دانلود مقاله بررسی قابلیت کنترل خونیواش و هفتبند در شرایط اختلاط برخی علفکشهای پهنبرگ و باریکبرگکش کاربردی در گندم

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده

بمنظور بررسی امکان اختلاط دو علفکش بروموکسینیل + امسیپیآ %۴۰ امولسیون و امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی %۶۰ اس ال با باریکبرگکشهای کلودینافوپپروپارژیل %۸ ایسی و فنوکساپروپپیاتیل ای دبلیو %۷/۵ در مزارع گندم مطالعهای طی سال زراعی ۸۳-۸۴ انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گنبد اجرا گردید. دو پهن برگکش توصیه شده مزارع گندم شامل امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی به میزان توصیه شده ۲/۵ لیتر در هکتار و بروموکسینیل + امسیپیآ به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار با باریک برگکشهای کلودینافوپپروپارژیل با میزان ۰/۸، ۱ و ۱/۲ در هکتار و فنوکساپروپپیاتیل با نسبتهای ۱، ۱/۲، ۱/۴ لیتر در هکتار با تریبنورون متیل ۷۵ دیاف ۲۰ گرم در هکتار + کلودینافوپپروپارژیل ./۸ لیتر در هکتار و علفکش دو منظوره یدوسولفورونمتیل سدیم + مزوسولفورن متیل %۶ دبلیو جی به میران ۳۵۰ گرم در هکتار + سورفکتانت غیر یونی به میزان ۲ در هزار مورد مقایسه قرار گرفتند. مقایسه نتایج بدست آمده از کنترل خونیواش و هفتبند موجود در این آزمایش حاکی از آن است که کارآیی دو پهنبرگکش امسیپیآ + دیکلوپروپپی + مکوپروپپی و بروموکسینیل + امسیپیآ در اختلاط با دو باریکبرگکش کلودینافوپپروپارژیل و فنوکساپروپپیاتیل کاهش نیافته و عملا میتوان این پهنبرگکشها با دو باریکبرگکش مورد مطالعه در این بررسی بر اساس دز توصیه شده آنها بصورت مخلوط (Mix tank) مصرف نمود.

واژههای کلیدی: اختلاط، مکوپروپپی-دیکلوپروپپی-امسیپیآ، بروموکسینیل-امسیپیآ، کلودینافوپ پروپارژیل، فنوکساپروپ-پی اتیل.

۸۴۲ اکوفیزیولوژی علفهایهرز

مقدمه

اختلاط مطلوب در آن است که کارآیی علفکشها افزایش یابد ضمن آنکه صدمه ای به گیاه زراعی وارد نشود. تاکنون مثالهای متعددی در خصوص اثرات اشاره شده در کاربرد همزمان علفکش در یک مخزن سمپاش گزارش شده است. منتظری (۳) گزارش کرد که پهن برگکش تریبنورون متیل با کلودینافوپپروپارژیل اثر افزایشی در کنترل خردل و یولاف وحشی در مزارع گندم داشته است. بررسی انجام شده توسط مولر وهمکاران (۴) نشان داد که با افزدون توفوردی یا امسیپیآ به مخزن سمپاش حاوی فنوکساپروپ از کارایی این علفکش در کنترل قیاق میکاهد. بهطور کلی علفکشهای گروه فنوکسی نظیر توفوردی و امسیپیآ و علفکشهای گروه اسید بنزوئیک مانند بنتازون با علفکش دیکلوفوپمتیل خاصیت آنتاگونسیمی دارد و این مسئله بدلیل خواص شبه اکسینی این دو گروه از پهن برگکشها میباشد. مولر و همکاران (۴) گزارش نمودند که با افزدون توفوردی یا امسیپیآ به مخزن سمپاش حاوی فنوکساپروپ از کارایی این علفکش در کنترل قیاق میکاهد. بررسی انجام شده در خصوص اختلاط دو علفکش توفوردی + امسیپیآ با کلودینافوپپروپارژیل نیز نشان داد که این اختلاط تاثیری در کارائی توفوردی + امسیپیآ ندارد ولی سبب کاهش کارایی کلودینافوپپروپارژیل برروی علفهایهرز باریک برگ میگردد بطوریکه دز ۰/۸ لیتر از ماده تجارتی بصورت خالص برابری با دز ۱ تا ۱/۲ لیتر از ماده تجارتی این علفکش در اختلاط با توفوردی + امسیپیآ دارد .(۱) بررسیهای انجام شده تاکنون نشان میدهد که علفکشهای گروه فنوکسی نظیر توفوردی و امسیپیآ و علفکشهای گروه اسید بنزوئیک مانند بنتازون با علفکش دیکلوفوپمتیل خاصیت آنتاگونسیمی دارد و این مسئله بدلیل خواص شبه اکسینی این دو گروه از پهن برگکشها میباشد .(۲) در بررسی دیگر نشان داده شد که کنترل علفهرز یولاف وحشی توسط ترالکوکسیدیم بطور معنیداری با افزدون علفکش توفوردیامین کاهش مییابد. بررسی حاضر به منظور بررسی امکان اختلاط دو علف کش امسیپیآ + دیکلوپروپ + مکوپروپ و بروموکسینیل + امسیپیآ با باریک برگکشهای کلودینافوپ پروپارژیل و فنوکساپروپپی اتیل در مزارع گندم بمنظور استفاده در تناوب با مخلوط تریبنورونمتیل+ کلودینافوپپروپارژیل یا آپیروس (سولفوسولفورون)، تعیین مناسبترین دز اختلاط دو علفکش یاد شده، کاهش هزینه سمپاشی مزارع گندم از طریق کاهش تعداد دفعات سمپاشی، تاخیر در بروز مقاومت به علفکشها و نهایتا کنترل علفهای هرزی که توسط مخلوط تریبنورونمتیل و کلودینافوپ پروپارژیل کنترل نمیشوند انجام گرفت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد