بخشی از مقاله

نحوه ثبت اظهارنامه هاي ثبتي براي نسبت انواع اراضي دولتي


تقاضای ثبت املاك دولتی
تقاضای ثبت املاك دولتی و املاكی كه بموجب قوانین خاص در مالكیت دولت قرار میگیرد و از طرف سازمانهای مربوطه بعمل میآید.
درخواست ثبت و تحدید حدود سهام مجهول المالك


در موقع درخواست ثبت سهام مجهول المالك املاكی كه قسمتی از آن درخواست ثبت و تحدید حدود شده احراز تصرفات مالكانه متقاضی ثبت ضرورت دارد نمایندگانی كه مأمور تحدید حدود سهام مشاعی این قبلی املاك هستند بایستی برای تسهیل كار نام مالك و یا مالكین سهام مشاعی مجهول المالك را تحقیق و در صورت مجلس تحدید منعكس نمایند.
درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن
قبول درخواست ثبت معادن و اراضی ملكی اشخاص ك

ه مشتمل بر معادن است با توجه به قانون و مقررات مصوبه بعمل می آید.
رعایت ماده 17 قانون تقسیم و فروش در قبول ثبت اراضی
الف: قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص ممنوع است.
ب: ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالكیت بدرخواست ثبتهای جاری موكول به احراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراضی موات است.
اظهار نامه ثبتی و درخواست ثبت ملك
مشخصاتی كه در اظهارنامه و پاسخ استعلام و صورتمجلس تحدید و سند مالكیت باید قید شود:
در كلیه اظهارنامه ها علاوه بر نشانی متقاضی حتی الامكان نقشه یا كروكی ملك ضمیمه شده و مساحت ملك ضمن تعیین محل وقوع و مشخصات آن از حیث نام قریه و بخش و خیابان و كوچه با كمال وضوح قید و در پاسخ استعلام دفاتر و همچنین در صورتمجلس تحدید و سند مالكیت مزبور درج شود.


تسهیل در امر قبول تقاضای ثبت
بمنظور رفاه بیشتر در اجرای قانون ثبت عمومی و ترغیب افراد به ثبت املاك خود مقرر میدارد كه تقاضای ثبت را بر مبنای بهای تعیین شده از طرف مالك قبول نمایند.
بدیهی است در موقع ثبت ملك در دفاتر املاك طبق ماده 18 آئین نامه قانون ثبت ارزیابی و بقیه حقوق دولتی وصول خواهد شد تا بدین طریق هر چه زودتر عملیات ثبتی املاكی كه تاكنون به ثبت نرسیده خاتمه پذیرد.
بخشنامه 1952/3-14/4/57
درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها
الف: قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اكیداً ممنوع است.
ب: در مورد املاكی كه حدود آنها مجاورت با رقبات فوق الذكر دارد در موقع تحدید حدود علاوه بر ارسال یك نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصلاح نماینده مرجه مربوطه را هم دعوت نمایند كه از تجاوز احتمالی مجاورین با پلاكهای عمومی فوق الاشعار جلوگیری شود.
تكمیل اظهارنامه های ثبتی


چون طبق بند سوم ماده 22 آئین نامه قانون ثبت املاك باید حدود ملك و متعلقات آن در اظهارنامه هائی كه فاقد ذكر حدود است و حدود را معطوف باستشهادیه پیوست اظهارنامه میكند خودداری و متقاضی را راهنمائی كنند كه اظهارنامه را تكمیل كند. (موضوع بخشنامه 290/3-23/1/54).
نحوه ثبت غیرمنقول براساس حكم دادگاه
در مورد ثبت مال غیرمنقول كه بموجب اجرائیه دادگاه از مال محكوم علیه منتقل بغیر گردیده است ثبت آن بنامه منتقل الیه باید مسبوق بدستور تملیك محاكم رسمی دادگستری بوده باشد.
عدم قبول تقاضای ثبت انهار طبیعی و سیلابها
چون براساس قانون توزیع عادلانه آبها كه كلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی

و سیلابها و فاضلابها و غیره در اختیار حكومت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر آنها و رودخانه ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع میباشد و نظر به اینكه قلمرو شمول این اختیار وزارت نیرو میباشد و با عطف توجه بماده 52 قانون مرقوم كه مقرر میدارد كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در قسمتی كه مغایرت دارد ملغی است، علیهذا مقررات تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها مصوب سال 1345 با تصویب قانون مذكور در این قسمت منسوخ است.
بخشنامه 9840/10-12/9/54 با اصلاح
اماكن باستانی
از قبول درخواست ثبت اماكن و آثار باستانی اراضی مربوطه كه فهرست آن از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا میشود از اشخاص خودداری و چنانچه نسبت به این قبلی اماكن قبلاً تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد، با رسیدگی لازم و معاینه محل مراتب را به سازمان ثبت گزارش و بعلاوه هنگام تحدید حدود رقبات مجاور اماكن و اراضی مزبور وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یك نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً بمراجع ذیصلاح اصلاح دهند.


تقاضای ثبت، تحدید یا تفكیك حدود اراضای مجاور املاك متعلق یا مورد تصرف ارتش در موقع پذیرفتن درخواست ثبت ملك از اشخاص كه قطعاً با معاینه محلی قبلی صورت خواهد گرفت و همچنین در موقع تحدید حدود ملك اشخاص كه در مجاورت املاك مورد ثبت یا مورد تصرف ارتش قرار گرفته در حدود قانونی و مقررات دقتهای لازم از قبیل تصرف مالكانه متقاضی و تعیت از حدود قانونی املاك مزبور مرعی داشته و توجه نمایند حقی از ارتش ضایع نشود.
قبول تقاضای ثبت


بقرار اطلاع اغلب اشخاص مسیل و یا رودخانه متروكه را تسطیح نموده و درصدد تقاضای ثبت آن بر می آیند، برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی نقشه هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به اینكه مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروكه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات و دستورات صادره قبلی اقدام نمایند.
بخشنامه شماره 6504/3-27/9/54
تقاضای ثبت اراضی مجاور ساحلی
طبق ماده 1 قانون اراضی ساحلی اراضی كه از پائین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشك شدن مردابها و باطلاقها حاصل میشود مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق به دولت است و بهیچ وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آنرا ندارند.
در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی نماینده وزارت كشاورزی را دعوت و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم معمول دارید.
چگونگی ادامه عملیات ثبتی توام با انتقال ملك
نظر به اینكه بعضی از واحدهای ثبتی در مورد معاملاتی كه قبل از درخواست ثبت ملك بموجب سند عادی در محلهائی كه قانون ثبت اجراء گردیده انجام میشود، سوالاتی نموده اند لزوماً اشعار میدارد:
هرگاه شخصی كه در دفتر توزیع اظهارنامه پلاكی بنام وی معرفی و ثبت شده باشد و قبل از درخواست ثبت با سند عادی پلاك موصوف را به دیگری انتقال دهد و با رسیدگی كامل اداره ثبت تصرفات مالكانه خریدار سند عادی محرز باشد قبول تقاضای ثبت ب شرایط مذكور از خریدار بلااشكال میباشد، و همچنین نسبت به املاكی كه در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت یا

شهرداری یا وقف معرفی شده و اشخاص بعنوان ملك خریداری تقاضای ثبت دارند قبل از جلب موافقت مراجع ذیربط از قبول تقاضای ثبت خودداری و با ادارات مربوطه تشریك مساعی نموده و مراقیت نمایند عمل خلافی صورت نگیرد.
بخشنامه 1180/3-21/2/54 اصلاحی
ثبت ملك متوفای بلاوارث بنام دولت
بند 273 اعلام اداره امور سرپرستی و درخواست خزانه داری كل از نظر اجرای بند 9 ماده 299، قانون امور حسبی برای ثبت ملك متوفای بلاوارث بنام دولت كافی خواهد بود. مطالبه مدارك دیگری لازم نیست.


نحوه تعیین پلاك ثبتی
1- بطوریكه در ادارات ثبت معمول است در موقع تحدید حدود نماینده ثبت برای مجاوری كه فاقد شماره پلاك است شماره پلاك تعیین مینماید، چون این رویه در عمل ایجاد اشكال نموده و احتمالاً موجب تضییع حق مجاور خواهد شد، مقتضی است منبعد در موقع قبول تقاضای ثبت این عمل

انجام شود یعنی برای مجاورین ملك كه فاقد شماره پلا هستند شماره پلاك تعیین و در دفتر توزیع اظهارنامه قید و در موقع تحدید حدود این قبیل كه قبلاً پذیرفته شده باسد قبل از تحدید حدود پلاك مورد درخواست پلاك مجاورین تعیین گرد.
2- همچنین در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مخصوصاً از دو هزار متر مربع به بالا نقشه مورد تقاضا بوسیله متقاضی تهیه و پیوست اظهارنامه گردد كه در موقع تحدید حدود مورد توجه مأمور عمل قرار گیرد.
3- اغلب دیده شدهاست نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود ملك را به باغ محدود مینمایند بدون آنكه دقت شود كه مجاور باغ است یا خیر و باید توجه داشته باشند كه مجاور را قانوناً و یا عرفاً بتوان باغ اطلاق نمود.


4- صحیح است كه در ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره بزارعین مستأجر تأیید و تصدی اراضی موات را تا شعاع سی كیلومتر سازمان نسكن و زائد برآن بعهده اداره تعاون و امور روستا محول شده ولی اینموضوع رفع تكلیف از اداره ثبت نمیكند و نمایندگان ثبت مكلفند در موقع قبول تقاضای ثبت به تصرفات مالكانه متقاضی ثبت دقیقاً رسیدگی نموده و از قبول ثبت اراضی كه آثار تصرف در آن مشهود نیست و ظاهراً موات یا مرتع بنظر میرسد، شدیداً خودداری نمایند.
بخشنامه 6464/3-7/11/53


اصلاح ماده یك آئین نامه قانون ثبت
پیروشماره 494-30/1/54 موضوع اضافه شدن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه بدفاتر مندرج در ماده یك آئین نامه قانون ثبت، اینك آئین نامه اصلاحی ذیلاً نقل میشود:
نظر بماده هفت قانون ثبت اسناد و املاك مورخ 26 اسفند ماده 1310 ماده یك اصلاحی آئین نامه قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 1: هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1- دفتر املاك
4- دفتر نماینده املاك
5- دفتر املاك توقیف شده


6- دفتر ثبت موقوفات
7- دفتر گواهی امضاء
8- دفتر سپرده ها
9- دفتر توزیع اظهارنامه ها
10- دفتر املاك مجهول المالك
11- دفتر ثب شركتها
12- دفتر اسناد رسمی
13- دفتر ثبت قنوات
14- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
بخشنامه 1296/3-24/2/54 و ماده یك آئیننامه قانون ثبت
دفتر آمار و اظهارنامه
اكنون كه دفتر كد 304 بعنوان دفتر ثبت اظهارنامه ها تهیه و بوسیله اداره كارپردازی به آن واحد ثبتی ارسال میشود، لازم است، اولاً دفتر مزبور تحت نظارت مستقیم رئیس ثبت بوده و در ثانی كلیه ستونهای مربوط به آن بوسیله شخص رئیس ثبت تكمیل و كمال مراقبت بعمل آید كه بهیچوجه قلم خوردگی نداشته باشد.
بخشنامه 824/3-10/2/54
اضافه شدن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه به دفاتر مندرج در ماده یك آئین نامه قانون ثبت
برحسب پیشنهاد شاره 244/3-20/1/54 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصویب وزارت

دادگستری، ماده یك آئین نامه اصلاحی قانون ثبت طی شماره 494/3-30/1/54 بخشنامه شده است و ضمن آن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه به دفاتر قانونی ثبت اضافه شده تا مندرجات اظهارنامه با حدود و مشخصات ملك در دفتر مذكور ثبت گردد تا در مواقعی كه اظهارنامه ها پاره شود و حدود ملك مشخص نباشد و یا احیاناً اظهارنامه مفقود و از بین برود از دفتر مذكور استفاده گردد.
بنابرانی به اداره كارپردازی سازمان ثبت دستور داده شد در چاپ و توزیع دفتز مزبور اقدام نمایند تا واحدهای ثبتی سریعاً باینتكلیف قانونی عمل نمایند.
ماده یك آئیننامه قانونثبت و بخشنامه شماره 1296/3-24/2/54


ابطال اسناد مالكیت املاك موضوع حكم نهائی دادگاه املاك واگذاری حین قبول تقاضای ثبت
درخواست ثبت املاكی كه طبق احكام نهائی دادگاههای املاك واگذاری و صورتمجلس تحویلی بعمل میاید چنانچه اختلافی بین دادنامه و مدارك و صورتمجلس تحویلی نباشد پس از احراز و ابطال سند مالكیت صادر بنام محكوم علیه (نسبت بملك مورد تقاضا) پذیرفته میشود و چنانچه اداره املاك مربوط از ارسال سند مالكیت خودداری نماید و پذیرفتن درخواست فقط موقوف به ابطال تمام یا قسمتی از آن باشد ثبت محل با تعیین ضرب الاجل دو ماهه جریان امر را به اداره املاك و مستغلات مزبور اعلام و چنانچه در مدت مذكور سند مالكیت مورد بحث به ثبت محل فرستاده نشود و یا موارد اشكال و اختلاف اعلام نگردد بدرخواست متقاضی ثبت اقدام، و نسبت به وظائفی كه جهت ابطال سند مالكیت بر عهده ادارات ثبت است اقدام خواهد شد.
تعقیب جریان ثبتی-موضوع دادنامه دادگاه املاك واگذاری
نسبت به املاكی كه طبق دادنامه نهائی دادگاه محكوم به ملكیت اشخاص شده و صورتمجلس تحویلی هم در دست دارند، چنانچه مسبوق به درخواست ثبت قبلی محكوم له بوده و جریان ثبتی آن بدون معترض خاتمه یافته باشد عملیات ثبتی محكوم له با رعایت بند مربوطه این مجموعه از نظر ابطال سند مالكیت محكوم علیه نسبت بمورد حكم بنام متقاضی تعقیب شود، والا با اجرای تشریفات مندرج در دو بند بعدی این مجموعه درخواست ثبت از محكوم له پذیرفته شده و كسانی كه حقی برای خود قائل هستند از حق اعتراض استفاده خواهند كرد.
تقاضای ثبت موضوع دادنامه دادگاه املاك واگذاری


در مواردیكه قراء ومزارع متعدد متصل، بصورت واحد بنام محكوم علیه تحدید حدود ودر دفتر املاك ثبت و سند مالكیت صادر شده و سپس نسبت به قسمتی از محدوده بالا بدون ذكر حدود و مشخصات بر وفق دادنامه های صادره از دادگاه املاك واگذاری و صورتمجلس تحوی و تحویل به مالكیت اشخاص درآمده و محكوم به مذكور بنام محكوم له سابق تقاضای ثبت و تحدید ندارد و باید تقاضای ثبت شود، لازم است ضمن مطالبه سند مالكیت نماینده اداره مربوطه و متقاضی ثبت را نیز جهت تفكیك حدود محكوم به از سایر قسمتها دعوت و در حدود مقررات با حضور و امضاء نماینده مزبور و در صورت عدم حضور نماینده نامبرده با رعایت بند بعدی این مجموعه و با حضور متقاضی ثبت در تفكیك حدود مورد حكم اقدام و سپس با حدود مندرج در صورت تفكیكی تقاضای ثبت محكوم له را قبول و به جریان قانونی بگذارید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید