بخشی از مقاله


چکیده

موسیقی بعد از زبان مهمترین پایه فرهنگی هر قوم و ملت است. این پدیده با پویایی جامعه، با نهادهای اجتماعی- فرهنگی، همانند اسـطوره، مـذهب، هنر و ... و نهایتاً بنیانهای معیشتی و شرایط زیست انسانها هم در طبیعت و هم در تایخ سر و کار دارد. پیدایش پدیـده موسـیقی نـزد انسـان غریـزی است ، چنانکه نهاد شعر گویی او نیز چنین است . از هنگامی که انسان وارد اجتماع شد و تمدن فرهنگـی خـاص در جامعـه او شـکل گرفـت ، پدیـده موسیقی نیز دستخوش تحولات کمی و کیفی ، همراه به توسعه آلات و سازها ، چهره سنتی و بومی بخود گرفت و جزء مهمـی از اصـول فرهنـگ ملـل بشمار آمد . رفته رفته صاحبان زر به رموز و اعجاز موسیقی در مخ اخلاق امتها و قدرت آن در اسـتثمار و انحـراف جوامـع پـی بردنـد و آنـرا از مسـیر طبیعی و متکامل خود خارج نمودند . در طول قرون متمادی تا عصر حاضر ، روند تاریخی هنر موسیقی ، همواره در وادی پر جت و خیری بـوده اسـت و سیمای سراب گونه و مبتذل آن تا خضیض ذلت سقوط کرده و چهره واقعی آن نیز در کنکاش برای بقاء در ستیز بوده است.

واژه های کلیدی: مرکز موسیقی ،جامعه ، ارتقاء فرهنگ

مقدمه

به راستی اگر گونه گونی بی شمار آفرینش های هنری در فراخنای تاریخ پر پیچ وخم تمدن بشر نبود، چه بسا بسیاری از جلوه های راستین فرهنگ جامع انسانی، مکتوم و ناشناخته باقی می ماند.از این رهگذر، هزاران سال است که آگاهی وشناخت ما از انسان وفرهنگ او امکان پذیر گشته و هنرهای گونه گون همچون موسیقی ،شعر ،نقاشی ، معماری،مجسمه سازی،رقص ،تئاتر و غیره به مثابه یکی از راه های بیان دانش و اشتیاق بشر،نقش ارزنده ای در بافت کلی فرهنگ جامعه بزرگ بشری،ایفا کرده است.(فلامکی ،.(11 هرگونه تجربه حیاتی و رفتار انسانی که از مرز دانش و تجربه علمی روزمره در گذرد برای آنکه قابل تبیین و توضیع گردد به زبان متعالیتر و والاتر از کلام متعارف نیاز دارد و این همانا زبان رقص، موسیقی، شعر و یا هر هنر دیگری که به قول پل کله بتواند »نادیدنیهای را قابل رؤیت سازد« است (گارودی، .(33:1389

از موسیقی به عنوان غذای روح انسان یاد میشود. این با فضای مکانی معماری متناسب شود و بیننده معماری از ارتباط با دو پدیده موجود به نوعی آرامش روحی دست یابد. این بیننده فضای معماری است که با وجود فضای متناسب موسیقیایی بایستی حرکت کند و این حرکت نیاز به زمان دارد، و بدین ترتیباست که زمان اصطلاحاً تبدیل به بعد چهارم در درک فضا می شود. شاید یک موسیقی آرام عدم حرکت را هم باعث شده و به یک تمرکز روانی در شنونده منجر شود (گروتر، 1388، .(420

در این زمینه گرایش عمومی مردم به موسیقی به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر وگرایش آنها به انواع موسیقی به خصوص موسیقی های متنوع جهان سعی شده تامکانی برای احیائ موسیقی زمینه ساز تحقیق جهت گسترش مراکز فرهنگی گردیده است. بنابراین برای ارائه جایگاه هنر موسیقی با توجه به مفاهیم فرهنگی، فلسفی، اجتماعی و اعتقادی آنها، طراحی مجموعهای که بیانگر حالات و روحیات این دو هنر بوده مدنظر باشد.ساخت مراکز فرهنگی در سطح کشور و در مواردی بین المللی، کمک بزرگی در این راستا خواهد کرد. این مرکز ضمن آنکه می کوشد فضای مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه فراهم آورد، بایستی بکوشد معماری را ارائه بدهد که اثر گذار باشد و هویتی خاص را القا کند و در کنار آن حال و هوای ایرانی خود را حفظ کند.

در این مقاله سعی شده کلیاتی در زمینه موسیقی و تاثیر آن بر ارتقاء فرهنگی جامعه بیان گردد ودر انتها به بررسی برخی نمونه های موردی موفق که طبق اصول فرهنگی جامعه طراحی مناسبی داشته اند اشاره گردیده است عبارتند از : خانه موسیقی آتزن دانمارک ، خانه موسیقی کاسادا، مرکز سمفونی مورتون میرسون، تالار کنسرت والت دیزنی، تالار تنریف.


آشنایی با موسیقی

موسیقی، به هر نوا و صدایی گفته میشود که شنیدنی و خوشآیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحول کند. در واقع موسیقی بیان احساسات انسان است به وسیله اصوات و هنری است دارای نوا و سکوت واژه موسیقی از واژهای یونانی و گرفته شده از کلمه (Mousika) و مشتق از کلمه (Muse) است که نام رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان میباشد.

واژه موسیقی که در عربی قَی تلفظ میشود، نیز ریشه یونانی دارد. از زمان منصور خلیفه عباسی توجه به آثار یونانی آغاز شد و سپس در دوران هارون پنجمین خلیفه عباسی با تأسیس بیتالحکمه به اوج خود رسید. در همین دوران بود که واژه موسیقی رواج پیدا کرد و بهتدریج جایگزین غناء عربی شد.

از دو هزار سال پیش تا کنون، کلمه »موز« پایه »موزیک« قرار گرفته و آن را فقط به هنر موسیقی یا »موزیک« منحصر کرده است. با اینکه موسیقی همزمان پیدایش بشر وجود داشته ولی از این تاریخ، فورم و معنی و ثابتی به خود گرفته است.


2

در تعریف این هنر گفته شده؛ موسیقی تراوش احساسات و اندیشههای آدمی و مبین حالات درونی وی میباشد. شنیدن یک آهنگ آرامبخش و جذاب میتواند پایانپذیر خستگی روزانه شما باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید