دانلود مقاله پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئیدهای داخل افیولیت مالنژ شمال خوی- شمال غرب ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

در داخل کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت مالنژ خوی، سنگ های گرانیتوئیدی مختلفی رخنمون یافته اند. مطالعه ترکیب شیمیایی این سنگ ها بیانگر حضور حداقل دو نوع گرانیتوئید مختلف در داخل این کمپلکس می باشد. این دونوع گرانیتوئید عبارتند از گرانیتوئیدهای نوع اول ) از نوع گرانیتوئیدهای نوع فرارانش، پرآلومین و )S-type که در دمای بین ۶۲۶-۷۶۰ درجه سانتیگراد تشکیل شده اند و احتماالً حاصل ذوب بخشی پوسته قاره ای ) بعد از بسته شدن حوضه کششی پشت قوس سیالیک خوی( و قابل مقایسه با گرانیتوئیدهای پرآلومین همانند گرانیت های هیمالیا می باشند. گرانیتوئیدهای نوع دوم )که از نوع تفریق، متاآلومین و I-type می باشند( در دمای بین۷۸۶-۸۸۴ درجه سانتیگراد و احتمال می رود در زمان ایجاد پوسته اقیانوسی در داخل حوضه کششی پشت قوس سیالیک خوی تشکیل گردیده اند و با پالژیوگرانیت های افیولیت های تتیسی قابل مقایسه می باشند. بنابراین گرانیتوئیدهای نوع اول احتماالًً می تواند سن بسته شدن حوضه کششی پشت قوس خوی، وگرانیتوئیدهای نوع دوم سن تشکیل پوسته اقیانوسی این حوضه را نشان دهند.

واژه های کلیدی: تفریق، گرانیتوئید، خوی، فرارانش، پشت قوس سیالیک.

مقدمه

سنگ های گرانیتی به ویژه گروهی با عنوان پالژیوگرانیت اقیانوسی (Coleman and Peterman, 1975) حجم کمی را در

داخل افیولیت ها به خود اختصاص می دهند و لیکن نقش مهمی در شناخت ویژگی های زمین شناختی مناطق افیولیتی ایفاء می کنند. مطالعات پتروژنزی این نوع از سنگ های گرانیتی برای درک تحول افیولیت ها از شروع گسترش کف اقیانوسی تا فرارانش و جایگیری روی پوسته اقیانوسی بسیارمهم هستند.

منطقه مورد بررسی در شمال غرب ایران و در شمال شهرخوی )آذربایجان غربی( واقع شده است و از نظر تقسیم بندی زون های ساختمانی- رسوبی ایران درمحدوده بین دو زون البرز غربی وآذربایجان )ایران مرکزی( و زون آمیزه رنگین شمال غرب ایران قرارمی گیرد. این منطقه درگذشته توسط محققین متعددی ازجمله (Ghoraishi and Arshadi, 1978) درراستای تهیه نقشه

زمین شناسی۱/۲۵۰۰۰۰ خوی و (Radfar and Amini, 1993) در راستای تهیه نقشه زمین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ خوی و -(Khalabari-jafari et al., 2004 ; 2005) مورد مطالعه قرارگرفته است.
بخشی از گرانیتوئیدهای منطقه نیز توسط عزیزی و همکاران )۱۳۸۰( از دیدگاه پتروفابریکی مورد تحقیق قرارگرفته است. تعدادی از محققین ازجمله (Ghoraishi and Arshadi, 1978) و (Radfar and Amini, 1993) گرانیت های شمال خوی را گنیس های پرکامبرین وگنیس های مزوزوئیک دانسته اند ولی عزیزی وهمکاران )۱۳۸۰ ( این سنگ ها را گرانیت های میلونیتی دانسته و سن نسبی آنها را براساس روابط چینه ای بعد ازکرتاسه و قبل از الیگو- میوسن در نظر می گیرند. الزم به ذکر است که این تعیین سن بر روی گرانیتوئیدهای نوع اول )توده آق درق(

مورد بحث در این مقاله صورت گرفته و تعمیم این سن نسبی به تمامی رخنمون های گرانیتوئیدی موجود در داخل کمپلکس

* نویسنده مرتبط

۴۷

پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئیدهای داخل افیولیت مالنژ شمال خوی – شمال غرب ایران

دگرگونی شرقی (Khalatbari-Jafari et al., 2004) خوی درست نمی باشد. تاکنون مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی جامع برای تفسیر منشأ و تکامل توده های فوق انجام نشده است و این تحقیق سعی در پر کردن این خأل دارد.

روش ها

بعد از انجام پیمایش های صحرایی و برداشت نمونه ها، نسبت به تهیه مقاطع میکروسکوپی و مطالعه آنها اقدام گردیده است. برای تعیین غلظت عناصر اصلی وکمیاب با دستگاه ICP-MS، تعداد پنج نمونه از میان نمونه هایی که کمترین دگرسانی را نشان می دادند، جهت آنالیز به شرکت ALSCHEMEX )کانادا( ارسال شده است. هم چنین از داده های

(Khalatbari-jafari et al., 2004) و عزیزی و همکاران )۱۳۸۰( که به روش تجزیه فلورسانس پرتوی )XRF( در دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شده، استفاده گردیده است. نتایج آنالیز نمونه ها درجدول )۱( ارائه شده است.

زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران و در مختصات جغرافیایی ۳۸°۳۷′۲۲″ تا ۳۸°۴۸′۵۲″ عرض شمالی و۴۴º۳۶′۰۲″ تا ۴۴º۵۷′۰۱″ طول شرقی در استان آذربایجان غربی و در شمال شهر خوی واقع شده است)شکل.) ۱ این محدوده بخشی از مجموعه افیولیتی شمال غرب ایران )افیولیت مالنژ خوی- ماکو( بوده

و به کمپلکس دگرگونی شرقی (Khalatbari-Jafari et al., 2004) تعلق

دارد. کمپلکس دگرگونی شرقی دارای روند شمال غرب و جنوب شرق بوده و برپایه مطالعات Khalatbari-Jafari et al. (2004(، این کمپلکس در حاشیه شمال شرقی، با حاشیه بلوک ایران مرکزی تماس تکتونیکی داشته و درجهت جنوب غربی برروی آن رانده شده است. در حاشیه جنوب غربی آن، سنگ های دگرگونی برروی توربیدایت ها و سری های رسوبی- آتشفشانی افیولیت غیردگرگونی رانده شده اند. این زون دگرگون شده دارای بخش های تکتونیکی گسترده ای از افیولیت های دگرگون شده است که عمدتاً شامل پریدوتیت های سرپنتینی شده با متاگابروهای همراه آنها هستند. این کمپلکس شامل واحدهای زیراست:

الف- واحد دگرگونی شرقی

این واحد بخشی از کمپلکس دگرگونی شرقی بوده و خود به ۴ واحد فرعی به ترتیب زیر تقسیم گردیده است:

زیرواحد))۱ شامل میکاشیست، آمفیبولیت ها و گنیس می باشد.

زیرواحد))۲ شامل آمفیبولیت های ریزدانه به همراه متاکوارتزیت وگنیس های لپتینیتی بوده که قطعات تکتونیکی بزرگی از سنگ های پلوتونیکی افیولیتی شامل لرزولیت فولیاسیون دار و تکتونیت های هارزبورژیتی و هم چنین متاکوموالهای اولترامافیکی می باشد که به همراه این سنگ ها، سیل ها و دایک های فراوانی از متاگابروها)آمفیبولیت ها( دیده می شوند.

شکل-۱ نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه با تغییرات((Radfar and Amini, 1993 و محل های نمونه برداری.

۴۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد