بخشی از مقاله

ذرت

گونه هاي ذرت
انواع ذرت از نظر ويژگي ها و ساختمان آنوسپروم متفاوت هستند . مهمترين گونه هاي ذرت عبارتند از :
1- گونه ذرت غلافي : پر مصرف ترين گونه در كشورهاي توليد كننده ذرت
2- گونه ذرت دنداني
3- گونه ذرت سخت
4- گونه ذرت آردي
5- ذرت شيرين : براي توليد كنسور ذرت استفاده مي ود و قند آن دكسترين است.
6- گونه اپك2 : داراي اسيد آمينه هاي ضروري ليزين و متانونين و تروپيتوفان است . اين گونه از موتاسيون ها حاصل شده
7- گونه ذرت مومي
8- گونه ذرت آجيلي


ويژگي هاي كيفي ذرت :
گونه هاي مختلف ذرت داراي ويژگي هاي متفاوتي هستند و براي مصارف مختلف ذرت گونه هاي با ويژگي هاي خاصي مناسب تر است . بنابراين پيش از انتخاب ذرت ابتدا بايد نمونه آن را مورد ارزيابي لازم قرار داد . در ارزيابي ذرت جهت استفاده براي موارد مختلف عوامل زيادي تاثير دارند كه مهمترين آنها عبارتند از : رنگ،وزن مخصوص،ميزان دانه هاي شكسته شده،دانه ها آسيب ديده،دانه هاي حشره زده،دانه هاي كپك زده ،آشكار و پنها بو،مقدار نشاسته.


مراحل مقدماتي براي تعيين اسيديته و پراكسيدنيك
دو بسته پفك را خرد كرده و داخل ظرف شيشه اي دردار مي ريزيم .نسبتاً آنرا پر مي كنيم سپس روي آن را هگزان مي ريزيم تاسزحي كه هگزان بالا بيايد و 24 ساعت مي گذاريم بماند بعد از اين مدت آنرا صاف كرده و هگزان چون حلال چربي است چربي پفك را در خود حل كرده و خارج مي شود و از صافي رد شده و بعد از اين محلول (هگزان و چربي) را مي گذاريم بماند تا هگزانش خارج شود . مي توانيم روي بن ماري قرار دهيم تا اين كار سريعتر انجام شود.از روغن باقي مانده براي تعيين اسيديدته و پراكسيد استفاده مي كنيم .
رطوبت
ابتدا پليت را كه داخل فور استريل كرديم از فور درآورده و داخل دسيكاتور گذاشته تا سرد شود. بعد پليت را با ترازي ديجيتالي وزن كرده و وزن آنرا يادداشت مي كنيم سپس kg2 نمونه را روي آن وزن كرده بعد نمونه را در سطح پليت پخش كرده و در داخل فور مي گذاريم و به مدت 5/2 ساعت در دماي c105 و سپس اختلاف وزن قبل و بعد از خشك كردن را اندازه مي گيريم . براي تهيه نمونه يك بسته پفك برداشته و پفك داخل آنرا خرد مي كنيم و بعد بسته را باز كرده و نمونه را برمي داريم . براي اندازه گيري بعد از خشك كردن پليت را از فور برداشته و داخل دسيكاتور گذاشته تا سرد شود بعدش وزن مي كنيم.

وزن پليت و نمونه بعد از خشك كردن وزن پليت اوليه
وزن نمونه
رطوبت بايد حداكثر 3% باشد .
نمك : g2 گرم نمونه پفك خرده شده را داخل ارلن cc500 ريخته وزن مي كنيم. سپس cc9 اسيد نيتريك غليظ 65% به اضافه cc25 نيترات نقره اره نرمان به نمونه اضافه مي كنيم و روي هيتر قرار مي دهيم درابتداي جوش آنرا برمي داريم سپس CC5-3 پرمنگنات اشباع به آن اضافه مي كنيم اگر تغيير رنگ داد و محيط قهوه اي شد يك مقدار از گلوكز تجاري آنرا از بين مي بريم و بعد CC100 آب مقط به آن اضافه كرده و در مجاورت معرف زاج آهن اشباغ با تيوسيانات آمونيوم اره نرمال تا ايجاد رنگ آجري تيتر مي كنيم.


585/0*(v -25)
وزن نمونه
v حجم تيوسيانات مصرفي
نكته : اسيد نيتريك بخاطر اسيدي كردن محيط استفاده مي شود . ميزانش اگر از cc9 كمتر يا بيشتر باشد اشكالي ندارد.
پرمنگنات اشباع پروتئين هاي مزاحم را از محيط خارج مي كند .
طرز تهيه پرمنگنات اشباع و معرف زاج آهن و آهن اشباع : داخل يك بشر آب مقطر مي ريزيم و سپس داخل آن آنقدر پرمنگنات يا معرف زاج آهن مي ريزيم تا ديگر حل نشور و بعد از گذشت 12 ساعت آنرا صاف مي كنيم .


خاكستر نامحلول در اسيد
كروزه را داخل كوره c 550 گذاشته بعد مي گذاريم داخل دسيكاتور تا رد شود. و به وزن ثابت برسد بعد با ترازوي حساس (4رقم اعشار) آن را وزن كرده و عددش را يادداشت مي كنيم بعد gr 1 نمونه داخل آن وزن مي كنيم و وري شعله مي سوزانيم تا دودش تمام شود سپس مجدداً به كوره c550 انتقال مي دهيم تا 24 ساعت بماند بعد از آنكه سفيد شد بيرون مي گذاريم تا سرد شود(لازم نيست حتماً داخل دسيكاتور باشد)


بعد از cc25 اسيد كلريدريك (3آب و اسيد غليظ) به آن اضافه مي كنيم و روي هيتر با حرارات ملايم به مدت 10 دقيقه مي گذاريم تا بجوشد بعد با كاغذ صافي بدون خاكستر (شماره 42) صاف مي كنيم و كروزه و كاغذ صافي را با آن مقطر مي شوييم كاغذ صافي را به كروزه منتقل مي كنيم و روي هيتر مي گذاريم تا خشك شود و بسوزد بعد از آن به كوره c 550 منتقل مي كنيم و بعد از اينكه سفيد شد از كوره خارج مي كنيم و داخل دسيكاتور مي گذاريم و پس از سرد شدن وزن مي كنيم .

وزن كروزه خالي – وزن كروزه با نمونه خاكستر
(h-100)
h درصد رطوبت
درصد پروتئين :
g2 از نمونه را داخل بالن ژوژه وزن كرده و g5 سولفات پتاسيم و gr سولفات مس به آن اضافه كرده و سپس cc25 اسيد سولفوريك غليط به آن اضافه مي كنيم سپس بالن گازگير (حاوي سود 5%) را روي بالن گذاشته ابتدا شعله را كم مي كنيم تا ازجوش و كف بيافتد و پس از اينكه جوشش يكنواخت شد در مرحله هضم ازت موجود در ماده غذايي تحت تاثير اسيد سولفوريك تبديل به سولفات آمونيوم مي شود.
در مرحله تقطير با اضافه كردن سود سولفات آمونيوم تبديل به آمونياك شده و متصاعد مي شود كه اين آمونياك در ارلن گيرنده محتوي اسيد جذب مي شود مابقي اسيدي كه با آمونياك خنثي نشده در مرحله تتيراسيون با سود اره نرمال خنثي مي كنيم تا رنگ محلول شفاف شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید