بخشی از مقاله

برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program
ادارة ايمني و بهداشت حرفه ايOSHA رهنمودهايي در مورد vpp ارائه نمود كه شامل مديريت مؤثر در ايمني كاركنان و حفاظت بهداشتي است كه از عوامل تعيين كننده و سرنوشت ساز در كاهش گستردگي و شدت صدمات و بيماريهاي ناشي از كار مي باشد.مديريت كار آمد به تمام مشكلات و خطرات ناشي از كار، شامل خطرات بالقوه ناشي از تغيير شرايعاد عمليات محل كار مي پردازد. مديريت خطراتي كه توسط استاندارهاي دولتي تعيين شده اند را در همه حال مورد بحث قرار مي دهد.


در طول ساليان OSHA و نيروي اجرائي دولت و هيئت مشاور به مواردي برخورد كردند كه برنامة ايمني بهداشت به طور صحيح مديريت شده و نيز مكانهايي كه ميزان صدمات به طور فوق العاده اي كم بوده است. ويژگيهاي معمول و رايج در اين مكانها استفاده از سازماندهي و روشهاي سيستماتيك جهت واگذاري مسئوليتهاي مناسب به تمام مديران، سرپرستان و كارگران جهت بازرسي منظم كنترل خطرات بالقوه موجود و همچنين هدايت و آموزش تمامي ارزيابي OSHA از يك مكان براي vpp شامل:


گفتگو با مقامات و كاركنان شركت، بررسي مدارك و مستندات ايمني، بازبيني همه مراحل كارخانه، مصابحه طيف وسيعي از كارگران كارخانه و كارگران قراردادي است.
تمي ارزيابي در جستجوي شرايط مطلوب، كارگراني كه مي دانند چگونه از خودشان محافظت كنند و در ارتباط با مديريت از نظر مسائل ايمني باشند و تيم مديريتي كه كاملاً درگير كنترل و پيشگيري از خطرات هستند، مي باشند


1- برنامة مديريت ايمني:
خطوط راهنماي كلي شامل توجه و تشويق كاركنان در جهت مبادرت و پايه گذاري برنامه اي است كه به صورت سيستماتيك خط مشي و روشهاي عمليات تمريني متناسب جهت حفاظت كاركنان از خطرات بهداشتي و ايمني را فراهم مي كند يك برنامة مؤثر شامل پيش بيني تشخيص سيستماتيك، ارزيابي پيشگيري يا كنترل خطرات عمومي مكان كار، خطرات ويژه شغلي و خطرات بالقوه كه احتمالاً از شرايط قابل پيش بيني ناشي مي شود، مي باشد.

اگر نه خطرات با خطرت بالقوه از نظر پنهاني شده و يا روشهاي كنترلي پيشگيرانه با شكست مواجه خواهد شد و احتمال صدمه يا بيماري به طور چشمگيري افزايش مي يابد و OSHA تصديق مي كند اگر چه طبق مقررات عمل كردن، هدف مهمي است، برنامه مؤثر با نگاهي فراتر، به نيازهاي قانوني همه خطرات مي پردازد. همينطور در صدد تلاش جهت جلوگيري از صدمات و بيماريها خواهد بود.

اگر چه استانداردها راهنماي مهمي جهت تشخيص خطرات فراهم مي كنند ولي آنها در همه حال كافي نيستند. موفقترين برنامه ها داراي نگرشي فراتر از استاندارد هاي دولتي و الزامات قانوني هستند. آنها منابع اطلاعاتي ديگري را در مورد خطرات دنبال مي نمايند و همينطور از تواناييهاي تحليل گرايانه خويش براي جستجو و يافتن خطراتي كه توسط استانداردها تحت پوشش قرار نگرفته اند، استفاده مي كنند. انگيزة آنها جلوگيري از صدمات و بيماريها و هزينه هاي اقتصادي و انساني وابسته مي باشد چه با قانون مطابقت داشته باشد و يا خير.


OSHA تذكر مي دهد كه آنچه در برنامه مدون گفته مي شود اهميت كمتري در مقايسه با آنچه كه در عمل با آن مواجه مي شويم، دارد
يك برنامه مدون اصلاح شده به طور منظم خط مشي را توضيح مي دهد و يا شفاف مي كند و هرگاه مشكلي ما بين تقدم ايمني و توليد به وجود آيد، به عنوان نقطة وارسي
(checkpoint) عمل كرده و اجراي منصفانه و مناسب قوانين ايمني كار را ضمانت مي كند.
برنامه مدون OSHA شامل: خطرات خاص محل كار : كنترل هاي اجرايي و مهندسي و نيازمنديهاي ppE ( لوازم حفاظت فني Personal Protective eqwpment ) مي باشد

.
2- اهداف و خط مشي ايمني
الف- راهنمايي خط مشي OSHA
مديريت بايد به وضوح خط مشي محل كار را جهت بهبود مباحث ايمني و بهداشت كار و شرايط كار معين كند. تا آنجا كه همة كاركنان بطور مسئولانه در جايگاه و محل خود قرار گرفته و دركي از اولويت جايگاه حفاظت، ايمني و بهداشت در ارتباط با ديگر ارزشهاي سازماني داشته باشند

. بيان خط مشي، پايه و اساس مديريت ايمني و بهداشت مي باشد. اگر اين موضوع به وسيلة كليه اعضاء سازمان فرا گرفته شود مي تواند معياري براي سنجش شايستگي و كفايت فعاليت هاي حفاظتي باشد.

ب- راهنماي اهداف كوتاه مدت OSHA
مديريت با يد ارتباط و هدف روشن و واضحي براي برنامه ايمني و بهداشت پايه گذاري نمايد و مقاصدي براي تآمين رسيدن به اين اهداف داشته باشد، چيزي كه نتايج آن براي كليه اعضاي سازمان قابل درك باشد. يك هدف كوتاه مدت. خط مشي ايمني و بهداشتي كاملاً ويژه اي را مي طلبد.


3- مشاركت و تعهد مديريت:
OSHA بر اين باور است كه مسئوليت و تعهد مديريت و مشاركت كاركنان مكمل يكديگر هستند. مسئوليت و تعهد مديريت ايجاد انگيزه نموده وراهي جهت كنترل فعاليتهاي سازمان مي باشد. در يك برنامه مؤثر مديريت ايمني و بهداشت كارگران را به عنوان اساس و پايه ارزش سازمان مورد توجه خاص قرار داده و حمايت و حفاظت از آنرا به همان شدت و قدرت براي اهداف ديگر سازماني هم منظور مي كند. مشاركت كاركنان سبب مي شود كه آنان وفاداري و تعهد خويش را بتوانند به نوعي در مورد پشتيباني از ايمني چه براي خودشان و چه براي ديگران اظهار نمايند.


عمل قوي تر از كلام است. اگر مديريت ارش اولويت بالايي جهت پشتيباني از ايمني و بهداشت در عمل قائل شود. ديگران هم بالطبع از آن پيروي خواهندكرد. مديران كارخانه كه در محوطه هاي كار از وسايل حفاظت فردي لازم استفاده مي نمايند و شخصاً حفاظت ايمني و بهداشت را دنبال مي كنند، چنين مشاركتي را نشان مي دهند.

4- مشاركت كاركنان:
OSHA براي تشويق مشاركت كاركنان در ساختار عملكرد برنامه، برنامه ايمني را لازم دانسته و تصميماتي كه در ايمني و بهداشت آنها موثر هستند را تهيه مي نمايد.
كاركنان بايد در ساختن جايگاه برنامه ايمني و بهداشت به طور هدفمند درگير باشند. در خصوص نيازمنديهايي كه OSHA گفته به اين معني نيست كه واگذري مسئوليتها به كاركنان صورت بگيرد. وظيفه حمايت از مسائل ايمني و بهداشتي بطور آشكار وظيفه كارفرما مي باشد

اگر چه كاركنان دانش و آگاهي دقيقي از شغلها دارند، دقت، اجرا، توجه به كار، نگرش واحدي درحيطه شغلي به آنها مي دهد كه موجب عملكرد بهتر و موثرتري در جهت برنامه مي شود. اشكالي از مشاركت كه كاركنان بطور كامل نسبت به پيشگيري سيستماتيك ملزم مي شوند شامل:
1) توسعه يا اصلاح قوانين عمومي براي كار ايمن
2) تهيه و تدارك برنامه و عرضه آنها جهت جلسات ايمني.
3) مساعدت و همكاري در تحقيق و رسيدگي به جلسات.


پيوند كميته هاي كار- مديريت بسيار رايج مي باشد. به عبارت ديگر شامل كميته ايمني كار، تيم هاي گردشي ايمني، واگذاري نوبتي كاركنان به چنين وظايفي و پذيرش و قبول كاركنان داوطلب جهت اين وظايف مي باشد.
مشاركت كاركنان تنها زماني موثر است كه كارفرما پذيراي آن بوده و وسايل جهت محافظت از هر تبعيضي شامل آزار و اذيتهاي غير رسمي به كاركنان درگير را فراهم آورد.
كميته هاي مديريت- كار راهي مؤثر و رايج جهت نيل به مشاركت كاركنان مي باشد. چنين كميته هايي ممكن است داراي انواع تعهدات و مسئوليتها باشند. شامل:
آموزش ايمني، پاسخ به شكايات، بازديد تجهيزات جديد و غيره مي باشند.


در صورتيكه اعضاء كميته بازرسيهايي در محل كار انجام مي دهند. بايد براي تشخيص خطرات آموزشهاي لازم را ببينند بازرسيها بايد داراي برنامه منظم بوده و تمامي محل هاي انجام كار پوشش دهد. در تمامي بازرسيها بايد نمايندگان منتخب كارگران حضور داشته باشند.
5- مسئوليتها و اختيارات تفويض شده
الف- مسئوليت :
مسئوليت در سرتاسر سازمان مي بايست تعيين و مشخص شود. واگذاري مسئوليت براي پشتيباني از مسائل ايمني به يك نفر يا حتي گروهي كوچك، احساس توجه به مسائل ايمني و بهداشت را در افراد ديگر هم بيدار مي سازد. به بيان روشنتر احساس مسئوليت، جتهت ايجاد ارتباط بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت و كاركردهاي خاص افراد ضروري است.
اصل بر اين است كه واگذاري مسئوليت بدون تهيه منابع و اختيارا ت كافي به منظور انجام دادن كار، امري غير معقول مي باشد. منابع مورد نياز ممكن است شامل افراد مجهز همراه با آموزشها و عمليات مناسب و كافي و تأمين بودجه هزينه سرمايه اي باشد.


ب- پاسخگويي:
اساس اين است كه سرپرستان مديران و ديگري كاركنان انتظار داشتن بي معني است اگر، مديريت در ايفا و اجراي كار به اندازه كافي جدي نيست. جوابگو بودن همه افراد در جلسات شرطي است كه مطمئن خواهد ساخت پشتيباني امور ايمني بهداشتي مورد غفلت واقع نخواهد شد.
همة افراد بايد پاسخگو باشند، اگر تعدادي از افراد بطور جدي تمامي اعمال مورد انتظار را انجام دهند و تعدادي انجام ندهند سيستم اعتبار خود را از دست خواهد داد. افرادي كه انتظارات را بر آورده مي سازند رنجيده خاطر و آنهايي كه از انتظارات دور هستند عضلتشان بيشتر شد، نتيجتاً ، امكان صدمه و بيماري افزايش خواهد يافت.


ج- سيستم انضباطي:
به نظر OSHA يك سيستم انضباطي بعنوان جزئي از نگرش و شيوه كلي جهت پشتيباني از مسائل ايمني و بهداشتي ضروري مي باشد. OSHA توصيه مي كند كه به چنين سيستم انضباطي اصلاحي بعد از اينكه كاركنان در تشكيل قوانين كار و انجام كار ايمن درگير شدند، نياز كمي وجود دارد.

6- كارگران قراردادي:
OSHA ملزم مي نمايد كه روشهاي مدون كنترل شرايط ايمني و بهداشت براي كليه كارگران قراردادي با كاركنان محل كار يكپارچه شود. الزامي نيست كه پيمانكاران به همان صورت كاركنان رسمي تحت پوشش قرار گيرند. اما آنها بايد علاقه و سنجيده انتخاب شوند و اطلاعات كافي در خصوص قوانين محل كار و خطراتي كه مي تواند آنها يا كاركنان رسمي را تحت تأثير قرار دهد، داشته باشند.


اگر پيمانكاران در انجام كارها دچار قصور و تخلف شوند مفاد و شروط قرارداد بايد اصلاح و كنترل خطرات در محل كار را ملزم نمايند. مفاد قرارداد همچنين بايد به تفصيل مجازات شامل اخراج را براي اشخاص با پيمانكاراني كه سرپيچي و خطاي مكرر دارند، شرح دهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید