بخشی از مقاله

مقدمه

وجود حوادث و بیماری ها در جامعه ی امروزی در داخل و خارج از کشور متاسفانه سیر روبه رشدی دارد. به این منظور سازمان های ناجی نیز برای غافل نشدن از این افزایش، در حال بروزرسانی اطلاعات نیروها و تجهیزات مورد استفاده برای کمک به مردم می باشند. خدمات پزشکی115 از جمله اورژانس هوایی سبب ارائه مراقبت های پیشرفته پزشکی به بیماران و مصدومان بد حال در اسرع وقت شده است که جهت استفاده بهینه از این سیستم می بایست تجهیزات و استانداردهای آن جدید و مناسب باشد (پیله وری و همکاران، .(1386 طبـق آمارهای سازمان ملل متحد در سال 2001، ایران بعد از چین، هند و بنگلادش، چهارمین کشور حادثه خیز در آسـیا محـسوب میشود (حسینی و شاکر، .(1385 همچنین بعد از حملات قلبی، سکته مغزی و سرطان، حوادث رانندگی سومین علت مرگ و میر و اولین علت معلولیت در ایران می باشد (نجاری و همکاران، .(1389 بنابراین برای حل این موقعیت های خطرناک لازم است، آمادگی و برنامه ریزی و استفاده از سیستم های پیشرفته به طور مدبرانه برنامه ریزی و تصمیم گیری شود. آمار جهانی نشان می دهد که بیش از پنج میلیون مرگ و بیش از صد میلیون ناتوانی بدلیل جراحات اتفاق می افتد که علت اصلی آنها خشونت، تصادفات، ترافیک جاده ای، سقوط، سوختگی و غرق شدن است (نصیری پور، .(1388 همچنین طبق آمار ارائه شده در ایران، در هر نوزده دقیقه

یک نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خودرا از دست می دهد (بهادری، .(1390 مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی برای امدادرسانی به بیماران اورژانسی شامل حوادث ترافیکی و بیماران داخلی، می باشد. کلمه اورژانس به معنای اضطرار و فوریت در کارها می باشد و بیمار اورژانسی کسی است که جان او در چند دقیقه به خطر بیفتد (فتاحی و همکاران، .(1392 مراقبت های طبی پیش بیمارستانی به آن دسته از مراقبت هایی گفته می شود که از بالین بیمار شروع و در اورژانس بیمارستان خاتمه می یابد (بک و همکاران، .(2005 همچنین واحد اورژانس جزء با اهمیت ترین سیستم های مراقبتی سلامت در جهان است که فاکتورهای مهمی مثل استفاده صحیح از تجهیزات کاری و نیروی انسانی موثر و توانا جهت بهتر شدن این سیستم به عنوان پایه و اساس می باشد (مرتضوی، .(2012 لزوم داشتن آمادگی کامل در بین نیروهای اورژانس جهت حضور در ماموریت های محوله و انجام مراقبت های اولیه برای آسیب دیدگان ضروری است. نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی در حفظ زندگی بالقوه مداخلاتی مثل احیای قلبی و ریوی و حفظ راه هوایی، همچنین حمل و نقل صحیح را به مراکز مناسب انجام می دهند (جوناتان و همکاران، .(2012 آمادگی بدنی را اینگونه می توان بیان کرد که شامل آمادگی فعـال، عـدم اتلاف وقت جهت اعزام، تمرکز حواس، تشخیص بیماری و درمان به موقع می باشد (فتاحی و همکاران، .(1392 وجود ماموریت های غیره منتظره در اورژانس 115 آمادگی پرسنل را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین لزوم بالا رفتن آمادگی نیروهای اورژانس را می طلبد. موسوی (1391) معتقد است که هرقدر انتظار ماموریت های غیرقابل پیش بینی بیشتر باشد حس آماده بودن پرسنل نیز افزایش میابد. حوادث غیر مترقبه در واقع یک نابسامانی غیر قابل پیش بینی است که لزوم آن، بررسی و ارتقای آمادگی کنونی درجهت کاهش نابسامانی یاد شده است (گوزلیان و همکاران، .(1385 این مطالعه با هدف بررسی ×تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس بر نحوه ی عملکردشان در ماموریت ها انجام گرفته است.

×

×روش

این مطالعه جهت بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها به روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفته است. پژوهش های کیفی یک روش سیستماتیک ذهنی است که به منظور توصیف تجارب زندگی و درک معانی آن به اجرا در می آید
(برنز وگراو، .(2009 همچنین پدیدار شناسی روش فلسفی و تحقیقی است که هدف آن توصیف تجارب زندگی به گونه ایست که رخ داده است (پولیت و بک، .(2010 به دلیل اینکه تحقیقی پیرامون بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها و علایم آن در بین پرسنل اورژانس 115 به ندرت یافت می شد بنابراین پژوهـشگر رویکرد فوق را انتخاب کرده ×است.

جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل اورژانس پیـش بیـمارستانی شهرستان لنجـان می باشد. پژوهش از خردادماه سال 1392 آغاز شد و به مدت 8 ماه به طول انجامید. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و پرسنلی که دارای تجربه کافی در این زمینه و علاقمند به شرکت بودند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. در صورتی که شرکت کنندگان از ادامه مصاحبه منصرف می ×شدند، از پژوهش خـارج می گردیدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد ذیل بود:

پرسنل، تکنسین و امدادگر شاغل در فوریت های پزشکی باشند.

پرسنل برحسب علاقه و تمایل جهت مصاحبه با پژوهشگر همکاری نمایند.

جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق بدون ساختار استفاد شد. اشباع اطلاعات با 8 شرکت کننده که در محدوده سنی 25 تا 40 سال بودند، حاصل شد. در حین بررسی ملاحظات اخلاقی مورد توجه بود و اقدامات زیر صورت گرفت.

محقق خود را به طور کامل به شرکت کنندگان معرفی کرد.

در هنگام انجام مصاحبه، محیط خلوت جهت راحتی شرکت کنندگان فراهم شد.

کلیه اهداف و روند پژوهش برای شرکت کنندگان تشریح و تبیین شد.

به شرکت کنندگان گفته شد هر زمان که مایل باشند می توانند از مطالعه خارج شوند.

قبل از شروع مصاحبه از شرکت کنندگان جهت ضبط مصاحبه ها اجازه گرفته شد. مصاحبـه ها داخل پایگاه 115 انجام گرفت. هر مصاحبه 25 الی40 دقیقه طول کشید. سوال محوری این گونه مطرح شد که اثرات آماده بودن پرسنل اورژانس برای اعزام به ماموریت چگونه اثری روی عملکردشان دارد؟ سپس محتوای مصاحبه ها پس از چند بار گوش کردن توسط محقق کلمه به

کلمه روی کاغذ پیاده گردید و بار دیگر با اطلاعات ضبط شده مطابقت داده شد. استروبرت و کارپنتر (2007) واژه موثق بود را برای روایی تحقیقات کیفی به کار برده و اظهار داشته اند که منظور از موثق بودن، بیان واقعیت ها می باشد. محمدی (1390) بیان می کند یک مطالعه، زمانی دارای درستی است که راهبردهای به کار رفته در آن با گزارش درست از عقاید شرکت کنندگان متناسب باشد. بنابراین پس از انجام مصاحبه، استخراج اطلاعات و کدگذاری جهت اعتماد پذیر کردن داده ها مجدد به تک تک نمونه ها مراجعه و موافقت آن ها با برداشت خود از مطالب بررسی شد. همچنین مطالب مهم احتمالی مورد بحث قرار گرفت. بدین طریق توافق و تایید نمونه ها حاصل شد. پژوهشگر در خلال این مطالعه از هر گونه تعصب در مورد پدیده خودداری کرد. برای تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. ابتدا جهت درک محتوای مصاحبه های نوشته شده، در راستای پژوهش همه مطالب حاصل از پیاده کردن محتوای مصاحبه ها به دقت چندین بار مطالعه شد و کدهای اولیه استخراج گردید و کدها به صورت دسته هایی سازمان دهی شدند. در مرحله بعد نتایج به صورت توصیف از پدیده تحت مطالعه ترکیب شدند و جهت دستیابی به مفاهیم، بدون ابهام بازنگری شدند. در پایان یافته ها جهت تایید اعتبار به شرکت کنندگان در مطالعه ارجاع داده شد. آن ها نظرات خود را در مورد هماهنگی یافته ها با تجربیات ×خود به محقق ابراز نمودند و به این ترتیب، صحت و دقت مطالعه بدست آمد.

×

یافته ها

از گروه های ارائه دهنده ی خدمات اورژانسی به مردم، اورژانس پیش بیمارستانی، آتش نشانی و پلیس می باشند. پرسنل اورژانس 115 در طول شیفت کاری همیشه در حالت آماده باش جهت اعزام به مأموریت می باشند.. آماده باش دائم در اورژانس پیش بیمارستانی با زیرمفهوم های ارزشمندی زمان و لحظات، مأموریت های غیره منتظره و انتظار مداوم بیان شده است.

* آماده باش دائم

...»من همیشه زمانی که سرکارم، آماده ام که برم مأموریت و همیشه درحال انتظارم، ولی از اعزام با بیسیم متنفرم...«

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید