دانلود مقاله تاریخ نوین جهان اسلام

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

کتاب »تاریخ نوین جهان اسلام« نوشته پروفسور رینهارد شولز استاد دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه برن سوئیس یکی از جدیدترین کتاب هایی است کـه طـی چنـد سـال گذشته در ارتباط با جهان اسلام در قرن بیستم تألیف شده است.۱ پروفسور شولز در این کتاب که تلاشی در گشودن افقی نو در زمینه مطالعه کشورهای اسلامی در جهان غرب به شمار میرود و برخلاف اکثر نویسندگان امروز غربی که بیشتر دامنه مطالعات خود را بر

.Schulze, R. (2002).A Modern History of the Islamic World. London & New York: Tauris.. arabahmadi@ut. ac.ir
.1 پروفسور رینهارد شـولز متولـد سـال ۱۹۵۳ در کشـور آلمـان و دانـشآموختـه دانشـگاهبـن در رشـتههـای اسلام شناسی، زبان های لاتین، عربی و زبانشناسی است. شولز در دهه ۱۹۸۰ و نیمه اول ۱۹۹۰ در دانشگاههـای بوخوم، بن و بامبرگ به تدریس اسلام و مطالعات شرقشناسی پرداخته و از سال ۱۹۹۵ به عضویت هیئت علمی دانشگاه برن سوئیس نائل آمده است. وی در حال حاضر رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه بـرن اسـت. حوزه تخصص پروفسور شولز توسعه تاریخی و گسترش اسلام در مناطق مختلف جهان است. جدای از کتـاب پیش روی دیگر تالیفات وی عبارتند از: انترناسیونالیسم اسلامی در قرن بیستم (۱۹۹۰)؛ حقوق بشـر در مباحـث اسلامی (۱۹۹۱)؛ تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم (۱۹۹۴)؛ شورش کشاورزان مصری در سـال (۱۹۱۹)؛ تقابـل جامعه کشاورزی مصر با دولت استعماری .(۱۹۱۹- ۱۸۲۰) پروفسور شولز تاکنون چند مقاله در ارتباط با جهـان اسلام و موضوعات اسلامی در دایرهالمعارف اسلام و دایرهالمعارف آکسفورد به چاپ رسانده است.

۲۳۲ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰

بخش های خاصی از جهان اسلام محدود ساخته اند، رویکرد کلی خـودرا در گسـتره ای وسیع به کشورهای اسلامی در قرن بیستم معطوف ساخته است. در ایـن راسـتا وی بـا نگرشی جدید و دیدگاهی جامعهشناختی به تحلیل وقایع تاریخی و شاخصههای سیاسی جهان اسلام از خاورمیانه تا شمال و غرب افریقا از یک سو و خاور دور و اروپا از سوی دیگر پرداخته است. نویسنده در این کتاب در مقاطع ده ساله و به صورت مقطعی تاریخ حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی را مورد بررسـی قـرار داده اسـت. پروفسور شولز در بخش آغازین با ارائه توضیحاتی پیرامون استعمار و تأثیر آن در ظهور نوگرایی در جهان اسلام، طلوع ناسیونالیسم بورژوازی را در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و عصر نهضت های استقلال طلبانه را طـی دهـههـای ۱۹۴۰ تـا ۱۹۶۰ بـا در نظـر گـرفتن پیچیدگی های موجود بین فرهنگ های اسلامی و فرهنگ سیاسی جمهوری خواهی مورد بررسی قرار داده و به تشریح ایدئولوژیهای اسلامی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و روابط بین فرهنگ اسلامی و جامعه مدنی حاکم در سرتاسر دهه ۱۹۹۰ پرداخته است.

نویسنده در بخش های مختلف کتاب با پرداختن بـه تقابـل سـنت و مدرنیسـم در جهان اسلام طی یک صد سال گذشته (قرن بیستم) مکاتب گوناگون نظیر ناسیونالیسم و سوسیالیسم را نیز در نظر داشته و در بررسی مقاطع مختلف تاریخ جهان اسلام به نوعی سعی کرده این مکاتب را الهام بخش جوامع اسلامی قلمداد کند. وی همچنین بخشی از مباحث کتاب را به تقابل مشروطه خواهان با جمهوری خواهان اختصاص داده و گوشـه چشمی نیز به مبحث خلافت در اسلام و فراز و نشیبهای آن طی یکصد سـال اخیـر داشته است.

هرچند پروفسور شولز در این کتابتقریباً به بیشتر کشورهای اسلامی اشاره هـای کوتاهی در دورههای مختلف داشته ولی رویکرد خاص اوعمدتاً معطوف به چند کشور اسلامی از جمله امپراتوری عثمانی (ترکیه)، ایران، مصر، عربستان، اندونزی، الجزایـر و افغانستان بوده و به گونهای میتوان گفت این کشورها را به عنوان نمونهای از کل جهان اسلام در نظر گرفته است.

معرفی و نقد کتاب: تاریخ نوین جهان اسلام ۲۳۳

کتاب »تاریخ نوین جهان اسلام« از بسیاری جهـات و بـا توجـه بـه حجـم بـالای اطلاعاتی که در مورد جهان اسلام و جوامع اسلامی و ارتبا ط آنها بـا مکاتـب فرهنگـی معاصر ارائه کرده، تحقیقی ارزشمند و در خور توجه تلقی مـی شـود و مـی تـوان آن را شیوهای جدید در بررسی حقایق تاریخی، پیوستگی مـداوم سـوبژه ـ ابـژه (موضـوع و ماهیت) و اصالت قائل شدن به رویکرد سوبجکتیویستی در تاریخ دانست. با ایـن حـال نویسنده همچون دیگر متفکران و محققان غربـی کـهمعمـولاً جهـان اسـلام و جوامـع اسلامی را به شیوه خاص سکولاریستی خود مورد مطالعه قرار داده و تلاش دارند کلیه وقایع و حوادث تاریخی کشورهای اسلامی را در قالب و چهارچوب فکری خود تنظیم و دسته بندی کنند، بسیاری از موضوعات را از زاویه خاص خویش مورد بررسـی قـرار داده کهطبیعتاً رهیافتی یک سویه و فاقد عینیت های موجود در جوامـع اسـلامی اسـت. برخی از اشکالات موجود در متن این کتاب حجیم عبارتند از:

۱٫ نویسنده در بخش هایی از کتاب به ارائه تعـابیر خـاص خـود از دیـن اسـلام و ارتباط آن با سوسیالیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم پرداخته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد