بخشی از مقاله

سازمان ملل


مقدمه :
سازمان ملل متحد از سازمانهاي راهنما و روشن گر در تاريخ بشر است . پيكار خستگي ناپذيربراي دفاع از حيثيت و كرامت انسان برضد بيدادگري ما در زمان ها و مكان هاي مختلف با حد ومرزهايي مانندقراردادها ، مجموعه هاي قوانين ، بيانيه ها و اعلاميه ها مشخص شده كه نشانه پيروزيهاي اذهان هستند و در وجدان بشر و قوانين مكتوب يا مرسوم نقش بسته اند ، هدف اين تحقيق آن است كه پيشرفت ها و كج رويهاي مختلف در تاريخچه زنده پيكار براي حقوق بشر را عرضه كند .


تاكيد مداوم بر حيثيت و كرامت انسان بايد همواره حاضر و زنده باشد . الزامات اخلاقي و سياسي به تناسب دگرگونهاي دنيا تحول مي يابند به همين سبب امر حقوق بشر در عين حال نوعي آرمان وراهبرد نبرد است . نه فقط همواره بايد از اين حقوق در برابر انواع تجاوزات دفاع كرده و روياروي خطرهايي كه در كمين آن هاست به تحكيم شان پرداخت بلكه هميشه بايد به اين حقوق عمق و گسترش بخشيد تا چشم اندازهاي پيوسته گسترده تري به روي آزادي و خلاقيت فردي گشوده شود و پايه هاي همواره استوار تري براي عدالت ، تفاهم و همبستگي بين المللي ايجاد گردد .


تاريخ دهه هاي اخير به روشني نشان مي دهد كه بذر حقوق بشر در سازمان ملل در هر خاكي كه كاشته شود ، اگر از محافظت و تغذيه مناسب بهره مند گردد سرانجام غلبه بر


بادهاي مخالف جوانه مي زند انديشه هاي آزادي بخش ، راه خويش را در ذهن آدميان با پشت سر گزاردن هر مانعي كه با آن روبرو شوند به آهستگي اما به استواري مي گشايد .
محقق : جواد گلستاني


اركان سازمان ملل متحد
1 ـ مجمع عمومي : شامل كليه اعضاي سازمان ملل متحد و عالي ترين ركن شورايي و تبادل نظر سازمان است ساختار اين مجمع به صورت زير است : كميته هاي اصلي ، مجمع عمومي ، كميته هاي آيين كار ، كميته هاي دائمي ، اركان فرعي ، اركان معاهدات
2 ـ شوراي امنيت : يكي از اركان اين سازمان است كه مسئوليت اوليه حفظ و صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد . اين شورا داراي 5 عضو دائمي و 10 عضو غير دائمي است كه براي دو سال انتخاب مي شوند .ساختا ر اين شوراي امنيت به صورت زير است :
كميته هاي دائمي ، اركان ، كميته هاي موقتي ، نيرو و سازمان هاي حافظ مسلح .


3 ـ شوراي اقتصادي ـ اجتماعي : ركن مسئول هماهنگي امور اقتصادي و اجتماعي سازمان است كه زير نظر مجمع عمومي انجام وظيفه مي كند اين شورا داراي 54 عضو است كه بر حسب توزيع جغرافيايي از بين اعضاي ملل متحد انتخاب مي شوند .
18 عضو آن هر ساله انتخاب مي شوند اما بقيه اعضاي آن براي 3 سال خدمت مي كنند . مدت خدمت آن ها از آغاز ژانويه تا 31 دسامبر است ساختار اين شورارا به صورت زير است : اركان فرعي شوراي اقتصادي ـ اجتماعي ، كميته هاي دائم و اركان كارشناسي .


4 ـ شوراي قيومت : هدايت اداره سرزمين هاي غيرخود مختا ر را كه تحت نظام بين المللي قيومت قرار دارند بر عهده دارد . اعضاي اين شورا بايد از تركيب دول اداره كننده سرزمين هاي تحت قيومت ، دول عضو دائم شوراي امنيت و دول غير اداره كننده كه به مدت 3 سال از طريق مجمع انتخاب مي شوند به وجود مي آيد . اعضاي غير اداره كننده براي ايجاد توازن آراء در شوراي قيومت عضويت دارند .


5 ـ ديوان بين المللي دادگستري : ديوان بين المللي ركن اصلي قضاياي سازمان ملل است . اعضاي آن را 15 نفر تشكيل مي دهند كه بر حسب صلاحيت شخصي ، نه تابعيت ملي ، براي مدت 9 سال انتخاب مي شوند هر 3 سال يك بار دوره خدمت 5 نفر تمام مي شود .
6 ـ دبيرخانه : شامل دبير كل و كارمنداني است كه سازمان ملل متحد درخواست مي كند و در راس دبيرخانه دبير كل قرار دارد كه داراي معاوناني است دبيرخانه به اركان اصلي سازمان ملل متحد خدمات ارائه مي دهد و وظيفه آماده سازي جلسات اركان را بر عهده دارد .

اهداف سازمان ملل متحد :
هدفهاي سازمان ملل متحد عبارتند از :
1 ـ حفظ صلح و امنيت بين المللي و بدين منظور با وسايل مسالمت آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بين المللي ، انجام اقدامات جمعي كارساز براي پيش گيري از تهديدها برضد صلح و برطرف ساختن اين تهديدها و جلوگيري از هرگونه عمل تجاوز كارانه يا ساير اقدامات بر هم زننده صلح و فراهم آورن موجبات تعديل يا تصفيه اختلافات يا وضعيت هايي بين المللي كه ممكن است به بر هم زدن صلح بينجامد .
2 ـ گسترش روابط دوستانه در ميان ملت ها بر مبناي احترام به اصل برابري حقوق


ملت ها و برخورداري آن ها از حق تعيين سرنوشت ، انجام ساير اقدامات ضروري براي تحكيم صلح جهاني 3 ـ تحقيق همكاري بين المللي با حل مسائل بين المللي اقتصادي ، اجتماعي ، فكري يا بشر دوستانه ، از رهگذر گسترش و تشويق رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان ، فارغ از هر گونه تبعيض نژادي ، جنسي ، زباني يا ديني
4 ـ بودن مركزي براي هماهنگي كوشش ملت ها در راه تحقق اين هدفهاي مشترك

موسسات تخصصي سازمان ملل : 1 ـ سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد ( يونسكو ) 2 ـ سازمان بهداشت جهاني 3 ـ سازمان بين المللي كار 4 ـ سازمان خوار و بار كشاورزي جهاني ( فائو ) 5 ـ گروه بانك جهاني 6 ـ صندوق بين المللي پول


7 ـ صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ( ايفاد ) 8 ـ سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
( يونيدو) 9 ـ سازمان بين المللي دريانوردي 10 ـ سازمان جهاني هواشناسي
11 ـ سازمان بين المللي هوانوردي كشور ( ايكائو ) 12 ـ اتحاديه جهاني پست
13 ـ اتحاديه جهاني مخابرات 14 – سازمان جهاني مالكيت معنوي ( ويپو )
15 ـ آژانس بين المللي انرژي اتمي 16 ـ موافقت نامه عمومي تجارت ( گات )
1 ـ سازمان تربيتي ، علمي ، فرهنگي سازمان ملل متحد ( يونسكو )


موضوعات تربيتي يونسكو عناويني مانند خط مشي گذاري ، برنامه ريزي ، مديريت سوادآموزي بزرگسالان ، طول عمر ، آموزش فني و حرفه اي ، انتشارات در زمينه علوم و تكنولوژي شامل موضوعات مختلف محيط زيست ، هيدرولوژي ، زمين شناسي ، اقيانوس شناسي ، بيو تكنولوژي ، آموزش هندسي و تحقيق است . ارتباطات شامل شبكه هاي اطلاعات حق تاليف و توسعه سازمان و اداره اسناد و مدارك كتابخانه است ، انتشارات در زمينه علوم اجتماعي شامل مطالعات اقتصاي ، اجتماعي ، فرهنگي ، حقوق بشر ، جمعيت ، تاريخ ، موزه شناسي حفظ محيط زيست است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید