بخشی از مقاله


چکیده

هزینههای خدمات مالی و حسابداری بهعنوان بخش مهمی از هزینهها در ترازنامه سازمان ها و شرکتهـا بـه حسـاب مـیآیـد لـذا امـروزه مـدیران سـعی میکنند تا فاکتور های همچون هزینه و کیفیت اینگونه خدمات را تجزیه وتحلیل کنند. دراین مقاله خدمات مالی کارگاه های سنگبری و معادن سـنگ و خاک نسوز و سپس برونسپاری این خدمات به پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته است. هدف، مقایسه هزینه خدمات مـالی و همچنـین کیفیـت گزارشـات حسابداری قبل و بعد از برون سپاری میباشد.در این مقاله ابتدا با استفاده از نمونه هـای موجـود بـه بررسـی هزینـه خـدمات مـالی و کیفیـت حسـابداری پرداخته و سپس پیشنهاداتی در این زمینه ارائه میشود. نتایج نشان میدهد که برونسپاری خدمات مالی در معادن سنگ، خاک نسوز و سـنگبری هـای مورد مطالعه منجر به صرفهجویی چشمگیر نمیگردد بطوریکه اختلاف معناداری بین هزینههای حسابداری و هزینـههـای بـرونسـپاری وجـود نـدارد .در مورد عامل کیفیت برونسپاری باعث بهبود کیفیت گزارشات می گردد.

واژگان کلیدی: خدمات مالی، برون سپاری، معادن سنگ، خاک نسوز وکارگاه های سنگبری ، کیفیت عملیات برونسپاری،هزینه.

-1 مقدمه

برونسپاری به واگذاری انجام فعالیتها یا فرایند های داخلی یک کسبوکار به یک تأمینکننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق میشود. [1]

برونسپاری بهعنوان یکی از ابزار های توسعه سازمانی و ارتقای بهروری در قالب کوچکسازی مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرارگرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است.امروزه اکثریت شرکتها با عقد قرارداد با پیمانکاران حسابداری انجام خدمات خود را به پیمانکار واگذار مینمایند. پیمانکاران مختلف با توجه به سابقه و دانش خود دارای تواناییهای گوناگون در خدمات مالی میباشند. به بیانی دیگر برونسپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که بخشی از فعالیتهای یک شرکت به بیرون سپرده شود و در حقیقت خود شرکت از فرایند خارج شود و کارها توسط شخص ثالث انجام شود. مزایای برون سپاری به نظر آشکار میرسد و کارشناسان آن را در تمامی صنایع، از فناوری اطلاعات و حسابداری گرفته تا بازاریابی و منابع انسانی، بهعنوان پاسخی به کاهش هزینهها در کسبوکار پیشنهاد میکنند.

به نظر میرسد این امکان وجود دارد که میتوان کل شرکت را بدون استخدام حتی یک کارمند اداره کرد.

در حال حاضر سازمانها و شرکتها در صد قابلتوجه ای از درآمد خود را صرف هزینههای خدمات مالی میکنند و هدفگذاری های آینده کاری خود را بر اساس کیفیت گزارشات منتج شده از این خدمات قرار میدهند. دلایل بسیاری وجود دارد که شرکتها اقدام به برونسپاری میکنند، در اینجا برخی از دلایل عنوان میگردد: [2]

• کاهش و کنترل هزینهها

هنگامی که شما برون سپاری میکنید، هزینههای مرتبط با استخدام یک کارمند حذف میشود، مانند نظارت مدیریتی، آموزش، بیمه درمانی، مالیات، بازنشستگی و غیره.

• بهبود تمرکز شرکت بر اولویت های اصلی

این نه عملی است و نه امکانپذیر که همه کارها توسط یک شرکت انجام شود و در همه زمینهها فعالیت داشته باشد. برونسپاری به شما اجازه میدهد تا بر صلاحیتهای اصلی شرکت تمرکز کنید و باقی کارها را به شرکتهای دیگر بسپارید.

• دسترسی به قابلیت های استثنایی


1


زمانی که شما به شرکتهایی که در زمینههای مورد نیاز شما متخصص هستند برونسپاری میکنید، بازگشت سرمایه به شما بسیار بیشتر میشود. بهجای استفاده از آگاهی و دانش یک نفر، شما میتوانید از تجربه یک تیم از متخصصان بهرهمند شوید.

• استفاده از منابع داخلی برای مقاصد دیگر

برونسپاری اجازه میدهد تا سازمانها از کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کنند و وقت آنها را بر روی کارهایی که ممکن است کسانی که در این زمینه خاص آموزشدیدهاند و سریعتر انجام دهند، تلف نکنند.

• به حداکثر رساندن منافع حاصل از بازسازی

هنگامی که شما بهمنظور بهبود در هزینهها، کیفیت، خدمات و یا سرعت، شرکت خود را بازسازی میکنید، عملکردهای فرعی کسبوکار شما ممکن است کنار گذاشته شوند. بااینحال کارهای فرعی هنوز هم نیاز دارند تا بهکار گرفته شوند و برون سپاری یک راه مطلوب برای انجام این کار است.

• در دسترس قرار دادن سرمایه
با برونسپاری عملکردهای فرعی کسبوکار، سازمانها میتوانند سرمایه خود را در مواردی که به طور مستقیم به محصول و یا مشتریانشان مربوط میشود، خرج کنند.

• کاهش خطر
در واقع دانش و تجربه برونسپاری به طور چشمگیری خطر اجرای یک تصمیم اشتباه و پرهزینه را کاهش میدهد.

و حال خطرات: همچنین برونسپاری با خطراتی مواجه میباشد. آیا شخص/شرکت مناسبی را برای انجام این کار استخدام کردید؟ آیا آنها کاری را که قرار است انجام دهند را بهدرستی انجام میدهند؟ چگونه با کارکنان یا بخش های موجود تطبیق پیدا میکنند؟ اینهاسؤالاتی است که مرتباً برای صاحبان کسبوکارهای کوچک در هنگام تحویل و سپردن کار به یک کارمند جدید پیش میآید.

با توجه به فعالیتهای صاحبان کسبوکار که در نظر دارند برونسپاری کنند، لازم است از خطرات زیر آگاه باشند: [2]

برخی از وظایف و کارها بهراحتی برونسپاری نمیشوند. از وظایف سادهای که کارکنان هر روز انجام میدهند گرفته تا کارهای پیچیده، باید مطمئن شوید که افرادی که کار خود را به آنها سپردهاید از صلاحیت کافی برای برآوردن نیازهای شما برخوردارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید