دانلود مقاله سـوپاری، شایعترین جسم خارجی آسپیره شده در زاهـدان

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

دکتر سید ابوالحسن جزایری*، دکتر فاطمه رخشانی **، دکتر الهه خزاعی نصیرآبادی ***

* دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی زاهدان ، دانشکده پزشکی، گروه گوش و حلق و بینی

** دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی زاهدان ، دانشکده بهداشت ، گروه بهداشت عمومی

*** پزشک عمومی

چکیده

آسپیراسیون جسم خارجی مشکلی جهانی است و یکی از علل مهم مرگ ومیر در دوران کودکی به ویژه اطفال کوچکتر از ۵ سال به شمار میرود. از آنجا که یافتههای بالینی وعوارض ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی به ماهیت جسم خارجی, محل، سایز ومیزان انسداد ناشی از جسم خارجی بستگی داشته ودر استان سیستان وبلوچستان نیز به نظر میرسد که نوع جسم خارجی آسپیره شده در طی ۵ سال اخیر در حال تغییر میباشد. این مطالعه به منظور مقایسه نوع جسم خارجی آسپیره شده وعلایم ناشی از آن در ۵ سال اخیر (۱۳۷۶-۸۰) و ۵ سال گذشته

(۱۳۷۱-۷۵) صورت گرفت. کلیه پروندههای مربوط به برونکوسکوپی، برونکوسکوپی همراه با ازوفاگوسکوپی مورد بررسی قرار گرفت و پروندههای ناقص از مطالعه حذف شدند. ۵۰ پرونده مربوط به سالهای ۱۳۷۱-۷۵ و ۶۹ پرونده مربوط به سالهای ۱۳۷۶-۸۰ مورد بررسی وجهت آزمونهای آماری نیز از آزمون کای اسکوئر استفاده گردید.
یافته ها نشان داد که شایعترین جسم خارجی آسپیره شده در سالهای ۱۳۷۱-۷۵ تخمه هندوانه و در سالهای ۱۳۷۶-۸۰ سوپاری بوده است.

سوپاری ماده ای گیاهی است که با افزودن مواد معطرمختلف به آن دارای طعم و مزه مختلف و متنوعی گشته وبدین جهت معمولا” مورد توجه کودکان می باشد. همچنین در سالهای ۱۳۷۱-۷۵ آسپیراسیون در افراد زیر ۲سال شایعتر بوده در حالیکه در ۵ سال اخیر سن مراجعه افزایش یافته ودر سنین ۶-۱۲ سال شایعتر بوده است. آسپیراسیون در هر دو دوره در پسرها شایعتر بود. محل قرارگیری جسم خارجی در ۵
سال اخیر در هر دو ریه راست و چپ یکسان بوده در حالیکه در ۵ سال اول در ریه راست بوده است. علامت هنگام مراجعه در هر دو دوره زمانی دیسترس وسرفه بوده است.

با توجه به یافته های فوق میتوان گفت که نوع جسم خارجی آسپیره شده وسن مراجعه ومحل قرارگیری آن در ۵ سال اخیر تفاوت داشته است وآسپیراسیون سوپاری افزایش یافته است. (مجله طبیب شرق ،سال چهارم، شماره۲، تابستان۱۳۸۱، ص۹۳تا( ۹۷

گلواژه ها : آسپیراسیون، جسم خارجی، سوپاری

مقدمه

آسپیراسیون جسم خارجی مشکلی جهانی است ویکی از علل شایع مرگومیر در دوران کودکی به ویژه اطفال کوچکتر از ۵ سال به شمار میرود.((۱

۷۸درصد کودکانیکه اجسام خارجی را آسپیره مینمایند زیر۲سال بوده (۲-۳) و در پسرها شایعتر میباشد.((۴ در بزرگسالان علت شایع آسپیراسیون جسم خارجی ، تروما و

اعمال جراحی میباشد((۵ اما در اطفال عموماً به علت عدم مراقبت کافی از جانب والدین وایجاد زمینه مناسب جهت آسپیراسیون جسم خارجی در موقع غذا خوردن، نوشیدن یا

قرار دادن اشیاء نامناسب در دسترس کودکان اتفاق

یافتههای بالینی وعوارض ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی به ماهیت جسم خارجی، محل، اندازه ومیزان انسداد

طبیب شرق، سال چهارم، شماره ۲ ، تابستان ۸۱

۹۴

ناشی از جسم خارجی بستگی دارند وطیف وسیعی از علایم بالینی مثل احساس خفگی, سرفه، خشونت صدا، تنگی نفس، سیانوز، خس خس تنفسی ،اشکال در بلع ،سرفه خونی و طعم فلزی در دهان را ایجاد میکنند ودر موارد طول کشیده باعث آسم غیر قابل درمان،پنومونی لوبر راجعه، آتلکتازی، برونشکتازی، آبسه ریه و آمپیم میشوند. (۶)

میزان عوارض ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی به مدت زمانی که جسم خارجی در ریهها مستقر می باشد نیز بستگی داشته و هر چه این زمان کوتاهتر باشد میزان بروز عوارض کاهش مییابد.((۲ از آنجا که همواره توجه پزشک به احتمال وجود آسپیراسیون جسم خارجی حتی در بیمارانی که شرح حال خوبی از آسپیراسیون جسم خارجی را نمیدهند،می باشد وتشخیص به موقع آن میتواند از عوارض مهمی چون آتلکتازی، عفونت مزمن ریه، آبسه ریه، آمفیزم، برونشکتازی ناشی از آسپیراسیون وحتی مرگ جلوگیری کند وبا توجه به اینکه بنظر میرسد که نوع جسم خارجی آسپیره شده وخصوصیات اپیدمیولوژیک آنها در سالهای اخیر در حال تغییر بوده (۷) و از سال ۱۳۷۵ مادهای به نام سوپاری به بازار آمده که آسپیراسیون آن در حال افزایش می باشد، این تحقیق جهت مقایسه نوع جسم خارجی آسپیره شده وخصوصیات فردی بیماران مراجعه کننده وعلایم بالینی هنگام مراجعه بین سالهای ۱۳۷۱-۷۵ و ۱۳۷۶-۸۰ صورت گرفت.

روشکار

در این مطالعه کلیه پروندههای مربوط به سالهای

۱۳۷۱-۸۰ بیماران بستری در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان خاتمالانبیاء زاهدان که تحت برونکوسکوپی و برونکوسکوپی همراه با ازوفاگوسکوپی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت.کلیه پروندههایی که از نظر اطلاعاتی ناقص بودند، همچنین پروندههایی که

برونکوسکوپی به هر علتی جز آسپیراسیون جسم خارجی صورت گرفته بود ویا در بررسی به عمل آمده جسم خارجی وجود نداشت از مطالعه حذف گردید.

۵۰ پرونده مربوط به سالهای ۱۳۷۱-۷۵ و۶۹ پرونده مربوط به سالهای ۱۳۷۶-۸۰ مورد بررسی قرار گرفتند واطلاعات در پرسشنامهای شامل مشخصات فردی، نوع جسم خارجی آسپیره شده، سن، جنس، محل قرارگیری و علامت هنگام مراجعه ثبت گردید، سپس اطلاعات دو دوره زمانی فوق با آزمون کای اسکوئر مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

شایعترین جسم خارجی آسپیره شده در طی سالهای

۱۳۷۱-۷۵ تخمه هندوانه (%۵۸) ودر سالهای ۱۳۷۶-۸۰

سوپاری (%۳۹/۱۳) بوده است.

همچنین مقایسه بین اطلاعات به دست آمده نشان داد که نوع جسم خارجی آسپیره شده در سالهای ۱۳۷۱-۷۵ و ۱۳۷۶-۸۰ با هم تفاوت معنیداری دارند، (P=0/0001) به این ترتیب که در سالهای اخیر آسپیراسیون سوپاری ودر گذشته آسپیراسیون تخمه هندوانه، سایر تخمهها وپسته شایعتر بوده است.

محدوده سنی در سالهای ۱۳۷۱-۷۵، ۱۰ ماه تا ۲۱ سال و در سالهای ۱۳۷۶-۸۰ ،۶ماه تا ۱۸ سال بوده است. سن شایع آسپیراسیون جسم خارجی در سالهای ۱۳۷۱-۷۵ زیر ۲سال بوده است (%۵۴) و در سالهای ۱۳۷۶-۸۰ نیز در افراد زیر ۲

سال و با شیوع کمتر (%۴۲) بوده است. همچنین آزمون آماری کای اسکوئر((P=0/051 تفاوت معنیداری بین سنین سالهای مختلف نشان داد ومراجعین سالهای ۱۳۷۶-۸۰ از گروه سنی بالاتری برخوردار بوده وتعداد زیادی از آنها در فاصله ۶-۱۲ سال بودهاند.

آسپیراسیون جسم خارجی در هر دو دوره زمانی در پسرهـا شایعتر بود، نسبت ۱/۷۷ درسالهای ۱۳۷۱-۷۵ و ۲/۴۵

طبیب شرق، سال چهارم، شماره ۲ ، تابستان ۸۱

۹۵

در سالهای ۱۳۷۶-۸۰ و جنس فرد در دوره تفاوت نداشت.

محل قرارگیری جسم خارجی آسپیره شده در سالهای

۱۳۷۱-۷۵ در برونش راست((%۶۲ بود در حالیکه در سالهای

۱۳۷۶-۸۰ در هر دو ریه راست وچپ شیوع برابر (%۴۰/۶)

داشته است. آزمون کای اسکوئر نیز تفاوت در محل قرارگیری جسم خارجی آسپیره شده را نشان داد یعنی در سالهای اخیر در ریه چپ شیوع آسپیراسیون افزایش یافته است اما با توجه به P=0/053 نیازمند مطالعه بیشتری میباشد.

علامت هنگام مراجعه در هر دو دوره زمانی دیسترس وسرفـه بوده است. ۸۸) درصددر سالهای ۱۳۷۱-۷۵ و ۸۴

درصد در سالهای (۱۳۷۶-۸۰

بحث

در سایر مطالعات شایعترین جسم خارجی آسپیره شده در کودکان, تخمه هندوانه، تخمه آفتابگردان، آجیل، ودر بزرگسالان استخوان مرغ وتکههای غذا بوده است(۱۳و(۸-۱۱

که این اطلاعات با اطلاعات مربوط به سالهای ۱۳۷۱-۷۵

همخوانی دارد. اما اطلاعات مربوط به سالهای ۱۳۷۶-۸۰ با شیوع جهانی آن تفاوت داشته و آسپیراسیون سوپاری از شیوع بیشتری برخوردار بوده است. همسایگی استان سیستان بلوچستان با پاکستان (که این محصول را تولید مینماید)

وتشابه برخی عادات مردم استان به ویژه قوم بلوچ با مردم پاکستان ومصرف این ماده به عنوان خوشبو کننده دهان که میتواند در دسترس اطفال نیز قرار گیرد و شکل ظاهری و اندازه نسبتاً کوچک این محصول، احتمالاً عامل افزایش شیوع آسپیراسیون این ماده میباشد.

همچنین پیک سنی شیوع آسپیراسیون جسم خارجی

۱ – ۳ سال بوده است ۲)،۴،(۹ که با نتایج سالهای ۱۳۷۱-۷۵

مشابه میباشد اما با یافته های مربوط به سالهای ۱۳۷۶-۸۰

متفاوت است، یعنی مراجعین با آسپیراسیون جسم خارجی از

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد