بخشی از مقاله

چکیده

ژئوشیمی آلی، امروزه به عنوان یک علم بنیادی جهت بهبود بازده اکتشاف و تولید به کار میرود. این روش سریع، زودبازده و ارزان بوده و به کمک آن میتوان بسیاری از مسائل تولید و توسعه میادین نفتی را با صرف وقت و هزینه کمتر حل نمود. این روش با تعیین بسیاری از پارامترهای کنترل کننده تجمعات نفتی، کارایی اکتشاف را بالا میبرد. از کاربردهای نوین ژئوشیمی آلی میتوان به مدیریت مخازن نفتی و تولید و توسعه میادین نفتی اشاره کرد. این علم هنوز به حد کافی کامل نشده و امروزه شاهد پیشرفتها و کاربردهای جدید آن در اکتشاف

æ تولید هیدروکربور میباشیم. مهمترین روشهای آنالیزی در ژئوشیمی اکتشافی شامل روشهای پیرولیز، روشهای شیمیائی و روشهای اپتیکی میباشند. از جمله کاربردهای ژئوشیمی آلی میتوان به تعیین سنگ منشا نفت و گاز، چگونگی تحولات سنگ منشأ، میزان تولید هیدروکربور از سنگ منشأ، پیجویی مسیرهای مهاجرت، انطباق نفت موجود در مخزن با نفت تولید شده و یا سنگ منشأ تولید کننده نفت

æ یا پیجوییهای سطحی برای یافتن مخازن جدید هیدروکربنی اشاره نمود.

واژههای کلیدی

ژئوشیمی آلی، اکتشاف و تولید هیدروکربور، فهم و شناخت منشاء نفت


مقدمه و دقیقتر مناطق امیدبخش هیـدروکربوری بـرای کـاهش ریسـک حفـاری
امروزه ژئوشیمی آلی به عنوان یک علم بنیادی برای بهبود بازده اکتشـاف و گشته است.
از جمله کاربردهای ژئوشیمی آلی میتوان به تعیین سنگ منشأ نفت و گاز،
تولید به کار گرفته میشــود. در ســالهای اخیر با اســتفاده از تئوریها و
روشهای مختلف ژئوشــیمیایی، بسـیاری از مســـایل مربـوط بـه سـنگ چگونگی تحولات سنگ منشأ، میزان تولید هیدروکربور، پیجویی مسیرهای
منشأ، مهاجــرت و تجمع نفت مــورد مطالعه قرار گرفته اســت .[1] یکی مهاجرت، انطباق نفت موجود در مخزن با نفت تولید شده و یا سنگ منشأ
از شروط اساسی تشکیل و تجمع هیدروکربن در یـک مخـزن زیـر زمینـی، تولید کننده نفت و یا پیجویی های سطحی برای یافتن مخازن جدید
وجود منشأ با وسعت و ضخامت کافی و نیز پختگی لازم است .[2] هیدروکربنی اشاره نمود [1]تقریباً. سه چهارم نفت و دو سوم گاز موجود
در حال حاضر، روشهای اکتشـافات ژئوشـیمی آلـی، یکـی از اصـلیتـرین در جهان کشف شده است. ژئوشیمی نفت میتواند نقش کلیدی و مهمی در

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید