بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بيانيه هزاره
 که در اجلاس هزاره در نيويورک در سپتامبر 2000 توسط 147 رئيس جمهور و روسای کابينه – در مجموع 191 کشور به تصويب رسيد

* اصول و ارزش های مشترک

* iصلح، امنيت و خلع سلاح

* iiتوسعه و ريشه کنی فقر

* vحفاظت از محيط زيست مشترک مان

.vحقوق بشر، دموکراسی و حکومتمداري مطلوب

.viحمايت از آسيب پذيرها

.viiرفع نيازهای خاص آفريقا

.viiiتقويت سازمان ملل متحد

اسلاید 2 :

اين بيانيه به نقشه راهی تبديل شد کهآرمانهائی که بايد تا سال 2015 محقق شوند را مشخص ميکند.

برای سنجش آرمان های توسعه هزاره، 8 آرمان، 18 هدف و 48 شاخص تعيين شده اند.

اسلاید 3 :

III. برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره به چه چيزهائی نياز داريم؟

 • افزايش چشمگير در کمک به کشورهای فقير از 20 ميليارد دلار کنونی به حداقل 135 ميليارد دلار در 2006 و 195 ميليارد دلار تا قبل از 2015
 • همخوانی بين سياست های اقتصادی و توسعه اجتماعی
 • سياست های اجتماعی بايد فرا بخشی، مشارکتی و انعطاف پذير باشند
 • سيستم مناسب برای پايش و ارزيابی به منظور تضمين تعهد پذيری
 • هماهنگی بين تمام اشخاص ذينفع

اسلاید 4 :

پيگيری پيشرفت اهداف توسعه هزاره در ايران

 • گزارش اهداف توسعه هزاره برای سال 2004
 • پيشرفت چشمگير در اهداف توسعه هزاره به استثناء اهداف 3 (جنسيت) ، 6 (اچ.آی.وی/ايدز) و 7 (پايداری زيست محيطی)

اسلاید 5 :

جنسيت

 • پيشرفت ملموس در سواد، آموزش، سلامت شامل بهداشت باروري در زنان در طی 15 سال گذشته
 • شکاف در فرصت های اقتصادی، مشارکت سياسی و حقوق قانوني زنان

  - مشارکت زنان در مشاغل دستمزدی (خارج از بخش کشاورزی 12 درصد است)

  - درصد کرسی های مجلس که در اختيار زنان است

 4  /4 درصد

  - درصد قانونگذاران زن، مسئولين و مديران زن 13 درصد است

  - شكاف هاي قوانين مدني و خانواده

اسلاید 6 :

حوزه های کليدی سرمايه گذاری به منظور شتاب بخشيدن به اهداف توسعه هزاره

 

 • سرمايه گذاری در آموزش، بهداشت باروري، فرصت های اقتصادی و مشارکت زنان دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارند (بردهای سريع با تاثير زياد)

اسلاید 7 :

VI. مشارکت به منظور دستيابی به اهداف توسعه هزاره (سازمان ملل متحد، دولت، مجلس، جامعه مدنی)

اسلاید 8 :

نقش سازمان ملل:

 • چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل(UNDAF): تقويت ظرفيت ها و توانمندی ها برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره

üخدمات آموزش ابتدائی کيفی

üبهداشت ابتدائی برای همه

üظرفيت های ملی برای پايش آرمان های توسعه هزاره

اسلاید 9 :

ارزيابی نتايج مورد انتظارچارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل (UNDAF) 1

الف. دستاوردها

ب.  چالش ها و درس های آموخته

ج. فعاليت های آينده

اسلاید 10 :

دستاوردها

 • افزايش آگاهی عمومی و ترويج بيشتر (توجيه اشخاص ذينفع، بروشورها، فيلم به زبان فارسی، وب سايت ها، نمايشگاه های پوستر، ارائه اولين گزارش آرمان های توسعه هزاره، کنفرانس های مطبوعاتی)
 • تقويت سيستم آماری ملی (سرشماری، آموزش و ظرفيت سازی وزارتخانه های ذيربط، بررسی و هماهنگ سازی متدولوژی جمع آوری اطلاعات توسط مرکز آمار ايران،سازمان ثبت احوال و وزارتخانه های ذيربط، سيستم پايش آرمان های توسعه هزاره)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید