دانلود مقاله روش نگهداری و تعمیرات یگانهای پروازی هوادریا نداجا

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

-۱ این سیستـم نت بسیـار موفـق و کـارآمـد بوده و حاصل آن استفـاده و بهره بـرداری ایمن از یگانهـای

پـروازی موجود ، علیرغم وجود معضلات ، مشکلات، تحریم ها در طول بکارگیری ۳۰ ساله از واحدهای مزبور

می باشد .

-۲ لازم به ذکر است با توجه به تحریم های موجود و سایر معضلات و مشکلات دست و پا گیر، روش ۴۷۹۰

بطور صد در صد قابل اجراء نبوده لیکن چنانچه شرایط مناسب با امکانات لازم مهیا باشد ، اجرای کامل و

بدون نقص سیستم نت مزبور تضمین کنندۀ ایمنی پروازها و بهره برداری بهینه از یگانهای پروازی در دراز

مدت خواهد بود .

-۳ دراین روش با بهره گیری از وجود رئیس دایره نت و یاافسر مهندس متخصص هوایی به همراه دوایر MC) ) کنترل تعمیرات ، کنترل وتامین متریال، (QC) کنترل کیفیت ، بخش تجزیه و تحلیل سیستمی
(Analysis) کلیه امور نت یگانهای پروازی تحت کنترل دقیق خواهند بود .

وظایف : MC بررسی موارد تعمیراتی ، صدور حکم کار و مدارک فنی جهت اجرای کار، دریافت مدارک کارهای انجام شده ، ارجـاع اطلاعات کاری به بخش تجزیـه و تحلیل ، ثبت مدارک تعمیـراتی در فایلهای
MC

وظایف کنترل متریال: تامین نیازمندیهای قطعاتی ، مواد مصرفی ، تجهیزات ،ابزار های معمولی و ویژه در رابطه با تعمیرات مد نظر.

وظایف QC :انجام بازرسیهای فنی در حین انجام تعمیرات ، مهر نمودن و تایید مدارک تعمیراتی وارجاع آنها به دایره . MC

وظایف : Analysis گرد آوری مدارک مربوط به کارهای تعمیراتی انجام شده در طی یک ماه ، قطعات مصرف

شده ، نفرساعت تعمیراتی ، ساعت پروازهای انجام شده ، ساعت پرواز موجود ، نفرساعت تلف شده و …

سپس ثبت تمامی اطلاعات فوق در فرمت های مخصوص و ارائه نتایج به رئیس دایره تعمیرات به عنوان یک باز خورد (Feed Back) جهت بهره برداریهای سیستمی و بهینه سازی روشهالازم به ذکراست استانداردهای رعایت شده در این روش عطف به موارد اعلام شده در کتاب ۴۷۹۰ و ابلاغیه های واصله از صنعت رده دپو میباشد.

۲

Archvie of SID

-۴ استاندارد لحاظ شده در سیستم تعریف شده بر اساس استاندارد (U.S. NAVY .AIR SYSTEM) بوده و موارد مشروحه ذیل را شامل میگردد:

الف- استفاده از نشریات بروز دریافتی از کارخانه سازنده واحد پروازی. ب- = = = = = ابزار مخصوص و تجهیزات پیشنهادی کارخانه.

ج- = = = = = روغن و مواد شیمیایی معرفی شده.

د- = = = = = سوخت استاندارد.

ه- = = = = = بهره گیری از پرسنل متخصص و مجاز.

و- = = = = = ورقهای هوایی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه جنوب ایران.

ز- = = = = = مواد بازدارنده از خوردگی و زنگ زدگی.

ص- = = = = = رنگهای مقاوم در مقابل گرما – شرجی- آب شور دریا.

-۵ چگونگی بهره برداری از اطلاعات بازخوردی و تحلیل سیستم:

مدیر تعمیرات در پایان هر ماه پس از دریافت کلیه موارد اطلاعاتی از بخش آنالیز نسبت به بررسی و بهره برداری داده ها در راستای رفع معایب و نواقص اقدام و همچنین با تنظیم یک گزارش فنی کامل موارد مختلف را به ستاد فنی برتر منعکس مینماید.

-۶ نحوه برنامه ریزی و کنترل سیستم نت:

مدیر تعمیرات با استفاده از سلسله مراتب فنی و مراجعه به مدارک فنی کتیه امور را کنترل و نسبت به برنامه ریزی تعمیراتی اقدام مینماید. مهمترین دوایر در خصوص کنترل سیستم عبارتند از:
دایره کنترل تعمیرات – دایره کنترل متریال –دایره کنترل کیفیت – دایره تجزیه و تحلیل –

-۷ نیازمندی نرم افزاری:

با توجه به این واقعیت که روش ۴۷۹۰ مربوط به دهه ۷۰ میلادی میباشد لذا کلیه موارد کنترلی با استفاده از مدارک و فرمهای نوشتاری بوده لیکن در حال حاضر کلیه چکها و تعمیرات نوبه ای با سیستم

۳

Archvie of SID

رایانه تحت کنترل میباشد. لازم به ذکر است که سیستم کنترل قطعات و میزان موجودی اقلام در سیستم آمادی بصورت مکانیزه فی مابین نداجا و صنایع پنها تحت کنترل میباشد.

رده های تعمیراتی پیش بینی شده در سیستم نت ۴۷۹۰
-۱ رده سازمانی یا level Organization
-2 رده میانی یا level Intermediate
-3 رده دپوئی یا level Depot

کلیه مراحل نگهداری و تعمیرات مربوط به بالگرد، بال ثابت، هواناو ها در رده های تعمیراتی سازمانی و میانی توسط پرسنل نیرو و در پایگاههای مربوطه اجراء می گردد.

در مر حله دپویی کلیه یگانها با بهره گیری از صنایع دپویی مرتبط تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرند.

سازماندهی یگانهای تعمیراتی :

در این بخش هر نوع بالگرد یا یگان پروازی به یک اسکادران مخصوص بخود تعلق داشته و اسکادران مربوطه عملأ، دارای دو بخش عمده بنام دایرۀ عملیات و دایرۀ نگهدار ی و تعمیرات بوده که در این مقوله فقط بخش تعمیراتی و فنی مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت .

نمودار ردۀ تعمیراتی سازمانی :

۴

Archvie of SID

maintenance officer

officer assistant maintenance

administration maintenance / material conterol officer quality assurance analysis

material control control maintenance

line division avionic/ armament division division aircraft

فرمها و مدارک تعمیراتی :

-۱ در فرمول کنترل تعمیراتی علاوه بر یگان های پروازی ، سایر قطعات و متعلقات عمده نیز تحت پوشش برنامه ریزی تعمیراتی قرار گرفته و به جهت اعمال نظارت دقیق و خالی از هرگونه ریسک پذیری و یا ایجاد خطا در سیستم عملأ تمامی قطعات عمده و حساس دارای شناسنامه بوده وکلیه تعمیرات،اتفاقات، جابجایی ها در این شناسنامه درج و ثبت می گردد.

-۲ هر یگان پروازی دارای پروندۀ مجزا بنام log book بوده که تعمیرات اساسی ، چکهای عمده و سایراتفاقات مهم که در طول بهره برداری از واحد روی می دهد در این کتابچه درج می گردد. علاوه بر کتابچه فوق الذکر فهرستی از کارتهای شناسایـی مربوط به قطعـات بنام ( S.R.C) کارت وجود دارد ( Schedule ( Removal component Card که سایر اقدامات فنی و هر آنچه که برای قطعه اتفاق می افتد جهت بهره برداری مسئولین تعمیراتی ثبت و درج می گردد .

۵

Archvie of SID

-۳ در این روش ده ها نمونه فرم به منظور اجراء و پیگیری چگونگی انجام تعمیرات مورد نظر پیش بینی شده و در واقع بهترین نوع Record در سیستم ۴۷۹۰ برای واحدهای پروازی در نظر گرفته شده است .

نمونه هایی از فرمهای عمده و مهم که در سیستم نت ۴۷۹۰ بصورت روزانه و در سیکل تعمیراتی

استفاده می گردد:

۲ ) yellow sheet – 1 برگ ) مخصوص ثبت وقایع و ایرادات مشاهده شده در حین پرواز که توسط خلبان

تکمیل شده و به دایرۀ کنترل تعمیرات (MC) در پایان پرواز تحویل می گردد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 14 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد