بخشی از مقاله


مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهـانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

ســازمان هــا را در عصــر جدیــد از بکــار گیــری سیســتم هــای کــامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیسـت و آینـده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بـدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایـا پـیش رفتـه ، مولـد شتاب فزاینده هست و شتاب، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که


صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تـر مـی سـزد. بـدین ترتیـب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه هـای اخیـر ، مهمتـرین تغییـر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سـو پدید آورده است. به موازات این تغییر خـارق العـاده، گسـترش شـبکه هـا و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجـام مـی دهنـد و همـواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص (1380 :56


داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سـرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخـاب بسـیاری از تصـمیمات نادرسـت را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شـده نیست.

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مـد نظـر قردادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیـر هـای آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند. این امر مسـتلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و بـرون سـازمانی و نیـز امکـان بهـره برداری بهینه از آنها را دارد.

رواج ریز کامپیوتر در ادارات ، با انتشار روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد. اما به مرور زمان کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند. این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند. بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند. امروزه انواع مختلفی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی وجود دارد. سیستم اطلاعات مدیریت در سطوح مختلف سازمانی و با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید. کامپیوتر، سرعت، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت

æ دقت کار در سازمان بالا می رود. در این تحقیق تاثیر فناوری های اطلاعاتی
æ ارتباطی (بطور خاص سیستم اتوماسیون اداری) بر بهبود ارائه خدمات در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان مورد بررسی قرار می گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق


امروزه در هر سازمانی، بحث بکارگیری فنـاوری هـای نـوین و سیسـتم هـای اطلاعاتی مطرح و همه جا از سودمندی یا ضرورت استفاده از این فناوری هـا سخن در میان است. به همین سبب، مدیران همواره در خصوص صرف هزینه یا سرمایه گذاری برای بکارگیری فناوری های نوین در سازمان خـود بـا یـک سوال روبرو هستند: "مرز سرمایه گذاری در فناوری کجاست؟" طبیعی است، فناوری به عنوان یک راه با صرفه تر در برابر روش های سنتی اهمیت پیدا می کند. به همین خاطر مدیران باید بدانند کاربرد فناوری های نوین در سـازمان به چه میزان مفید و اثربخش است. به عبارت دیگـر، فنـاوری هـای نـوین بـر شاخص هایی تاثیر مـی گـذارد کـه همگـی از شـروط اولیـه موفقیـت بـرای سازمانهای امروزی به شمار می روند. تعیین میزان این تحقق، از دغغـه هـای مهم تصمیم گیرندگان سازمانی است. در پژوهش حاضر به تبیین وجود تـاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به طور خاص اتوماسیون اداری بدون کاغـذ بیسیم بر بهبود ارائه خدمات از دیدگاه کاربران این سیستم هـا پرداختـه مـی شود.


اهداف تحقیق هدف اصلی

- تعیین تاثیر استفاده از فناوری های اطلاعاتی ارتباطی بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان.


اهداف فرعی

- تعیین تاثیر افزایش سرعت انجام کارها بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع برق خوزستان.

- تعیین تاثیر افزایش دقت در انجام امور بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان.

- تعیین تاثیر بازیابی به موقع اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان.

- تعیین تاثیرذخیره سازی بیشتر اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان.

تعیین تاثیر افزایش دسترسی به اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان.


سوالات تحقیق سوال اصلی
- آیا اتوماسیون اداری بدون کاغذ بر بهبود ارائه خدمات در شرکت


- توزیع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟

سئوالات فرعی

- آیا افزایش سرعت انجام کارها بر بهبود ارائـه خـدمات در شـرکت توزیـع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟

- آیا افزایش دقت در انجام امور بر بهبود ارائـه خـدمات در شـرکت توزیـع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟

- آیا بازیابی به موقع اطلاعات بـر بهبـود ارائـه خـدمات در شـرکت توزیـع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟

- آیا ذخیره سازی بیشتر اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات در شـرکت توزیـع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟

- آیا افزایش دسترسی به اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیـع نیروی برق خوزستان تاثیر دارد؟


فرضیه های تحقیق

پژوهش معمولاً با مجهولی که محقق با آن روبرو است آغاز میشود. یعنـی بـا موضوع نامعلوم و تردید آمیز. هروقت بـا مسـاله ای نـامعین روبـرو هسـتیم و درباره آن سوالات مبهم وجود دارد که پاسخ آنها را نمـیدانـیم درآن صـورت طبیعتاً به دنبال جوابهای دقیق برای سوالات خواهیم بود. بهترین روش حـل این نوع تردیدها طرح مسائل مطرح برای تحقیق در قالب فرضیههـا اسـت. از طریق مطرح کردن مساله در قالب مدل فرضیهها میتـوانیم، روش گـردآوری

اطلاعات برای پاسخ به مسئله را طراحی کنیم و بتوانیم در جهت پاسـخ دادن به سوالات تحقیق دادههای مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم تـا بـا تحلیـل آنهـــا پاســـخهـــای علمـــی بـــرای ســـوالات تحقیـــق داشـــته باشـــیم (کومار،کریشان،.(1376


فرضیه اصلی تحقیق :

- فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر بهبود ارائـه خـدمات تـاثیر معنـاداری دارد.


فرضیه های فرعی تحقیق :

- افزایش سرعت انجام کارها بر بهبود ارائه خدمات تاثیر دارد.

- افزایش دقت در انجام امور بر بهبود ارائه خدمات تاثیر دارد.
- بازیابی به موقع اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات تاثیر دارد.
- ذخیره سازی بیشتر اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات تاثیر دارد.
- افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات تاثیر


دارد. بدین معنی است کـه سیسـتم هـای اتوماسـیون اداری دارای تعـاریف بـی
فرضیات فوق الذکر، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با مشخصه های افزایش شماری است . در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .
سرعت انجام کارها، افزایش دقت در انجام امور، بازیابی به موقع اطلاعات، اتوماسیون اداری ، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسـمی و غیـر
ذخیره سازی بیشتر اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات به رسمی بوده که به بر قراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خـارج
عنوان متغیر پیش بین و بهبود ارائه خدمات با مشخصه های صحت، دقت، بهنگام
بودن، اقتصادی بودن، به عنوان متغیر های ملاک مطرح می باشند. موسسه و بالعکس مربوط می شود .کلمه اصـلی کـه انوماسـیون اداری را از

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید