دانلود مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM.doc

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM.doc
مقدمه:
بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:
آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت ۳ سال (۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال ۱۳۸۱ نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.
۱- آموزش (Education) :
آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:
«آموزش کار»
آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

 مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)
 مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)
 کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)
 معرفی آزمایشات جدید (new test)
 بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد که مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.
 بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل
 حضور در کنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و کارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشکی:
با توجه به اینکه گروه های پزشکی اعضاء کاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشکی به شرح ذیل می باشند.

 گروه پزشکان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری
ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.
 گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.

پرستاران به عنوان مهمترین رابط بیماران بستری با آزمایشگاه نقش بسیار مهمی در آماده سازی بیمار قبل از آزمایش، نمونه گیری و ارسال صحیح نمونه به آزمایشگاه دارند.
 مسئول حمل و نقل فرآورده های خونی:
آموزش گروه مزبور باعث افزایش ایمنی در تحویل و انتقال فرآورده های خونی از سازمان انتقال خون به واحد بانک خون و بالعکس را دارد.

 مسئول حمل و نقل نمونه های آزمایشگاهی
با توجه به شرایط خاص، آزمایشگاه نیاز به انتقال نمونه ها به سایر مراکز درمانی را دارد که نحوه صحیح انتقال نمونه ها حائز اهمیت می‎باشد.

 گروه خدمات:
آموزش پرسنل خدمات به عنوان یکی از مهمترین افراد در پروسه انجام آزمایش که وظیفه شستشو کلیه لوازم آزمایشگاه را دارند، در صحت و دقت نتایج آزمایشگاه بسیار ارزشمند بوده و با توجه به سطح تحصیلاتی گروه مزبور، آموزش باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام گردد.
جهت اجراء برنامه آموزش استاندارد و کسب نتایج مطلوب موارد ذیل پیشنهاد می گردد.

الف- ایجاد دستورالعمل آموزش آزمایشگاه
ب- نظرسنجی اولیه از کلیه پرسنل و مشارکت پرسنل در اجرا دوره های آموزشی.
ج- اجرا برنامه های آموزش با تأکید بر نظم زمان برگزاری، کیفیت اجراء دوره، حضور پرسنل.
د- برگزاری آزمون های استاندارد.
هـ – تشویق پرسنل دارای بیشترین امتیاز و بیشترین حضور در دوره ها به روش های متعدد.

۲-پرسنل (Personality) :
مهمترین رکن برنامه های مدیریت جامع کیفیت و استاندارد سازی آزمایشگاه پرسنل می‌باشند.
متأسفانه بسیاری از مراکز درمانی از مشکل پرسنلی رنج برده و مسائل متعددی در زمینه پرسنل استانداردسازی نگردیده است.

پروسه ورود پرسنل به آزمایشگاه تا زمان خروج پرسنل از سیستم مزبور دارای نکات بسیار زیادی می‎باشد که توجه به آنها روند TQM را کاملاً تسهیل می نماید.
مهمترین موارد قابل توجه در زمینه پرسنل به شرح ذیل می‎باشد.

الف- انتخاب پرسنل جدید: مهمترین گزینه مزبور ورود پرسنل جدید بوده که از لحاظ اخلاقی، رفتاری، مسئولیت پذیری، علمی باید مورد تأیید قرار گردد.
ب- شرح وظایف پرسنل: کلیه وظایف پرسنل مزبور باید توجیه گردد که در آینده در زمینه عملکرد پرسنل مزبور نتیجه گیری نمود.

ج- مسائل رفتاری پرسنل:
مدیران آزمایشگاه باید مسائل رفتاری پرسنل مانند مسئولیت پذیری، همکاری، رفتار مناسب با مسئولین، پرسنل و بیماران و رازداری را مورد ارزیابی قرار دهند.

د- برنامه ارزشیابی پرسنل:
ارزشیابی پرسنل باید براساس برنامه مدون انجام گردد و کلیه موارد ارزشیابی باید برای پرسنل توجیه گردد. که پرسنل بتوانند در دوره های آتی ارزشیابی، تلاش بیشتری نمایند. تشویق و تنبیه پرسنل باید با دقت فراوان انجام گردد تا به جای اثرات سازنده، فاقد اثر منفی باشد.

هـ – برنامه روتیشن:
اجراء برنامه مزبور باعث افزایش بهره وری پرسنل آزمایشگاه از لحاظ تجربه مندی در بخش های مختلف آزمایشگاه می گردد.

و- آراستگی پرسنل:
حفظ بهداشت، پاکیزگی و آراستگی پرسنل از وظایف اولیه آنها بوده و در جلب اعتماد بیماران و حفظ روحیه پرسنل تأثیر بسزایی دارد.
ز- کنترل سلامت پرسنل:
معاینات پزشکی، آزمایشات ارزشمند دوره ای و واکسیناسیون به عنوان بخشی از برنامه‌های پرسنل باید مورد توجه قرار گیرد.

ح- امنیت شغلی:
یکی از مهمترین دغدغه های پرسنل بوده و تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل دارد.
ط- حجم کاری پرسنل:
مقدار حجم کاری پرسنل با کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مستقیم دارد. افزایش حجم کار و عدم تناسب با توانایی افراد بزرگترین خطاء در ارائه خدمات مطلوب به بیماران می‎باشد.

۳- تجهیزات (instrument) :
گروه ارزشمند در جهت اجراء، تسریع و افزایش کیفیت آزمایشگاه می‎باشد و برنامه‌ریزی اصولی در زمینه تجهیزات، روند فعالیت صحیح سیستم را تضمین می نمایند.

هدف استانداردسازی روند کاربری، سرویس و نگهداری تجهیزات با حداکثر بهره وری و حداقل اتلاف انرژی (هزینه، زمان و نیروی انسانی جهت تعمیر و سرویس و جبران عدم استفاده از دستگاه در زمان سرویس) می‎باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد