دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزش در نحوه نسخه نویسی پزشکان عمومی طرف قرارداد سازمان های بیمه گر در شهر شیراز

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

زمینه و هدف:شواهد زیادی در ایران، در مورد تاثیر آموزش های مختلف بر منطقی تر شدن تجویز نسخه های پزشکان وجود ندارد.هدفمطالعه حاضر بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان عمومی و ارزیابی تاثیر آموزش بر نحوه نسخه نویسی می باشد.

مواد و روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی۱۱۹نفر پزشک عمومی در مطالعه شرکت نمودند.آموزش لازم با بازخوراند علمی مشکلاتنسخ به صورت فردی و یا شرکت در یک کارگاه یک روزه انجام شد. تاثیر آموزش نحوه نسخه نویسی با بررسی تغییر قبل و بعد بین مشکلات نسخه ها با آزمون t زوجی سنجیده شدوp<0/05معنی دار تلقی شد

یافته ها: شایع ترین اقلام تجویزی(% ۵۸/۸)داروهای تزریقی و آنتی بیوتیک ها((۴۷/۳بودند.پس از آموزش، افزایش در روند منطقی ترشدن نسخه ها در اغلب اقلام دارو های تجویزی مشاهده گردید. تجویز بیش از حد معمول دارو های تزریقی و ضد التهاب غیر استروئیدی کاهش معنی دار آماری را نشان داد. تغییر قابل ملاحظه ای در تجویز آنتی بیو تیک ها حاصل نشد اما تجویز دوز غیر معمول آنتی بیوتیک ها و تجویز همزمان H2-Blocker و آمپرازول و همچنین تداخل درجه یک دارو ها با کاهش معنی دار همراه بود.

نتیجه گیری: مداخله آموزشی بهبود نسبی در تجویز منطقی دارو ها را در پی داشت. (مجله طبیب شرق، دوره ۹، شماره ۴، زمستان ۸۶،

ص ۲۵۵ تا (۲۶۱

کلیدواژه ها: پزشک عمومی، آموزش، نسخه نویسی، دارو، شیراز

مقدمه

دارو درمــانی یکــی از روشــهای معمــول در درمــان بیمــاران است. تجویز صحیح و مصرف منطقی دارو یکی از عوامـل مهـم تأمین کننده امنیت سلامت جامعه به شمار می رود. مصرف دارو طی دهه گذشته به صورت بـی رویـه در کـشور افـزایش یافتـه و معضلات دارویی اعم از کمبود و یا نبود پـاره ای اقـلام دارویـی مشکلاتی را به وجود آورده است. ((۱

تجویز نادرست آنتی بیوتیـک هـا عـلاوه بـر ایجـاد مقاومـت میکروبــی در ســطح جامعــه، ســبب تحمیــل هزینــه ای ســنگین و بیهوده بر بیمار و سیستم دارو و درمان کـشورها مـی گـردد. ۲)و(۱
تداخل داروئی نیز مـشکل دیگـری اسـت کـه از تجـویز داروهـا ناشی می شود. (۳) تداخل دارویی در بدن، هنگامی که دو یا چند

دارو به طور همزمان تجویز می شوند به وقوع می پیوندد. این امر سبب تغییر اثر درمانی و یا سـمیت یـک دارو بـه واسـطه حـضور دارو یا عوامل دیگر می گردد.((۴ تداخلات دارویی به علـت اثـر متقابل عامل دارویی و مکانیسم های ایمنی یا غیر ایمنی منجر بـه عوارض متعددی می شود. در ایالات متحده آمریکا سالانه بـیش از یکصدهزار فـوت بـه عـوارض سـوء دارو هـا نـسبت داده مـی شود.((۵ در ایران بر اساس گزارش معاونت غـذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸درصد از موارد پـذیرش در بیمارستان به علت عوارض داروئی می باشد. (۳)

تحقیقات موجود در سایت سازمان بهداشت جهانی حکایت از تجویز و مصرف بـی رویـه تعـدادی اقـلام دارویـی دارنـد. در

آدرس نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه آمار زیستی ۲۵۵ Email:najafzare@sums.ac.ir

کنفرانس نایروبی در ۱۹۸۵ شروع کوشش جهانی برای ترغیب و تجویز منطقی دارو ها آغاز شد. از آن بـه بعـد سـازمان بهداشـت جهانی و سازمانهای بین المللی دیگر تحقیقـات در ایـن مـورد را آغاز کردند که تاکید عمده بر کشور های در حـال توسـعه بـود.

در ایـن رابطــه اتتــشار کتابچــه هـای راهنمــا و تــدوین دوره هــای آموزشی برای ترویج تجـویز منطقـی دارو هـا از طـرف سـازمان بهداشت جهانی به راه افتاد که در کنفراس های سـیدنی (۱۹۹۵)

و تایلند (۱۹۹۷) استراتژی های عملی برای بهبود تجویز مـصرف دارو در کشور های در حال توسعه مـورد بحـث قـرار گرفـت. از جمله ارزیابی الگـوی مـصرف دارو، تعیـین مـشکلات، آمـوزش پزشکان و دارو سازان و نظارت بر این فعالیت ها ارائه شد. (۵)

پیامدهای منفی تجویز و مصرف غیر منطقی دارو زیاد اسـت که از جمله آنها می توان به کاهش اثر واقعی دارو، از بـین رفـتن منابع تأمین دارو، افزایش میزان عوارض جانبی و اشاعه باورهـای غلط در فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد. یکـی از عوامـل مهـم تجویز غیر منطقی و بی رویه داروها و بخصوص آنتی بیوتیک ها ضعف آموزش نسخه نویسی می باشد. ((۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد