دانلود مقاله بهداشت کارگاه ها و کارخانه ها

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بهداشت کارگاه ها و کارخانه ها

مشکلات بهداشتی صنایع کوچک
هرروزصبـح منزل را به مقصد محل کارترک می کنیم درگذرازخیابان های شلوغ وپرترافیک شـهر، ویتـرین مغازه ها ‏چشم هـر رهگذررانوازش می کند باخود می گوییم عجب مبـل قشنـگی چه کفـش زیبـایی چه فـرش خوش نقشـی ‏وچه ماشین خوش رنگـی و…‏ حیرت کنان به مسیر خودادامه می دهیم

از کنارکارگاههای نجاری ،کفاشی،نقاشی وصافکاری و…می گذریم سروصدای ‏گوش خراش آهـنگری،بوی بنـزین ورنگ نقاشی،گـردوغبارنجاری و… آدمی را از رویای شیرین زندگی بیدارمی ‏کندتا لذت زودگذر زیباییهای پشت ویتـرین مغازه هارا فراموش کند،حس کنجکاویـش راتحریک می کندکه بااندکی ‏تامل وتوقف تغییرمسیر وارد این کارگاهها شود تا بداند خالق آن همه زیباییها درنمایشگاهها و فروشگاه ها کیست ؟ ‏کجاست؟ چگونه ودرچه محیطی کارمی کند؟ درکارگاهـی ،نقاشـی راباپیسـتوله ای پرازخون جگـرمشاهده می کنیم که چگونه روی ماشـین رنگ می پاشد ومحیـط ‏کاررا آکنده ازدودقرمزاسپند می کندتا هنرش ازگزندبدنظران مصون ماند وبدانند خوش رنگی قرمز جگری ‏ازکجاست!‏ به کارگاه نجــاری واردمی شویم

سـروصدای زیاد دستگاهـهای رنده واره فلکه و… آهنـگ ملایم محیـط کارراتغـییر ‏می‌دهد.آشوب واضطـراب رادرکارگاه حاکم می کندکه باشنیدن دستورات آهنینش ترس ونگرانی سراسروجودمان ‏رافرا گیردوضـربان قلبمان تند تندبزندبطوریکه گوشهایمان دیگـر،درددل نجاررانشنوند.‏ ازکنارکارگاه اهنگـری می گذریم چشمان هررهگذرمجذوب اشعه نورانی جوشکاری میشودتاازحرارت وروشنایی آن ‏لذت ببرد غافل از آنکه چشمانش فدای آن گرما وروشنایی کذایی خواهد شد.تیرگی سقف ودیوار،سرخی چشمان ‏آهنگروسردی محیط کارنشان ازبی

مهری کاردارددرحالیکه کار،بزرگترین تفریح زندگی (به فرموده مولی الموحدین ‏حضرت علی (ع)وجوهروجودی هرشخص است. انسان بیکارهمانندجسم بی روح است که باکارکردن روح درجسم ‏اودمیده می شود.

‏ آری نمونه هایی ازاین کارگاهـهارا بارهاوبارها بطورروزمره درتمام نقاط شهرمشاهده می کنیم که بصورت پراکنده ‏تحت شرایـط ناایمـن وغیربهداشـتی مشـغول فعالیت هستند بدون پاســخ به سئــوالاتی که درذهــن مانقــش می ‏بنددازکـنارآنهابی تفـاوت می گذریم راستـی چه گـروهی،چه ارگـانی مسئول وضامن سلامـتی کارگران ومحیـط ‏کارصـنایع کوچک شهـرمان هستند اما نکـته ای که بایدبدان توجه نمودآ‌ن است که بدانیم سلامـتی این قشر عظیم ‏زحمتکش به واسطه عوامل مضر و زیان آور محیط کارهمواره تهدیدمی شود.‏ باتوجه به گزارشات ونتایج بازدیـدهای مستـمرکارشناسان وبازرسین بهداشـت کارمبنـی بروضعیت نامناسب وغیر ‏بهداشـتی کارگاهها، علل بروزمشکلات بهداشـتی صنـایع کوچک موردارزیابی قرارگرفت تاضمن گسترش فرهنگ ‏ایمنـی وبهداشـت کار راهکارهای مناسبی درجهت بهبودسلامـتی کارکنان صنوف فنی وخدماتی اتخاذ گردد.‏

عوامل بروز معضلات بهداشتی صنایع کوچک

‏۱٫نبودآموزش مستمر متصدیان صنوف فنی وخدماتی :‏ عدم آگاهی متصدیان صنوف فنی وخدماتی ازدستـورالعملهاواهـداف وبرنامه‌های‌بهداشـت‌کاریکی ازعوامل ‏بروزمشکلات بهداشـتی کارگاههابوده که بدون اطلاع ازعوامل زیان آور ومخاطرات بهداشـتی محیط کار خود ‏مشغول‌فعالیت‌هستندلذا‌ارتقاء‌سطح‌آگاهی‌شاغلـین صنوف فنـی وخدمـاتی مسـتلزم انجام اقدامات مسـتمری ازقبیل ‏تشکیل کلاسهای آموزشـی واستفاده ازپمفلت ها وپوسترهای آموزشی درمحیط کارو… می باشد

‏۲٫پراکندگی صنوف فنی وصنایع کوچک درنقاط مختلف شهر:‏ از روشـهای کاهش اثرات عوامل زیان آور محـیط کار میتوان به کاهش تعـداد افــراد در معرض ‌این ‌عوامل ‌از ‏قبیل سـروصدا ،گردوغبار و…می باشد که ‌با توجه ‌به ‌پراکندگی‌ و استقرار صنوف ‌فنی ‌در نقاط ‌مختلف‌ شهر و در ‏مجاورت ‌منازل مسکونی ،علاوه برشاغلین صنوف، عابرین وساکنین نیزدرمعرض عوامل زیان آورقرارمی گیردکه ‏باعث آزارومزاحمت آنان میشوند.‏ ‏۳٫استیجاری بودن کارگاهها:‏ اکثرکارفـرمایان ‌به ‌علت ‌مشکلات ‌اقتـصادی ‌توانایی ‌خرید مغـازه ‌راندارند به ‌ناچار جهت ‌تامین ‌مکان

فعالیت ‌خود ‏مغـازه‌ای ‌را اجاره ‌می‌کنند که ‌از لحـاظ ساختمانی منطـبق ‌با آیین‌نامه ‌تاسیسات ‌و تسهیلات ‌بهداشـتی ‌کارگـاه نمیباشد ‏‏‌عـلی‌رغـم موافقت ‌برخی ‌از آنان ‌با مـرمت‌ و تعـمیر سقف ‌و دیوار و کف‌ کارگاه ‌و…بعلت ‌مخالفت صاحب ملک با ‏هــرگونه تغییروبهـسازی ، با قبول شرایط موجوددرکارگاه به فعالیت خود ادامه می دهنددرغیر اینصورت مجبورند ‏مغازه راتخلیه نمایند.‏

‏۴٫فعالیت بدون پروانه کسب کارگاهها:‏ اکثر کارگاههای فنی وخدماتی بنابردلایلی ازقبیل موقتی بودن مکان فعالیت،سهل انگاری کارفرمایان در اخذمـجوز ‏فعالیت وعدم نظارت مستمر اتحادیه های صنفی و… فاقد پروانه کسب میباشند اگرهم دارای پروانه کسب باشند بدون ‏درنظرگرفتن ضرورت استعلام از مرکز بهداشت نسبت به تمدیدآن اقدام شده است لذاعدم نظارت بروضعیت ‏بهداشتی کارگاهها درهنگام اخذیاتمدیدپروانه کسب کارگاهها،باعث بروزمشکلات ومخاطرات بهداشـتی میگردد.

‏ ‏۵٫همکاری محدود شهرداری با صنایع محدود:‏ تاخیر در ایجادوراه اندازی شهرک صنوف وعدم واگذاری به موقع زمین یا کارگاه صنفی به کارفرمایان ازیک ‏طرف،اعـطای پروانه ساخت بدون درنظرگرفتن تسهیلات ویژه به کارفرمایان درراستای بهسازی وضعیت بهداشتی ‏کارگاهـهاازطرف دیگر، ازعلل استـقراروپراکندگی صنوف فنی علی الخصوص صنوف مزاحم درسـطح شهربشمارمی ‏آیندکه بدون نـظارت برفعالیت این نوع کارگاههای غیربهداشـتی وعدم همـکاری گسـترده شهرداری درزمینه انتـقال ‏آنهابه خارج شهرعلاوه بردگرگونی بافت شهری باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی ازقبیل آلودگی صوتی وشیمیایی ‏و…عواقب ناگواردیگرمی گردد

.‏ ‏۶٫وضعیت نامساعد اقتصادی کارفرمایان:‏ یکی دیگرازعوامل بوجود آورنده معضلات بهداشـتی صنایع کوچک عدم تمکن مالی وبرخورداری کارفـرمایان ‏ازتسهیلات اعطایی موسسات اعتباری وبانکهامی باشدکه اگرتسهیلاتی جهت بهسازی وضعیت بهداشنی کارگاههابه ‏متصدیان صـنوف فنی وخدماتی درنظرگرفته شود می تواند درکاهش معضلات بهداشتی کارکاهها موثرواقع گردد

‏۷٫سهل انگاری کارفرمایان دراجرای دستورات ومقررات ایمنی وبهداشتی درمحیط کار:‏ نظر به اینکه بکاربردن دستورالعملهای ایمـنی و بهداشـتی توصیه شده توسـط کارشناسان ذیربط ازسوی شاغلین ‏صنوف فنی وخدماتی تضمین کننده امنیت وسلامتی آنان درمحیط کارمیباشد متاسفانه اکثرکارفرمایان باسهل انگاری ‏دراجرای این مقرات سلامتی خودواطرافیان رابه خطرانداخته وبه فعالیت خوددرمحیط غیرایـمن وبهداشـتی ادامه ‏میدهند این درحالـی است که نظارت محدودارگانهای ذیصلاح ازقبیل مرکز بهداشـت،اداره کارو…بروضعیت ایمنی ‏وبهداشـت محیط کار می تواند منجر به عدم رعایت واجرای دستوالعمل مربوطه وبروزبیماریها وحوادث ناشی ‏ازکارگردد .‏ باتوجه به علل بروز مشکلات بهداشتی صنایع کوچک که دربالا به پاره ای ازآنها اشاره گردید راهکارهای ‏ذیل جهت رفع آن پیشنهاد میگردد. ‏

‏۱٫تامین نیازآموزشــی متصدیان صنوف فنی وخدماتی درخصوص مسایل ایمـنی وبهداشـتی محیط کاربه صورت ‏مستمربا مشارکت وهمکاری ارگانهای ذیربط ازقبیل اداره کارمرکز بهداشت ومجامع امورصنفی و…

‏ ‏۲٫تشکیل جلسـات وهمایش هایی درزمینه بررسی علل بروزمشکلات بهداشـتی صنایع کوچک باهمکاری ارگانهای ذیربط ‏ومشارکت مسئولین شهر وکارفرمایان ونمایندگان سازمانهاوادارات و…‏

‏۳٫متمرکزنمودن صنوف فنی وخدماتی درخارج ازشهروایجادشهرک صنوف باتفکیک صنوف ازیکدیگروفعالیت صنوف ‏خاص درکناریکدیگر
‏۴٫تشویق کارفرمایان به دریافت پروانه کسب والزام به استعـلام ازمرکز بهداشـت درخصوص وضعیت بهداشـتی ‏کارگـاه با درنظرگرفتن تسهیلات ومزایاو…درنهایت برخورد باکارفرمایان بدون پروانه ازسوی اتحادیه های صنفی

‏۵٫همکاری شهرداری ازطریق اعطای تسهیلات ویژه درزمینه مجوزمرمت وساخت کارگاهها به طوری که متصدیان ‏صـنوف فنی وخدماتی باکمال رغبت نسبت به بهسازی وبهداشتی نمودن کارگاه اقدام نمایند.‏

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد