بخشی از مقاله

چکیده
TQM و ERP دو ابزار مهم برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شوند. سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا پیاده سازیERP نیاز به اجرایTQMمیباشد؟ و یا برعکس اجرایTQM نیاز به پیاده سازیERP دارد؟ این مقاله تلاش داشته است با یک دیدگاه جامع ارتباط بین ERPو TQM بپردازد. این پژوهش با ارائه مدلی نشان می دهد که بین این دو ابزار بهینه سازی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این دو می توانند با ترکیبی یکپارچه توان سینرژیکی درمجموعه سازمانی ایجاد کنند تا با ارتقا کیفیت وقابلیت های سیستمی، موجب کسب مزیت نسبی شوند.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت کیفیت فراگیر، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت نسبی

.1 مقدمه

محیط کسب و کار به طور فزاینده ای پیچیده شده است و بازار از محلی و داخلی به بازار جهانی تغییر کرده است . مدیریت تحت فشار ثابت منجر به بهبود رقابت از طریق کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود تدارکات می شود . بنابراین سازمان باید پاسخگوی بیشتری به مشتری و رقابت باشد. در کل جهان، سازمان های بزرگ، متوسط و کوچک درک نموده اند که توانایی تامین اطلاعات در زمان مناسب می تواند منافع بسیاری را در محیط کسب و کار به ارمغان آورد. سازمان های بزرگ دنیا برای غلبه بر مشکلات موجود به دنبال چالاکی و انعطاف پذیری بالا هستند و تلاش کرده اند تا برای مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی کسب و کار خود به سیستم های سازمانی روی بیاورند. یکی از مهم ترین نوآوری های تکنولوژیک در دهه گذشته ظهور برنامه ریزی منابع سازمانی((1ERP بوده است. هدف اصلی از اجرای یک سیستم ERP ادغام فرآیندهای کسب و کار و عملیات برای بهبود نتایج کسب و کار سازمان است. اما همه شرکتها و سازمانها در پیاده سازی ERP موفق نبوده است.

جهت اطمینان از اینکه یک پروژه باید نیازهای مورد نظر را برآورده سازد (اسچوالب، (2010، نیاز به مدیریت کیفیت دارد که یک تکنیک اصلی در مدیریت پروژه که در سطح مساوی با محدوده پروژه، زمان و هزینه است (اسچوالب، .(2010 در حالی که اطلاعات زیادی هم در مورد موفقیت پیاده سازی ERP و عوامل شکست ان شناخته شده است (سامرس و نلسون، .(2004 علت هزینه های بالا ی شکست، این است که تحقیق در مورد مفاهیم کیفیت و هزینه های کیفیت بسیار محدود بوده است. جها و جوشی (2007)، نشان داده اند که عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی ERP و TQM مشترک هستند، و تاکید بر ارتباط مدیریت کیفیت جامع (TQM) برای تسهیل پیاده سازی ERP است. .تحقیقات بسیار کمی وجود دارد که در آن مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر( (2TQM به عنوان یک فلسفه و یا استراتژی تعالی کسب و کار ، با مفهوم پیاده سازیERP ادغام شده باشد.


Enterprise Resources Planning Total Quality Management

1

2

1

در این مقاله تلاش برای ادغام مفاهیم ERP و TQM به عنوان بخشی از استراتژی شرکت های بزرگ در یک سازمان است . نگرانی ها و مسائل برای TQMو پیاده سازی ERP مورد بحث قرار گرفته است. مدل مفهومی این تحقیق در نمودار ش 1 نشان داده شده است.

بنابراین هدف اصلی در این تحقیق، مطالعه تطبیقی از عوامل حیاتی موفقیت دو تکنیک TQM و ERP می باشد که طی چند مرحله انجام پذیرفته است. نمودار شماره 1 فلوچارت تحقیق حاضر را نشان می دهد.

شروع

طرح مسئله


مروری بر ادبیات


• شناسایی عوامل حیاتی موفقیت TQM

• شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ERP
• مقایسه عوامل حیاتی موفقیت TQM و ERP


شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مشترکTQM و ERP


نتیجه گیری


پایان

نمودار شماره .1 فلوچارت تحقیق


.2 بیان مساله

تغییرات عمده ای در طول سالیان اخیر در محیط کسب و کار روی داده است. اکنون شرکتها را با چالش های مختلفی نظیر رقابت روزافزون، بازارهای درحال توسعه و بالا رفتن انتظارات مشتریان مواجه کرده است که به نوبه خود باعث افزایش فشار بر شرکتها جهت کاهش قیمت تمام شده درکل زنجیره تامین، کاهش زمان تحویل، کاهش موجودی ها، توسعه تنوع محصول، تامین زمانهای قابل اعتمادتر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و غیره شده است.

از انجایی که ERP اتوماسیون فرآیند کسب و کار و تعامل بین محیط زیست و فناوری را ایجاد می کند؛ پاسخ به این سوال "چگونه می توانید این سیستم را به عنوان یک توانمندساز برای اجرای TQMموثر استفاده کنید تا سیستم به سطح جهانی بهبود یابد؟ " یا اجرای TQM چقدر بر موفقیت ERP موثر است؟ مهم است. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق در نمودار شماره 2 نشان داده شده است.

2

نمودار ش -2 مدل مفهومی تحقیق

.3 مروری برتحقیقات گذشته

بسیاری از مطالعات انجام شده در استفاده از ERP و یا TQM به صورت منفک انجام شده اند. این مطالعه تلاش می کند به اثرات TQMو پیاده سازیERP بپردازد. به عبارتی تمرکز این مطالعه تاکید برارتباط بین ERP و TQM می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید