بخشی از مقاله

زنان پیامبر اسلام

ومقدمه
زن انساني است شريك زندگي مرد و هر دو چون كشتي و كشتي بان هستند كه با همكاري يكديگر كشتي را به ساحل نجات برسانند. اسلام براي زن ارج و حق و قوانين معتدلي مقرر فرموده تا زندگي مشترك در سليقه هاي مختلف و نيروهاي متضاد دروني و خواسته ها و تمايلات نفساني و اصطكاك منافع و مضار با اعتدال مطلوب پايان يابد آن خالقي كه بشر را آفريد و زن را به آرامش و آسايش خاطر مرد و كارخانه توليد مثل و انسان سازي خلق كرد خداوند است كه بر طبق استعداد و ظرفيت و خواسته هاي غريزي و طبيعي براي مرد و زن محدوديت هاي تشريعي و تمايلات قائل شد تا با آزادي مطلق موفقيت هاي خود را از دست ندهند.


اسلام نظر به اين دقايق لطيف داشته كه به زن و مرد توصيه و تاكيد فرمود بايد در محدوده عفاف در حركت باشند و نسبت به هم طبق تعليمات عاليه قرآن عمل كنيد. اگر مرد يك لحظه از حال زن غفلت نمايد ويا زن يك لحظه در وظيفه و كار شوهرداري و بچه داري سهل انگاري كندحيات فردي و اجتماعي آنهابه خطر مي افتد.
اسلام روابط نامشروع جنسي را حرام و در صورت ثبوت و شهود زنا معلق به هشتاد تازيانه و برجرم سنگباران است نموده تا عفت عمومي زن در جامعه محفوظ بماند و زن مسلمان مطلقا مورد تهمت قرار نگيرد.


عده زنان پيامبر اسلام (ص):
در تعداد زنان پيامبر اختلاف است. برخي 11 تن دانسته اند:
1- ام حبيبه رمله 2- ام سلمه هنه 3- جويريه 4- حفصه
5- خديجه 6- زينت بنت حجش 7- زينت هلاليه 8- سوده
9- صفيه 10- عايشه 11- ميمونه


با همه اينها زفاف شده و نه تن ايشان از خديجه و زينب هلاليه در حين وفات آن حضرت زنده بودند.
برخي تعداد ازدواج را 12 نفر نوشته اند و ريحانه بنت يزيد را كه از قبيله بني نضير است و از اسراء بوده و بدان حضرت اختصاص يافته و پس از آن ادا كردن تزويج فرمود.
بعضي شماره ازدواج را 15 نفر دانسته و جمعي 18 نفر نوشته اند. طبري در اعلام الوري 21 زن گفته كه ام شريك، اسماء، سينا، عاليه، عمره، فاطمه، قتليه، ليلي و مليكه را افزوده و زني كه بدون نام پدرش شكايت به پيغمبر نمود كه شوهرش به علت كسالت طلاق داده در حالي كه اصلاً مريض نشده است. پيغمبر او را هم گرفت.


ولي آن چه مسلم است با 11 زن شرط زفاف به عمل آورده و بقيه موهبه النفس بوده يا مواصلت نشده است.
علامه مجلسي 22زن براي پيغمبر نقل نموده است كه با 12 نفر زفاف نموده و با 10 نفر ديگر زفاف نشده است و در حين وفات فقط 9 نفر زنده بوده اند.
سي زن:
علامه برهان الدين حلبي در سيره الحبيبه مي نويسد:
پيغمبر سي زن خطبه كرد كه برخي خود را عرضه داشتند و تقاضاي همسري نمودند. بعضي خود را به پيغمبر خدا هبه كردند و برخي را كه كنيز بودند آزاد ساخته و به مناسبت قوميت با قبايل بزرگ و خويشاوندي كه جلب محبت نمايد تا اسلام آورند و بعضي را به امر خداي بزرگ سبب پيشرفت اسلام و خواهش خاندان آنها در حباله نكاح آورد.


از اين 30 زن با 13 زن همبسته شدند و بقيه افتخار خويشاوندي و نسبت او را حفظ مي كردند و افتخار داشتند و در حقيقت تمام اين زنها در ده سال مدينه بود و با آن گرفتاريهاي شگفت انگيز كه در 84 جنگ داشتند بنابراين اين جنبه شهوت و هوسراني نبود بلكه از نظر مصالح اجتماعي و ديني و پيشرفت اسلام به امر خدا اين زنان را خطبه و نكاح مي كرده است.
برخي زنان پيامبر را 15 برخي 18 بعضي 21 نفر را نوشته اند تا 22 نفر هم ذكر شده كه با 13 زن همبستر شد كه آنها عبارتند از:


1- خديجه، 2- ام سليمه، 3- ميمونه، 4- زينت بنت حجش، 5- ماريه قبطيه، 6- عايشه، 7- حفصه، 8- ام حبيبه، 9- سوده، 10- جويريه، 11- صفيه، 12- ام شريك، 13- زينت بنت خزيميه بوده اند و بقيه خدمتگذار موهوبي بوده اند.
رسول خدا پس از رحلت 9 زن در خانه داشت:
1- عايشه، 2- حفصه، 3- ام سلمه، 4- سوده، 5- زينب، 6- ميمونه، 7- ام حبيبه، 8- صفيه، 9- جويريه كه نكاحيه بوده اند.
ام شريك و ماريه پس از پيغمبر زنده بودند.
زناني كه قبل از رحلت دور شدند:


1- عاليه، 2- قتليه، 3- فاطمه دختر ضحاك، 4- شيشاً،5- اسماء بنت شراجيل، 6- مليكه لبثيه، 7- عمره بنت يزيد، 8- ليلي بنت حطيم.
امهات المؤمنين:
لقبي كه پيغمبر به زبان عربي به زنان خود داد براي 11 نفر بود:
1- خديجه، 2- عايشه، 3- حفصه دختر عمر، 4- ام حبيبه، 5- ام سلمه، 6- سوده بنت زمعه، 7- زينت بنت حجش، 8- زينب الهلاليه، 9- ميمونه، 10- جويريه، 11- صفيه.
6نفر از قريش 4نفر از عرب و يك نفر از اسرائيليه.


در حين رحلت پيغمبر 9 نفر زن باقي مانده بودند و دو نفر، زينب و خديجه از دنيا رفته بودند.
1- حديجه بنت خويلد را در مكه عقد بست در 25 سالگي خود در چهل سالگي خديجه.
2- عايشه بنت ابي بكر پس از خديجه در مكه عقد بست و سال اول هجرت در مدينه زفاف نمود.
3- سوده بنت زمعه را پس از خديجه در مكه عقد بست و قبل از عايشه زفاف كرد و او از بني بخار بود.
4- ام سلمه بنت ابي اميه در مدينه در شوال سال 4 تزويج كرد، نامش رمله يا هند بنت ابي اميه بود و در 84 سالگي وفات نمود.
5- حفصه بنت عمر را در ماه مبارك رمضان سال 3 تزويج كرد.
6- ام حبيبه بنت ابي سفيان سال 7 عقد بست.
7- ميمونه بنت جرث بنام بره بود، درمدينه در سال 8 عمره قضا تزويج كرد.
8- جويريه بنت حارث از بني مصطفي در مدينه نامش بره بود و سال 6 عقد بست.


9- زينب بنت حجش در مدينه سال 5 ماه مبارك رمضان در سال 3 به زيرد عقد بست. سال 20 وفات نموده و در بقيع دفن شد.
10- صفيه بنت حسن بن اخطب را در مدينه د رجنگ خيبر سال 7 عقد بست.
توضيحات درباره زنان پيامبر
1- خديجه بنت خويلد:
خديجه بنت خويلد بن العزي بن قصي بن كلاب قرشيه اسديه مادرش فاطمه بنت زائد الاصم از اولاد عامر بن لوي بوده كنيه اش ام هند و از اشراف زنان قريش و متكن و باوقار و خردمند با ثروت و با عزم و جزم و عزم و احتياط و در عصر جاهليت به طاهره معروف بوده است. او به اتفاق آراء نخستين زني است كه اسلام آورد و هفت سال با پيامبر نماز مي خواند كه جزء او و علي و رسول خدا كسي نماز نمي گذارد.


خديجه اول زن ابوهاله بن دزاره يا هند بن نباش تميمي بوده پس از او به عقيق بن عائز مخزومي شوهر نمود. شوهران او هر دو از ملوك عرب بودند و ثروت بسياري براي او نهادند. خديجه ام المؤمنين زني دور انديش و عاقبت بين و دقيق النظر و سريع الانتقال بود. او از عوامل مؤثر پيشرفت اسلام به شمار مي رود. نخستين پروت خديجه در راه تقويت دين بذل شد و دوم شمشير و قدرت علي بود كه جانبازي حيرت آور نشان داد. در اخبار بسيار است كه پيغمبر فرمود يكي از 4 زن بزرگ جهان است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید