بخشی از مقاله


چکیده

بمنظور بررسی امکان اختلاط دو علفکش بروموکسینیل + امسیپیآ %40 امولسیون و امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی %60 اس ال با باریکبرگکشهاي کلودینافوپپروپارژیل %8 ايسی و فنوکساپروپپیاتیل اي دبلیو %7/5 در مزارع گندم مطالعهاي طی سال زراعی 83-84 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در گنبد اجرا گردید. دو پهن برگکش توصیه شده مزارع گندم شامل امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی به میزان توصیه شده 2/5 لیتر در هکتار و بروموکسینیل + امسیپیآ به میزان 1/5 لیتر در هکتار با باریک برگکشهاي کلودینافوپپروپارژیل با میزان 0/8، 1 و 1/2 در هکتار و فنوکساپروپپیاتیل با نسبتهاي 1، 1/2، 1/4 لیتر در هکتار با تريبنورون متیل 75 دياف 20 گرم در هکتار + کلودینافوپپروپارژیل ./8 لیتر در هکتار و علفکش دو منظوره یدوسولفورونمتیل سدیم + مزوسولفورن متیل %6 دبلیو جی به میران 350 گرم در هکتار + سورفکتانت غیر یونی به میزان 2 در هزار مورد مقایسه قرار گرفتند. مقایسه نتایج بدست آمده از کنترل خونیواش و هفتبند موجود در این آزمایش حاکی از آن است که کارآیی دو پهنبرگکش امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی و بروموکسینیل + امسیپیآ در اختلاط با دو باریکبرگکش کلودینافوپپروپارژیل و فنوکساپروپپیاتیل کاهش نیافته و عملا میتوان این پهنبرگکشها با دو باریکبرگکش مورد مطالعه در این بررسی بر اساس دز توصیه شده آنها بصورت مخلوط (Mix tank) مصرف نمود.

واژههاي کلیدي: اختلاط، مکوپروپپی-دیکلوپروپپی-امسیپیآ، بروموکسینیل-امسیپیآ، کلودینافوپ پروپارژیل، فنوکساپروپ-پی اتیل.842 اکوفیزیولوژي علفهايهرز

مقدمه

اختلاط مطلوب در آن است که کارآیی علفکشها افزایش یابد ضمن آنکه صدمه اي به گیاه زراعی وارد نشود. تاکنون مثالهاي متعددي در خصوص اثرات اشاره شده در کاربرد همزمان علفکش در یک مخزن سمپاش گزارش شده است. منتظري (3) گزارش کرد که پهن برگکش تريبنورون متیل با کلودینافوپپروپارژیل اثر افزایشی در کنترل خردل و یولاف وحشی در مزارع گندم داشته است. بررسی انجام شده توسط مولر وهمکاران (4) نشان داد که با افزدون توفوردي یا امسیپیآ به مخزن سمپاش حاوي فنوکساپروپ از کارایی این علفکش در کنترل قیاق میکاهد. بهطور کلی علفکشهاي گروه فنوکسی نظیر توفوردي و امسیپیآ و علفکشهاي گروه اسید بنزوئیک مانند بنتازون با علفکش دیکلوفوپمتیل خاصیت آنتاگونسیمی دارد و این مسئله بدلیل خواص شبه اکسینی این دو گروه از پهن برگکشها میباشد. مولر و همکاران (4) گزارش نمودند که با افزدون توفوردي یا امسیپیآ به مخزن سمپاش حاوي فنوکساپروپ از کارایی این علفکش در کنترل قیاق میکاهد. بررسی انجام شده در خصوص اختلاط دو علفکش توفوردي + امسیپیآ با کلودینافوپپروپارژیل نیز نشان داد که این اختلاط تاثیري در کارائی توفوردي + امسیپیآ ندارد ولی سبب کاهش کارایی کلودینافوپپروپارژیل برروي علفهايهرز باریک برگ میگردد بطوریکه دز 0/8 لیتر از ماده تجارتی بصورت خالص برابري با دز 1 تا 1/2 لیتر از ماده تجارتی این علفکش در اختلاط با توفوردي + امسیپیآ دارد .(1) بررسیهاي انجام شده تاکنون نشان میدهد که علفکشهاي گروه فنوکسی نظیر توفوردي و امسیپیآ و علفکشهاي گروه اسید بنزوئیک مانند بنتازون با علفکش دیکلوفوپمتیل خاصیت آنتاگونسیمی دارد و این مسئله بدلیل خواص شبه اکسینی این دو گروه از پهن برگکشها میباشد .(2) در بررسی دیگر نشان داده شد که کنترل علفهرز یولاف وحشی توسط ترالکوکسیدیم بطور معنیداري با افزدون علفکش توفورديامین کاهش مییابد. بررسی حاضر به منظور بررسی امکان اختلاط دو علف کش امسیپیآ + دیکلوپروپ + مکوپروپ و بروموکسینیل + امسیپیآ با باریک برگکشهاي کلودینافوپ پروپارژیل و فنوکساپروپپی اتیل در مزارع گندم بمنظور استفاده در تناوب با مخلوط تريبنورونمتیل+ کلودینافوپپروپارژیل یا آپیروس (سولفوسولفورون)، تعیین مناسبترین دز اختلاط دو علفکش یاد شده، کاهش هزینه سمپاشی مزارع گندم از طریق کاهش تعداد دفعات سمپاشی، تاخیر در بروز مقاومت به علفکشها و نهایتا کنترل علفهاي هرزي که توسط مخلوط تريبنورونمتیل و کلودینافوپ پروپارژیل کنترل نمیشوند انجام گرفت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید