دانلود مقاله تهیه سندراهبردی و نقشه راه جهت استقرار سیستم اطلاعات مکانی GIS در شرکتهای توزیع برق

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

برنامه ریزی راهبردی؛ فرایند تعیین راهبردها یا خـط سـیر یک سازمان و تصمیم گیری برای تخصـیص منـابع، بـرای دنبال کردن این راهبردهاسـت. در ایـن مقالـه بـه برنامـه ریزی راهبردی و ارائه راهبردهای پیشنهادی برای حرکـت شرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان بـه سـوی پیاده سازی و بهره بـرداری از فنـاوری سیسـتم اطلاعـات مکانی پرداخته میشود. به این منظور بـرای ارائـه تحلیـل هــای دقیــق و اســتخراج راهبردهــای معتبــر، از تحلیــل

۱قحح که ابـزاری قدرتمنـد در برنامـه ریـزی راهبـردی است، استفاده شده است. با تجزیه سیستم جامع اطلاعـات مکانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان بـه چهار حوزه مختلف داده، سازمان، کاربرد و فناوری در ایـن مستند، به تحلیل شرکت در این چهار حوزه پرداخته شده و با انتخاب راهبرد های مناسب در هر قسمت و با تشکیل ماتریس قبحذ راهبرد های هر قسمت اولویت بندی شده اند. در پایان یک برنامه عملیاتی جهت رسیدن بـه نقطـه مطلوب ارایه گردیده است.

مقدمه

با گسترش استفاده از کامپیوتر و توسعه فناوری اطلاعـات، سیستم های اطلاعـات مکـانی در کاربردهـای مختلفـی از مهندسی برق و الکترونیک، به فراوانی مورد اسـتفاده قـرار گرفتند. سیستم های اطلاعات مکـانی بـرای پشـتیبانی از

تحلیــل، مــدیریت، ویــرایش و ترســیم داده هــای مکــانی طراحی شده اند. توانایی استفاده و کنتـرل انـرژی یکـی از مسایل اولیه در کمک به توسعه زنـدگی انسـان هـا اسـت.
استفاده از حعن در سیستم های انرژی برق، میزان بازدهی در بخش انرژی را به طور چشمگیری افـزایش داده اسـت.
انتقال انرژی به دورترین مصـرف کننـده و هزینـه بـالا در سرمایه گذاری، از دلایل اهمیت سیسـتم هـای توزیـع بـه عنوان یکی از بخش های خدمات انرژی برق هسـتند، کـه برای افزایش اعتمادپذیری به سیستم های تولید و انتقـال انرژی برق عمومی تـلاش مـی کننـد. مسـائل و مشـکلات پیرامون برنامه ریزی بـرای سیسـتم هـای توزیـع بـرق بـا استفاده از روش ها و تکنیک های جدیـد قابـل حـل مـی باشند. پیچیدگی سیستم های توزیع نیروی برق و ضرورت وجود اطلاعات بهنگام و دقیق از شبکه های توزیع، دلیلـی معقول برای معرفـی و اسـتفاده از روش هـای جدیـدی از فناوری اطلاعات است. فنـاوری حعن بـه ایـن سیسـتم هـا کمک می کند تا بـا اسـتخراج اطلاعـات جدیـد در مـورد سرمایه گذاری ها و ریسـک هـا، بـه کـاهش هزینـه هـای نگهداری نقشه های دستی، و ارزیابی همزمان عوامل فنـی، مالی و محیطی بپردازند.

یک سیستم اطلاعات مکانی (حعن ) یک سیستم اطلاعاتی بر مبنای رایانه است کـه قابلیـت جمـع آوری، مدلسـازی، ویرایش، بازیابی، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های زمین مرجع را فراهم می کند.

صفحه ۱ از ۷

تهیه سندراهبردی و نقشه راه جهت استقرار سیستم اطلاعات مکانی حعن در شرکتهای توزیع برق

با توجه تعریف فوق می توان این سیستم اطلاعاتی را در تطابق با شرکت های توزیع نیـروی بـرق بـه چهـار حـوزه مختلف تقسیم کرد و از چهار دیدگاه مختلف بـه تجزیـه و تحلیــل مســایل پــیش روی آن پرداخــت. بــا ایــن روش سیستم حعن در شرکت های توزیع نیروی بـرق بـه چهـار حوزه زیر تقسیم می شود :
.۱داده .۲ کاربرد.۳فناوری.۴سازمان تحلیل ۱قحح یکی از روش های مورد استفاده در برنامـه

ریزی راهبردی است، که نقاط قوت، نقاط ضـعف، فرصـت ها و تهدیدهای درگیر در یـک پـروژه یـا کسـب و کـار را ارزیابی میکند. این تحلیل شامل تعیین هدف کسب و کار، و شناخت عوامل داخلی و خارجِی موثر (سازنده یا مخرب)
در دستیابی به هدف کسب و کار می باشد.

در یک فرآیند کامل برنامه ریزی راهبردی، به ترتیب چشم انداز، رسالت، اهداف، راهبردها، برنامه ها، و فعالیتهـا بـرای سازمان یا تشکلِ مورد نظـر تعریـف و تبیـین مـیگردنـد.

چشم انداز و رسالت بر مبنای نظر بالاترین مرجع تصـمیم گیر (که میتواند اساسنامه مصوب مجمع عمومی سـازمان یا تشکل باشد) تعیین میشود. اهداف نیز بر اساس رسالت تعیین شده مشخص میشوند. درواقع رسالت یا ماموریـت، وظایف کلـی و دورنمـای فعالیتهـای سـازمان را مشـخص مـیکنـد و اهـداف، مسـیرهای رسـیدن بـه ایـن رسـالت میباشند. برای تعیین راهبردها، ابتـدا نقـاط قـوت، نقـاط ضعف، فرصتها و تهدیدها بـا نگـاهی بـه محـیط داخلـی و محیط خارجی سازمان بررسی میشوند، که بر مبنای ایـن بررسی، راهبردهای سازمان اسـتخراج مـیگردنـد. پـس از استخراج راهبردهـا، برنامـه هـایی بـر اسـاس راهبردهـای تعیین شده برای دستیابی به اهداف تعیین می شوند و بـر مبنای این برنامه های مشخص، فعالیت های سازمان شکل می گیرند.

سند راهبردی سیستم جامع اطلاعات مکانی شرکت توزیع برق از هفت بخش تشکیل شده اسـت. بخـش اول شـامل مقدمه و کلیات است که در آن بـه بررسـی برنامـه ریـزی راهبـردی، هـدف از مسـتند یعنـی تعیـین راهبـرد بـرای دستیابی بـه هـدف سـازمان، و روش برنامـه ریـزی یعنـی تحلیل ۱قحح بیان شده است. در بخش دوم بـه معرفـی مشروح متدولوژی استفاده شـده یعنـی تحلیـل ۱قحح و

چگــونگی اســتفاده از آن در برنامــه ریــزی راهبــردی و چگونگی خدمت رسانی آن به ایـن فراینـد پرداختـه شـده

است. در بخش سـوم سیسـتم اطلاعـات مکـانی در حـوزه صنایع توزیع نیروی برق به صورت کلی تحلیل شده و ایـن سیستم جامع در حوزه صنعت توزیع برق به چهـار بخـش مجزا (داده، سازمان، کاربرد و فناوری) که پوشـش دهنـده تمامی جنبه های سیستم هستند، تجزیـه شـده اسـت. در چهار بخش بعد یعنـی بخـش هـای چهـارم تـا هفـتم بـه معرفـی، توضـیح، تشـریح، و تجزیـه و تحلیـل هـر حـوزه پرداخته شـده، و بـا شـناخت نیازهـای سیسـتم اطلاعـات مکانی و صنعت توزیع برق در هر حوزه، و بررسی وضـعیت موجود شـرکت، بـا شـناخت عوامـل داخلـی و خـارجی و اســتفاده از تحلیــل ۱قحح، بــه معرفــی راهبردهــای پیشنهادی برای حرکت سازمان به سوی وضعیت ایـده آل و مرتفع ساختن مشکلات موجود پرداخته شده است.

تحلیل SWOT

تحلیل ۱قحح یک روش مفید بـرای فهـم نقـاط قـوت و نقــاط ضــعف، و شــناخت فرصــت هــای در دســترس و تهدیدهای پیش روست. مساله ای کـه تحلیـل ۱قحح را قدرتمند کرده است این است که ایـن تحلیـل مـی توانـد کمک کند تا با کمی تفکر، فرصـت هـایی را کـه موقعیـت مناسبی برای بهره برداری از آنها وجود دارد پیـدا کـرده، و با درک و آگاهی از ضـعف هـای موجـود، تهدیـدهایی کـه ممکن است متوجه اهداف باشند را شناسایی، مدیریت و یا حذف کنیم.

تحلیل ۱قحح باید در ابتدا با تعیین یک وضـعیت نهـایی مطلوب یا یک هدف آغـاز شـود. تحلیـل ۱قحح در یـک مدل برنامه ریزی راهبردی گنجانده می شود.

• نقاط قوت (کلاص؟غکطصح) : ویژگی هـایی از سـازمان یـا شرکت، که جزء مزایـا و برتـری هـای آن شـرکت در صنعت خود محسوب می شوند.

• نقاط ضعف (کککککغفهکح) : ویژگی هایی از سـازمان یا شرکت، که جزء نقایص یا نارسایی های آن شـرکت محسوب می گردند.

• فرصت ها (ککطصطغأصطپژژق) : موقعیت هایی که بـرای رشد و ارتقا و کسب منافع بیشتر نصیب سازمان مـی شوند و یا پیش روی آن قرار دارند.

• تهدیدها (کصهکطلا: (۱ عناصر خارجی محـیط سـازمان که می توانند باعث بروز مشکل در دستیابی سـازمان به اهداف مورد نظر شوند.

صفحه ۲ از ۷

تهیه سندراهبردی و نقشه راه جهت استقرار سیستم اطلاعات مکانی حعن در شرکتهای توزیع برق

شناسایی عناصر ۱قحح (قـوت، ضـعف، فرصـت، تهدیـد)

ضروری است زیرا مراحل متوالی در فراینـد برنامـه ریـزی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، ممکن است از توجه به این عناصر منتج شوند. در تعیین راهبردهـا نقـاط قـوت و نقاط ضعف، فرصت هـا و تهدیـدها، بـا نگـاهی بـه عوامـل داخلی و خارجی سازمان بررسی می شوند؛ که بـر مبنـای آنها راهبردها استخراج می گردند. یکی از راه های موثر در شناسایی عوامل موثر شناسایی ذینفعان بیرونـی و درونـی سازمان است. پس از تعیین راهبردها برای رسیدن بـه هـر راهبرد، برنامههایی مشخص می شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد