بخشی از مقاله

برنامة ويژه براي امنيت غذائي


سوالات :
1)از اهداف و وظايف ترويج سه مورد را ذكر كنيد ؟
الف)انتقال و تبادل اطلاعات مفيد
ب)تركيب روشهاي آموزشي ، ارتباطات ، و تكنيك هاي گروهي
ج)انتقال تكنولوژي ، تسهيلات ، خدمات مشاوره اي و اطلاعاتي و همچنين آموزش بزرگسالان

2)4 روش ؛ از روشهاي اصلاح ترويج در كشاورزي را ذكر كنيد؟
الف)انتقال قدرت (تمركز زدايي)


ب)خصوصي سازي جزئي
ج)پروژه هاي بازيافت (جبران) هزينه ها
د)تجاري سازي يا واگذاري كلي خدمات به بخش خصوصي

3)طبق اعلام بانك جهاني در سال 2003 ، كدام يك از موارد زير ، از فاكتورهاي بحراني در امر توسعه محسوب مي شوند؟
الف)صادرات ب)تغييرات تكنولوژي ج)سيستم هاي علمي د)ب و ج

توسعه برنامه و انتظارات آينده‌ :
مراحل اجراي "Special Programme for food security" SPFS (برنامة ويژه براي امنيت غذائي) در 2 فاز صورت مي گيرد . فاز I مربوط به اقتصاد كوچك است كه شامل چهار روش اصلي است :
1-كنترل آب توسط سيستم هاي كوچك جمع آوري آب ، آبياري و زه كشي
2-مرغوب سازي سيستم هاي توليد محصول .
3-تنوع دادن به سيستم هاي توليد به سوي توليد حيوان كوچك ، شيلات و كشت آبي؛
4-تجزيه و تحليل راه حل براي مشكلات اجتماعي - اقتصادي براي امنيت غذائي؛
فاز II كه مربوط به اقتصاد كلان ،‌است كه سه بعد دارد ؛


1-سياست اصلاح سازي بخش كشاورزي جهت غلبه بر مشكلات اقتصادي ، اجتماعي.
2-برنامة سرمايه گذاري كشاورزي با يك زير بناي مرتب .
3-بسترسازي براي مطالعه روي پروژه هاي بانكي جهت سرمايه گذاري 2 يا چند جانبة كشورها يا سازمانها .

از مشخصه هاي اصلي برنامة SPFS :
مالكيت ملي با مشاركت كشاورزها و سهام داران ديگر در تمام مراحل اجزاء آن ، وجود حق تقدم با كشاورزان كوچك ، آگاهي زيست محيطي ، شيوة چند رشته اي كه تأكيد در نوسازي فن آوري هاي كم هزينة ساده دارد وتساوي حقوق اجتماعي «جنس و نقش گروه‌هاي آسيب پذير» است .
در برنامة SPFS خدمات توسعة كشاورزي ملي فعالانه در معرفي كردن تكنولوژي برتر و همچنين ايجاد گروههاي مرد و زن كشاورز و ثبات زمينة سازماندهي شده را شامل مي شود ، هر چند كه مشاركت اين افراد با توجه به ميزان حضور آنها در طراحي و تصميم گيري و قدرت و ضعف از ه تفكيك مي شود ؛ و حتي اگر هدف SPFS براي توسعة سيستم يك كشور تقويت نمي شود ولي هنوز

وجود آن ضروري است تا بتواند خدمات ترويج را به طور قوي و با معني براي به انجام رساندن ، كنترل كردن و نظارت و ارزيابي كارها به اجراء در آورد . در كشورهاي اجراء كنندة SPFS ممكن است سرويس هاس توسعه در نتيجه عدم تمركز و برنامة بدون ساختار ضعيف شوند . رهبران SPFS در FAO اميد دارند كه اين برنامه يك برنامة ملي در ساير كشورها محسوب شود ؛ در كشورهايي كه برنامة توسعة كشاورزي براي مدت طولاني اجراء نشوند ، اين كشورها به سمت ركود اقتصادي

پيش مي روند ، و در اين جا اجراي برنامة SPFS مي تواند برابر يك خدمت توسعة ملي باشد و اين باعث اين مي شود كه مخصوصاً جمعيت هاي ضعيف مشغول كار شوند . در مقايسة جائي كه دولت با موفقيت سيستم توسعة كشاورزي را به كار انداختن يك استراتژي متنوع اصلاح كرده ، توسعة SPFS يك مؤلفة مهم در چهارچوب ترويج همه جايي خواهد بود ؛

راههاي مختلف خارج شدن از فقر ؛
سرمايه گذاري در توسعة كشاورزي شغل خوبي است . علي رقم افزايش مزرعه هاي بزرگ و ناپديد شدن مزارع كوچك ، وضع كشاورزي كوچك هنوز اساس بسياري از قراردادهاي كشاورزي در توسعة دنيا را فراهم مي كند ؛


سرمايه گذاري كردن در توسعة روستايي حرفة خوبي است ، «جان وري و سادولت 2001» زماني كه توسعة كشاورزي و توسعة روستايي خيلي زياد بر هم تأثير بگذارند ، با اين وجود آن ها نياز به فرق گذاشتن دارند به خصوص با توجه به توسعة كار و هم با رعايت بحث فقر تسكين فقر .

راههاي خروج از فقر :


همان طور كه جانوري وسا دولت در سال 2001 روشن ساختند . كشاورزي يكي از 4 روش اصلي بالقوه براي خروج از فقر در آمريكاي لاتين است . با اين همه تحليلشان اين است كه واقعيت در مناطق ديگر دنيا محتمل است ؛
راههائي كه نقل شده شامل :

- مسير كشاورزي
اين مورد صاحب ملكي است كه كسي كه سرماية خداداد كافي دارد . عرف و زمينة سياسي به آن اجازه مي دهد كه از سرمايه اش استفادة سودمند كند . با مطالعه اي كه سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در غرب آفريقا انجام داده پيش بيني مي كند كه بعد از 20 سال ديگر همه چيز به نظام كشاورزي تبديل مي شود . اين پيش‌بيني ها بخش كوچكي از تعداد زيادي مي باشد كه

اپراتورهاي تجاري زمين هاي كشاورزي در اين زمان پديدار مي شوند كه قادرند در اين تكنولوژي سرمايه گذاري كنند و به بازار بفروشند و رقابت كنند با واردات ديگر نقاط جهان . با افزايش تغييرات در گونه‌هاي منابع درآمد خارج از مزرعه همچون مهاجرت نمونه هاي كشاورزي و مراحل توليدات در زمين هاي خشك كه عامل بالقوة كمي دارند ، تغييرات كمي ايجاد مي شود . (OECO) اين مسير كشاورزي كانون سنتي مداخله هاي انسجام يافته ، در توسعة روستايي بوده استا ، «بانك جهاني 1987» ، نتيجة اين عمل موفقيت در كاهش دادن فقر شده است ، و عموماً برنامة غيرقابل دوام

توليد كرده است . «بانك جهاني 1997» ، در هر حال برنامه هاي جديدي مثل SPFS و متمركز كردن خدمات توسعه‌اي ديگر در امنيت غذائي و متناسب نگه داشتن درآمد توليد ، نويد بخش توسعة روستايي توسط پيشرفت توسعة كشاورزي در بين فقيران است ؛

- مسير فعاليت چندگانه:
اين مسير در بين خانواده هاي روستائي در آمريكاي لاتين است ، و بجز موفقيت هاي محدودي كه بخاطر دخالت هاي محلي داشته ، به طور كلي ناشناخته و حمايت نشده است . براي اين كه درآمدهاي خارج از مزرعه به اين استراتژي بپيوندد ، تجديدنظر اصلي راجع به طرح توسعة روستايي احتياج است . همچنتين آن بايستي واضح شود كه كشاورزي اين قسمت به خودي خود مشابه

مسير كشاورزي قبلي نيست . براي وارد شدن كشاورزان در فعاليت هاي چندگانه اين قسمت اغلب به صورت يك تلاش نيمه وقت مي شود . درآمد فعاليت هاي خارج از مزرعة خانواده ها معمولاً صرفمخارج مزرعه‌شان مي شود . فعاليت هاي خارج از مزرعه كه بخشي از فعاليت‌هاي چندگانه است ، همانند فعاليت افرادي كه صاحب زمين نيستند ،

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید