بخشی از مقاله

چکیده:
غافث کنفی از خانواده کاسنی گیاهی چند ساله و علفی داراي برگهاي مرکب پوشیده از کرك میباشد.گلها کوچک به صورت مجتمع به رنگ صورتی پررنگ در انتهاي ساقه قرار میگیرند.ریشه ها نسبتا سطحی بوده و داراي بوي بدي هستند.این گیاه در نقاط مرطوب و سایه میروید. غافث کنفی در پیکره خود داراي مواد موثره اوپاتورین,اینولین,تانن,رزین و غیره است که خاصیت ضد کرم دارد.در این بررسی گیاه دارویی غافث کنفی در دو منطقه جغرافیایی شمال کشور در دو استان گیلان و مازندران , استان گیلان در ارتفاع 954 مترازسطح دریا و استان مازندران در ارتفاع 1680 متر از سطح دریا مورد مطالعه قرار گرفت. . نتایج نشان داد که ارتفاع به طور معنیداري بر روي تعداد شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع گیاه.اندازه گل ،وسعت گیاه، طول و عرض برگ، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و وزن خشک و تر گل و ریشه همچنین وزن خشک آونی مؤثر بوده و با افزایش ارتفاع عملکرد گل در گیاه افزایش مییابد ولی میزان برگ در هر بوته با افزایش ارتفاع کاهش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در این بررسی میتوان نتیجه گرفت که رویش یا کاشت این گیاه در اتفاع پاینتر از سطح دریا میتواند باعث افزایش عملکرد برگ شود و با افزایش ارتفاع میتوان عملکرد بیشتري از گل بدست آورد.

کلمات کلیدي: غافث کنفی, گیلان,مازندران,اوپاتورین,اینولین

مواد و روشها:

این گیاه در نواحی شمالی ایران در گیلان و مازندران نیز میروید. ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین عواملی است که با تاثیر بر میزان و نوع بارندگی، دما، تبخیر، تعرق، شدت تشعشعات خورشیدي، تشکیل و تکامل خاك بر خصوصیات گیاه تاثیر بسزایی دارد. ارتفاع از سطح دریا هنگامی که با محدودیتهاي اقلیمی همراه میشود به عنوان یک عامل محدود کننده در استقرار و رشد گیاهان محسوب میشود. بسیاري از پژوهشها نیز ارتفاع سطح دریا را به عنوان یک عامل موثر بر غناي گیاهان معرفی کردهاند . رابطه میان ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات مورفولوژیک و آناتومیک گیاهان مد نظر بیشتر محققان بوده است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید