دانلود مقاله بررسی نظریه اصالت روان

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

بررسي نظريه اصالت روان


بررسي مفهوم روان:
در متون اسلامي، روان به عنوان يك واقعيت غير مادي پذيرفته شده، ولي از تفكر و تعمق در چيستي آن نهي شده است. پيدايش روان، به خدا نسبت داده شده است و حيات آن ابدي است. مرگ به عنوان قطع ارتباط بين عناصر شيميايي سازنده بدن و روان تلقي مي گردد. روان، حيات خود را پس از مرگ همچنان حفظ كند.

از ديدگاه قرآن، انسان تركيبي از عناصر مادي و روان مي باشد و شرافت انسان، مربوط به روان او است.

علامه طباطبايي درتفسير آيه 58 سوره اسراء كه در آن به كلمه «روح» اشاره شده است چنين بيان مي نمايد: «كلمه روح به طوري كه در لغت معرفي شده است به معناي مبدأ حيات است كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و حركت ارادي مي شود و گاه به صورت مجاز استعمال شده است چنانچه خداوند علم را كه احياي نفوس مي كند به اين صورت به كار برده است».


ابعاد روان:
علي (عليه السلام) براي روان ابعاد و نيروهايي ذكر مي كند كه درحالت سلامت و تعادل همه آنها وجود دارند و تا رسيدن به كهولت و مرگ به تدريج دچار كاستي مي شوند.

ابعاد روان از ديدگاه علي (عليه السلام) به صورت زير مي باشند:
روح البدن كه در تمام مرحله هاي حيات تا هنگام مرگ وجود دارد و فعل و انفعال هاي نباتي انسان را تنظيم مي كند.
روح القوه يا قدرت نيرودهنده كه كوشش وفعاليت به آن وابسته است ودر نتيجه آن، اموري عادي زندگي انجام مي شوند. اين نيرو كارهاي خشن مانند جنگ با دشمن را تمشيت مي دهد و دراثر كاهش آن، فرد از كارهاي كه نياز به قدرت بدني دارند عاجز مي ماند.


روح الشهوه كه تمايلهائي مانند ميل به غذا و ميل جنسي را تنظيم مي نمايد و با افزايش سن به تدريج، كاهش مي يابد. ميزان كاهش ممكن است به حدي برسد كه اگر فرد، با پر جاذبه ترين زنان ارتباط برقرار نمايد تحريك نشود.


روح ايمان كه قدرت كنترل شهوت را به فرد مي دهد و هرگاه كاري برخلاف اوامر الهي (گناه) انجام دهد اين نيرو از بين مي رود و در صورت جبران، امكان فعاليت مجدد مي يابد. اين بعد از روان همان فطرت شكوفا شده مي باشد. انسانهائي كه همواره زير حاكميت شهوت هستند فاقد روح ايمان (قدرت كنترل شهوت) مي باشند.

در حيوانها هم سه نيروي روح البدن، روح القوه و روح الشهوه وجود دارد. براين اساس، خداوند انسانهاي كافر و مشرك را از نظر ساختار رواني به حيوان تشبيه كرده است. (سوره فرقان: 44)


تفاوت نفس و روان:
دراصطلاح،به روح مجرد،هنگامي كه به بدن تعلق مي گيردوباعناصرمادي ارتباط برقرارمي سازدنفس گفته ميشود.

بنابراين روان (روح) عامل حيات بدون ارتباط با بدن است كه حتي پس ازمرگ، بنا به اعتقاد موحدان، حيات مستقل دارد. بنابراين، نفس همان عامل حيات در ضمن تماس با ماده است. مفهوم نفس با سه صفت در قرآن مجيد مورد استفاده قرارگرفته است:
1- نفس اماره
2- نفس لوامه
3- نفس مطمئنه

نفس اماره همان بعد از عامل حيات است كه با عناصر مادي ارتباط برقرار مي سازد و در روان شاسي اسلامي تحت عنوان شهوت و هواي نفس از آن ياد مي شود. نفس اماره نماينده غرايز و نيازهاي فيزيولوژيايي و تمام خواستها، و نيازهايي است كه در دستيابي به لذت، به انسان كمك مي كنند. جنبه بي نهايت جويي عامل حيات موجب مي گردد كه تمايل به لذت درانسان به صورت بي نهايت در آيد. اين بعد از شخصيت با فطرت در تضاد و همواره در جنگ با آن است.

در قرآن مجيد آمده است « نفس جز در مواردي كه خداوند ترحم فرمايد، همواره به بدي امر مي نمايد» (يوسف: 52).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تاثیر سلامت روانی وسلامت سازمانی بر کار آفرینی سازمانی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیده:با توجه به اهمیتی که کار آفرینی براي سازمانها دارد. همواره محور بسیاري از پژوهشها بوده است . با توجه به پیچیده شدن سازمانها و رشد تکنولوژي و نو و بدیع بودن علم ، سازمانها به طور روز افزونی تلاش می کنند که در یابند چگونه سازمان خود را کار آفرین سازند . تا باعث رشد و موفقیت سازمانشان شود. در عصرحاضر سازما ...

دانلود مقاله بررسی نقش جهت گیری مذهبی در تبیین سلامت روانشناختی دانشجویان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مذهب در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور 96 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه تهران در سال تحصیلی 48) 1389 دانشجوی زن و 48 دانشجوی مرد) از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش برای جمعآوری داده ها از مقیاس های جهت گیری مذهبی بهرامی احسان و ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر سنوات تحصیلی و جنسیت روی روانی واجی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهعملکرد روانی گفتار سهولت تولید کلمات توسط فرد را نشان می دهد و معیار مناسبی جهت بررسی اختلالات زبان با علل مختلف می باشد .(2 ,1) آزمون روانی گفتار، آزمونی است کوتاهﻭ مختصر که نقص در توانایی تولید کلمات (3)، پردازش های ذهنی آگاهانه و به طور کلی قابلیت برقراری ارتباط شفاهی رابررسی کرده و توانایی تولید محتو ...

دانلود مقاله بررسی رابطه همسر آزاری و سلامت روانی در زنان دچار خشونت خانگی ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر شیراز

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهسلامت روانی، از مباحث اساسی در حیطه علوم اجتمـاعی و روانشناســی اســت کــه توجــه بســیاری از نهادهــای بین المللی، از جمله سازمان جهـانی بهداشـت را بـه خـود معطوف ساخته است .(1) سلامت زنـان مطمـئن تـرین راه نیل به اهداف کلی سلامت و ارتقاء کیفیـت زنـدگی بـرای همه انسان ها است. وضعیت سلامت زنان تـأثیر مهم ...

دانلود مقاله بررسی تطبیقی دیدگاه های اسلام و علم روانشناسی در مورد تنبیه بدنی کودکان

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
مقدمه:از جمله روش های تربیتی که در علوم مختلف مورد بررسی زیادی قرار گرفته و موجب ایجاد مباحثات مختلف و فراگیری در بین نخبگان و مراکز آموزشی کشورها ی مختلف شده و حتی در مورد آن سازمان های بین المللی به ارائه منشور پرداخته اند ؛تعیین حدود و میزان استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودکان3است. تنبیه یکی از روش هایی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه ی سلامت روان با باورهای دینی و طرحواره های ناسازگار اولیه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهسازمان بهداشت جهانی سلامت روان را با بیان تندرستی تعریف کرده و تندرستی را وجود وضع مطلوب و خوبجسمی و روحی و اجتماعی یک فرد تعریف می کند. در این تعریف فقط عدم وجود بیماری مطرح نگردیده و میدانوسیعتری را دارا می باشد (خالقی و یساری فرد،.(1387 با این نگاه، دین یکی از اساسی ترین و مهم ترین نهادهایی است کهجامع ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط شادی و اضطراب وجودی با بهزیستی روانی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه مطالعاتی که در زمینه سلامت روانی توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار انجام شده است نشان داده استکه سلامت کارکنان در سازمان ها و محیط کار هر روز بیش از گذشته در معرض آسیب جدی قرار دارد (سازمان جهانی بهداشت، ( 2002 که می تواند اثرات نامطلوبی بر افراد شاغل بگذارد (براگ به نقل از حبیبی، .(1387 ...

بررسی نظریه جامعه شناسان کلاسیک

مبانی نظری پژوهش خانواده از جمله نهادهایی است که میتوان با بررسی تحولات آن در طول تاریخ، تغییرات اجتماعی جامعه را مطالعه کرد. در همه دورانهای تاریخی، این نهاد وجود داشته و با تغییر نگرشها و دیدگاههای اجتماعی، دچار تغییرات اساسی شده است. به عنوان مثال تغییر جامعه از دوران سنتی به مدرن تاثیرات عمدهای بر نهاد ...