دانلود مقاله دستورالعمل های قرآنی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

دستورالعمل هاي قرآني

قرآن ماجراي ذبح حضرت اسماعيل وامتحان بزرگ حضرت ابراهيم وفلسفه قرباني درعيد قربان را با زيبا ترين تعبيردرآيات 100 تا 110 سوره صافات بيان مي کند به اين ترتيب که ابراهيم بعد ازاداي رسالت خويش دربابل ازآنجا هجرت کرد ونخستين تقاضايش ازپروردگار اين بودکه فرزند صالحي به او عطا فرمايد زيرا تا آن روز صاحب فرزندي نشده بود.
« رب هب لي من الصالحين »

خداوند دعاي ابراهيم را به اجابت مي رساند وبه او بشارت نوجواني حليم را مي دهد
« فبشرناه بغلام حليم »

سرانجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهي متولد شد وقلب پدر را که درانتظار فرزندي صالح سالها چشم به راه بود روشن ساخت .

دوران طفوليت را پشت سرگذاشت وبه سن جواني رسيد.
« فلما بلغ معه السعي »
زماني که به مرحله اي رسيد که مي توانست درمسائل مختلف زندگي همراه پدرتلاش وکوشش کند واو را ياري دهد، ابراهيم خواب عجيب وشگفت انگيزي مي بيند که بيانگر شروع يک آزمايش بزرگ ديگر است. درخواب مي بيند که ازسوي خداوند به او دستور داده شده تا فرزند يگانه اش را با دست خود قرباني کند وسرببرد ابراهيم دوشب ديگرهمين خواب را مي بيند .
مي گويند نخستين بار شب ترويه ( هشتم ذي ا لحجه ) ودو بارديگر شب عرفه وشب عيد قربان خواب تکرار گرديده است.
لذا براي اوکمترين شکي باقي نماند که اين فرمان، فرمان قطعي خداست.
ابراهيم که بارها ازکوره داغ امتحان الهي سرافراز بيرون آمده بود اين بارنيز بايد دل به دريا بزند وسربرفرمان حق گذارد وفرزندش را که يک عمر درانتظارش بوده واکنون نوجواني برومند شده است با دست خود سر ببرد.


ولي بايد قبل از هرچيز فرزند را آماده اين کارکند رو به سوي اوکرد وگفت:
« قال يا بني اني اري في المنام اني اذ بحک فانظر ماذا تري »
فرزندم من درخواب ديدم که بايد تو را ذبح کنم بنگر نظرتو چيست ؟
فرزند که نسخه اي ازوجود پدر ايثارگر بود درس صبرواستقامت وايمان را درمدت کوتاه عمرش درمکتب پدر خوانده بود با آغوش باز واز روي طيب خاطر ازاين فرمان الهي استقبال کرد وبا صراحت و با قاطعيت گفت:


« يا ابت افعل ما تؤمر»
اي پدر هردستوري به تو رسيده اجراکن
« ستجدني ان شاءالله من الصابرين »


ازناحيه من فکرت راحت باشد به خواست خدا مرا ازصابرين خواهي يافت.
اين تعبيرات پدر وپسر چقدر پرمعني ست وچه ريزه کاريهايي درآن نهفته است .
ازيک سو پدر با صداقت مسأله ذبح را با فرزند نوجوانش مطرح مي کند و ازاونظر خواهي مي کند .


براي اوشخصيتي مستقل همراه با آزادي اراده قائل است اوهرگز نمي خواهد فرزندش را بفريبد وکورکورانه به اين ميدان بزرگ امتحان دعوت کند.
او مي خواهد فرزند نيز دراين پيکار بزرگ با نفس شرکت جويد ولذت تسليم و رضا را همچون پدر بچشد .
ازسوي ديگر فرزند هم مي خواهد پدر درعزم وتصميمش راسخ باشد


نمي گويد مرا ذبح کن بلکه مي گويد :هرماموريتي داري انجام ده من تسليم امر وفرمان اوهستم ومخصوصا پدر را با خطاب يا « ابت « مخاطب مي سازد، تا نشان دهد اين مساله از عواطف فرزندي و پدري سرسوزني نمي کاهد که فرمان خدا حاکم برهمه چيز است.
ازسوي سوم مراتب ادب را درپيشگاه پروردگار به عالي ترين وجهي نگه مي دارد هرگز به نيروي ايمان واراده وتصميم خويش تکيه نمي کند بلکه برمشيت خدا و اراده اوتکيه مي نمايد وبا اين عبارت ازاو توفيق پايمردي واستقامت مي طلبد.


به اين ترتيب هم پدر وهم پسر نخستين مرحله اين آزمايش بزرگ را با پيروزي کامل مي گذرانند .
دراين ميان چه گذشت ؟ قرآن ازشرح آن خودداري کرده تنها روي نقاط حساس اين ماجراي عجيب انگشت مي گذارد .
لحظه هاي حساس فرارسيد فرمان الهي بايد اجرا مي شد ابراهيم که مقام تسليم فرزند را ديد اورا درآغوش کشيد وهردو دراين لحظه به گريه افتادند گريه اي که بيانگر عواطف ومقدمه شوق لقاي خدا بود.


قرآن همين اندازه درعبارتي کوتاه وپرمعني مي گويد:
« فلما اسلما وتله للجبين »


هنگامي که هردو تسليم وآماده شدند وابراهيم جبين فرزند را برخاک نهاد
به هرحال ابراهيم صورت فرزند را برخاک نهاد وکارد را به حرکت درآورد وبا سرعت وقدرت برگلوي فرزند گذارد درحالي که روحش درهيجان فرورفته بود وتنها عشق خدا بود که اورا درمسيرش بي ترديد پيش مي برد.
اما کارد برنده درگلوي لطيف فرزند کمترين اثري نگذارد.
ابراهيم درحيرت فرورفت بارديگر کارد را به حرکت درآورد ولي باز کارگرنيفتاد. آري؛
ابراهيم خليل مي گويد: ببر


اما خداوند جليل فرمان مي دهد : نبر
و کارد تنها گوش به فرمان اودارد .
اينجاست که قرآن با يک جلمه کوتاه وپرمعني به همه انتظارهاپايان داده مي فرمايد:
« وناديناه يا ابراهيم »
دراين هنگام او را ندا داديم که اي ابراهيم!

 

« قد صدقت الرؤيا»
آنچه را درخواب ماموريت يافتي انجام دادي

« انا کذلک نجزي المحسنين »
ما اين گونه نيکوکاران را پاداش مي دهيم
هم به آنها توفيق پيروزي درامتحان مي دهيم وهم نمي گذاريم فرزند دلبندشان ازدست برود. آري کسي که سرتا پا تسليم فرمان ماست و نيکي را به حد اعلا رسانده جز اين پاداشي نخواهد داشت.


سپس مي افزايد:
« ان هذا لهو البلاء المبين »
اين مسلما امتحان مهم وآشکاري است.
ذبح کردن فرزند بادست خود آن هم فرزند برومند ولايق براي پدري که يک عمر درانتظارچنين فرزندي بوده کارساده وآساني نيست .
چگونه مي توان دل از چنين فرزندي برکند ؟
وازآن بالاتر با نهايت تسليم ورضا بي آنکه خم به ابرو آورد به امتثال اين فرمان بشتابد وتمام مقدمات را تا آخرين مرحله انجام دهد بطوري که ازنظر آمادگي هاي رواني وعملي چيزي فروگذار نکند ؟


وازآن عجيب تر تسليم مطلق اين نوجوان دربرابر اين فرمان بود که با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطف پروردگار و تسليم دربرابر اراده اوبه استقبال ذبح شتافت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله صفتهای پسندیده و توصیفهای قرآنی

word قابل ویرایش
90 صفحه
34700 تومان
توصیف بندهآیات 63_68 فرقانوَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشونَ عَلى الاَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سلَماً(63)وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجَّداً وَ قِيَماً(64)وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرِف عَنَّا عَذَاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً(65)إِنَّهَا ساءَت ...

گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت

word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشتبخش اول :بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی سیر تاریخی علم نگهداشت : دانش نگهداری و تعمیرات ( نت ) در طول دوران شکل گیری خود دستخوش تحولات گوناگونی بوده است. در این جا به بررسی روند دگرگونیها خواهیم پرداخت و بر این اساس سیر تاریخی تحولات حوزه نت ...

مقاله در مورد ویژگی های عناصر شیمیایی

word قابل ویرایش
166 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
ویژگی های عناصر شیمیایینقــره Silverتـاریخچــه:(آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره (Argentom). نقره از زمان‌های قدیم شناخته شده بوده است و در کتاب انجیل عهد عقیق به آن اشاره شده است. باقی مانده‌های سرباره‌ای در آسیای دور و در جزایری در دریای اژه نشان می‌دهد که بشر از 3000 سال پیش از میلاد قادر به جداسا ...

دانلود مقاله فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جابه جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جابه جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل-1-مقدمه:نرخ پذیرش جهانی تلفن سیار بسیار وسیع است ودر حالیکه اخیرا"تلفن های همراه عمدتا"برای ارتباطات صوتی مورداستفاده قرار می گیرند حجم داده های ارتباطی در حال افزایش است.با فن آوری هایی از جمله GPRS,2.5G,3Gکاربرمیتواند همیشه ...

مقاله در مورد بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقهای

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقهاییکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهائی که قابلیت رقابت و عرضهی آنها در سطح بینالمللی وجود دارد، این است که آیا شرکتهای عرضهکنندهی این محصولات بایستی در ارتباط با فعالیتهای بازاریابی خود یک استراتژی واحد برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ کنند و ...

مقاله در مورد برنامه های کامپیوتری

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
برنامه های کامپیوتریمقدمهجهاني سازي و تغييرات فناوري، فرايندهايي كه در پانزده سال اخير سرعت يافته اند، باعث ايجاد يك اقتصاد جديد جهاني شده اند كه با فناوري تقويت شده و سوخت (انرژي) آن بوسيله اطلاعات تامين و با دانش رانده مي شود. ضرورت اين اقتصاد جهاني مستلزم نوع و هدف موسسات آموزشي است. از آنجاييكه روند كنوني ...

مقاله در مورد برنامه های کامپیوتری

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
برنامه های کامپیوتریمقدمهجهاني سازي و تغييرات فناوري، فرايندهايي كه در پانزده سال اخير سرعت يافته اند، باعث ايجاد يك اقتصاد جديد جهاني شده اند كه با فناوري تقويت شده و سوخت (انرژي) آن بوسيله اطلاعات تامين و با دانش رانده مي شود. ضرورت اين اقتصاد جهاني مستلزم نوع و هدف موسسات آموزشي است. از آنجاييكه روند كنوني ...

دانلود مقاله دستورالعمل های ساختار کالبدی در معماری مسکونی کرمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهمسکن که عنصر اصلی زندگی در محلات شهر محسوب می شده و کل نظام خدمت رسانی مراکز محله را به خود اختصاص می دهد،به دلیل روابط پیچیده درونی و کیفیت ارزنده ای که در شناخت مفاهیم معماری شهرهای قدیم ایران ارائه می دهد،نیاز به مطالعه اساسی دارد.از طرفی دگرگونی اجتماعی-اقتصادی ایران و از آن طریق معماری، به شکل بندی ...