دانلود مقاله توکل

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان

توكل

ديباچه
» و عَلَي اللّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤمنينَ « (مائده / 23 )
بر خدا توكل كنيد اگر مؤمن هستيد .


توكّل يكي از منازل دين و مقامي از مقامات اهل يقين ، بلكه يكي از معاني درجات مقرّبين است .توكّل در مرحله درك ، بسي غامض و پيچيده ، و در مقام عمل مشكل است .توكّل عبارت از آن است كه ؛ قلب در تمام امور به خدا اعتماد كند و از غير او قطع و جدا گردد .
شرط توكّل آن است كه ؛


انسان اثربخشي را از ذات اقدس حق تعالي بداند و به اين مطلب ايمان آورد كه اگر او نخواهد هيچ سببي ، مسبب خود را ، به دنبال نخواهد داشت و هيچ مؤثري ، اثر طبيعي خود را به جاي نخواهد گذاشت . اگر كسي اين مطلب را در نظر داشته باشد ، مي تواند براي تهيّه اسباب و وسائل معاش تلاش كند بدون اينكه در توكلّش خدشه اي وارد شود .
مجموعة حاضر شامل 6 فصل است كه هر فصل داراي عناويني است . و در اين تحقيق سعي شده است ،توكل معني يابي شده و معناي واقعي آن مشخص گردد و توكل واقعي از توكّل ناصحيح و نادرست تميزداده شود . و ديگر اينكه توكل از ديدگاه ائمّه و از ديدگاه آيات قرآن و همچنين از ديدگاه نهج البللاغه به چه معنايي مي باشد و نتيجه اينكه چه كسي شايستة توكل كردن است .اميد است كه راهنماي خوبيبراي متوكّلان باشد .


در اين قسمت ، جا دارد كه از استاد عزيز و بزرگوارم كه مرا در تهيّه اين تحقيق ياري و راهنمايي فرمودند تشكّر و قدرداني كنم و همچنين از پدر و مادر فداكار و مهربانم كه با من در تهيه و تنظيم اين مجموعه همراه بودند .
و الحمداللّه ربّ العالمين


ريشة توكّل
توكّل در اصل از مادة » وكالت « به معناي ؛ انتخاب وكيل كردن است . و اين را مي دانيم كه وكيل خوب كسي است كه ، حداقل داراي 4 صفت باشد :
1 – آگاهي كافي 2 – امانت 3 – قدرت 4 - دلسوزي


توكّل كردن بر خدا يعني ؛ انسان در برابر مشكلات و حوادث زندگي ، و دشمني ها و سرسختي هاي مخالفان و پيچيدگيها و احياناً ، بن بستهائي كه در مسير خود به سوي هدف دارد ، در جائي كه توانائي برگشودن آنها را ندارد ، او را وكيل خود سازد ، و به او تكيه كند ، و از تلاش و كوشش باز نايستد بلكه در آنجا هم كه توانايي بر انجام كاري دارد ، باز مؤثر اصلي را خدا بداند ، زيرا از دريچة چشم يك مُوحدسرچشمة تمام قدرتها و نيروها خداست .

توكّل چيست ؟
برخي از مردم خيال مي كنند توكّل آن است كه ، انسان كار نكند و به كلّي دست از تدبير امور زندگي بردارد و مانند كهنه ا ي بر زمين ، يا گوشتي در ميان زنبيل قرار بگيرد ، و مسلّماً اين گونه انديشه كار جاهلان است ، و شرع مقدّس آن را حرام فرموده ، براي آنكه آدمي ، مكلّف است ، روزي خود را از راه زراعت و تجارت و امثال آنها كه خداي متعال مقرّر فرموده بدست آورد. و همچنانكه خداي متعال ، نماز و روزه و حج را ، جزء تكاليف بندگان ، و ماية قربشان قرار داده، تحصيل روزي را نيز به ايشان تكليف كرده ، و ماية قرب آنان قرار داده است.


همانطور كه مي دانيم ، تحصيل روزي از همة عبارات برتر است ، در عين حال خداي بزرگ دستور داده ، به ديگري غير از او ، وثوق و اطمينان پيدا نكنند ، و اسباب عادّي را ، علّت مستقل پيدايش آنها ندانند ، چنان كه به بندگان عابد خود فرموده ، به اعمال نيكوي خود اعتماد نداشته ، بلكه به فضل او توجّه داشته باشند . امّا ، منظور از توكّل در اسلام كه شرع مقدس اسلام ، پيروان خود را به آن دعوت نموده آن است كه ؛ انسان مسلمان قلباً به خدا اعتماد داشته باشد ، و همة كارهاي خود را به حضرتش واگذار نمايد ، و از غير او به كلّي روگردان باشد .


با اين كيفيّت لازم نيست ، اصولاً براي انجام كارهاي خود به اسباب دنيوي توجّهي نداشته باشد بلكه ، حصول اسباب در صورتي كه استقلال تامي براي آنها قايل نباشيم ، با توكّل منافات ندارد ، زيرا در اين مورد ، توجّه كلّي ما به خدا بوده و از او ميخواهيم منظور ما را از جايي كه گمان نداريم برآورد ، و بلكه معتقديم ، ذات احديت بدون اسباب عادّي هم ممكن است ، حوائج ما را ، روا سازد و آنها را به طور كلّي از مدخليّت بيندازد .
نتيجه آن كه ، در تمام امور خود از جمله : امور منتظره ، قطعي ، ظنّي به خدا اتّكاء نموده و به حضرت حق توكّل نمايد و خود نيز در طلب مقصود قدمي بردارد و آنگاه گويد : خدايا توكّل بر تو .

حكايت
حكايت كرده اند :
يكي از پارسايان ، از شهرها ، دوري گزيده ، و به كوهي پناهنده گرديده و مي گفت : از هيچ كس سئوال نمي كنم و دست نياز به در خانة احدي دراز نمي‌كنم ، جز اينكه خداوند روزي مرا ، كرامت كرامت فرمايد . هفت روز به همين كيفيّت ، گرسنه و تشنه به سر برد ، تا نزديك بود بميرد ، و بالاخره درِ روزي از هيچ طرف به روي او گشاده نشد . پارسا كه از گرسنگي ، بيچاره شده بود ، سر به طرف آسمان بلند كرد و عرض كرد :


پروردگارا ، اگر ميخواهي مرا زنده بداري ، روزيي كه قسمت من فرموده اي ، براي من عنايت فرما وگرنه، روح مرا بگير ، و از اين بيچارگي رهائي ده .
خداي متعال به او ، فرمود :
» سوگند به بزرگي و ارجمندي خودم ، تا وقتي كه به يكي از شهرها وارد نشوي ، و با مردم نشست و برخاست نكني و با آنان ، همآهنگي ننمايي ، روزي به تو نخواهم داد .
پارسا كه از انديشة نارساي خود بهره مند نشد ، طبق دستور ، وارد شهري شد و با مردم همكاري كرد و با آب و نان ، مقسومش اعطا گرديد ، و بي اندازه خائف و شرمساربود ، خدا به او ، وحي كرد :


خواستي كه با زهد خود ، حكمت دنيوي مرا تغيير دهي ، مگر نمي داني هرگاه روزيِ بنده ام را به دست بندگانم مرحمت فرمايم ، دوست تر دارم تا به دست تواناي خود كرامت فرمايم .

در اسرائيليات آمده است كه ...
حضرت موسي » عليه السّلام « بيمار شد . مردم اسرائيل بر حضرتش وارد شده ، بيماري او را شناختند . عرض كردند : اگر به اين دارو ، معالجه فرمايي، از اين بيماري ، بهبودي خواهي يافت ، فرمود :


هيچ دوايي به كار نمي برم ، تا خداي متعال مرا بدون استعمال دارو عافيت دهد . تصادفاً بيماري او به طول انجاميد . خداي متعال به او وحي فرمود : » سوگند به عزّت و جلالم ، تو را شفا نمي دهم ، مگر همان دارويي كه آنان براي معالجة مرضت تجويز كردند را به كار بري . «
موسي » عليه السّلام « ناگزير شد ، بني اسرائيل را خواند ، و فرمان داد ، همان دارويي را كه گفتيد ،براي معالجت من مهيّا سازيد . آنان حضرتش را ، به همان دارو مداوا كردند ، تا بهبودي يافت . موسي » عليه السّلام « از اين عمل خائف بود كه چرا ، از ابتدا سرپيچي كرد . خدا به او پيام داد : آيا خواستي تا ، با توكلّت به من حكمت مرا ناچيز سازي، چه كسي به غير از من بهره ها را در گياهان برقرار ساخته ؟!

 

معاني ديگر توكّل
- انداختن بدن است در بندگي ، و تعلّق قلب است به پرورندگي و به عبادت.
2 – توكّل به خدا ، بريدن بنده از تمام آرزوهاي خود است و بريدن از مخلوق و پيوستن به حق است . انسان متوكّل ، طالب خير و صلاح خويش است و حق تعالي را كه ، فاعل خير و صلاح داند ، وكيل كند در تحصيل خير و صلاح .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله توکل

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
توكلديباچه » و عَلَي اللّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤمنينَ « (مائده / 23 ) بر خدا توكل كنيد اگر مؤمن هستيد .توكّل يكي از منازل دين و مقامي از مقامات اهل يقين ، بلكه يكي از معاني درجات مقرّبين است .توكّل در مرحله درك ، بسي غامض و پيچيده ، و در مقام عمل مشكل است .توكّل عبارت از آن است كه ؛ قلب در تمام امو ...

تحقیق در مورد توکل

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
توکلمقدمهاز مباحث مهم تصوف و سیر و سلوک صوفیانه مقامات و احوال است که صوفی و عارف برای رسیدن به حق و حقیقت و کمال حقیقی باید مقامات را طی کند و از حالاتی که درون او وارد می شود بهره گیرد.از کتب صوفیه این طور برداشت می شود که مقام اکتسابی است و شخص سالک باید با سعی و تلاش و دریافت مقامی را که به دست می آورد و ...

دانلود مقاله توکل

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
توکلتوکل به معنای تکیه کردن به خداست خدایی که بهترین تکیه‌گاه است و باید دانست که با توکل به خدا انسان پشتوانه‌ی محکمی دارد و در تمام مراحل زندگانی موفق می‌شود. توکل به این معنا نیست که دست از همه‌ی تلاشها بکشیم و بگوییم ما که توکل به خدا داریم پس موفق می‌شویم بلکه باید از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.توکل باعث بروز ...

دانلود مقاله اعتمادبه نفس فضیلت یا رذیلت؟ ( بررسی شبهات پیرامون اعتمادبه نفسوکشف رابطه توکل به خدا باآن )

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمهسخن از اعتمادبه نفس حدیث خواستن و توانستن است؛ آن گوهر و کیمیایی که همه افراد جامعه برای رسیدن به آمالو آرزوهای خود به آن نیازمندند. اعتمادبه نفس هرچند از اصطلاحهای دانش جدید روانشناسی است ولی روان شناسان دراینباره کتابهای مختلفی به زینت طبع آراستهاند و همین امر باعث شده بعضی آن را ارمغان دنیای غرب به جا ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی ارزشهای نافذ در هر جامعه ای نقش اساسی وجهت دهنده ای درنحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران ایفا میکندوبررسی فرایندهای خط مشی گذاری بدون التفات به ارزشها کار ناقص است. در فرایندهای خط مشی گذاری انسان به عنوان مرکز ومحور همه این فرایندها مطرح شده است. ارزش های فرد واقع ...

دانلود فایل پاورپوینت توکل

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : توکل به خدا یعنی چه؟ اسلاید 2 : تعریف توکل : راغب اصفهانی درباره معنای توکل می فرماید: اگر کلمه توکل با «لام » بیاید به معنای تولی و عهده دار شدن سرپرستی می باشد مثل توکلت لفلان می باشد یعنی من متولی و عهده دار سرپرستی فلانی شدم و اگر با علی بیاید بمعنای اعتماد کردن می باشد مثل توکلت علی فلان ...

دانلود فایل پاورپوینت توکل

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : حضرت روح الله (ره): قیام کنید برای خدا، نهضت کنید برای خدا، اگر چنان چه نهضت، نهضت الهی باشد، این پیروزی در آن هست، چه به حسب ظاهر ما شکست بخوریم، باز پیروزیم و اگر شکست نخوریم هم پیروزیم، برای این که برای خدا کارکرده ایم. صحیفه نور، ج 5،  ص 61 حضر ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی ارزشهای نافذ در هر جامعه ای نقش اساسی وجهت دهنده ای درنحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران ایفا می کندوبررسی فرایندهای خط مشی گذاری بدون التفات به ارزشها کار ناقص است. در فرایندهای خط مشی گذاری انسان به عنوان مرکز ومحور همه این فرایندها مطرح شده است. ارزش های فرد واق ...