whatsapp call admin

مقاله بررسی نحوه گسترش بیمه های تکمیلی درمان از دیدگاه خبرگان بیمه (مطالعه موردی: شهرستان بوئین زهرا)

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی نحوه گسترش بیمه های تکمیلی درمان از دیدگاه خبرگان بیمه (مطالعه موردی:

شهرستان بوئین زهرا)

خلاصه

صنعت بیمه کشور، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی، با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه، پیشرفت امر تجارت و توسعه مبادلات بازرگانی، ایجاد پس انداز و حفظ سرمایههای ملی و استقرار تامینهای مالی اجتماعی، فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکتهای بیمه به انواع بیمههای اشخاص و به ویژه، امر بیمه درمان تکمیلی، شاید منطقیترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است؛ چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد میآورد. به طوری که در بسیاری از موارد، هزینههای ناشی از آن بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل میکندبه دلیل اهمیت بیمه تکمیلی درمان در جامعه ایران در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه بیمه مذکور پرداخته میشود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکتهای بیمه ایران، دانا، معلم، آسیا، نوین و رازی شهر بوئین زهرا است که در امر صدور بیمهنامه و پرداخت خسارتهای بیمه تکمیلی درمان فعالیت دارند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمعآوری دادهها استفاده شده است.

نتایج نشان میدهد که بین متغیر توسعه بیمه تکمیلی درمان و پنج متغیر شامل آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه، عملکرد سازمان بیمه مرکزی، عمکلرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی، وضعیت مالی مشتریان و تخصص نیروهای شاغل در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

:Keywords بیمه تکمیلی درمان، بیمه درمان، بیمه مرکزی ایران، ، خبرگان بیمه، شهرستان بوئین زهرا

مقدمه

امروزه بیمه واقعیتی است که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار میگردد. بیمه تکیهگاه مناسبی است که در زمانهایی خاص به کمک افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم میسازد(عرفانیان، .(۱۳۹۰

اگر چه سر منشأ خلقت بیمه و خدمات بیمهای از بیمه حملونقل دریایی آغاز و بعد از آن به سایر بیمههای اموال (غیر زندگی) نظیر بیمه خودرو، آتشسوزی و مهندسی و سپس بیمههای زندگی (نظیر عمر و حوادث) توسعه و گسترش یافت، اما اهمیت ویژه خدمات درمانی در زندگی روزمره و سهم به سزای هزینههای پیشبینینشده مرتبط با آن در سبد خانوار، موجب رشد و توسعه این رشته بیمهای شد و جایگاه مخصوص به خود را همسان با دیگر پوششهای بیمهای باسابقهتر در انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکتهای بیمه پیدا کرد (شکوهی بهار، ۱۳۹۰،ص.(۳

ماهیت بیمه مشارکت در خسارت و جایگزین نمودن اطمینان به جای عدم اطمینان است، بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است. یکی از خطرات پیش روی انسان بیماری است که از یک سو مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل میکند و از سوی دیگر با کاهش توان کار، درآمد فردی و تولید جامعه را کاهش میدهد. (عباسی، ۱۳۷۶، ص(۲

بیمههای مکمل یا تکمیلی همان طور که از نامشان مشخص است، پوشاننده بیمههای پایه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی است. این نوع بیمهنامهها، دیر زمانی نیست که به بازار سلامت ایران ورود پیدا کردهاند اما به دلیل پوشش دادن بسیاری از موارد درمانی و کاهش قابلتوجه هزینههای درمان، به خوبی جای خود را در جامعه بازکردهاند و در حال حاضر نقش بسیار مهمی در بازار سلامت ایران و معاملات درمانی بازی میکنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مشکلات بیمههای پایه در ایران باعث گرایش بسیاری از سازمانها و نهادها به استفاده از بیمههای مکمل شده است(اسماعیلی، .(۱۳۹۰

نظر به اینکه صنعت بیمه با توجه به حق بیمههای دریافتی، افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی و میزان و حجم سرمایهگذاری موجود در آن، یکی از اجزای اصلی اقتصاد را تشکیل میدهد، لذا عجیب نخواهد بود که افزایش تقاضای بیمه به توسعه مالی – که باعث رشد اقتصادی است – کمک شایانی خواهد نمود. بنابراین با شناسایی عوامل عمده بر تقاضای بیمههای درمان تکمیلی میتوان زمینه گسترش و پویایی این شاخه مهم بیمهای و در نتیجه رشد اقتصادی را فراهم نمود.(سجادی، ۱۳۸۶، ص ۴

ادبیات تحقیق

• رویالتی و هاگنز((۲۰۰۵ در مقالهای تأثیر حق بیمه و درآمد را بر تقاضای انواع بیمههای مکمل با استفاده از مدل پروبیت مورد تحلیل قراردادند. نتایج نشان داد که کشش درآمدی که بر اساس ضریب متغیر دستمزد کارگر به دست آمده است در مورد بیمههای درمانی پایه معنیدار نیست. در مورد سایر مزایای بیمهای شامل خدمات دندانپزشکی، چشمپزشکی و مراقبتهای بلندمدت کشش قیمتی به ترتیب برابر با -۰/۷۶۱ ، -۰/۷۶۲ و -۰/۸۶۴ درصد محاسبه شده است که در هر مورد از کشش درآمدی بیشتر است.

• شکوهی بهار((۱۳۹۰ در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین میزان رضایت بیمه درمان تکمیلی در وفاداری و تمدید قراردادهای بیمهای بیمهگذاران” به این نتایج دست یافت که بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه به بیمهگذار و توجه به اهمیت رابطه بین کارکنان بیمهگر و بیمهگذار و افزایش اعتماد مشتری به خدمات دریافتی از بیمهگر، مؤثرترین عوامل وفاداری مشتریان شرکت بیمه است.

دقیقی اصلی و همکارانش((۱۳۸۹ در مقالهای به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی از مدل رگرسیونی پانل دیتا الگوی اثرات ثابت استفاده شده است؛ بر این اساس درآمد سرانه مخارج بهداشتی سرانه و نرخ تورم به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا شناختهشدهاند ، کشش تقاضا نسبت به تمامی این متغیرها کوچک تر از واحد برآورد شده است.

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :۱

بین آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد فرضیه های فرعی:

*بین میزان رقابتی بودن بازار بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد.

*بین سهولت دسترسی به کانالهای توزیع و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد.

*بین میزان شناخته شدن بیمه تکمیلی درمان برای افراد حقیقی و حقوقی و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد
۲- فرضیه اصلی :

بین عملکرد بیمه مرکزی ایران و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد

۳- فرضیه اصلی :

بین فعالیت سازمانهای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی با توسعه بیمه تکمیلی رابطه معنادار وجود دارد.

۴- فرضیه اصلی :

بین وضعیت مالی مشتریان با توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد.

۵- فرضیه اصلی :

بین میزان نیروی تخصص و کارآمدی نیروهای شاغل در شرکتهای بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد.

جامعه آماری

جامعه آماری، شامل کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکتهای بیمه ایران، پارسیان، معلم، ملت، دانا و پاسارگاد شهر بوئین زهرا است که در امر صدور بیمهنامه و پرداخت خسارتهای بیمه تکمیلی درمان فعالیت دارند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمعآوری دادهها استفاده شده است.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و بر اساس روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانهای (کتاب، مقالات و متون اینترنتی) و همچنین پرسشنامه استفاده میشود. با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش، یک پرسشنامه حاوی ۳۰ سئوال به شرح زیر، تهیه و تنظیم گردید: در این پژوهش از مقیاس لیکرت برای اندازهگیری استفاده شده است. برای تفسیر و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف۶ و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده میشود

در این پژوهش از روش اعتبار محتوا برای تعیین اعتبار یا روایی پژوهش استفاده شده است. جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه قرار گرفت، اصلاحات مورد نظر انجام گرفت و در نهایت، نظر آنان تائید کنندهی روایی پرسشنامه تهیه شده بود. در این پژوهش از آلفای کرونباخ۷ برای تعیین پایایی یا قابلیت اعتماد استفاده شده است.

جدول (۲) آلفای کرونباخ برای مؤلفههای پژوهش

 

بحث و یافته ها

یافتههای مربوط به فرضیه اصلی اول پژوهش

فرضیه اصلی اول در این پژوهش عبارت است از اینکه بین آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد.

چنانکه جدول(۳) نشان میدهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون گویای آن است که بین متغیر آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان، رابطه معناداری با شدت r = 0/88 و p = 0/001 وجود دارد.

جدول(۳) رابطه آمیخته بازاریابی و توسعه بیمه تکمیلی درمان

از آنجا سطح معناداری یا میزان خطای این آزمون کمتر از پنج درصد (حدود یک هزارم) میباشد، میتوان ادعا نمود که بین دو متغیر اصلی مذکور رابطه معنادری وجود دارد و فرضیه اصلی اول تحقیق تایید میشود، یعنی بین متغیرهای آمیخته بازاریابی و توسعه بیمه تکمیلی درمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین افزایش یک متغیر افزایش متغیر دیگر و همچنین کاهش یک متغیر کاهش متغیر دیگر را در پی دارد.

یافتههای مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش

فرضیه فرعی اول پژوهش عبارت است از اینکه بین میزان رقابتی بودن بازار بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد. چنانکه جدول((۴ نشان میدهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون گویای آن است که بین میزان رقابتی بودن بازار بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان، رابطه معناداری با شدت r = 0/68 و p = 0/001 وجود دارد.

جدول(۴) رابطه رقابتی بودن بازار بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان

با توجه به آنکه سطح معناداری یا میزان خطای این آزمون از پنج درصد (یک هزارم) کمتر میباشد، میتوان ادعا نمود که بین دو متغیر مذکور رابطه معنادری وجود دارد و فرضیه فرعی اول تحقیق تایید میشود، به عبارت دیگر بین میزان رقابتی بودن بازار بیمه و توسعه بیمه تکمیلی درمان، رابطه معناداری وجود دارد و اولین فرضیه فرعی تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.

یافتههای مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش

فرضیه فرعی دوم پژوهش عبارت است از اینکه بین سهولت دسترسی به کانالهای توزیع و توسعه بیمه تکمیلی درمان رابطه معنادار وجود دارد چنانکه جدول((۵ نشان میدهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون گویای آن است که بین میزان سهولت دسترسی به کانالهای توزیع و توسعه

بیمهتکمیلی درمان، رابطه معناداری با شدت r = 0/75 و p = 0/001 وجود دارد.

جدول(۵) رابطه سهولت دسترسی به کانالهای توزیع و توسعه بیمه تکمیلی درمان

 

با توجه به مندرجات جدول(۵) درمییابیم که میزان خطای این آزمون همبستگی کمتر از ۰/۰۵ (خطا یک هزارم است) میباشد و میزان رابطه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد