دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی جهشزایی و سمیت سلولی چهار سیلر مختلف کانال ریشه

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان

مقدمه

هدف از درمان کانال ریشه، حذف عفونت از سیستم کانال و پرکردن سه بعدی فضای کانال ریشه است .(۱) در واقع مرحله نهایی درمان کانال ریشه، پرکردن سیستم کانال و تمام نقاط آناتومیکی پیچیده آن است. روشهای مختلفی جهت پرکردن کانال ریشه پیشنهاد شدهاند که رایجترین آنها استفاده از مواد نیمه جامد همچون گوتاپرکا همراه با یک خمیر یا سیلر میباشد .(۲) از خصوصیات ایدهآل ماده پرکننده ریشه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: توانایی چسبیدن به عاج، مهر و موم سیستم کانال، غیرسمی بودن، ثبات ابعادی و حلالیت پایین .(۳)

مواد پرکننده ریشه معمولاً در تماس نزدیک با بافتهای زنده هستند، بنابراین خواص بیولوژیک این مواد بسیار مهم است. مواد دارای پتانسیل جهشزایی، میتوانند باعث القای جهش در DNA شوند و در نتیجه تغییرات بدخیمی در سلولها ایجاد کنند. مواد سایتوتوکسیک نیز میتوانند باعث ایجاد پاسخهای التهابی و آسیب بافتی شوند .(۴)

یلرها باید به خوبی توسط بافتهای پریاپیکال تحمل شوند و ضمن این که ترمیم بافتی را به تأخیر نیندازند، ترمیم ساختارهای آسیب دیده را نیز تحریک کنند .(۵)

در آزمایشات سمیت مواد دندانپزشکی سه سطح وجود دارد. در سطح اول، مواد از نظر سمیت توسط روشهای کشت سلول در آزمایشگاه، غربالگری میشوند. در سطح دوم آزمایش بر روی حیوانات،

جهت ارزیابی پاسخ بافت یا استخوان میزبان صورت میگیرد. سطح سوم، مشابه شرایط بالینی است و تحت عنوان آزمایشات کاربردی شناخته میشود. آزمایش کشت سلول، جهت تعیین سمیت سیلرهای کانال ریشه کاربرد فراوانی دارد .(۶) از فواید این روش کنترل بسیاری از عوامل و متغیرها (۷) و همچنین درجه اطمینان و قابلیت تکرار نتایج مطالعه میباشد .(۸) آزمایشات مختلفی جهت تعیین جهشزایی مواد معرفی شدهاند. رایجترین و سادهترین این آزمایشها روش Ames

است .(۹) با این حال نتایج مثبت آزمایش Ames به تنهایی برای تخمین خطر سرطانزایی مواد کافی نیست .(۱۰) ژنوتوکسیسیته مواد

دندانپزشکی باید با استفاده از سایر آزمایشات مانند
micronucleus test، assay aberration chromosomal،

sos- umu test و V79/hprt mutation assay نیز بررسی شود .(۱۱)

سیلرهای مختلفی جهت استفاده همراه با مواد پرکننده جامد یا نیمه جامد استفاده شدهاند. سیلرها در ترکیبهای مختلفی مثل اپوکسی رزین، اکسیدروی- اوژنول، گلاس اینومر و فسفات کلسیم در دسترس هستند. (Dentsply,Germany) AH26 یک سیلراپوکسی رزین است و به دلیل خواص مطلوبی که دارد بسیار مورد استفاده قرار میگیرد

۱۲)،.(۱۳ با این حال، این سیلر به علت آزاد کردن فرمالدئید سایتوتوکسیک است .(۱۴) بدین جهت کارخانه سازنده، AH Plus را معرفی کرد که طبق ادعای آن، خواص فیزیکی و کلینیکی آن به علت آزاد نکردن فرمالدئید بهتر از AH26 است .(۱)

۲۰۶

Sankin Apatite Sealer III
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۲۰، شماره ۳، پاییز (۱۳۸۶

اگـرچه سیلــرهای اکســـید روی- اوژنــول سالها مورد استفاده قرارگرفتهاند، ولی غلظتهای سمی اوژنول و اکسید روی از آنها آزاد میشود ۱۵)،.(۱۶ همچنین علیرغم باند شدن سیلرهای گلاس اینومر به ساختمان دندان، ممکن است باعث آزاد شدن پروستاگلاندینها در

بافتهای پریاپیکال شوند .(۱۷)

سیلرهای کلسیم فسفات به عنوان سیلر و همچنین پرکننده کامل کانال معرفی شدهاند و به نظر میرسد که این سیلرها در نهایت در بدن

به هیدروکسی آپاتیت تبدیل خواهند شد .(۱۸)

تا امروز، اطلاعات کم و متناقضی در مورد جهشزایی و سمیت سلولی انواع مختلف سیلرهای کانال ریشه در دسترس .میباشد.

Miletic و همکاران سمیت سلولی و جهشزایی سیلر AH26 و
AH Plus را بررسی کردند. این دو ماده جهشزا نبودند و سمیت

AH Plus بیشتر از AH26 بود و در حالت سخت شده، هر دو ماده سمیت کمتری داشتند Huang .(1) و همکاران سمیت سلولی سیلرهای اکسید روی- اوژنول و هیدروکسید کلسیم را بر روی سلولهای PDL و سلولهای V79 بررسی کردند. تمام سیلرها برای هر دو سلول سمی بودند Telli .(5) و همکاران سمیت سلولی

سیلرهای مختلف را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که سیلر

Sankin Apatite برخلاف بقیه سیلرها در هیچ زمانی اثر سمی نشان نداد .(۱۹)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات جهشزایی و سمیت سلولی سیلرهای AH Plus (سیلر اپوکسی رزین)، Ketac-Endo Aplicap

(سیلر گلاس اینومر)، (سیلر کلسیم

فسفات) و Tubli-Seal EWT (سیلر اکسید روی- اوژنول) انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی چهار سیلر مختلف تحت بررسی قرار گرفتند که عبارت بودند از:

– (Dentsply, DeTray, Germany) AH Plus

– (۳M/ESPE, Seefeld, Germany) Ketac-Endo Aplicap

– (Sankin K.K, Japan) Sankin Apatite III

– (Kerr, Sybron Endo, MO, USA)Tubli-Seal EWT

سیلرها طبق دستور کارخانه سازنده و در شرایط آسپتیک مخلوط

شدند و در دو حالت تازه مخلوط شده و کاملاً سخت شده تحت بررسی قرار گرفتند.

– آمادهسازی سیلرها جهت ارزیابی سمیت سلولی

۰/۱ گرم از هر سیلر، بلافاصله پس از مخلوط کردن یا ۲۴ ساعت پس از سخت شدن در دمای ۳۷oC و فشار %۵ CO2، در تماس با

۴ میلیلیتر محیط کشت (حاوی DMEM %89، %۱۰ سرم جنین گاوی و %۱ پنی سیلین- استرپتومایسین) به مدت ۱، ۲ و ۷ روز قرار گرفت. سپس رقتهای مختلف (از ۱۲ تا( ۱۱۰۰۰ از عصارههای حاصل تهیه شد. در یک مطالعه pilot، غلظت ۲۵mg/ml برای سلولها سمی نشان داده شد، بنابراین رقتهای مختلف از آن تهیه شد تا دوزهایی که اثر سایتوتوکسیک قابل توجهی ندارند مشخص شود.

– آماده سازی سیلرها جهت ارزیابی جهشزایی

۰/۱ گرم از هر سیلر در دو حالت تازه مخلوط شده و کاملاً سخت شده (همانند پروتوکل قبلی) در تماس با ۴ میلیلیتر بافر فسفات

(PBS) قرار گرفت و تا زمان آزمایش در فریزر در دمای -۲۰oC

نگهداری شد. در هنگام آزمایش دمای آن توسط حمام آب گرم به

۳۷oC رسانده شد.

– بررسی سمیت سلولی

سلولهای مورد آزمایش، فیبروبلاست پوست موش L929 با کد

NCBIC161 بودند. سلولها به صورت یک لایه در فلاسکهای

T-25 کشت داده شدند و در دمای ۳۷o C در اتمسفر %۵ CO2 و در رطوبت نسبی %۱۰۰ نگهداری شدند. سلولهای دارای شمارههای پاساژ ۶-۳ مورد استفاده قرار گرفتند.

محیط کشت شامل DMEM %89، %۱۰ سرم جنین گاوی

(FBS) و %۱ پنی سیلین- استرپتومایسین بود. سلولها هر روز تحت بررسی قرار گرفتند تا یک لایه سلولی، کف فلاسک را کاملاًٌ پرکند.
سپس سلولها از کف فلاسک با استفاده از تریپسین EDTA جدا شدند. سوسپانسیون سلولی با غلظت ۱×۱۰۴ سلول در هر میلیلیتر تهیه و در پلیتهایی با ۹۶ چاهک کاشته شد ( ۱۰۰ l در هر چاهک)،

سپس پلیتها در انکوباتور ۳۷ oC و فشار %۵ CO2 به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. پس از ۲۴ ساعت محیط کشت تمام چاهکها تخلیه شد و ۱۰۰ l از رقتهای مختلف تهیه شده از سیلرها به هر چاهک اضافه شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد