دانلود مقاله در دو منطقه از شمال کشور(Eupatorium cannabinumبررسی عملکرد گیاه غافث کنفی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده:

غافث کنفی از خانواده کاسنی گیاهی چند ساله و علفی دارای برگهای مرکب پوشیده از کرک میباشد.گلها کوچک به صورت مجتمع به رنگ صورتی پررنگ در انتهای ساقه قرار میگیرند.ریشه ها نسبتا سطحی بوده و دارای بوی بدی هستند.این گیاه در نقاط مرطوب و سایه میروید. غافث کنفی در پیکره خود دارای مواد موثره اوپاتورین,اینولین,تانن,رزین و غیره است که خاصیت ضد کرم دارد.در این بررسی گیاه دارویی غافث کنفی در دو منطقه جغرافیایی شمال کشور در دو استان گیلان و مازندران , استان گیلان در ارتفاع ۹۵۴ مترازسطح دریا و استان مازندران در ارتفاع ۱۶۸۰ متر از سطح دریا مورد مطالعه قرار گرفت. . نتایج نشان داد که ارتفاع به طور معنیداری بر روی تعداد شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع گیاه.اندازه گل ،وسعت گیاه، طول و عرض برگ، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و وزن خشک و تر گل و ریشه همچنین وزن خشک آونی مؤثر بوده و با افزایش ارتفاع عملکرد گل در گیاه افزایش مییابد ولی میزان برگ در هر بوته با افزایش ارتفاع کاهش یافت. بر اساس نتایج بدست

٣۶

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

آمده در این بررسی میتوان نتیجه گرفت که رویش یا کاشت این گیاه در اتفاع پاینتر از سطح دریا میتواند باعث افزایش عملکرد برگ شود و با افزایش ارتفاع میتوان عملکرد بیشتری از گل بدست آورد.

کلمات کلیدی: غافث کنفی, گیلان,مازندران,اوپاتورین,اینولین

مواد و روشها:

این گیاه در نواحی شمالی ایران در گیلان و مازندران نیز میروید. ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین عواملی است که با تاثیر بر میزان و نوع بارندگی، دما، تبخیر، تعرق، شدت تشعشعات خورشیدی، تشکیل و تکامل خاک بر خصوصیات گیاه تاثیر بسزایی دارد. ارتفاع از سطح دریا هنگامی که با محدودیتهای اقلیمی همراه میشود به عنوان یک عامل محدود کننده در استقرار و رشد گیاهان محسوب میشود. بسیاری از پژوهشها نیز ارتفاع سطح دریا را به عنوان یک عامل موثر بر غنای گیاهان معرفی کردهاند . رابطه میان ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات مورفولوژیک و آناتومیک گیاهان مد نظر بیشتر محققان بوده است و این توجه ناشی از تاثیر ارتفاع از سطح دریا روی پارامترهای اقلیمی از جمله درجه حرارت و رطوبت نسبی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد