بخشی از مقاله

چکيده
امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک

و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد 3/1 جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که 000/ 050/ 3 ريال ميشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ريال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر 400/2 و اگر پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان 000/950 ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در 3 تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود 333/833.


ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد 000/000/30 ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد. وام رفاه وامي است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتي که وام قبلي اش را کاملاً تصيفه کرده باشد ارائه م

 

يشود ولي در مورد وامهاي ديگر به اين صورت نيست يعني فقط يک بار به کارمند داده ميشود و به علت سقف ريالي بالا حتماً بايد فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات ديگري که وامهاي با سقف ريالي بالا دارند اين است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردي که مسکن ندارد حق استفاده از اين وام را دارد حتي اگر در خانه سازماني سکونت داشته باشد بايد تعهد دهد که خانه سازماني را بعد از خانه دار شدن تحويل و در وام مسکن ازدواج فردي که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق مي گيرد و يا در وام ازدواج هم همين طور فردي که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است يعني به فردي که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتي وام وديعه مسکن ازدواج تعلق نمي‌گيرد نکته اي که حائز اهميت است اين است که وام ازدواج به زن و شوهري که هر دوي آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوي آنها وام تعلق مي گيرد اما وام وديعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام ليزينگ فقط به يک نفر آنها تعلق مي گيرد.


در مورد ثبت وام‌هاي مذکور سازمان اتکا، از سيستم همکاران سيستم استفاده مي‌کند و مانند همه سازمانهاي ديگر حساب کل، معين و تفضيلي در سند حسابداري استفاده مي‌کند و به دليل اينکه شرکتهاي روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجي فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهاي تابعه سازمان مي باشند سازمان در ثبت هاي مربوطه از حساب في ما بين استفاده مي کند سقف ريالي وامها در سازمان اتکا به شرح زير است:


1- وام خريد و احداث مسکن 000/000/10 ريال که مدت باز پرداخت وام بنا به درخواست کارمند (براي مثال اگر کارمند 000/000/10ريال کمتر وام درخواست کره و يا بيشتر ) فرق مي کند که همه ماهه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.


2- وام خودرو 000/000/40ريال که باز پرداخت آن 80 ماه مي باشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر ميشود.


3- وام تلفن همراه 000/000/6 ريال که مدت باز پرداخت آن 12 ماهه ميباشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.
4- وام رفاه 000/000/4 ريال و مدت باز پرداخت وام حداکثر 36 ماهه است و هيچ گونه کارمزد از اين وام کسر نمي شود (ماهانه از حقوق کارمند کسر ميشود)


5- وام وديعه مسکن ازدواج 000/000/10 ريال و چنانچه متقاضي وام وديعه مسکن ازدواج به هر نحوي از تسهيلات تامين سازمان استفاده کرده باشند و يا اينکه خود يا هر دو در هنگام تقاضاي وام داراي مسکن شخصي باشند فقط از 000/000/5 وام ازدواج بهره‌مند مي شوند و مدت باز پرداخت وام وديعه مسکن ازدواج 60 ماه ميباشد که از حقوق کارمند کسر مي شود در ضمن به کارکنان مجرد رسمي پيماني 000/000/5 ريال وام ازدواج و 000/000/5 ريال وام وديعه مسکن ازدواج پرداخت ميشود و به کارکنان مجرد رسمي يا پيماني حداکثر مبلغ 000/000/5 ريال وام ازدواج و به کارکنان موقت و روز فرد و فصل وام تعلق نمي گيرد.


وام ليزينگ خودرو 000/000/60 و مدت باز پرداخت 60 ماه مي باشد که ميزان بهره مندي وام 50% ارزش خودروي درخواستي با نرخ 19% بانکي محاسبه و به حساب بدهي آنان منظور مي شود و باقي مانده به حساب سازمان واريز ميشود.


در مورد کليه وامها از متقاضي بايد به ميزان 5/1 برابر وام دريافتي چک يا سفته در وجه سازمان دريافت شود ونکته اي که مد نظر است اين است که کارمند نبايد در مراحل رهايي از خدمت باشد در صورتي که در مراحل رهايي از خدمت باشد بايد مابقي وام را يکجا تسويه کند.


فصل اول
تاريخچه فعاليت سازمان اتکا

تاريخچه فعاليت كلانتري 127 نارمك :
سازمان اتکا در سال 1334 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده برابر مفاد 114 اساسنامه فعاليت سازمان اتکا عبارت اند از تامين وسايل زندگي و تقليل هزينه هاي معيشت عامله پرسنل کارمند ميباشد. سازمان داراي 5 واحد توليدي و صنعتي با 21 مرکز بازرگاني در استانها با بيش از 300 فروشگاه و واحد توزيع و 5 طرح دامي و زراعي و اداره مرکزي که به صورت واحد مستقل سازمان دهي اداره ميشود که يکي از واحد هاي ستادي مديريت حسابداري مرکز زير مجموعه معاونت مالي سازمان ميباشد.
معاونت مالي:


يکي از معاونت هاي سازمان اتکا مي باشد که در آن عمليات مالي اعم از دريافت، برداشت، ثبت حسابداري، عمليات بانکي، ارزي، سرمايه گذاري، تهيه تراز سيستمها و ... را در بر مي گيرد. معاونت مالي شامل 3 مديريت ميباشد.


1- مديريت حسابداري کل
2- مديريت حسابداري مرکز
3- مديريت حسابداري منابع مالي
مديريت حسابداري مرکز
يکي از قسمتهاي معاونت مالي بنام مديريت حسابداري مرکز که عمدتاً کار اين مديريت شامل 3 دايره برداشت، دريافت (مالي ، بودجه) ، دايره دفترداري و وام و دايره مميزي اسناد ميباشد.
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز
الف) انجام کليه عمليات اداري و مالي مربوط به دريافت و برداشت وجوه تخصيص داده شده براي پرداختهاي پرسنلي و تنخواه مورد نياز معاونتها و مديريت هاي کشاورزي.
ب) پرداختهاي مربوط به خريد يا ايجاد پروژه هاي سرمايه اي ستاد در صورت لزوم


ج) نگهداري حساب دارائي هاي ثابت ستاد مرکزي و کنترل دوره اي دارائي ها و نظارت بر جا به جائي نقل و انتقال آنها
د) پرداخت حقوق و مزايا پرسنل ستادي اعم از کارکنان بيمه اي –شرکتي- قراردادي ( اضافه کاري و کارانه پرسنل رسمي)
هـ) تهيه و نگهداري سوابق حسابداري در قالب مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي مصوب ابلاغي و رفع مغايرتها و تسويه حسابهاي نهايي با اشخاص حقيقي و حقوقي کارکنان
ز) برآورد بودجه جاري ستاد مرکزي سازمان در قالب دستورالعمل هاي اجرايي


س) تهيه گزارشات مالي و تحليلي و نوبه اي از عملکرد ستاد و مديريت و ارائه آن به معاونت مالي
ش) ارائه ساير خدمات مالي و خدمات مشورتي و در صورت ارجاع از طرف معاونت مالي

مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه ميشود.
موجودي جنسي:
موجودي جنسي اغلب شامل لوازم و ابزار مصرفي اداري بوده و به بهاي تمام شده ثبت مي گردد و بهاي تمام شده موجودي پايان سال بر اساس روش اولين صادره از اولين وارده تعيين مي گردد.
داراي ثابت مشهود
دارايي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت ميشود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت عمر مفيد دارائي هاي ثابت يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهي آنها مي گردد و به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده دارائي هاي مربوط مستهلک مي گردد استهلاک دارائي هاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائي هاي مربوط و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاک موضوع ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود.

دارايي: نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان 7و 8 و 10% نزولي
تأسيسات 12% ، 13%، 15 ساله نزولي و خط مستقيم
ماشين آلات 10% ، 10%، 15 ساله نزولي و خط مستقيم
اثاثه و منصوبات 10 ساله خط مستقيم
ابزار آلات و قالب‌ها 4 ساله خط مسقيم
وسايل نقليه 25% و 30% و 35% نزولي


محصولات توليدي
روغن، قند، رب، پارچه، شوينده،گوشت،مرغ، تخم مرغ، شکر، که عمده ترين توليدات در اختيار بسيج اقتصادي قرار ميگيرد و بقيه به صورت نقد به فروش مي رسد
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان بر اساس يک ماه آخرين حقوق ثابت هر يک از کارکنان مشمول قانون کار براي هر سال خدمت آنان و يک ماه حقوق و مزاياي براي هر يک از پرسنل رسمي براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

چارت سازماني:


چارت سازمانی سازمان اتـــــــکا


فصل دوم:
دايره وام

دايره وام:
انجام امور مربوط به پرداخت وام به پرسنل و دريافت تصميمات مربوط به وام پي گيري و دريافت کسورات مربوط به اقساط وام و همچنين صدور سند حسابداري و در نهايت ثبت و نگهداري حساب اشخاص وام گيرنده تا تسويه حساب نهايي

وظايف دايره وام
1-انجام کليه اقدامات و کنترل هاي لازم در جهت پرداخت وام کارکنان سازمان
2- انجام امور مربوط به بيمه کردن وامهاي پرداختي به کارکنان سازمان


3- کنترل و پيگيري امور مربوط به کسر منظم اقساط وام پرداختي به کارکنان سازمان
4- صدور کليه اسناد مربوط به وام هاي پرداختي به کارکنان سازمان و کسورات فايل وزارت و فايل داخلي
5- پيگيري امور مربوط به اخذ وجوه اقساط وامهاي فايل وزارت از ذي حسابي وزارت و همچنين تفکيک و ارسال ليست کسورات به مبادي ذيربط
6- حفظ و نگهداري اسناد تضميني حسابداري مرکز


7- انجام ساير اموري که از سوي مدير حسابداري مرکز ابلاغ مي گردد
سيکل پرداخت وام در نيروي انتظامي
1-تقاضاي شخص وام گيرنده
2- نظر موافق قسمت (مدير مربوط) يا رضايت مدير مربوط با توجه به سابقه کار، سقف اعتبار و صحت اسناد (مباينه نامه و سند نامه) و بازرسي آن
3- معاونت مالي


4- قسمت وام- و مدارک وام گيرنده
5- تجزيه و تحليل صلاحيت دادن فرمهاي ضامن و بيمه و دريافت اسناد تضميني
6- صدور گردش کار
7- صدور چک
8-پرداخت وام
9-سند بدهکاري شخص وام گيرنده
10-صدور نامه جهت برقراري اقساط
11- دريافت اقساط و صدور سند اقساط وام
12- عودت اسناد تضميني پس از اتمام وام

شرايط عمومي براي کليه وامها
1- استخدام رسمي باشند
2- در مراحل رهايي از خدمت نباشند
3- داراي حداقل 2 سال سابقه خدمت در سازمان باشند
4- مامور به داخل سازمان نباشند


5- مامور به خارج از سازمان نباشند
6- وام گيرنده مي بايد جزء کارکنان سازمان بوده و فاقد هر گونه بدهي سازمان از بابت وام مربوط باشد
7-دريافت وام مجدد منوط به تسويه کل وام دريافتي و سپري شدن زمان قانوني انقضا اقساط آن
8-خالص دريافتي ماهانه وام گيرنده نبايد کمتر از دو قسط ماهانه باشد


لازم به ذکر است که مدير عامل سازمان در موارد تخصص هاي خاص به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص مي تواند خارج از شرايط مذکور در ماده 5 در چارچوب ساير موارد اين آيين نامه دستور پرداخت وام صادر نمايد

مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي)
1- زمان پرداخت و دريافت تضمين
2- اقساط پرداختي بابت تسويه وام
3- عودت اسناد تضميني دريافتي پس از تسويه وام


فصل سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن

نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن
در راستاي تدابير ابلاغي در خصوص تامين مسکن کارکنان که از جمله مهمترين و اساسي ترين مشکلات آنان محسوب ميشود به منظور تحقق اصل 21 قانون اساسي و همچنين افزايش توان مالي و حفظ روحيه و رفاه پرسنل وام خريد و احداث مسکن به عنوان يکي از مزاياي کار براي آنها در نظر گرفته ميشود.
مقررات کلي وام


اعتبار لازم جهت اجرا از محل منابع مالي هر يک از رده ها تامين خواهد گرديد و پرداخت وام مسکن بصورت غير متمرکز بوده و در سطح مناطق، کارخانه جات، معاونت هاي دامداري، کشاورزي و اجرايي با مجوز بالاترين مقام مربوطه از محل اعتبارات داخلي در سطح ستاد از سوي معاونت هاي مالي سازمان صورت خواهد پذيرفت. پرداخت وام مسکن از محل بازگشت اقساط به پرسنل متقاضي مجاز ميباشد. معاونت مالي سازمان، سيستم مناسب براي پرداخت و باز پرداخت اقساط اين وام را در سطح سازمان تهيه خواهد نمود وپرداخت وام صرفاً

جهت احداث و تکميل يا خريد مسکن پرسنل که شخصاً مبادرت به ساخت يا خريد نموده و يا در پروژه هاي احداثي سازمان شرکت نموده اند مجاز ميباشد و وام مسکن در طول خدمت پرسنل يکبار قابل پرداخت خواهد بود. اما کارکنانيکه قبلاً وام مسکن دريافت نموده اند، چنانچه مجدداً حائز شرايط دريافت وام (به ميزان بيش از وام اوليه) شناخته شوند، صرف نظر از اينکه چه مقدار از وام را باز پرداخت نموده اند. عيناً مبلغ وام پرداختي اوليه از مبلغ وام تصويبي جديد کسر و ماب التفاوت به مشاراليه پرداخت خواهد شد در ضمن کارکنانيکه وام مسکن دريافت مي نمايد حق درخواست منزل سازماني را ندارند و کسانيکه در منازل سازماني ساکن هستند در صورت دريافت وام و تامين مسکن، مي بايست متعهد گردند که منازل

سازماني را در زمان مشخص تخليه نمايند و چنانچه هر يک از کارکنان شاغل در شهر تهران تصميم به خريد منزل يا ساخت زميني در شهرستان را داشته باشند، در صورت تقاضاي وام و حصول اطمينان از اينکه مشاراليه در شرف انتقال به يکي از مناطق کارخانه جات، يا مجتمع هاي دامداري و کشاورزي در شهرستان بوده و با دريافت وام مشکل مسکن وي مرتفع ميگردد، موضوع مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت و همچنين کارکنانيکه قبلاً از وام وديعه مسکن در سطح سازمان بهره مند شده اند، حق استفاده از وام مسکن و احداث يا تکميل و خريد را نخواهد داشت. حداکثر وام قابل پرداخت به پرسنل مبلغ 000/000/10 ريال خواهد بود.


در شرايط استثنايي و به منظور جذب و نگهداري پرسنل کارآمد و متخصصان خاص مبلغ با تصويب مدير عامل سازمان تا دو برابر قابل افزايش خواهد بود در ضمن وامهاي پرداختي با هزينه دريافت کننده وام، بيمه خواهد گرديد و هزينه فوق از جمع اقساط برگشتي اخذ خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید