مبادلات سهام”؛ پايان نامه دكتري حسابداري، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران، 1375.
5- دلاور، علي؛ “روش تحقيق در علوم تربيتي”؛ انتشارات نشر قلم، تهران، 1382.


6- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1378”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1378.
7- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1379”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1379.
8- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1380”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1380.


9- ستايش، محمدحسين؛ “اهميت مفاهيم سود در پيش بيني قدرت سودآوري”؛ پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1373.
10- شاهمرادي، مسعود؛ “بررسي رابطه بين سودهاي حسابداري و بازده سهام”؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران، 1380.


11- مومني، منصور و آذر، عادل؛ “آمار و كاربرد آن در مديريت، جلد دوم”؛ انتشارت سمت، تهران، 1377.
ب) منابع و مآخذ لاتين
1. Meigs & Meigs ; Accounting principles - Eps concepts.
2. Basu, Sanjoy, "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price- Earning Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis" Journal of Finance, 32, 1977.
3. Bleser, Rick, "The Use of P/E Ratios in Portfolio Management" , 2003.


4. Beaver, W., Clare, Wright, op. Cit, 1979.
5. Charles P. Jones, "Investment: Analysis & Management" , 1996.
6. L. Davis, James, "Explaining Stocks Returns: A Literature Survey" , 2001.
7. Sben, Pu, "The P/E ratio and stock market performance", 2000.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
2-1- اهميت موضوع


3-1- تعريف مسأله
4-1- فرضيه هاي تحقيق
5-1- اهداف تحقيق
6-1- روش تحقيق
7-1- حدود پژوهش


8-1-واژه‌هاي كليدي
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
2-2- بازده سهام و انواع روشهاي محاسبه بازده سهام
3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهاي محاسبه سود هر سهم و قيمت به سود هر سهم
4-2- بررسي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) با بازده

سهام
5-2- تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
1-3- مقدمه
2-3- اهداف تحقيق
3-3- فرضيه‌هاي تحقيق
4-3- جامعه و نمونه آماري


5-3- روش جمع‌آوري داده‌ها
6-3- روشهاي آزمون آماري فرضيه‌ هاي تحقيق و نحوه بررسي فرضيه هاي
تحقيق
فصل چهارم: نتايج و تجزيه وتحليل اطلاعات
1-4- مقدمه
2-4- نتايج و يافته‌هاي تجربي حاصل از فرضيه‌هاي تحقيق
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات


1-5- نتايج آزمون فرضيه اول
2-5- نتايج آزمون فرضيه دوم
3-5- نتايج آزمون فرضيه سوم
4-5- نتايج آزمون فرضيه چهارم
5-5- نتيجه‌گيري
6-5- پيشنهادات در جهت تحقيق آتي
منابع و مآخذ به كار رفته در تحقيق

فصل اول
كليات تحقيق

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
پيش‌بيني عنصر كليدي در تصميم‌گيري، استفاده از اطلاعات است. اين عجيب نيست، زيرا اثر بخشي نهايي هر تصميم به نتايج وقايعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهند.

توانايي پيش‌بيني جوانب غيرقابل كنترل اين وقايع قبل از انجام تصميم، انتخاب بهترين تصميم را تسهيل مي‌كند اغلب تصميم را بصورت ذيل پيش‌بيني مربوط مي‌كنند:
تصميم‌واقعي: تصميمي كه فرض مي‌كند پيش‌بيني صحيح است + ذخيره‌ براي خطاي پيش‌بيني. به طور كلي هدف از پيش‌بيني كاهش ريسك در تصميم‌گيري است

و چون پيش‌بيني نمي‌تواند ريسك را به طور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرايند تصميم‌گيري بطور صريح نتايج عدم اطمينان باقيمانده براي پيش‌بيني را در نظر بگيرد.


يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي اقتصاد كه تصميم‌گيري و پيش‌بيني جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود بازارهاي سرمايه مي‌باشد. اقتضاء اين بازارها به گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاران را مجبور مي‌سازد كه هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدوديت‌ها، تصميمات و پيش‌بيني‌هاي سرمايه‌گذاري خود را اجراء نمايند.

لذا فعالان اين بازارهاي سرمايه‌ نيازمند اطلاعاتي مربوط و قابل اتكا جهت تصميم‌گيري‌هاي خود هستند. ليكن اينكه كدام اطلاعات و متغيرها كه تصميم‌گيرندگان بازار سرمايه از آنها در جهت پيش‌بيني‌هاي صحيح خود استفاده مي‌نمايند مربوط و داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصميم‌ درست و به تبع آن پيش‌بيني وقايع آينده مي‌شود، موضوعي است كه محققين سالهاي مديدي را جهت جواب دادن به اين مسأله صرف كرده‌اند.


2-1- اهميت موضوع
طبيعتاً فعالان بازارهاي سرمايه‌ جهت تصميم‌گيري‌هاي خود با اطلاعات و متغيرهاي بيشماري روبرو مي‌باشند و خواهان آن هستند كه تصميمي براساس مفيد‌ترين و مربوط‌ترين اطلاعات اتخاذ نمايند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را عايد آن‌ها نمايد و روشهايي كه تصميم‌گيرندگان را جهت يافتن چنين پارامترهايي ياري مي‌رساند ممكن است يافته‌هاي تجربي در طي چندين سال فعاليت در بازارها باشد يا اينكه از مباني و مفاهيم تئوريك استفاده نمايند.


لذا با توجه به مطالب مذكور در فوق دو تا از مفاهيم و پارامترهاي ماندگار سرمايه‌گذاري كه تصميم‌گيرندگان در امر پيش‌بيني‌هاي خود از آن بسيار استفاده مي‌كنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قيمت به سود هر سهم) مي‌باشد. چرا كه سهامدار يا تصميم‌گيرنده با توجه به بازار آتي سهام و انتظار خود از بازار آتي حاضر مي‌شود سهامي را به چندين برابر سود حاصل از آن خريداري نمايد.

ليكن اينكه آيا اين نسبت‌ها محتواي اطلاعاتي دارد و تا چه اندازه‌ سرمايه‌گذاران را در جهت اخذ تصميمات به جا ياري مي‌رساند مسايلي هستند كه هميشه محقيقن در جهت جواب دادن به اين مسائل بوده‌اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید