دانلود مقاله بررسی واکنش جوانه زنی بذور سلمهتره (Chenopodium album) به تنش شوری و خشکی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانهزنی بذر سلمهتره (Chenopodium album) به تنش خشکی و شوری ناشی از کلریدسدیم و پلیاتیلن-گلیکول ۶۰۰۰، دو آزمایش جداگانه بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط کنترل شده به اجراء درآمد. سطوح پتانسیل اسمزی و ماتریک ناشی از تنش شوری و خشکی عبارت بودند از ۰: (شاهد)، -۰/۳ ، -۵ ، -۱۰ و -۱۵ بار. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با منفی تر شدن پتانسیل اسمزی و ماتریک، سرعت و درصد جوانهزنی بذور سلمه تره به طور معنیداری کاهش یافت. به طوری که در پتانسیل -۱۵ بار خشکی سرعت و درصد جوانهزنی به ترتیب به میزان۹۳/۴ و۸۴/۵ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین در پتانسیل -۱۵ بار شوری سرعت ودرصد جوانهزنی سلمهتره به ترتیب به میزان ۹۲/۵ و۸۰/۸ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. تنش خشکی نسبت به تنش شوری تأثیر منفی بیشتری بر سرعت و درصد جوانهزنی بذور سلمهتره داشت. همچنین سرعت جوانهزنی در مقایسه با درصد جوانهزنی بیشتر تحت تاثیر تیمارهای تنش خشکی و شوری قرار گرفت.

واژههای کلیدی: جوانهزنی، پتانسیل اسمزی، تنش شوری، تنش خشکی، سلمه تره.

مقدمه

هرگاه پتانسیل آب کمتر از حد بحرانی باشد بذر با تنش کمبود آب روبرو خواهد شد و بسته به شدت کاهش پتانسیل آب جوانهزنی به تأخیر افتاده یا متوقف میشود ۴)و .(۵ قابلیت دسترسی بذر به آب با کاهش پتانسیل اسمزی (مواد محلول) و پتانسیل ماتریک (مکش)کاهش مییابد ( .(۳ کاهش درصد و سرعت جوانهزنی و نیز کاهش طول ریشهچه و ساقهچه در پتانسیلهای حاصل از شوری و خشکی در آزمایشات متعدد نشان داده شده است ۱)و۴و۵و۶و۷و.(۸ کایا و همکاران ( (۲۰۰۶ ر طی تحقیق خود مشاهده کردند که با افزایش تنش شوری و خشکی درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه و وزن گیاهچه آفتابگردان کاهش مییابد و این کاهش در تنش خشکی شدیدتر است. برومندرضازاده و کوچکی ( ( ۱۳۸۴ در آزمایش خود بر روی سه گیاه زنیان، رازیانه و شوید مشاهده کردند که بااعمال تنش خشکی و شوری درصد و سرعت جوانهزنی هر سه گیاه کاهش یافت و میزان کاهش برای تنش خشکی شدیدتر از تنش شوری بود. جمیل و همکاران (۲۰۰۶) تاثیر تنش شوری را بر روی چغندرقند، کلم پیچ و گونه ای تاجخروس مطالعه کردند نتایج آزمایش

سومین همایش علوم علفهایهرز ایران، بهمنماه ۷۵ ۱۳۸۸

نشان داد که درصد و سرعت جوانهزنی تحت تاثیر میزان نمک قرار گرفت. با توجه به اهمیت پتانسیل آب در مرحله جوانهزنی این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر جوانهزنی علفهرز سلمهتره صورت گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد