دانلود مقاله بررسی تاثیر سلامت روانی وسلامت سازمانی بر کار آفرینی سازمانی

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

با توجه به اهمیتی که کار آفرینی برای سازمانها دارد. همواره محور بسیاری از پژوهشها بوده است . با توجه به پیچیده شدن سازمانها و رشد تکنولوژی و نو و بدیع بودن علم ، سازمانها به طور روز افزونی تلاش می کنند که در یابند چگونه سازمان خود را کار آفرین سازند . تا باعث رشد و موفقیت سازمانشان شود. در عصرحاضر سازمانهایی موفق و کار آمد محسوب می شوندکه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند بنابراین در این تحقیق تاثیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر کار آفرینی سازمانی باقابلیت اطمینان ۹۵درصد ازطریق آزمون رگرسیون خطی در کارخانه سیمان سفید نی ریز با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرارمی گیرد.

کلمات کلیدی:سازمان ،سلامت سازمانی و اثربخشی ، سلامت روانی ، کارآفرینی سازمانی

مقدمه:

تحقیقات اخیر مولفه های گوناگون مثل ارتباطات سازمانی ، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی در اثر بخشی سازمان هاو کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار داده اند اما دو مولفه ای که در این پژوهش مطرح است تا کنون در تحقیقات اخیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . از همین رو چنانچه رابطه این مولفه ها ( سلامت سازمانی و سلامت روانی ) در طول فرایند خلق ،اجراو به ثمر رسیدن ایده ها ی جدید و بدیع با شناخت فرصت های نو در سازمان به طرز صحیحی تبیین شود می تواند نوید بخش دستیابی به میزان اثر بخشی بالاتر سازمانی باشد مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویربزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. درسازمانهای سالم ، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند . سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد .بلکه اشاره ی آن بر

١ رئیس آموزش سیمان و مدرس دانشگاھهای نی ریز

مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام است . بدین معنا که یک سازمان سالم ضمن پایداری و بقا در محیط در دراز مدت به قدر کافی با آن سازگار شده ، توانایی لازم رابرای حفظ و بقای خود در محیط ایجاد کرده است کار آفرینی سازمانی به معنای اجرای فرآیند کار آفرینی در داخل سازمان و با استفاده از خصوصیاتی همچون روحیه و پشتکار ، ریسک پذیری ، خلاقیت و نوآوری می باشد که طی آن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن می شود در فرایند تولید، نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال بخشی از آفات سازمانی است ، به همین دلیل هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارگران دارای اهمیت نمی باشد. بنابراین برنامه ریزی برای تامین بهداشت روانی کارکنان از سویی به سلامت روانی – اجتماعی کارکنان و ازسویی دیگر به اهداف صنعتی و تولید بهتر کمک می نماید .

اهداف تحقیق:

در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر دو متغیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر متغیر کارآفرینی سازمانی می باشد. که رابطه ی سلامت سازمانی و سلامت روانی را با کار آفرینی سازمانی مورد توجه قرار می دهد که:

-۱ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و کار آفرینی سازمانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

-۲ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و سلامت روانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

-۳ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت روانی و کار آفرینی سازمانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

روش پژوهش:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی است هدف توسعه دانش کارآفرینی در سیمان سفید با توجه به سلامت روانی و سلامت سازمانی می باشد. در این تحقیق روش تحقیق همبستگی است. که رابطه ی میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.

جامعه آماری: جامعه ی آماری مورد مطالعه ی در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت سیمان سفید نی

ریز می باشد

یافته های توصیفی: در جدول شماره ی ۱خلاصه شاخصهای آمار توصیفی متغیر های سلامت سازمانی و مولفه های آن ، سلامت روانی و مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن آمده است

جدول ۱ شاخصهای سلامت سازمانی

شاخصهای آماری n x S SE min max
متغیر

سلامت سازمانی ۱۵۰ ۲۴/۶۰ ۶/۲۲ ۲/۳۳ ۱۰ ۱۱۰

یگانگی نهادی ۱۵۰ ۲۰/۵۲ ۲/۹۰ ۰/۴۶ ۱۱ ۱۷

نفوذ مدیر ۱۵۰ ۱۲/۷۴ ۳/۱۶ -۱/۱۱ ۶ ۱۳

ملاحظه گری ۱۵۰ ۱۱/۲۳ ۴/۴۵ -۰/۹۴ ۳ ۱۶

ساخت دهی ۱۵۰ ۱۲/۸۰ ۴/۴۰ -۱/۳۸ ۳ ۱۷

حمایت منابع ۱۵۰ ۱۰/۴۰ ۴/۰۳ ۲/۵۹ ۳ ۱۸

روحیه ۱۵۰ ۲۴/۵۰ ۷/۱۴ ۰/۹۰ ۶ ۲۰

تاکید عملی ۱۵۰ ۱۸/۲۰ ۵/۲۳ ۰/۲۰ ۷ ۱۹

با مشاهده جدول فوق و مقایسه میانگین های ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی فاکتور روحیه بیشترین تاثیر را در سلامت سازمانی شرکت دارا می باشد و فاکتور نفوذ مدیر تاثیر کمتری در سلامت سازمانی برخوردار می باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد